Suvestinė redakcija nuo 2015-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 63-2873, i. k. 103231GISAK00000112

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOMS PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 20 d. Nr. 112

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 5 punktu:

1. Tvirtinu minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

 

DIREKTORIUS,

VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS                                                           KAZYS ZULONAS


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20

d. įsakymu Nr. 112

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti valstybės tarnautojus ir darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

II. MOKYMO TVARKA

 

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau – objekte) organizuoja objekto vadovas. Tam jis turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma:

2.1. priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė;

2.2. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, baigus dėstyti jiems priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, turi išlaikyti įskaitas, o įskaitų rezultatai įforminami protokolu.

 

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS

 

4. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 3 valandos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

5. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 min).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

6. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 min):

6.1. teritorijos priežiūrai;

6.2. statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms;

6.3. elektros įrenginiams;

6.4. šildymui ir vėdinimui;

6.5. technologiniams procesams;

6.6. pavojingų medžiagų transportavimui;

6.7. medžiagų sandėliavimui;

6.8. statybos darbams;

6.9. ugnies darbams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

7. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 min.):

7.1. stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos;

7.2. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;

7.3. perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos;

7.4. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos;

7.5. lauko gaisrinio vandentiekio sistemos;

7.6. dūmų ir šilumos kontrolės sistemos;

7.7. pirminės gaisro gesinimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

8. Veiksmai kilus gaisrui (45 min.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 min.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

PASTABOS:

1. Nagrinėjant priešgaisrinės saugos mokymo programos temas, tikslinga aptarti būdingiausius gaisrų atvejus objekte, kituose panašiuose objektuose.

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymui rekomenduojama naudoti įvairias mokymo priemones: plakatus, schemas, maketus ir pan.

3. Nagrinėjant temą „Pirminės gaisro gesinimo priemonės“, rekomenduojama praktiškai pademonstruoti klausytojams atskirų tipų gesintuvų veikimo principą, o temos „Veiksmai kilus gaisrui“ nagrinėjimo metu organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų praktines pratybas (įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose yra parengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planai, jiems išmokti praktinės pratybos yra privalomos. Rekomenduojama pratybų trukmė – 60 min.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

4. Atsižvelgiant į objekto specifiką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasirengimą, priešgaisrinės saugos mokymo programą galima papildyti naujomis temomis, ilginti atskiroms temoms numatytą pamokų trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

 

5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymas ir žinių tikrinimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-95, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03958

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-270, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5360 (2012-09-08), i. k. 112231GISAK0001-270

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl Minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-95, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03958

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms