Suvestinė redakcija nuo 2015-06-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 125-6406, i. k. 1132230ISAK00A1-661

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2011–2019 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-661

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 142-7299) 2.3 punktu:

1. T v i r t i n u Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė       Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1- 649

redakcija)

 

NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2011–2019 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

Uždaviniai

Veiksmai

Vykdymo terminas

Numatomos lėšos

Atsakingi vykdytojai

2014

(tūkst. Lt)

2015

(Eur)

2016

(Eur)

1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI ĮVAIRAUS JAUNIMO POREIKIUS ATITINKANČIĄ SOCIALINĖS APSAUGOS, ŠVIETIMO IR SVEIKATOS SISTEMŲ PLĖTRĄ

1.1. Užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo
galimybes – skatinti ekonominį ir socialinį verslumą, sudaryti palankias sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti darbo rinkoje bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus

 

1.1.1. remti jaunų žmonių verslumą, įgyvendinant ir finansuojant jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti skirtus projektus

2014–2016 m.

 –

Žemės ūkio ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)

1.1.2. teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas jauniems žmonėms, kad besirinkdami profesiją, įvertinę darbo rinkos reikmes jauni žmonės priimtų tinkamus sprendimus

2014–2016 m.

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Jaunimo reikalų departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija

1.1.3. inicijuoti glaudų aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, sudarant sąlygas studentams atlikti kokybišką praktiką

2014–2016 m.

 

Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas,

Ūkio ministerija

1.1.4. plėtoti ir tobulinti Jaunimo darbo centrų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo jauniems asmenims veiklą

2014–2016 m.

Lietuvos darbo birža

1.1.5. formuoti moksleivių ir studentų, pageidaujančių dirbti per vasaros atostogas, duomenų banką, informuoti darbdavius apie moksleivius bei studentus, pageidaujančius vasaros atostogų metu dirbti trumpalaikius (sezoninius) darbus

2014–2015 m.

Lietuvos darbo birža,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Švietimo ir mokslo ministerija,

Jaunimo reikalų departamentas

1.1.6. vykdyti jaunų bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą

2014–2016 m.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos darbo birža,

Jaunimo reikalų departamentas,

Švietimo ir mokslo ministerija

1.1.7. inicijuoti ir vykdyti projektus, formuojančius darbdavių teigiamą požiūrį į iš įkalinimo įstaigų grįžusius jaunuolius, siekiant juos įdarbinti

2014–2016 m.

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos,
Lietuvos darbo birža,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas


 

1.1.8. sukurti ir išplėtoti informacinę ir stebėsenos sistemą, kurią naudojant būtų galima nustatyti 14–29 m. asmenis, kurie nesimoko, nedirba ir nėra registruoti Lietuvos darbo biržoje[1]

2015–2016 m.

Lietuvos darbo birža,

Jaunimo reikalų departamentas

1.1.9. užtikrinti sklandų jaunų žmonių (kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse) perėjimą po nedarbo laikotarpio, neveiklumo ar studijų į darbo rinką, švietimo sistemą plėtojant atvirą darbą su jaunimu per atviruosius jaunimo centrus ir erdves*

2014–2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.10. įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą ir užtikrinti jos tęstinumą*

 

2014–2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.11. sukurti ir įgyvendinti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje, pripažinimo sistemą*

2015–2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas

1.2. Sukurti geresnes sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms apsirūpinti būstu

1.2.1. parengti teisės aktų projektus, įteisinančius galimybę kompensuoti būsto nuomos dalies mokestį jaunoms šeimoms, auginančioms vieną ir daugiau vaikų, turinčioms teisę į socialinį būstą ir nuomojančioms būstą, priklausantį fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.3. Skatinti jaunimą pritaikyti savo įgytus gebėjimus Lietuvoje, taip spręsti migracijos problemas

1.3.1. vykdyti priemones, skirtas jaunų žmonių finansiniam / ekonominiam raštingumui didinti

2014–2016 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

1.4. Kurti jaunimui saugią aplinką – užtikrinti veiksmingą jaunimo nusikalstamumo prevenciją


 

1.4.1. įgyvendinant vaikų ir jaunimo užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos priemones, skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su teisėsaugos ir kitomis institucijomis

2014–2016 m.

34754

Jaunimo reikalų departamentas,

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

1.4.2. organizuoti mokymus nuteistiems jaunuoliams, skatinant juos siekti bendrojo ir specialiojo išsilavinimo, sudaryti galimybę įgyti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, suteikti aktualios informacijos apie socialinę paramą, švietimo paslaugas, įsidarbinimo galimybes, taip pat teisinės informacijos, susijusios su jų grįžimu į laisvę

2014–2016 m.

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, savivaldybės

1.5. Plėtoti jaunimo sveikatos apsaugos sistemą – gerinti jaunimo sveikatos stebėseną, skatinti sveikatingumą ir fizinį aktyvumą bei užtikrinti įvairių priklausomybės formų prevenciją

1.5.1. sukurti ir įdiegti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį

2014–2016 m.

1383225 (Norvegijos finansinė parama „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“)

Sveikatos apsaugos ministerija

1.5.2. rengti ir skleisti informaciją, skatinančią jaunimą rinktis sveiką gyvenimo būdą ir elgtis pavyzdingai

2014–2016 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas,

Jaunimo reikalų departamentas

1.5.3. didinti sporto bazių prieinamumą ir atvirumą bendruomenėje gyvenantiems jauniems žmonėms, atsižvelgiant į jų poreikius

2014–2016 m.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės

1.5.4. ugdyti jaunimo pilietiškumą, sveikatingumą ir fizinį aktyvumą per kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, remiantis trišale Krašto apsaugos

ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos sutartimi dėl jaunuolių sveikatinimo, fizinio rengimo ir pilietiškumo ugdymo

2014–2016 m.

Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2 TIKSLAS.  UGDYTI SĄMONINGĄ, PILIETIŠKĄ, PATRIOTIŠKĄ, BRANDŽIĄ, KULTŪRINGĄ IR KŪRYBINGĄ JAUNO ŽMOGAUS, GEBANČIO BŪTI AKTYVIA ĮVAIRIALYPĖS VISUOMENES DALIMI, ASMENYBĘ

2.1. Plėtoti neformalųjį ugdymą, siekiant formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracijos

2.1.1. tobulinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo sistemą

2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

2.1.2. tobulinti teisės aktus dėl neformaliojo ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimo stojant į aukštąsias mokyklas ar integruojantis į darbo rinką, sukuriant per neformalųjį ugdymą įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą

2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

2.1.3. organizuoti metodinės ir informacinės pagalbos teikimą, skatinant neformaliojo ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimą

2015–2016 m.

28962

Jaunimo reikalų departamentas

2.1.4. peržiūrėti ir, jei reikia, pakeisti, papildyti teisės aktus, kuriais valstybės institucijos ar savivaldybių administracijų padaliniai pagal kompetenciją būtų įpareigoti rinkti duomenis apie pasitraukusius iš švietimo sistemos vaikus ir jaunimą, skatinti socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų bendrus veiksmus dėl per anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių vaikų ir jaunimo užimtumo ir grąžinimo į mokyklas

2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Jaunimo reikalų departamentas

2.2. Sudaryti sąlygas jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti jaunimo kūrybiškumą bei remti profesionalų ir neprofesionalų jaunimo meną

2.2.1. konkursų būdu remti jaunimo iniciatyvų projektus, skatinant jaunų žmonių kūrybiškumą ir inovatyvumą

 

2015–2016 m.

28962

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

2.2.2. finansuoti vaikams ir jaunimui skirtus kultūros bei kultūrinės edukacijos projektus

2014–2016 m.

300

86886

86886

Kultūros ministerija

2.3. Skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir ugdyti jų pilietines kompetencijas

2.3.1. teikti metodinę, informacinę ir kitokią pagalbą, padedančią stiprinti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose mokyklose veikiančią mokinių savivaldą

2014–2016 m.

17377

Jaunimo reikalų departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija

 

2.3.2. ugdyti jaunimo saugaus ir teisėto darbo įgūdžius, rengiant konsultacijas, seminarus ir kitus edukacinius renginius

2014–2016 m.

Valstybinė darbo inspekcija,

Lietuvos darbo birža,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės

3 TIKSLAS.  IŠPLĖTOTI IR KOORDINUOTI DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ IR UŽTIKRINTI JAUNIMO UŽIMTUMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ

3.1. Parengti ir įdiegti jaunimo darbuotojų rengimo sistemą Lietuvoje, siekiant kokybiško profesionalaus darbo su jaunimu

 

3.1.1. parengti darbo su jaunimu koncepcijos projektą

2015 m.

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3.1.2. įgyvendinti jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodiką

2014–2016 m.

260

(ES projektas „Integruo-tos jaunimo politikos plėtra“)

75301

Jaunimo reikalų departamentas

3.1.3. sukurti jaunimo darbuotojų kompetencijų duomenų bazę

2015–2016 m.

 

11874

Jaunimo reikalų departamentas

 

3.2. Plėtoti esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves – suteikti daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui

 

3.2.1. plėtoti esamus ir kurti naujus atviruosius jaunimo centrus ir erdves

2014–2016 m.

3078927 (Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas,

Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės

3.2.2. organizuoti metodinės ir informacinės pagalbos teikimą atviriesiems jaunimo centrams ir erdvėms

20142016 m.

40

11585

17377

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2.3. konkurso būdu remti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse

2014–2016 m.

200

57924

231696

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

3.3. Tobulinti esamą pagalbos (metodinės, informacinės,

psichologinės ir kt.) šeimai sistemą, siekiant spręsti šeimoje kylančias problemas

3.3.1. rengti ir platinti šviečiamojo pobūdžio tėvams skirtą informaciją apie vaikų ir jaunimo ugdymą

2014–2016 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.3.2. organizuoti jaunimui švietėjišką veiklą, skirtą skatinti jaunus žmones puoselėti tvarius santykius, brandų apsisprendimą kurti šeimas, ugdyti toleranciją bei dialogo kultūrą, puoselėti kartų santarvę

2014–2016 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

3.4. Plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu

3.4.1. plėtoti įvairias kokybiško darbo su jaunimu formas

2015–2016 m.

14481

Jaunimo reikalų departamentas

3.4.2. išanalizuoti Europos jaunimo judumo kortelės naudojimo sistemos galimybes Lietuvoje ir parengti sistemos aprašą

2015 m.

Jaunimo reikalų departamentas

 

3.4.3. plėtoti Europos jaunimo judumo kortelės naudojimo sistemos galimybes ir žinomumą, siekiant užtikrinti jaunimo informavimą jam aktualiais klausimais

2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas

 

3.5. Formuoti teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę ir gyvybę

3.5.1. remti projektus, skirtus atsakingumui ir tėvystės įgūdžiams formuoti ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidai šeimoje, skatinant jaunimo socialinę atsakomybę

 

2014–2016 m.

100

28962

28962

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4 TIKSLAS. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS NUOSEKLIAI IR KOKYBIŠKAI JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI, SIEKIANT AKTYVESNIO JAUNIMO Į(SI)TRAUKIMO Į ORGANIZUOTĄ VEIKLĄ

4.1. Užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – gerinti jų organizacinius gebėjimus, išlaikyti savitumą ir veiklos nuoseklumą

4.1.1. įgyvendinti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvoms finansuoti

2014–2016 m.

700

302712

434430

Jaunimo reikalų departamentas, Žemės ūkio ministerija

4.1.2. įgyvendinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemą

2014–2016 m.

120

(ES Projektas „Integruo-tos jaunimo politikos plėtra“)

23170

Jaunimo reikalų departamentas

4.2. Skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškoje veikloje

4.2.1. įgyvendinti sporto programas ir projektus, skirtus vaikams ir jaunimui

2014–2016 m.

380

72405

72405

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4.2.2. plėtoti jaunimo ir vietos bendruomenių partnerystę, atsižvelgiant į jaunimo interesus, poreikius ir įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenių problemų sprendimo procesus

2014–2016 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, Žemės ūkio ministerija

4.3. Skatinti aktyvų tautinių mažumų jaunimo dalyvavimą ekonominiame, pilietiniame ir viešajame gyvenime, padėti jiems integruotis į visuomenę

4.3.1. įgyvendinti priemones, kurios palengvintų tautinių mažumų jaunimo, gyvenančio Lietuvoje, integraciją, ugdytų toleranciją bei abipusį supratimą

2014–2016 m.

10

2896

2896

Švietimo ir mokslo ministerija

4.4. Skatinti Lietuvos jaunimo nevyriausybines organizacijas aktyviau bendradarbiauti su pasaulio lietuvių jaunimu, bendromis pastangomis užtikrinti tautinio identiteto ir kultūros saugojimą bei puoselėjimą

4.4.1. sudaryti sąlygas užsienio lietuvių jaunimui aktyviau įsitraukti į Lietuvos socialinį ir kultūrinį gyvenimą, užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvos jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis

2014–2016 m.

15

4344

14481

Jaunimo reikalų departamentas

4.4.2. remti pasaulio lietuvių jaunimą vienijančių organizacijų projektinę veiklą ir renginius, skirtus užsienio lietuvių jaunimo ryšiams su Lietuva stiprinti

2014–2016 m.

15

 

 

4344

4344

Užsienio reikalų ministerija

4.5. Tobulinti teisinę bazę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai

4.5.1. parengti teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų socialinių paslaugų teikimą, projektus

2015 m.

Jaunimo reikalų departamentas

4.5.2. vykdyti jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų ir programų įgyvendinimo stebėseną, vertinimą, teikti ir priimti rekomendacijas dėl teisės aktų vykdymo, pakeitimo

2014–2016 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

5 TIKSLAS. UŽTIKRINTI ŽINYBŲ IR SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMĄ PLĖTOJANT DARNIĄ, FAKTAIS IR ŽINIOMIS GRĮSTĄ JAUNIMO POLITIKĄ

5.1. Sukurti struktūruotą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą siekiant, kad visa visuomenė vis geriau suvoktų jaunimo reikalus

 

5.1.1. sukurti ir įgyvendinti vieningą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, kuri apimtų nacionalinį ir vietos savivaldos lygmenis

2014–2016 m.

20

5792

57924

Jaunimo reikalų departamentas

5.1.2. rengti ir skleisti informaciją, skatinančią geresnį visuomenės supratimą apie jaunimą 

2014–2016 m.

10

2896

14481

Jaunimo reikalų departamentas

5.1.3. užtikrinti nuoseklią ir kokybišką Europos Sąjungos informacinės programos jaunimui „Eurodesk“ veiklą Lietuvoje

2014–2016 m.

36

10426

23170

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.2. Užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, formuoti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką

5.2.1. rengti išsamią statistinę informaciją apie jaunimo iki 29 metų amžiaus padėtį Lietuvoje ir ją analizuoti

2014–2016 m.

Lietuvos statistikos departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

5.2.2. remiantis Ilgalaike jaunimo problematikos tyrimų koncepcija vykdyti jaunimo padėties stebėseną Lietuvoje

2014–2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas

5.2.3. koordinuoti periodiškai visose savivaldybėse vykdomą jaunimo politikos kokybės vertinimą ir stebėseną bei vykdyti faktais ir žiniomis grįstą regioninės jaunimo politikos įgyvendinimą

2014–2016 m.

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.2.4. palaikyti jaunimo reikalų tyrėjų tinklą

2014–2016 m.

11

3186

5792

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas


 

5.2.5. vykdyti savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti jų įgyvendinimo tęstinumą

2014–2016 m.

28962

Jaunimo reikalų departamentas

5.2.6. įdiegti ir taikyti apklausų sistemą jaunimo (nekvalifikuotų, įgijusių nepaklausias darbo rinkoje profesijas jaunų asmenų ir absolventų) integravimo į darbo rinką galimybėms išsiaiškinti

2014–2016 m.

Lietuvos darbo birža

5.2.7. vykdyti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo vertinimą, nustatant jų kokybės kontrolės mechanizmą, pagal parengtą metodiką kas ketvirtį atliekant įdarbintų pagal aktyvios darbo rinkos politikos priemones asmenų ir įdarbintų tarpininkaujant Lietuvos darbo biržai asmenų tyrimus       

2014–2016 m.

Lietuvos darbo birža

 

5.3. Plėtoti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis

5.3.1. plėtoti dvišalį ir (ar) daugiašalį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis jaunimo politikos srityje, analizuoti užsienio valstybių patirtį bei skleisti teigiamą Lietuvos jaunimo politikos patirtį

2014–2016 m.

15

4344

23170

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

5.3.2. plėtoti jaunimo metodinių tarybų prie teritorinių darbo biržų veiklą, į jas įtraukiant įvairiems jaunimo interesams atstovaujančių organizacijų atstovus

2014–2016 m.

Lietuvos darbo birža, Jaunimo reikalų departamentas

5.3.3. kurti ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su mokymo įstaigomis, darbdaviais, savivaldybėmis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais, numatant galimybes darbo rinkos paslaugas teikti ne tik Lietuvos darbo biržos patalpose, bet ir naudojant elektronines paslaugas

2014–2016 m.

Lietuvos darbo birža, Jaunimo reikalų departamentas

5.3.4. parengti Regioninės jaunimo politikos stiprinimo programą

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

 

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-336, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09286

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-649, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19814

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-661 „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-336, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09286

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Jaunimo garantijos iniciatyvos įgyvendinimo priemonės, kurioms finansuoti skirtos lėšos numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane.