Suvestinė redakcija nuo 2016-04-15 iki 2016-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 134-6393, i. k. 11111RRISAK01V-1087

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ABONENTŲ IR (AR) NAUDOTOJŲ GALIMYBĖS NAUDOTIS PAGALBOS IŠKVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-1087

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 34 straipsnio 10 dalimi ir 68 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 367), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11), ir atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2003/558/EB dėl vietos nustatymo informacijos elektroninių ryšių tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagrįstas pagalbos skambučių paslaugas tvarkymo:

1. Tvirtinu Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-389 „Dėl Abonentų ir (ar) paslaugų gavėjų skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir (ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1918);

2.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. 1V-984 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-389 „Dėl Abonentų ir (ar) paslaugų gavėjų skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir (ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 95-3878).

3. Nurodau paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

Direktorius                                                                        Feliksas Dobrovolskis

 

 

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus                                            Lietuvos Respublikos ryšių

reikalų ministerijos                                                            reguliavimo tarnybos tarybos

2011 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. 1D-7547(3)                     2011 m. lapkričio 7 d. nutarimu

                                                                                          Nr. (1.4)-TN-23


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-1087

 

abonentų ir (ar) NAUDOTOJŲ GALIMYBĖS NAUDOTIS PAGALBOS IŠKVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ PASLAUGOMIS tvarkos aprašas

 

1. Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato abonentų ir (ar) faktinių elektroninių ryšių paslaugų naudotojų (toliau – naudotojas), įskaitant taksofonų naudotojus bei neįgaliuosius abonentus ir (ar) naudotojus, naudojimosi pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų (toliau – pagalbos tarnyba) paslaugomis tvarką, taip pat informacijos apie skambinančiojo asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 34 straipsnio 10 dalimi ir 68 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymu (Žin., 2004, Nr. 90-3306), Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1457 (Žin., 2004, Nr. 168-6183), įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 367), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11), ir atsižvelgiant į 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2003/558/EB dėl vietos nustatymo informacijos elektroninių ryšių tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagrįstas pagalbos skambučių paslaugas tvarkymo.

3. Apraše vartojama sąvoka:

Pereinamasis laikotarpis – Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos apraše reglamentuotas laikotarpis, per kurį pagalbos tarnybų trumpieji telefono ryšio numeriai keičiami į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme bei Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatyme.

4. Visi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo:

4.1. savo abonentams ir (ar) naudotojams, įskaitant taksofonų naudotojus bei neįgaliuosius abonentus ir (ar) naudotojus, užtikrinti galimybę naudotis Bendrojo pagalbos centro ir kitų pagalbos tarnybų paslaugomis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, o pereinamuoju laikotarpiu ir šiais pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais – viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose trumpaisiais telefono ryšio numeriais 01, 02, 03, viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose trumpaisiais telefono ryšio numeriais 101 arba 011, 102 arba 022, 103 arba 033:

4.1.1. nemokamai ir nenaudojant jokių mokėjimo priemonių, personalinių identifikavimo numerių (PIN), kodų ar kortelių;

4.1.2. apribojus paslaugų teikimą abonentui;

4.1.3. viešojo judriojo ryšio tinklo galiniu įrenginiu bet kuriuo toje vietovėje veikiančiu viešuoju judriojo ryšio tinklu;

4.1.4. kitais atvejais, kai yra techninė galimybė naudotis elektroninių ryšių paslaugomis;

4.2. nemokamai ir netaikant abonentinio mokesčio įrengti reikiamo pralaidumo ryšio kanalus su Bendruoju pagalbos centru;

4.3. perduoti abonento ir (ar) naudotojo telefono ryšio numerį Bendrajam pagalbos centrui ir kitoms pagalbos tarnyboms, kiekvieną kartą, kai abonentas ir (ar) naudotojas naudojasi pagalbos iškvietimo paslaugomis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ar kitų pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais;

4.4. netaikyti ryšio linijos nustatymo draudimo, kai abonentas ir (ar) naudotojas naudojasi pagalbos iškvietimo paslaugomis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ar kitų pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais;

4.5. neatlygintinai teikti vietos nustatymo duomenis (įskaitant ir srauto duomenis), be abonento ir (ar) naudotojo sutikimo Bendrajam pagalbos centrui kiekvieną kartą, kai abonentas ir (ar) naudotojas naudojasi pagalbos iškvietimo paslaugomis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ar kitų pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais:

4.5.1. vietos nustatymo duomenys privalo būti pateikiami apie abonentus ir kitus naudotojus (viešojo fiksuotojo ryšio tinklo atveju kitiems naudotojams priskiriami ir taksofonu teikiamų paslaugų naudotojai; viešojo judriojo ryšio tinklo atveju kitiems naudotojams priskiriami ir užsienio šalių viešojo judriojo ryšio paslaugų teikėjų abonentai, atvykę į Lietuvos Respubliką ir besinaudojantys tarptinklinio ryšio paslaugomis, ir tie naudotojai, kurių negalima identifikuoti telefono ryšio numeriu);

4.5.2. užtikrinti pagalbos iškvietimą priimančiam Bendrajam pagalbos centrui galimybę pagal abonento ir (ar) naudotojo telefono ryšio numerį, kuris buvo nustatytas, susisiekti su pagalbos iškvietimą inicijavusiu abonentu ir (ar) naudotoju siekiant sužinoti ir (ar) atnaujinti abonento ir (ar) naudotojo vietos nustatymo duomenis tam, kad galėtų reaguoti į pagalbos prašymą;

4.5.3. neatlygintinai pateikti abonento ir (ar) naudotojo vietos nustatymo duomenis kiekvieno pagalbos skambučio atveju Bendrajam pagalbos centrui iš karto, kai tik Bendrasis pagalbos centras atsako į tą pagalbos skambutį;

4.5.4. užtikrinti, kad vietos nustatymo duomenų apie abonentus ir (ar) naudotojus tikslumas ir patikimumas atitiktų šiuos kriterijus:

4.5.4.1. viešojo judriojo ryšio tinklo teikėjai teikia vietos nustatymo duomenis bazinės stoties (sektoriaus) aprėpties (angl. Cell-ID) tikslumu;

4.5.4.2. 95 % visų vietos nustatymo duomenų turi būti teikiami vėluojant ne daugiau kaip 20 sekundžių nuo to momento, kai įvyksta sujungimas su Bendrojo pagalbos centro tarnybine stotimi, arba nuo Bendrojo pagalbos centro užklausos viešojo judriojo ryšio tinklo ir (ar) viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjui pateikimo momento;

4.5.4.3. viešojo judriojo ryšio tinklo teikėjų vietos nustatymo duomenų teikimo sistema turi būti visa apimtimi dubliuota, o jos prieinamumas per metus turi būti ne mažesnis nei 97 %;

4.6. užtikrinti pagalbos iškvietimo iš kitų elektroninių ryšių tinklų nukreipimą ir su tuo susijusį abonentų ir (ar) naudotojų numerio modifikavimą taip, kad pagalbos iškvietimas būtų nukreiptas į Bendrąjį pagalbos centrą ir (arba) kitas pagalbos tarnybas pagal informaciją, gautą iš atitinkamo elektroninių ryšių tinklo;

4.7. užtikrinti, kad abonentų ir (ar) naudotojų kiekvienas pagalbos iškvietimas būtų siunčiamas į Bendrąjį pagalbos centrą pagal Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių aptarnaujamas teritorijas, o pereinamuoju laikotarpiu – ir į kitas pagalbos tarnybas pagal šių tarnybų aptarnaujamas teritorijas; informacija apie aptarnaujamas teritorijas teikiama pagal Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo 10 straipsnio 9 punktą, o pereinamuoju laikotarpiu – vadovaujantis Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo sąlygomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-440, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09306

 

4.8. suteikti absoliučią pirmenybę pagalbos iškvietimo ryšiui su Bendruoju pagalbos centru ir kitomis pagalbos tarnybomis;

4.9. numatyti reikiamo pralaidumo rezervinio ryšio kryptis pagalbos iškvietimo nukreipimui tarp Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių Vilniuje ir Klaipėdoje gedimų viešuosiuose ryšių tinkluose atveju pagal iš anksto suderintą su Bendruoju pagalbos centru rezervinį planą, o pereinamuoju laikotarpiu į kitas pagalbos tarnybas pagal iš anksto suderintą su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija rezervinį planą;

4.10. nedelsdami pranešti Bendrajam pagalbos centrui (Vilniaus skyriaus telefono ryšio numeriais (8 5) 239 1900 arba 8 650 15953 ir Klaipėdos skyriaus telefono ryšio numeriais (8 46) 433 321 arba 8 650 15964) ir Tarnybai (telefonu ryšio numeriu (8 5) 210 5633, faksu (8 5) 216 1564 ar el. paštu rrt@rrt.lt) apie sutrikimus (gedimus) viešuosiuose ryšių tinkluose, sąlygojusius nutrūkusį ryšį su Bendruoju pagalbos centru ar kitomis pagalbos tarnybomis, nurodant laiką, teritoriją ir numatomą sutrikimo (gedimo) pašalinimo laiką.

5. Neįgaliesiems abonentams ir (ar) naudotojams turi būti sudaromos lygiavertės galimybės naudotis Bendrojo pagalbos centro ir kitų pagalbos tarnybų paslaugomis Aprašo 4.1 punkte nurodytais numeriais.

6. Viešojo fiksuotojo ryšio tinklų ir (ar) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų teikėjai privalo Bendrajam pagalbos centrui ne rečiau kaip kas du mėnesius teikti atnaujintą informaciją apie abonentus ir (ar) naudotojus pagal Aprašo priede nustatytą formatą.

7. Viešojo judriojo ryšio tinklo teikėjai SMS žinute informuoja savo abonentus ir (ar) naudotojus, įskaitant neįgaliuosius abonentus ir (ar) naudotojus, esančius kitoje Europos Sąjungos valstybėje, apie galimybę naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis.

8. Pereinamuoju laikotarpiu visi viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo:

8.1. vadovaudamiesi Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo 7 punkte nustatytomis sąlygomis, užtikrinti tinkamą pagalbos iškvietimų siuntimą kitų pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais Aprašo 4.1 punkte numatyta tvarka;

8.2. panaikinti kitų pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių, nurodytų Aprašo 4.1 punkte, naudojimą viešuosiuose ryšio tinkluose per 1 mėnesį nuo Tarnybos rašytinio nurodymo;

8.3. pasibaigus kitų pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių, nurodytų Aprašo 4.1 punkte, naudojimo laikui, 6 mėnesius pateikti pagalbos iškvietimą inicijavusiam abonentui ir (ar) naudotojui informaciją automatiniu atsakikliu, kad bendrasis pagalbos telefono numeris yra 112, ir po šiame punkte nurodytos informacijos pateikimo pagalbos iškvietimą inicijavusiam abonentui ir (ar) naudotojui nutraukti ryšį.

9. Bendrasis pagalbos centras, nustatęs, kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nevykdo ar netinkamai vykdo Aprašo 4.5.4 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus, apie tai informuoja Tarnybą.

10. Visi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai už Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_________________


Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis

pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių

institucijų paslaugomis tvarkos aprašo

priedas

 

BENDRAJAM PAGALBOS CENTRUI TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE ABONENTUS IR (AR) NAUDOTOJUS FORMATAS

 

1. Abonentų ir (ar) naudotojų numerių ir adresų duomenų informacija pateikiama „Microsoft excel“ formato byla.

2. Teikiamos informacijos apie abonentų ir (ar) naudotojų numerius ir adresus duomenų laukų aprašymas:

 

Lauko pavadinimas

Aprašymas

Telefono ryšio numeris

Telefono ryšio numeris (nurodomas nacionalinis prefiksas ir nacionalinis numeris, kurį sudaro vieno, dviejų ar trijų skaitmenų paskirties kodas ir atitinkamai septynių, šešių ar penkių skaitmenų tinklo galinio taško numeris).

Savivaldybė

Miesto ar rajono savivaldybės pavadinimas

Miestas/seniūnija

Miesto savivaldybės teritorijoje rašomas miesto pavadinimas, o rajono savivaldybės teritorijoje – seniūnija

Miesto seniūnija/gyvenvietė

Miesto savivaldybės teritorijoje rašoma miesto seniūnija, o rajono savivaldybės teritorijoje – gyvenvietė

Gatvė

Gatvės pavadinimas

Namo numeris

Namo numeris (arba namo numeris su raide)

Buto numeris

Buto numeris (arba buto numeris su raide)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-440, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09306

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-1087 „Dėl Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo