Suvestinė redakcija nuo 2010-02-19 iki 2012-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 78-2764, i. k. 104301MISAK00D1-231

 

Nauja redakcija nuo 2010-02-19:

Nr. D1-126, 2010-02-10, Žin. 2010, Nr. 20-947 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-126

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. D1-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 5, 6, 7 ir 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725), 6.9 punktu ir įgyvendindamas 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63), (toliau – Direktyva 2003/87/EB), nuostatas:

1. T v i r t i n u Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui iki 2011 m. rugsėjo 30 d. paskelbti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapyje ir pateikti Europos Komisijai Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2013–2020 m. dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius stacionarius įrenginius ir vykdo veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytos veiklos rūšių sąrašą, ir jiems suteikiamų apyvartinių taršos leidimų skaičių.

3. P a v e d u viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (toliau – LAAIF), vykdančiam Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaigos funkcijas:

3.1. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 28 d. išduoti veiklos vykdytojams tiems kalendoriniams metams paskirstytus apyvartinius taršos leidimus ir užtikrinti asmenų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) ir (ar) išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (toliau – TMV) ir patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (toliau – PTMV) sąskaitų administravimą ir kitų duomenų tvarkymą;

3.2. skelbti LAAIF tinklalapyje veiklos vykdytojus, kurie iki kiekvienų metų balandžio 30 d. nustatyta tvarka neatsisakė tokio ATL ir (ar) TMV ir PTMV skaičiaus, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka nepriklausomo vertintojo patikrintą ir patvirtintą anglies dioksido ir (ar) kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

4. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams raštu per 10 darbo dienų pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir LAAIF apie leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujas išdavimą, pakeitimą, tikslinimą ir panaikinimą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-126

 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, siekiant, kad būtų skatinamas taupus ir ekonomiškai efektyvus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio mažinimas.

2. Šios Tvarkos aprašas taikomas asmenims, kurie:

2.1. vykdo bet kurią Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšį atitinkančią veiklą;

2.2. rengia, derina ar išduoda dokumentus ATL leidimams gauti;

2.3. kontroliuoja Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (toliau – TIPK leidimas) įrašytų sąlygų ir įsipareigojimų įgyvendinimą;

2.4. vykdo ŠESD stebėseną, apskaitą, tikrina apskaitos ataskaitas ar teikia ataskaitas apie iš įrenginių išmetamų ŠESD kiekį;

2.5. turi kitas šios Tvarkos aprašo ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684), arba kitais teisės aktais nustatytas teises ir pareigas Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos srityse.

3. Šios Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tik toms ŠESD, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede.

4. Šios Tvarkos aprašas netaikomas:

4.1. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančiam įrenginiui (toliau – Stacionarus įrenginys) ar jo daliai, naudojamai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems produktams, procesams bandyti, ir

4.2. nuo 2013 m. sausio 1 d. tik biomasę naudojančiam įrenginiui.

5. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. ankstesnio laikotarpio aviaciniai išmetamieji teršalai – Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytai aviacijos veiklai naudojamų orlaivių metinis išmetamųjų teršalų kiekio vidurkis 2004, 2005 ir 2006 kalendoriniais metais;

5.2. asmuo – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo;

5.3. aviaciniai išmetamieji teršalai – išmetami teršalai iš Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytoms aviacijos veiklos rūšims naudojamų orlaivių, kurie išskrenda iš valstybės narės teritorijoje esančio aerodromo ir atskrenda į valstybės narės aerodromą iš trečiosios šalies;

5.4. orlaivio naudotoją administruojanti valstybė narė – už orlaivio naudotojo, įtraukiamo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančioms dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, administravimą atsakinga valstybė narė;

5.5. nepriklausomas vertintojas – Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – NAB) akredituota įstaiga arba kitos Europos Sąjungos atsakingos institucijos akredituota ir NAB pripažinta įstaiga, kuriai akreditacija ar pripažinimas suteikia teisę tikrinti iš įrenginių išmetamų ŠESD kiekio stebėsenos ataskaitas;

5.6. komercinės oro transporto priemonės naudotojas – už atlygį visuomenei teikiantis reguliaraus ar nereguliaraus oro susisiekimo paslaugas, apimančias keleivių, krovinių ar pašto skraidinimą;

5.7. visuomenė – vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys ir jų organizacijos, asociacijos ar grupės.

6. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. LEIDIMO IŠMESTI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, TIKSLINIMAS IR PANAIKINIMAS STACIONARIEMS ĮRENGINIAMS

 

7. Leidimas išmesti ŠESD iš Stacionarių įrenginių išduodamas, pakeičiamas, tikslinamas ir panaikinamas Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 7 straipsnio ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, nustatyta tvarka.

8. Veiklos vykdytojas, valdantis ir (ar) naudojantis Stacionarius įrenginius, norintis gauti leidimą išmesti ŠESD, kuris yra TIPK leidimo dalis, pateikia paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytos veiklos rūšys. Paraiškoje turi būti nurodoma:

8.1. įrenginio netechninio aprašymo santrauka ir jame vykdomos veiklos rūšys;

8.2. įrenginyje naudojamos technologijos aprašymas;

8.3. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede;

8.4. kuras ir žaliavos, kurias naudojant išmetamos ŠESD, ir jų kiekis;

8.5. numatomos vykdyti ŠESD stebėsenos ir apskaitos principai ir metodai;

8.6. veiklos vykdytojo įsipareigojimas iki kiekvienų metų balandžio 30 d. atsisakyti tokio ATL ir (ar) TMV ir PTMV skaičiaus, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekiui;

8.7. numatomas per kalendorinius metus į atmosferą išmesti anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekis.

9. RAAD išduoda TIPK leidimą, kuriuo veiklos vykdytojui, kuris valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius Stacionarius įrenginius, suteikiamas įgaliojimas iš viso įrenginio arba iš jo dalies išmesti ŠESD.

10. Leidimą išmesti ŠESD galima išduoti vienam įrenginiui arba keliems toje pačioje vietoje ir to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams.

11. Leidime išmesti ŠESD nurodoma:

11.1. įrenginio pavadinimas, veiklos vykdytojo kontaktiniai ir buveinės adreso duomenys;

11.2. įrenginyje vykdomų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšys;

11.3. įrenginio šaltiniai (taršos šaltiniai), iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD;

11.4. kuras ir žaliavos, kuriuos naudojant išmetamos ŠESD, ir jų kiekis;

11.5. numatomas per kalendorinius metus į atmosferą išmetamas anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekis;

11.6. reikalavimai ŠESD stebėsenai, apskaitos vykdymui ir ataskaitų teikimui;

11.7. sąlyga, atitinkanti veiklos vykdytojo paraiškoje TIPK leidimui gauti pateiktą įsipareigojimą, kad veiklos vykdytojas kiekvienais metais iki balandžio 30 d. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nuostatų nustatyta tvarka privalo atsisakyti tokio ATL ir (ar) TMV ir PTMV skaičiaus, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekiui.

 

III. LEIDIMO IŠMESTI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠDAVIMAS ORLAIVIO NAUDOTOJAMS

 

12. Orlaivio naudotojo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/3-411 „Dėl Aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 108-4568) 1.3 punkte nustatytus reikalavimus parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planas prilyginamas leidimui išmesti ŠESD.

13. Komercinės oro transporto priemonės naudotojui, kurio orlaivių skrydžių ir aviacinių išmetamųjų teršalų slenkstinis dydis yra mažesnis, nei nurodyta Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede, leidimas išmesti ŠESD nereikalingas.

 

IV. ATL PASKIRSTYMAS IR IŠDAVIMAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠMETANTIEMS STACIONARIEMS ĮRENGINIAMS

 

14. 2008–2012 metų laikotarpiu veiklos vykdytojams, valdantiems ir (ar) naudojantiems ŠESD išmetančius Stacionarius įrenginius, kuriuose vykdoma bent viena Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodyta veiklos rūšis, ATL skaičius paskirstomas pagal Nacionalinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-609/4-477 (Žin., 2007, Nr. 120-4946).

15. Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas rengiamas pagal Europos Komisijos 2004 m. liepos 1 d. pranešimą COM(2003)830 dėl rekomendacijų, padedančių valstybėms narėms įgyvendinti direktyvos 2003/87/EB III priede išvardytus įgyvendinimo kriterijus ir apibrėžiančių aplinkybes, kurios gali būti laikomos force majeure, ir kuris papildytas rekomendacijomis dėl leidimų paskirstymo planų ES išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008–2012 metų prekybos laikotarpiu ir atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtus sprendimus dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plano.

16. Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plane nurodomas maksimalus PTMV ir TMV skaičius, išreikštas procentais, kurio neviršydami veiklos vykdytojai gali naudoti Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimus prekybos sistemoje.

17. 2008–2012 metų laikotarpiu veiklos vykdytojams, planuojantiems valdyti ir (ar) naudoti naujus ŠESD išmetančius Stacionarius įrenginius, neįtrauktus į Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą ir kuriuose bus vykdoma bent viena Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodyta veiklos rūšis, ATL skaičius skiriamas pagal Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008–2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-592/4-531 (Žin., 2008, Nr. 133-5145).

18. LAAIF kiekvienais metais iki vasario 28 d. išduoda kiekvienam veiklos vykdytojui, valdančiam ir (ar) naudojančiam Stacionarius įrenginius, ATL skaičių einamiesiems metams, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. D1-609/4-477 „Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plano patvirtinimo“ 2 punkto nuostatą.

19. 2013–2020 metų laikotarpiu veiklos vykdytojams, kurie 2008–2012 m. valdė ir (ar) naudojo ŠESD išmetančius Stacionarius įrenginius ir vykdė bent vieną Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodyta veiklos rūšį, ATL paskirstymo ir išdavimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, o planuojantiems eksploatuoti naujus Stacionarius įrenginius ir vykdyti bent vieną šių veiklos rūšių, – ATL paskirstymo ir išdavimo tvarka nustatoma bendru Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu.

 

V. BENDRAS AVIACIJOS VEIKLAI SKIRTŲ ATL SKAIČIUS IR JŲ PASKIRSTYMAS IR IŠDAVIMAS ORLAIVIŲ NAUDOTOJAMS

 

20. Pirmajam vienerių metų laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bendras orlaivių naudotojams paskirstomų ATL skaičius yra lygus 97% ankstesnio laikotarpio aviacinių išmetamųjų teršalų kiekiui, iš kurių 15% ATL parduodama aukcione.

21. Antrajam aštuonerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienam vėlesniam laikotarpiui bendras orlaivių naudotojams paskirstomų ATL skaičius yra lygus 95% ankstesnio laikotarpio aviacinių išmetamųjų teršalų kiekiui, padaugintam iš to laikotarpio metų skaičiaus, iš kurių ne mažiau kaip 15% ATL parduodama aukcione.

22. Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytiems laikotarpiams orlaivio naudotojas gali pateikti laisvos formos paraišką Aplinkos ministerijai dėl nemokamų ATL dalies suteikimo aviacijos veiklai, nurodytai Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede, vykdyti.

23. Orlaivio naudotojas prie paraiškos, nurodytos šios Tvarkos aprašo 22 punkte, Aplinkos ministerijai pateikia nepriklausomo vertintojo ŠESD ataskaitos tinkamumo patvirtinimo pažymą apie patikrintus praėjusių kalendorinių metų ŠESD kiekio ir tonkilometrių duomenis.

24. Orlaivio naudotojas paraišką ir nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažymą Aplinkos ministerijai pateikia:

24.1. Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytam laikotarpiui – iki 2011 m. kovo 31 d.;

24.2. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytam laikotarpiui – likus ne mažiau kaip 21 mėnesiui iki laikotarpio pradžios.

25. LAAIF iki 2012 m. vasario 28 d., o vėliau kiekvienais metais iki vasario 28 d. išduoda kiekvienam orlaivio naudotojui nemokamų ATL kiekį, kurį apskaičiuoja Aplinkos ministerija pagal iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos nurodytą santykinį taršos rodiklį.

26. Orlaivio naudotojas 15% ATL parduodamų aukcione dalį privalės įsigyti vadovaudamasis iki 2010 m. birželio 30 d. numatomo patvirtinti Europos Komisijos reglamento dėl valstybių narių aukcione parduodamų ATL nustatytais reikalavimais.

 

VI. ATL PERLEIDIMAS, TMV IR PTMV NAUDOJIMAS IR JŲ GALIOJIMAS

 

27. Veiklos vykdytojas ir (ar) kitas asmuo, kuris nori įsigyti ATL ir (ar) TMV ir PTMV, jais naudotis ar disponuoti, privalo registruotis Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nuostatų tvarką. Veiklos vykdytojų ir kitų asmenų turimi ATL ir (ar) TMV ir PTMV yra registruojami ir kaupiami atskirose Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro sąskaitose.

28. Veiklos vykdytojas ir (ar) kitas asmuo, turintis ATL ir (ar) TMV ir PTMV, gali juos perleisti kitiems asmenims Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) trečiosiose valstybėse, kurios nurodytos Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo B priede ir yra jį ratifikavusios, jeigu tie ATL ir (ar) sukaupti TMV ir PTMV yra Lietuvos ir kitos valstybės abipusiškai pripažinti.

29. Veiklos vykdytojas, dalyvaujantis Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, turi teisę naudoti (mainyti, atsisakyti ir deklaruoti) nustatytą dalį TMV ir PTMV privalomam ATL kiekio atsisakymui, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam ŠESD kiekiui:

29.1. PTMV, sukauptais nuo 2005 m. sausio 1 d. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro sąskaitoje, ir (arba)

29.2. TMV, sukauptais nuo 2008 m. sausio 1 d. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro sąskaitoje.

30. Draudžiama šios Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytam atsiskaitymui naudoti PTMV ir TMV, jeigu jie gauti iš:

30.1. branduolinių objektų veiklos;

30.2. žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės veiklos.

31. Draudžiama Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytam ATL kiekio atsisakymui naudoti daugiau TMV ir (ar) PTMV, negu veiklos vykdytojui paskirta per prekybinį laikotarpį, kuris nustatomas pagal Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano ir (ar) Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo galiojimo laikotarpį.

32. LAAIF, raštu gavęs veiklos vykdytojo prašymą, panaikina veiklos vykdytojo sąskaitoje sukauptus ATL, TMV ir PTMV, vadovaudamasis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2216/2004 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos sutinkamai su 2003/87/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva ir 280/2004/EB Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (OL 2004 L 386, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 994/2008 (OL 2008 L 271, p. 3), nuostatomis (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2216/2004).

33. ATL veiklos vykdytojui, valdančiam ir (ar) naudojančiam Stacionarius įrenginius, galioja tik Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano 2008–2012 metų laikotarpiui ir (ar) Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo galiojimo laikotarpiui.

34. ATL gali būti perkelti į kitus metus per tą patį prekybos laikotarpį, o į kitą prekybos laikotarpį – vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

35. Veiklos vykdytojų nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigyti PTMV ir nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigyti TMV registruojami ir kaupiami Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro sąskaitoje.

36. Veiklos vykdytojų sukauptų PTMV ir TMV naudojimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

 

VII. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

37. Visuomenė informuojama ir sudaromos sąlygos dalyvauti rengiant Nacionalinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą ir (ar) Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381 (Žin., 2005, Nr. 102-3789).

38. Su ATL skyrimu susiję sprendimai, informacija apie Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklą, kurioje dalyvauja ir kurią įgyvendina Lietuvos Respublika ar joje registruoti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtos ataskaitos Europos Komisijai dėl Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo yra prieinamos ir visuomenei suteikiama informacija pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 139-5008) nuostatas ir Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831).

 

VIII. VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ PATIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

39. Veiklos vykdytojai privalo vykdyti ŠESD stebėseną, apskaitą ir kiekvienais metais rengti išmetamų ŠESD praėjusių kalendorinių metų ataskaitas, vadovaudamiesi 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo Nr. 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (OL 2007 L 229, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimu 2009/339/EB, nuostatomis ir pagal šios Tvarkos aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

40. Veiklos vykdytojai privalo pateikti šios Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytas ŠESD ataskaitas nepriklausomam vertintojui, kuris, įvertinęs ataskaitas pagal šios Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus kriterijus, išduoda veiklos vykdytojui ŠESD ataskaitos tinkamumo patvirtinimo pažymą.

41. Veiklos vykdytojas, valdantis ir (ar) naudojantis Stacionarius įrenginius, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. privalo parengti ŠESD ataskaitas ir kartu su nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažyma pateikti RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytos veiklos rūšys.

42. Veiklos vykdytojai, kurie iki kiekvienų metų kovo 31 d. nepateikia praėjusių kalendorinių metų ŠESD ataskaitos ir nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažymos, negali perleisti ATL kitam asmeniui tol, kol minėta ataskaita nebus pateikta ir pripažinta tinkama.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Asmenys, pažeidę šios Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-126, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 20-947 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-126

 

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir

prekybos jais tvarkos aprašo

1 priedas

 

VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

I. STACIONARIŲ ĮRENGINIŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsena

 

1. ŠESD stebėsena vykdoma atliekant skaičiavimą arba instrumentinio matavimo būdu.

2. Anglies dioksido išmetimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

CO2 = Vveiklos duomenys x Tišmetamųjų teršalų faktorius x Ooksidacijos faktorius, kur

 

Vveiklos duomenys – tai naudojamos kuro rūšys, medžiagos, sudeginto kuro kiekis, gamybos našumas ir t. t. ar kita informacija, kuri nustatoma remiantis faktiniais duomenimis, įrašais arba atliekant instrumentinius matavimus.

Tišmetamųjų teršalų faktorius – visoms kuro rūšims naudojami su veikla susiję specifiniai išmetamųjų teršalų faktoriai, išskyrus, kai kurui naudojamos atliekos, pvz., padangos ir pramonės procesų dujos). Akmens anglių klodo nustatytos savitosios vertės ir Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės ne Europos Sąjungos valstybės narės nustatytos savitosios gamtinių dujų vertės turi būti atskirai įvertintos ir nuolat patikslinamos. Naudojant naftos perdirbimo produktus, galima taikyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (toliau – TKKG) rekomenduojamas vertes. Naudojant biomasę, išmetamųjų teršalų faktorius yra lygus nuliui.

Ooksidacijos faktorius – taikomas, jeigu taikant išmetamųjų teršalų faktorių neatsižvelgiama į tai, kad dalis anglies neoksiduojama. Jeigu apskaičiuojant tam tikros veiklos specifinius išmetamųjų teršalų faktorius jau buvo atsižvelgta į oksidacijos laipsnį, tada galima netaikyti šio oksidacijos faktoriaus. Veiklos vykdytojas gali naudoti pagal Direktyvą 96/61/EB apskaičiuotus oksidacijos faktorius, jeigu veiklos vykdytojas įrodo, kad tam tikrų veiklos rūšių specifiniai faktoriai yra tikslesni.

3. Veiklos vykdytojas atskirai apskaičiuoja anglies dioksido ar kitų ŠESD išmetimą iš kiekvienos veiklos rūšies ir įrenginio.

4. Anglies dioksido išmetimas instrumentinio matavimo būdu nustatomas Europos Sąjungoje priimtais standartais arba metodais ir patvirtinamas pagalbiniais skaičiavimais.

5. Kitų ŠESD išmetimo stebėsenai ir vertinimui naudojami standartiniai arba priimti metodai, kuriuos, bendradarbiaudama su suinteresuotais asmenimis, parengia ir priima Europos Komisija.

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų rengimas

 

6. Veiklos vykdytojas ataskaitoje pateikia įrenginio identifikavimo duomenų informaciją, įskaitant:

6.1. įrenginio pavadinimą;

6.2. adresą, pašto indeksą ir šalį;

6.3. įrenginyje vykdomų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšį ir jų skaičių;

6.4. atsakingo asmens telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą;

6.5. veiklos vykdytojo pagrindinių bendrovių pavadinimą.

7. Veiklos vykdytojas ataskaitoje pateikia kiekvieno įrenginio apskaičiuotą išmetamą anglies dioksido ar kitų ŠESD kiekį ir nurodo:

7.1. veiklos duomenis;

7.2. taikomus išmetamųjų teršalų faktorius;

7.3. taikomus oksidacijos faktorius;

7.4. bendrą ŠESD kiekį;

7.5. nenumatytas aplinkybes.

8. Veiklos vykdytojas, vykdydamas instrumentinių matavimo būdu anglies dioksido ar kitų ŠESD stebėseną, ataskaitoje pateikia nustatytą:

8.1. bendrą išmetamą anglies dioksido ar ŠESD kiekį;

8.2. matavimo metodus ir jų patikimumo informaciją;

8.3. nenumatytas aplinkybes.

9. Pateikiant ataskaitą iš deginimo procesų taip pat turi būti nurodomas taikytas oksidacijos faktorius (jeigu į oksidacijos laipsnį nebuvo atsižvelgta).

 

II. AVIACINIŲ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ IR TONKILOMETRIŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

Anglies dioksido stebėsena

 

10. Aviaciniai išmetamieji teršalai (CO2) apskaičiuojami pagal šią formulę:

Aviaciniai išmetamieji teršalai = DDegalų suvartojimas x Eišmetamųjų teršalų faktorius, kur

 

DDegalų suvartoimas – į degalų suvartojimo rodiklį turi būti įskaičiuojami aviacijos veikloje naudojamos pagalbinės jėgainės suvartoti degalai, o kiekvieno orlaivio skrydžio faktinis degalų suvartojimas apskaičiuojamas pagal degalų balansą, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (OL 2007 L 229, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimu 2009/339/EB, nuostatomis, pateiktomis XIV priede;

Eišmetamųjų teršalų faktorius – turi būti taikomi TKKG nustatytieji išmetamųjų teršalų faktoriai, pateikti pagal 2006 m. TKKG aprašo gaires arba paskesnes atnaujintas šių gairių redakcijas, nebent konkrečiai veiklos rūšiai taikomi išmetimo koeficientai, kuriuos, pasitelkusios priimtinus analizės metodus, nustatė nepriklausomos akredituotos laboratorijos, būtų tikslesni. Biomasės išmetamųjų teršalų faktorius yra lygus nuliui.

11. Jei faktinio degalų suvartojimo duomenų nėra, tai degalų suvartojimo duomenims apskaičiuoti pagal geriausią turimą informaciją yra taikomas standartizuotas pakopinis metodas.

12. Atskirai turi būti atliekamas kiekvienam skrydžiui sunaudoto degalų rūšies kiekio apskaičiavimas.

 

Anglies dioksido stebėsenos ataskaitų rengimas

 

13. Kiekvienas orlaivio naudotojas ataskaitoje pateikia identifikavimo duomenų informaciją, įskaitant:

13.1. orlaivio naudotojo pavadinimą;

13.2. orlaivio naudotoją administruojančią valstybę narę;

13.3. adresą, įskaitant pašto indeksą ir šalį, kontaktinį adresą administruojančioje valstybėje narėje, jei skiriasi nuo pirmesnio adreso;

13.4. orlaivių registracijos numerius ir orlaivių rūšis;

13.5. oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti numerius, juos išdavusios valdžios institucijos pavadinimą;

13.6. kontaktinio asmens adresą, telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto duomenis;

13.7. orlaivio savininko pavadinimą;

13.8. anglies dioksido kiekį, įvertinant suvartotą degalų rūšį;

13.9. suvartotą degalų kiekį;

13.10. taikomą išmetamųjų teršalų faktorių.

14. Kiekvienas orlaivio naudotojas ataskaitoje pateikia bendrą anglies dioksido kiekį:

14.1. už praėjusius kalendorinius metus orlaivio naudotojo vykdytų skrydžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų aviacijos rūšių veiklą, ir kurių išvykimo vieta – aerodromas valstybės narės teritorijoje, o atvykimo vieta – aerodromas tos pačios valstybės narės teritorijoje;

14.2. visų kitų už praėjusius kalendorinius metus orlaivio naudotojo vykdytų skrydžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų aviacijos rūšių veiklą;

14.3. bendrą anglies dioksido kiekį visiems praėjusių kalendorinių metų ataskaitoje orlaivio naudotojo vykdytiems skrydžiams ir kurių:

14.3.1. išvykimo vieta – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, ir

14.3.2. išvykimo vieta – trečioji šalis, o atvykimo vieta – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė;

14.4. nenumatytas aplinkybes.

 

Tonkilometrių duomenų stebėsena ir ataskaitų rengimas

 

15. Kiekvienas orlaivio naudotojas apskaičiuoja tonkilometrių duomenis pagal šią formulę:

T tonkilometriai = Aatstumas x Nnaudingoji apkrova, kur:

 

Aatstumas – ortodrominis atstumas tarp išvykimo ir atvykimo aerodromų, pridėjus papildomą nekintantį 95 km dėmenį;

Nnaudingoji apkrova – bendra skraidinamų krovinių, pašto ir keleivių masė. Apskaičiuojant naudingąją apkrovą atsižvelgiama į keleivių skaičių (orlaivyje esančių asmenų skaičius, neįskaitant įgulos narių).

16. Orlaivio naudotojas gali taikyti faktinę (pasvertą) keleivių ir registruoto bagažo masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių masės ir balanso dokumentuose, arba nustatytąją standartinę kiekvieno keleivio ir jo registruoto bagažo vertę – 100 kg.

17. Orlaivio naudotojo paraiškoje ir ataskaitoje pateikiama informaciją, įskaitant:

17.1. orlaivio naudotojo pavadinimą;

17.2. orlaivio naudotoją administruojančią valstybę narę;

17.3. adresą, įskaitant pašto indeksą ir šalį, kontaktinį adresą administruojančioje valstybėje narėje, jei skiriasi nuo pirmesnio adreso;

17.4. orlaivio registracijos numerius ir orlaivių rūšis;

17.5. oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti, juos išdavusios valdžios institucijos pavadinimą;

17.6. kontaktinio asmens adresą, telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto duomenis;

17.7. orlaivio savininko pavadinimą.

18. Orlaivio naudotojo paraiškoje pateikiama informaciją apie planuojamus stebėti tonkilometrių duomenis, įskaitant:

18.1. skrydžių skaičių kiekvienai aerodromų porai;

18.2. naudingosios apkrovos ir kilometrų skaičių kiekvienai aerodromų porai;

18.3. tonkilometrių skaičių kiekvienai aerodromų porai;

18.4. pasirinktą keleivių ir naudingosios apkrovos masės skaičiavimo būdą;

18.5. bendrą visų praėjusių kalendorinių metų ataskaitoje orlaivio naudotojo vykdytų skrydžių ir tonkilometrių skaičių.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-126, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 20-947 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-126

 

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo

2 priedas

 

VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENOS, APSKAITOS IR ATASKAITŲ PATIKRINIMO KRITERIJAI

 

1. Iš Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų veiklos rūšių išmetamą ŠESD kiekį įvertina ir tikrina nepriklausomas vertintojas (toliau – Vertintojas).

2. Vertinant tikrinamas stebėjimo sistemų patikimumas, tikėtinumas, tikslumas, su išmetamų ŠESD išmetimu susiję duomenys ir ši informacija:

2.1. veiklos vykdytojo pateikti veiklos duomenys, apskaičiavimai ir (ar) matavimų duomenys;

2.2. ŠESD kiekio apskaičiavimui naudojamų faktorių pasirinkimas;

2.3. apskaičiavimai, kuriais buvo nustatytas bendras ŠESD kiekis;

2.4. jeigu buvo taikomi instrumentiniai matavimai, matavimo metodų pasirinkimo ir naudojimo tinkamumas.

3. Ataskaitoje nurodyto išmesto ŠESD kiekio patikimumą galima patikrinti tik tada, jeigu veiklos vykdytojas įrodo, kad:

3.1. pateiktuose duomenyse nėra nesuderinamumų;

3.2. duomenys buvo surinkti taikant patvirtintus standartus;

3.3. atitinkami įrenginių aprašai yra išsamūs ir nuoseklūs.

4. Vertintojui turi būti užtikrinama laisva prieiga į visas Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšių vykdymo vietas ir prie duomenų bazės, susijusios su tikrinamuoju dalyku.

5. Vertintojas atsižvelgia, ar įrenginys/orlaivis užregistruotas pagal Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (angl. EMAS – Environmental Management and Audit Scheme).

6. Patikrinimas turi būti grindžiamas visų įrenginių vykdomų veiklos rūšių strategine analize ir todėl Vertintojas privalo turėti bendrą visų vykdomų veiklos rūšių ir iš jų išmetamų teršalų apžvalgą.

7. Vertintojas, siekdamas nustatyti veiklos vykdytojo pateiktų duomenų ir informacijos patikimumą, atlieka patikrinimus ŠESD išmetimų šaltinių vietoje ir aerodrome. Kasmetinis vertintojo apsilankymas įrenginio vietoje, iš kurio ŠESD išmetimai neviršija 25 tūkst. t per metus, yra neprivalomas.

8. Vertintojas patikrina visų išmetimo šaltinių, kurie priskiriami įrenginiui ar orlaiviui ir kurie sudaro bendrą iš įrenginio išmetą ŠESD kiekį, kiekvieno iš tų šaltinių duomenų patikimumą ir, atsižvelgdamas į šią analizę, nustato tuos šaltinius, kurie sietini su didele paklaidos rizika, kitus stebėsenos ir ataskaitos pateikimo procedūros aspektus, galinčius turėti įtakos klaidingai nustatant bendrą ŠESD išmetimų kiekį. Paklaida pirmiausia turi būti siejama su išmetamųjų teršalų faktorių ir apskaičiavimo metodų pasirinkimu iš atskirų taršos šaltinių, kurie gali būti susiję su aukštu paklaidos lygiu.

9. Vertintojas atsižvelgia į visus veiksmingus rizikos kontrolės metodus, kuriuos veiklos vykdytojas naudoja siekdamas sumažinti neapibrėžties dydį.

10. Vertintojas, atlikdamas aviacijos veiklos rūšių apskaitos ataskaitų patikrinimą, papildomai įvertina, ar:

10.1. atsižvelgta į visus skrydžius, atitinkančius Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklą. Atlikdamas šią užduotį, Vertintojas remiasi skrydžių tvarkaraščio duomenimis ir kitais orlaivio naudoto eismo duomenimis, įskaitant duomenis, gautus iš Eurokontrolės (angl. EUROCONTROL the European Organisation for the Safety of Air Navigation);

10.2. bendri sunaudoti degalų duomenys atitinka pirktų ar kitaip įgytų degalų dokumentus;

10.3. orlaivio naudotojo nurodyta naudingoji apkrova atitinka saugos tikslais saugomus naudingosios apkrovos dokumentus.

11. Vertintojas parengia tinkamumo patvirtinimo proceso ataskaitą, kurioje nurodo, ar veiklos vykdytojo pateikta apskaitos ataskaita atitinka nustatytus reikalavimus ir išsamiai apibūdina visą apskaitos ataskaitoje pateiktą informaciją.

12. Vertintojas turi būti nepriklausomas nuo veiklos vykdytojo, dirbti teisingai, objektyviai ir profesionaliai žinoti:

12.1. šio Tvarkos aprašo nuostatas, Europos Komisijos priimtus atitinkamus standartus ir rekomendacijas;

12.2. su tikrinamomis veiklos rūšimis susijusius teisės aktus, reguliavimo ir administracinius reikalavimus;

12.3. visą informaciją, susijusią su duomenų rinkimu, ŠESD kiekio nustatymu, matavimo metodais, apskaičiavimu ir pateikimu.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-126, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 20-947 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-126

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-542, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 137-4948 (2005-11-19), i. k. 105301MISAK00D1-542

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-337, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3129 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-337

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-126, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 20-947 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-126

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo