Suvestinė redakcija nuo 2020-04-25

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 52-1811, i. k. 1011010ISTA00IX-352

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ

ĮSTATYMAS

 

2001 m. birželio 5 d. Nr. IX-352

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato mokesčių mokėjimą už pramoninės nuosavybės objektų – išradimo patento, dizaino, puslaidininkinio gaminio topografijos, prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12), i. k. 1031010ISTA0IX-1847

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

2 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-05-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

3 straipsnis. Mokesčių mokėtojai

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (toliau – mokesčiai) moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27), i. k. 1041010ISTA0IX-2139

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

4 straipsnis. Mokesčių objektai ir dydžiai

Mokesčiai mokami už:

1) išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą (1 priedėlis);

2) dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą (2 priedėlis);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

 

3) puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą (3 priedėlis);

4) prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą (4 priedėlis);

5) netenka galios 2004-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12), i. k. 1031010ISTA0IX-1847

 

6) netenka galios 2018-05-01.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

5 straipsnis. Mokesčių lengvatos

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą, patento išdavimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

 

6 straipsnis. Mokesčių mokėjimas

1. Mokesčiai mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais eurais prieš atliekant veiksmus, už kuriuos nustatytas atitinkamas mokestis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai mokestį galima sumokėti vėliau.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12), i. k. 1031010ISTA0IX-1847

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

 

2. Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

1) per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;

2) per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

 

3) per šešis paskutinius prekių ženklo galiojimo termino mėnesius.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1680, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20699

 

3. Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Tokiais atvejais išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokesčiai didinami 50 procentų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XIII-1680, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20699

 

4. Už teisingą mokesčių sumokėjimą atsakingas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – Valstybinis patentų biuras).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

5. Mokesčiai sumokami į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per kredito ar kitą mokėjimus priimančią įstaigą grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

 

6. Paskelbus nepaprastąją padėtį ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, šio įstatymo nustatytų mokesčių sumokėjimo terminų eiga sustabdoma. Kai ribojimai atšaukiami, mokesčių sumokėjimo terminų eiga atnaujinama. Informacija apie terminų sustabdymą ir atnaujinimą skelbiama Valstybinio patentų biuro interneto svetainėje.

TAR pastaba. 6 dalyje nustatytas mokesčių sumokėjimo terminų sustabdymas taikomas terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo, ir terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2857, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08721

 

7 straipsnis. Mokesčių grąžinimas

1. Sumokėti mokesčiai arba jų dalis grąžinama:

1) kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal šį įstatymą;

2) kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl veiksmų, susijusių su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, su tuo susijusių dokumentų išdavimu, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo;

3) kai atsisakoma priimti paraišką, apeliaciją, protestą, prašymą arba kitą dokumentą, nes jis neatitinka pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų;

4) kai paraiška atšaukiama pareiškėjo iniciatyva, apeliacija, protestas ar prašymas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti atsiimamas iki sprendimo priėmimo dienos, taip pat kai pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytas prašymas atsiimamas iki prašomo veiksmo atlikimo dienos, 50 procentų sumokėto mokesčio;

5) kai Valstybinis patentų biuras priima sprendimą neregistruoti prekių ženklo visoms prekėms ir (ar) paslaugoms Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, 50 procentų sumokėto mokesčio.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1680, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20699

 

2. Mokesčiai grąžinami, jeigu prašymas juos grąžinti vietos mokesčio administratoriui pateikiamas per Mokesčių administravimo įstatymo nustatytą terminą.

3. Mokesčių permoką mokėtojui grąžina vietos mokesčio administratorius Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu mokesčių mokėtojas pateikia Valstybinio patentų biuro išduotą motyvuotą pažymą, nurodančią mokesčių grąžinimo priežastis.

 

8 straipsnis. Mokesčių mokėjimo kontrolė

1. Mokesčių mokėjimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius.

2. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti, trūkstama arba visa suma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka išieškoma į valstybės biudžetą iš Valstybinio patentų biuro, dėl kurio kaltės mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti.

 

9 straipsnis. Mokesčių įskaitymas į valstybės biudžetą

Mokesčiai įskaitomi į valstybės biudžetą.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

1 priedėlis

 

 

MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (EURAIS)

 

 

1. Už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

86

1.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį išradimo apibrėžties punktą

14

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas)

34

3. Už Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

46

3.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties punktą

 

14

4. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

46

4.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento išradimo apibrėžties punktą

 

14

5. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

34

6. Už patento išdavimą

52

7. Už apeliacijos pareiškimą

34

8. Už pakeitimo įrašymą patento paraiškoje arba Lietuvos Respublikos patentų registre

 

34

9. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

23

10. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą

34

11. Už teisės į patento paraišką ar patentą perdavimo registravimą

115

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą

28

13. Už prašymo suteikti prioritetą taisymą arba pildymą

34

14. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

115

15. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį

69

16. Už paraiškos nagrinėjimo tęsimą

69

17. Už teisių atkūrimą

173

18. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

18.1. trečiaisiais metais

81

18.2. ketvirtaisiais metais

92

18.3. penktaisiais metais

115

18.4. šeštaisiais metais

139

18.5. septintaisiais metais

162

18.6. aštuntaisiais metais

185

18.7. devintaisiais metais

208

18.8. dešimtaisiais metais

231

18.9. vienuoliktaisiais metais

289

18.10. dvyliktaisiais metais

289

18.11. tryliktaisiais metais

289

18.12. keturioliktaisiais metais

289

18.13. penkioliktaisiais metais

289

18.14. šešioliktaisiais metais

347

18.15. septynioliktaisiais metais

347

18.16. aštuonioliktaisiais metais

347

18.17. devynioliktaisiais metais

347

18.18. dvidešimtaisiais metais

347

19. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą

115

20. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

20.1. pirmaisiais metais

347

20.2. antraisiais metais

347

20.3. trečiaisiais metais

347

20.4. ketvirtaisiais metais

347

20.5. penktaisiais metais

347

 

Pastaba. Metų mokestis už išradimo patento galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis, galiojimą sumažinamas 50 procentų.

Priedo pakeitimai:

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29), i. k. 1011010ISTA00IX-688

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XI-1262, 2010-12-23, Žin., 2011, Nr. 4-128 (2011-01-10), i. k. 1101010ISTA0XI-1262

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

 

 

Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

2 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ DIZAINO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (EURAIS)

 

1. Už paraiškos įregistruoti dizainą (toliau – paraiška) padavimą

69

1.1. už kiekvieną po dešimtojo papildomą dizaino pavyzdį

26

2. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

69

3. Už galiojimo termino pratęsimą:

3.1. antrajam penkmečiui

86

3.2. trečiajam penkmečiui

115

3.3. ketvirtajam penkmečiui

144

3.4. penktajam penkmečiui

173

4. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino registre

34

5. Už apeliacijos pareiškimą

34

6. Už protesto pareiškimą

92

7. Už dizaino perdavimo sutarties registravimą

115

8. Už dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą

28

9. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos dizaino registro išdavimą

34

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

23

11. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą

34

12. Už paraiškos Bendrijos dizainui registruoti padavimą per Valstybinį patentų biurą

 

28

13. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto termino pratęsimą

 

23

14. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto praleisto termino atnaujinimą

 

34

 

Pastaba. Mokestis už dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Priedo pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

3 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDŽIAI (EURAIS)

 

Už paraiškos įregistruoti puslaidininkinių gaminių topografiją padavimą – 69.

Priedo pakeitimai:

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

 

 

Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

4 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (EURAIS)

 

1. Paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) mokestis

180

1.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

2. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškos mokestis

240

2.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

3. Skubios ekspertizės mokestis

150

4. Prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

180

4.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą

40

5. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

240

5.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo terminą

40

6. Tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokestis

70

6.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną tarptautinėje paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę paduodant tarptautinę paraišką

40

7. Nacionalinės ženklo registracijos pakeitimo tarptautine registracija mokestis

80

8. Paraiškos ar ženklo registracijos padalijimo už kiekvieną atskirtąją paraišką ar registraciją mokestis

90

9. Apeliacijos mokestis

60

10. Protesto mokestis

160

11. Prašymo registraciją pripažinti negaliojančia ar panaikinti mokestis

180

12. Prašymo pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą mokestis

30

13. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą perdavimo registravimo mokestis          

80

14. Licencinės (sublicencinės) sutarties registravimo mokestis

50

15. Pakeitimo paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre mokestis

60

TAR pastaba. 4 priedėlyje nurodyti mokesčiai mokami už veiksmus, kurie atliekami įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-1680, išskyrus nustatytą atvejį: jeigu paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo paduota iki šio įstatymo įsigaliojimo
(2019-01-01), už paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimą, prekių ženklo registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokami iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto dydžio mokesčiai.

Priedo pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

Nr. XIII-1680, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20699

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

5 PRIEDĖLIS

Netenka galios 2004-01-01

 

Priedo pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12), i. k. 1031010ISTA0IX-1847

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

6 priedėlis

Netenka galios 2018-05-01

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29), i. k. 1011010ISTA00IX-688

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12), i. k. 1031010ISTA0IX-1847

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1, 2, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 5 priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27), i. k. 1041010ISTA0IX-2139

Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo, Garantinio fondo įstatymo, Rinkliavų įstatymo, Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Konsulinio mokesčio įstatymo, Lietuvos banko įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2212, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 73-2543 (2004-04-30), i. k. 1041010ISTA0IX-2212

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 2 ir 4 priedėlių papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29), i. k. 1071010ISTA00X-1120

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 priedėlių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1262, 2010-12-23, Žin., 2011, Nr. 4-128 (2011-01-10), i. k. 1101010ISTA0XI-1262

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2399, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 135-6873 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2399

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 5, 6 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 priedėlių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1248, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14870

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio ir 1, 2, 3, 4, 6 priedėlių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-550, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11947

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 1, 3, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio bei 6 priedėlio pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1680, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20699

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6, 7 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2857, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08721

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio pakeitimo įstatymas