Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 52-1811

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ

ĮSTATYMAS

2001 m. birželio 5 d. Nr. IX-352
Vilnius


 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato mokesčių mokėjimą už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, pramoninio dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – Valstybinis patentų biuras).

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Pramoninės nuosavybės objektas – išradimo patentas, pramoninis dizainas, puslaidininkinio gaminio topografija, prekių ženklas, firmos vardas.

2. Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, Vyriausybės patvirtintų Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

 

3 straipsnis. Mokesčių mokėtojai

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (toliau – mokesčiai) moka fiziniai ir juridiniai asmenys už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, pramoninio dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure.

 

4 straipsnis. Mokesčių objektai ir dydžiai

Mokesčiai mokami už:

1) išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą (1 priedėlis);

2) pramoninio dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei pramoninio dizaino galiojimo termino pratęsimą (2 priedėlis);

3) puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą (3 priedėlis);

4) prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą (4 priedėlis);

5) firmos vardo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą (5 priedėlis);

6) patentinio patikėtinio registravimą (6 priedėlis).

 

5 straipsnis. Mokesčių lengvatos

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems pramoninį dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

 

6 straipsnis. Mokesčių mokėjimas

1. Mokesčiai už išradimo patentavimą, pramoninio dizaino, puslaidininkinio gaminio topografijos, prekių ženklo bei firmos vardo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei patentinio patikėtinio registravimą mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais litais prieš registruojant pramoninės nuosavybės objektus ir išduodant su tuo susijusius dokumentus bei prieš registruojant patentinį patikėtinį Valstybiniame patentų biure.

2. Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

1) per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;

2) per šešis paskutinius pramoninio dizaino galiojimo termino mėnesius;

3) per paskutinius prekių ženklo galiojimo termino metus.

3. Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

4. Už teisingą mokesčių sumokėjimą atsakingas Valstybinis patentų biuras.

5. Mokesčiai sumokami banko įstaigoje grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Mokesčių sumokėjimas patvirtinamas pateikiant Valstybiniam patentų biurui mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą.

 

7 straipsnis. Mokesčių grąžinimas

Sumokėti mokesčiai arba jų dalis grąžinama:

1) kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal šį įstatymą;

2) kai Valstybiniame patentų biure atsisakoma priimti paraišką, nes ji neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

3) kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo ir su tuo susijusių dokumentų išdavimo, taip pat dėl išradimo patento, pramoninio dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo, patentinio patikėtinio registravimo.

2. Mokesčiai grąžinami, jeigu prašymas juos grąžinti vietos mokesčio administratoriui pateikiamas per Mokesčių administravimo įstatymo nustatytą terminą.

3. Mokesčių permoką mokėtojui grąžina vietos mokesčio administratorius Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu mokesčių mokėtojas pateikia Valstybinio patentų biuro išduotą motyvuotą pažymą, nurodančią mokesčių grąžinimo priežastis.

 

8 straipsnis. Mokesčių mokėjimo kontrolė

1. Mokesčių mokėjimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius.

2. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti, trūkstama arba visa suma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka išieškoma į valstybės biudžetą iš Valstybinio patentų biuro, dėl kurio kaltės mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti.

 

9 straipsnis. Mokesčių įskaitymas į valstybės biudžetą

Mokesčiai įskaitomi į valstybės biudžetą.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        1 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

1. Už patentinės paraiškos (toliau – paraiška) padavimą                                  400

1.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį išradimo apibrėžties punktą    40

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas)             120

3. Už tarptautinės patentinės paraiškos vertimo padavimą                   400

3.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį tarptautinės patentinės

  paraiškos išradimo apibrėžties punktą                                           40

4. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą                     160

4.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį Europos patento išradimo

       apibrėžties punktą                                                                         40

5. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties

    vertimo paskelbimą                                                                                     120

6. Už patento išdavimą                                                                                    240

7. Už apeliacijos pareiškimą                                                                120

8. Už pakeitimo įrašymą Lietuvos Respublikos patentų registre                      120

9. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą                                      80

10. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą                     120

11. Už patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimo

                  registravimą                                                                                   400

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą                                   240

13. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

13.1. trečiaisiais metais                                                                                    280

13.2. ketvirtaisiais metais                                                                     320

13.3. penktaisiais metais                                                                      400

13.4. šeštaisiais metais                                                                                     480

13.5. septintaisiais metais                                                                    560

13.6. aštuntaisiais metais                                                                     640

13.7. devintaisiais metais                                                                     720

13.8. dešimtaisiais metais                                                                    800

13.9. vienuoliktaisiais metais                                                               1000

13.10. dvyliktaisiais metais                                                                  1000

13.11. tryliktaisiais metais                                                                   1000

13.12. keturioliktaisiais metais                                                             1000

13.13. penkioliktaisiais metais                                                             1000

13.14. šešioliktaisiais metais                                                                1200

13.15. septynioliktaisiais metais                                                                      1200

13.16. aštuonioliktaisiais metais                                                                      1200

13.17. devynioliktaisiais metais                                                                       1200

13.18. dvidešimtaisiais metais                                                             1200

14. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą                   400

15. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

15.1. pirmaisiais metais                                                                                   1200

15.2. antraisiais metais                                                                         1200

15.3. trečiaisiais metais                                                                                    1200

15.4. ketvirtaisiais metais                                                                     1200

15.5. penktaisiais metais                                                                      1200

 

Pastaba. Metų mokestis už išradimo patento galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis, galiojimą sumažinamas 50 procentų.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29)

 


                                    Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        2 priedėlis

 

 

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINIO DIZAINO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PRAMONINIO DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

1. Už paraiškos įregistruoti pramoninį dizainą (toliau – paraiška) padavimą                320

1.1. Už kiekvieną papildomą pramoninio dizaino pavyzdį                                          120

2. Už registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą                                                   320

3. Už galiojimo termino pratęsimą:

3.1. antrajam penkmečiui                                                                                            800

3.2. trečiajam penkmečiui                                                                                            1200

3.3. ketvirtajam penkmečiui                                                                                        1600

3.4. penktajam penkmečiui                                                                                          2000

4. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos pramoninio

   dizaino registre                                                                                                        120

5. Už apeliacijos pareiškimą                                                                                        120

6. Už protesto pareiškimą                                                                                            320

7. Už pramoninio dizaino perdavimo sutarties registravimą                                         400

8. Už pramoninio dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą                320

9. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro išdavimą                120

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą                                                                        80

11. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                                                    120

 

Pastaba. Mokestis už pramoninio dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

 

 


                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        3 priedėlis

 

 

MOKESČIŲ UŽ PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

 

Už paraiškos įregistruoti puslaidininkinių gaminių  topografiją padavimą – 400

 

 


                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        4 priedėlis

 

 

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

1. Už paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) padavimą                       240

1.1. Už daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę  120

2. Už tarptautinės paraiškos nagrinėjimą                                                                      200

2.1. Už daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

       paduodant tarptautinę paraišką                                                                 100

3. Už nacionalinės ženklo registracijos pakeitimą tarptautine registracija                     240

4. Už prašymą pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo

     nustatytą terminą                                                                                        80

5. Už prašymą atkurti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą

    praleistą terminą                                                                                          120

6. Už registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą                                       240

7. Už prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą                                                         240

7.1. Už daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant

       prekių ženklo galiojimo terminą                                                               120

8. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos

    prekių ženklų registre                                                                                              120

9. Už apeliacijos pareiškimą                                                                            120

10. Už protesto pareiškimą                                                                              320

11. Už teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekės ženklą

      perdavimo sutarties registravimą                                                                400

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų įrašymą į

      Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą                                                          300

13. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro išdavimą                       120

14. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą                                                            80

15. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                                        120

16. Už susipažinimą su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais                 40

 

Pastaba. Mokestis už prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytam terminui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

 


                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        5 priedėlis

 

 

 

MOKESČIŲ  UŽ FIRMOS VARDO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

 

            1. Už paraiškos įregistruoti firmos vardą  padavimą                                        70

            2. Už prašymą pakeisti duomenis  Lietuvos Respublikos firmų vardų registre            20

            3. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos firmų vardų registro išdavimą                10

            4. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                                          30

 

 


                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                        2001 m. birželio 5 d.

                                                                        įstatymo Nr. IX-352

                                                                        6 priedėlis

 

 

 

MOKESČIŲ UŽ PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ REGISTRAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

 

            1. Už patentinio patikėtinio registravimą                                              200

2. Už pakeitimus Lietuvos Respublikos patentinių

    patikėtinių registre                                                               120

 

________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29)

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO
1 PRIEDĖLIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2002-01-03)

                  autrap@lrs.lt