Suvestinė redakcija nuo 2018-08-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 137-5429, i. k. 1081100NUTA00001225

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-01:

Nr. 312, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04368

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

 

2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1225

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1298/2013 (OL 2013 L 347, p. 256), 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2011 (OL 2011 L 337, p. 1), ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), ir įgyvendindama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, 4.2 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisykles (pridedama).

2. Įpareigoti vadovaujančiąją, tvirtinančiąją, mokėjimo ir tarpines institucijas iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos suderinti nuostatus ar įstatus, teisės aktus, reglamentuojančius vidaus procedūras, ir (arba) Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovus su šiuo nutarimu tvirtinamų taisyklių nuostatomis.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2014 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 1 d.  nutarimo Nr. 312
redakcija)

 

 

 

VEIKSMŲ PROGRAMŲ administravimo ir finansavimo TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. K(2013)6262, Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. K(2013)7576, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. K(2013)7576 (toliau – veiksmų programos), veiksmų programų techninės paramos prioritetų (toliau – techninės paramos prioritetai) ir Techninės paramos veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2013 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. K(2013)6269, administravimo ir finansavimo tvarka, finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo tvarka tiek, kiek šių nuostatų nereglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 „Dėl Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės).

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Einamasis vertinimas – įgyvendinant veiksmų programą atliekamas strateginis ar veiklos vertinimas.

2.2. Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planas (toliau – ES fondų lėšų naudojimo planas) – dokumentas, kuriame nurodomos 2008–2015 metais planuojamos kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, pagal kompetenciją atsakingas už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (toliau – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos), vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, veiksmų programų prioritetus arba uždavinius, jeigu yra kelios ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos pagal tą patį veiksmų programos prioritetą.

2.3. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainės informacijos rengėjas (toliau – informacijos rengėjas) – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinės dotacijos valdytojo ar finansų inžinerijos projekto vykdytojo paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turintis prieigą prie turinio tvarkymo sistemos ir tam tikrų ES struktūrinės paramos svetainės sričių administravimo, informacijos rengimo ir skelbimo teises.

2.4. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainės turinio tvarkymo sistema (toliau – turinio tvarkymo sistema) – programinis įrankis informacijai suvesti ir skelbti Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) (toliau – ES struktūrinės paramos svetainė).

2.5. Pažeidimo tyrimas – institucijos atliekamas iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojo, finansų inžinerijos projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra vietoje, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

2.6. Pažeidimų kontrolierius – vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinės dotacijos valdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, pagal kompetenciją atsakingas už jam pavestų funkcijų, apimančių pažeidimų tyrimą, nustatymą, šalinimą ir prevenciją, bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis, įgyvendinimą.

2.7. Strateginis vertinimas – vertinimas, kai analizuojamas veiksmų programos ar kelių veiksmų programų ryšys su ES ir nacionalinėmis strategijomis ir vertinamas tos veiksmų programos ar kelių veiksmų programų indėlis siekiant šių strategijų tikslų.

2.8. Veiklos vertinimas – vertinimas, kai analizuojama veiksmų programos (ar jos dalies) įgyvendinimo eiga, siekiant papildyti veiksmų programos stebėseną ir tobulinti veiksmų programos įgyvendinimą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1298/2013 (OL 2013 L 347, p. 256), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMAS, PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS. VEIKSMŲ PROGRAMŲ, TECHNINĖS PARAMOS PRIORITETŲ IR TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMO PARENGIMAS, PATEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI IR ATNAUJINIMAS

 

3. Vadovaujančioji institucija ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą (toliau – aprašymas) rengia vadovaudamasi 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), 21–23 straipsniais.

4. Vadovaujančioji institucija, rengdama aprašymą, tvirtinančiajai, mokėjimo, audito institucijoms, ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, įgyvendinančiosioms institucijoms ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia užpildyti savo parengtą klausimyną; kartu su klausimynu vadovaujančioji institucija teikia jo pildymo rekomendacijas.

5. Tvirtinančioji, mokėjimo, audito institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir Viešųjų pirkimų tarnyba iki vadovaujančiosios institucijos rašte nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, teikia vadovaujančiajai institucijai užpildytą klausimyną ir teisės aktų ar jų projektų, kuriais reglamentuojama institucijos vidaus sistema, kopijas.

6. Vadovaujančioji institucija, gavusi tvirtinančiosios, mokėjimo, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir Viešųjų pirkimų tarnybos užpildytus klausimynus, apibendrina juos ir pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XII priede nustatytą formą parengia aprašymą. Šį aprašymą kartu su ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaita iki pirmo tarpinio mokėjimo paraiškos pateikimo Europos Komisijai arba vėliausiai per 12 mėnesių nuo kiekvienos veiksmų programos patvirtinimo, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 71 straipsnyje, vadovaujančioji institucija teikia Europos Komisijai.

7. Jeigu ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitoje pateikta nuomonė dėl ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 58–62 straipsnių neatitikimo, vadovaujančioji institucija kartu su tvirtinančiąja, mokėjimo, audito institucijomis, ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, įgyvendinančiosiomis institucijomis ir Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl kurių vidaus sistemų ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 58–62 straipsnių neatitikimo pateikta nuomonė, susipažįsta su ja, rengia priemonių nustatytiems neatitikimams pašalinti įgyvendinimo planą ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 71 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka teikia jį Europos Komisijai.

8. Vadovaujančioji institucija prižiūri priemonių nustatytiems neatitikimams pašalinti įgyvendinimo plano įgyvendinimą ir, jį įgyvendinus ir pašalinus nustatytus neatitikimus, apie tai praneša Europos Komisijai.

9. Teisės aktais paskirtos naujos tarpinės institucijos, kurių atsakomybė ir funkcijos nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, vadovaujančiosios institucijos prašymu iki jos rašte nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, teikia vadovaujančiajai institucijai pagal jos parengtas klausimyno pildymo rekomendacijas užpildytą klausimyną ir teisės aktų ar jų projektų, kuriais reglamentuojama institucijos vidaus sistema, kopijas.

10. Vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 9 punkte nurodytą informaciją, atnaujina aprašymą. Tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos vadovaujančiosios institucijos prašymu jos nurodytais terminais ir forma teikia aprašymui atnaujinti reikalingą informaciją apie institucijų vidaus sistemos pokyčius. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 11 punkto nuostatomis, atnaujintą aprašymą teikia audito institucijai.

11. Vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos teikia audito institucijai jos nurodytais terminais ir forma informaciją, reikalingą audito institucijos funkcijoms atlikti. Tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos audito institucijai teikiamos informacijos kopiją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai.

12. Tarpinės institucijos, prieš atlikdamos savo institucijos struktūrinius pakeitimus, susijusius su institucijos vidaus sistema, privalo tai raštu suderinti su vadovaujančiąja institucija ir gauti jos pritarimą tokiems pakeitimams.

13. Tarpinė institucija, norėdama gauti vadovaujančiosios institucijos pritarimą savo institucijos struktūriniams pakeitimams, susijusiems su institucijos vidaus sistema, turi pateikti vadovaujančiajai institucijai tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą. Tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašyme turi būti nurodyta:

13.1. priežastys, dėl kurių būtina atlikti tarpinės institucijos struktūrinius pakeitimus;

13.2. tarpinės institucijos vidaus sistemos pokyčiai (neigiamas ir (arba) teigiamas poveikis vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamoms užduotims, pavestoms tarpinei institucijai, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis);

13.3. veiksmai, susiję su tarpinės institucijos vidaus sistemos pokyčiais, kuriuos turės atlikti tarpinė institucija, jeigu bus pritarta tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams;

13.4. konkreti lėšų suma, reikalinga tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams atlikti;

13.5. kita, tarpinės institucijos nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų būtinybę.

14. Jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos Taisyklių 13 punkte nurodytą tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą, nustato, kad pateikta ne visa Taisyklių 13 punkte nurodyta informacija ir (ar) ją būtina patikslinti, siekiant pagrįsti tarpinės institucijos siūlomų struktūrinių pakeitimų, susijusių su tarpinės institucijos vidaus sistema, atitiktį Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse nustatytiems reikalavimams, vadovaujančioji institucija turi teisę tarpinės institucijos paprašyti papildomos informacijos ir nurodyti terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

15. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos Taisyklių 13 punkte nurodytą tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą, privalo pateikti savo išvadą dėl tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 14 punktu, paprašo pateikti papildomą informaciją. Tokiu atveju terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos iš tarpinės institucijos gavimo vadovaujančiojoje institucijoje dienos. Vadovaujančioji institucija, įvertinusi tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašyme nurodytą informaciją, pritaria planuojamiems atlikti tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams, jeigu tarpinės institucijos vidaus sistema, atlikus tarpinės institucijos struktūrinius pakeitimus, atitiks Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse tarpinėms institucijoms nustatytus reikalavimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS. VEIKSMŲ PROGRAMŲ, TECHNINĖS PARAMOS PRIORITETŲ IR TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

16. Vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos pagal kompetenciją atsako už ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo trūkumų pašalinimą ir jos tobulinimą.

17. Vadovaujančioji institucija, atlikdama ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, siekdama pašalinti jos trūkumus ir ją tobulinti:

17.1. pagal kompetenciją analizuoja audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų ir (ar) įmonių atliktų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, teikia pasiūlymus audito institucijai, Europos Audito Rūmams, Europos Komisijai ir kitoms institucijoms ir (ar) įmonėms dėl šiose ataskaitose pateiktų pastebėjimų, rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir prižiūri, kaip šios priemonės įgyvendinamos; pagal kompetenciją imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu pateiktų pastebėjimų, rekomendacijų įgyvendinimo;

17.2. teikia tvirtinančiajai, mokėjimo ir tarpinėms institucijoms ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijas;

17.3. renka informaciją apie savo, tvirtinančiosios, mokėjimo, audito, tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir institucijų, kurios dalyvauja rengiantis panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas, skiriamas programoms, tęsiančioms 2007–2013 metų konvergencijos tikslo programas, administracinius gebėjimus ir jų stiprinimo poreikius; pagal šią informaciją kuria visų šių institucijų administracinių gebėjimų ir motyvavimo stiprinimo sistemą, organizuoja institucijų poreikiams pritaikytų mokymo programų rengimą ir jų įgyvendinimą.

18. Tvirtinančioji, mokėjimo, tarpinės institucijos pagal kompetenciją imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

19. Vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos pagal kompetenciją teikia audito institucijai jos prašomą informaciją, reikalingą audito funkcijoms atlikti, audito institucijos nurodytais terminais ir forma. Tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos audito institucijai raštu ir elektroniniu paštu teikiamos informacijos kopiją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai.

20. Vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo ir tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, pagal kompetenciją registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) informaciją apie atliktų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų ir patikrinimų metu institucijai pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos naudojimo taisyklėse (2007–2013 metų laikotarpiui), patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-324 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos naudojimo taisyklių (2007–2013 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ (toliau – SFMIS naudojimo taisyklės), nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo pastebėjimų ir rekomendacijų gavimo institucijoje, bet ne vėliau kaip iki dokumentų, nurodytų Taisyklių 65 punkte, pateikimo:

20.1. vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo, tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, už kurių informacijos į SFMIS suvedimą atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pagal kompetenciją registruoja SFMIS informaciją apie audito institucijos atliktų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu institucijai pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones;

20.2. vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms užregistravus SFMIS informaciją apie atliktus patikrinimus ir jų metu tarpinėms institucijoms pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, už kurių informacijos į SFMIS suvedimą atsakinga Vidaus reikalų ministerija, pagal kompetenciją registruoja SFMIS informaciją apie vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimą;

20.3. vadovaujančioji institucija registruoja SFMIS informaciją apie Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atliktų auditų metu pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones ir tvirtinančiosios institucijos atliktus patikrinimus ir jų metu institucijai pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS KŪRIMAS IR PLĖTRA

 

21. Dokumentai ir duomenys apie kiekvieną iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projektas), kurių reikia finansinei ir kitai informacijai valdyti, tikrinti, audituoti, stebėti ir vertinti, turi būti registruojami, kaupiami ir apdorojami SFMIS, kuri yra ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos sudedamoji dalis.

22. SFMIS įdiegus tam tikras funkcines galimybes, visas informacijos ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas per SFMIS.

23. SFMIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri, vadovaudamasi reglamente (EB) Nr. 1083/2006, reglamente (EB) Nr. 1828/2006 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais vadovaujančiosios, tarpinių, tvirtinančiosios, mokėjimo, audito institucijų funkcijų atlikimo ir informacijos apie veiksmų programų įgyvendinimą rinkimo, kaupimo ir teikimo reikalavimais, organizuoja bendrų SFMIS funkcinių galimybių ir joje saugomų duomenų reikalavimų nustatymą ir plėtrą. Tam tikslui Finansų ministerija:

23.1. sudaro SFMIS pritaikymo 2007–2013 metų ES struktūrinei paramai panaudoti komisiją ir SFMIS pritaikymo 2007–2013 metų ES struktūrinei paramai panaudoti darbo grupę. SFMIS pritaikymo 2007–2013 metų ES struktūrinei paramai panaudoti komisija ir SFMIS pritaikymo 2007–2013 metų ES struktūrinei paramai panaudoti darbo grupė sudaromos finansų ministro įsakymu;

23.2. įvertina vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinių dotacijų valdytojų pateiktus pasiūlymus dėl SFMIS saugomų duomenų arba jos funkcinių galimybių išplėtimo, pasiūlymų pagrįstumą, įgyvendinimo pridėtinę vertę ir išlaidas;

23.3. pagal kompetenciją imasi priemonių užtikrinti, kad SFMIS duomenys būtų patikimi ir registruojami laiku;

23.4. rengia ir finansų ministro įsakymu tvirtina SFMIS nuostatus, SFMIS naudojimo taisykles, organizuoja SFMIS vartotojų mokymą ir konsultavimą;

23.5. atlieka SFMIS techninę priežiūrą, vadovaudamasi SFMIS naudojimo taisyklėmis administruoja SFMIS.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI PER KOMPIUTERINĘ DUOMENŲ MAINŲ SISTEMĄ

 

24. Vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1828/2006 39 straipsniu, duomenų apie ES struktūrinės paramos panaudojimą mainai tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos atliekami per Informacinę ES 2007–2013 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC 2007).

25. Vadovaujančioji institucija, gavusi Europos Komisijos prašymą, teikia Europos Komisijai informaciją, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1828/2006 14 straipsnio 1 dalyje, reglamento (EB) Nr. 1828/2006 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais.

26. Vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos pagal kompetenciją teikia reglamento (EB) Nr. 1828/2006 40 straipsnyje nurodytą informaciją per SFC 2007.

27. Finansų ministerija, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1828/2006 41 straipsnio 2 dalimi, centralizuotai priima iš tvirtinančiosios ir audito institucijų paraiškas įgyti teises naudotis SFC 2007, persiunčia jas Europos Komisijai ir, vadovaudamasi Informacinės Europos Bendrijos 2007–2013 metų fondų valdymo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1K-050 „Dėl Informacinės Europos Bendrijos 2007–2013 metų fondų valdymo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“, pagal kompetenciją administruoja SFC 2007 Lietuvoje.

 

III SKYRIUS

pagrindinių dokumentų, KURIAIS nustatOMOS veiksmų programų įgyvendinimo sąlygOs ir tvarkA, rengimas, keitimas ir tvirtinimas

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STRATEGIJOS IR VEIKSMŲ PROGRAMŲ KEITIMAS

 

28. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), gali būti keičiama atsižvelgiant į veiksmų programų pakeitimus. Veiksmų programos gali būti keičiamos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais

29. Inicijuoti strategijos ir (ar) veiksmų programų keitimą gali vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, Veiksmų programų stebėsenos komitetas.

30. Pasiūlymai dėl strategijos ir (ar) veiksmų programų keitimo teikiami vadovaujančiajai institucijai pagal finansų ministro patvirtintą formą.

31. Vadovaujančioji institucija, gavusi pasiūlymą dėl:

31.1. strategijos keitimo, įvertina, ar jis pateiktas vadovaujantis Taisyklių 28 punkto nuostatomis, ir, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnio g dalimi, teikia pasiūlymą dėl strategijos keitimo Veiksmų programų stebėsenos komitetui; jam pritarus, organizuoja derybas su Europos Komisija;

31.2. veiksmų programų keitimo, įvertina, ar pateiktas pasiūlymas atitinka reglamento (EB) Nr. 1083/2006 33 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir teikia pasiūlymą dėl veiksmų programų keitimo Veiksmų programų stebėsenos komitetui; jam pritarus, organizuoja derybas su Europos Komisija.

32. Vadovaujančioji institucija, gavusi Europos Komisijos pritarimą ar nepritarimą strategijos ir (ar) veiksmų programų keitimui, praneša apie tai ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, įgyvendinančiosioms institucijoms, tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms ir Veiksmų programų stebėsenos komitetui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMŲ PRIEDŲ RENGIMAS IR KEITIMAS

 

33. Rengiamas kiekvienos veiksmų programos priedas, kuriame nurodoma:

33.1. ES fondų lėšų įsipareigojimams, nustatytiems veiksmų programos finansavimo plane, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus;

33.2. ES fondų lėšų, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus;

33.3. ES fondų lėšų, skirtų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamiems regionų projektams (toliau – regionų projektai) finansuoti, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas ir regionus;

33.4. veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) ir ši būtina informacija apie priemones:

33.4.1. priemonės kodas ir pavadinimas;

33.4.2. priemonės aprašymas:

33.4.2.1. veiksmų programos uždavinys, prie kurio įgyvendinimo prisidedama vykdant priemonę;

33.4.2.2. priemonės tikslas;

33.4.2.3. remiamos veiklos;

33.4.3. galimi pareiškėjai;

33.4.4. už priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos;

33.4.5. projektų atrankos būdas;

33.4.6. priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai;

33.4.7. finansavimo planas pagal projektų finansavimo šaltinius ir, jeigu priemonė skirta regionų projektams įgyvendinti, ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys (toliau – sutartis), pagal regionus:

33.4.7.1. bendras suminis visų pagal tą pačią priemonę finansuojamų projektų ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykis turi neviršyti priemonei įgyvendinti nustatyto ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykio, o bendra visų pagal tą pačią priemonę finansuojamų projektų ES fondų lėšų suma ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma turi atitinkamai neviršyti priemonei įgyvendinti skirtos ES fondų lėšų sumos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos;

33.4.7.2. bendras suminis visų pagal tą patį prioritetą įgyvendinamų priemonių projektų ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykis turi neviršyti prioritetui įgyvendinti nustatyto ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykio, o bendra visų pagal tą patį prioritetą įgyvendinamų priemonių ES fondų lėšų suma turi neviršyti prioritetui įgyvendinti skirtos ES fondų lėšų sumos;

33.4.7.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos turi būti planuojamos atsižvelgiant į kitų projektų nacionalinių lėšų dalį;

33.4.7.4. konkrečiai priemonei įgyvendinti nustatyta ES fondų lėšų suma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali būti keičiama atsižvelgiant į to paties prioriteto šios ir kitų priemonių įgyvendinimo rezultatų ir socialinės ekonominės situacijos pokyčius, kad būtų pasiekti prioriteto tikslai ir uždaviniai ir ES fondų lėšos nebūtų prarastos. Taip pat gali būti numatyta lėšų suma (priemonei, kelioms priemonėms arba prioritetui skirtų ES fondų lėšų procentais), dėl kurios galima sudaryti sutartis viršijant konkrečiai priemonei, kelioms priemonėms ar prioritetui finansuoti nustatytą ES fondų lėšų sumą;

33.4.8. reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES fondų lėšų finansuojamas programas atskyrimu.

34. Vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, atsižvelgdamos į socialinės ekonominės situacijos pokyčius, priemonių įgyvendinimo eigą ir siekdamos užtikrinti, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį, gali siūlyti pakeisti veiksmų programos priedą.

35. Vadovaujančioji institucija rengia Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais, atsižvelgdama į finansų ministro patvirtintą formą, suderina juos su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

36. Pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimų ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimų, susijusių su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais, gali teikti ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, atsižvelgdamos į finansų ministro patvirtintą formą.

37. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, atsižvelgdamos į finansų ministro patvirtintą formą, pagal kompetenciją rengia Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu ir ES fondų lėšų paskirstymu pagal regionus. Šie pakeitimai derinami su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir, pritarus vadovaujančiajai institucijai, nustatyta tvarka teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.

38. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, patvirtinusios projektų finansavimo sąlygų aprašus, skirtus regionų projektams, ar jų pakeitimus, informaciją apie jų patvirtinimą teikia Vidaus reikalų ministerijai, o ši šią informaciją teikia regionų plėtros taryboms.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS

 

39. Projektų atrankos kriterijus rengia:

39.1. vadovaujančioji institucija:

39.1.1. atsižvelgdama į veiksmų programų tikslus, – bendruosius projektų atrankos kriterijus;

39.1.2. kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, – specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus;

39.2.  ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos:

39.2.1. vadovaudamosi bendraisiais projektų atrankos kriterijais, pritaikomais konkrečios priemonės specifikai, ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais nustatomi papildomi apribojimai pareiškėjams, finansuotinai veiklai, išlaidų tinkamumui finansuoti ir panašiai, – specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus;

39.2.2.  vadovaudamosi atitinkamų ūkio sektorių plėtros strategijų ir programų tikslais ir uždaviniais, – specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

40. Veiksmų programų stebėsenos komitetas iki atitinkamų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo pradžios patvirtina vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų parengtus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

41. Projektų atrankos kriterijai gali būti keičiami siekiant efektyvesnio veiksmų programų įgyvendinimo ir atsižvelgiant į:

41.1. veiksmų programos keitimus;

41.2. veiksmų programos priedo keitimus;

41.3. nacionalinių strateginių planavimo dokumentų keitimus;

41.4. kitas aplinkybes.

42. Keičiant projektų atrankos kriterijus, turi būti užtikrintas vienodų sąlygų taikymo principas – tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms finansuoti projektus turi būti taikomos vienodos sąlygos ir vienodi vertinimo principai.

43. Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo gali teikti vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir Veiksmų programų stebėsenos komitetas.

44. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo pagal finansų ministro patvirtintą formą teikia vadovaujančiajai institucijai. Vadovaujančioji institucija, įvertinusi, ar specialieji projektų atrankos kriterijai yra parengti vadovaujantis Taisyklių 39 punkto nuostatomis, teikia juos svarstyti ir tvirtinti Veiksmų programų stebėsenos komitetui. Vadovaujančioji institucija nustačiusi, kad specialieji projektų atrankos kriterijai neatitinka Taisyklių 39 punkte nurodytų reikalavimų, paprašo ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas juos patikslinti. Veiksmų programų stebėsenos komitetas savo pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo gali teikti Veiksmų programų stebėsenos komiteto posėdyje.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMŲ FINANSINIS VALDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ES FONDŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI, PLANAVIMAS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

 

45. ES fondų lėšų naudojimas turi būti planuojamas pagal kompetenciją siekiant užtikrinti, kad:

45.1. ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

45.2. Europos Komisijai būtų pateikti kuo tikslesni duomenys apie einamaisiais ir ateinančiais metais planuojamas pateikti mokėjimo paraiškas;

45.3. sudarant Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtų numatyta reali ir kuo tikslesnė ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų projektams finansuoti, suma.

46. Vadovaujančioji institucija kartu su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, įgyvendinančiosiomis institucijomis ir visuotinių dotacijų valdytojais suplanuoja ES fondų lėšų panaudojimą, parengia ES fondų lėšų naudojimo planą, teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti ir prižiūri, kaip jo laikomasi. Vadovaujančioji institucija gali prašyti ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinių dotacijų valdytojų pateikti ES fondų lėšų naudojimo planą detalizuojančius planus.

47. Vadovaujančioji institucija, kartu su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, įgyvendinančiosiomis institucijomis ir visuotinių dotacijų valdytojais rengdama ES fondų lėšų naudojimo planą, turi vadovautis:

47.1. veiksmų programose nustatytais finansavimo planais;

47.2. veiksmų programos priede nurodytais:

47.2.1. ES fondų lėšų įsipareigojimams, nustatytiems veiksmų programos finansavimo plane, paskirstymu tarp veiksmų programos prioritetų pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus, nustatančiu kiekvieno prioriteto didžiausias sumas, dėl kurių atitinkamais metais gali būti pateiktos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pagal atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, priemones;

47.2.2. ES fondų lėšų, kurių nepanaudojus jos gali būti prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį, paskirstymu tarp veiksmų programos prioritetų pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir pagal metus;

47.2.3. priemonės finansavimo planu pagal šaltinius.

48. Keisti ES fondų lėšų naudojimo planą siūlo ir jo keitimą organizuoja vadovaujančioji institucija. Pasiūlymus keisti ES fondų lėšų naudojimo planą gali teikti ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai, suderinę su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis.

49. Tarpinės institucijos ir vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, priemonių įgyvendinimą turi planuoti taip, kad ES fondų lėšos būtų naudojamos laikantis patvirtinto ES fondų lėšų naudojimo plano.

50. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja vadovaudamiesi ES fondų lėšų naudojimo planu, reglamento (EB) Nr. 1083/2006 9 straipsnyje nustatytu papildomumo principu, Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdami į:

50.1. įgyvendinančiųjų institucijų pateiktą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams ateinančiais ir 2 tolesniais metais pagal jau sudarytas sutartis, o visuotinių dotacijų valdytojai, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, – turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams ateinančiais ir 2 tolesniais metais pagal jau sudarytas sutartis;

50.2. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, rengiamus pagal patvirtintus regionų projektų sąrašus, kurių sutartys dar nėra sudarytos (netaikoma visuotinių dotacijų valdytojams);

50.3. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, rengiamus pagal patvirtintus iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų (toliau – valstybės projektai) sąrašus, kurių sutartys dar nėra sudarytos (netaikoma visuotinių dotacijų valdytojams);

50.4. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, kurie planuojami atrinkti konkurso būdu ir kurių sutartys dar nėra sudarytos;

50.5. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti finansų inžinerijos projektų vykdytojams, kurios nustatomos atsižvelgiant į finansų inžinerijos projektų vykdytojų planuojamas panaudoti sumas.

51. Vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja vadovaudamasi Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų priedais, ES fondų lėšų naudojimo planu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdama į:

51.1. techninės paramos gavėjų ir naujų galimų techninės paramos gavėjų pateiktą informaciją apie numatomos gauti techninės paramos veiksmų programoms administruoti poreikį ateinantiems 3 metams;

51.2. finansų ministro patvirtintą Europos Sąjungos 2007–2013 metų techninės paramos informavimui apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimui apskaičiavimo metodiką, finansų ministro patvirtintą Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą (toliau – informavimo planas);

51.3. finansų ministro patvirtintą Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planą (toliau – vertinimo planas) ir metinius ES struktūrinės paramos vertinimo planus
(toliau – metiniai vertinimo planai).

52. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Taisyklių 50 punkto nuostatomis, parengtą informaciją pagal veiksmų programų prioritetus apie ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams teikia vadovaujančiajai institucijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet tvirtinamame Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatyta tvarka.

53. Vadovaujančioji institucija, gavusi ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, visuotinių dotacijų valdytojų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, parengtą informaciją apie ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams, atsižvelgdama į ES fondų lėšų naudojimo planą ir veiksmų programų įgyvendinimo eigą, įvertina Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio pagrįstumą, apibendrina ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka teikia už Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą atsakingai institucijai informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį pagal asignavimų valdytojus.

54. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai teikia ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, informaciją:

54.1. kasmet iki sausio 7 d. – jeigu nukrypstama nuo ES fondų lėšų naudojimo plano, nurodo priežastis, dėl kurių nukrypstama nuo ES fondų lėšų naudojimo plano, ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant pašalinti nukrypimą;

54.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d. – nurodo riziką nepanaudoti ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų arba viršyti bendrą ES fondų lėšų sumą, numatytą mokėjimams skirstant metinius biudžeto asignavimus.

55. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją:

55.1. kasmet iki sausio 15 d. – jeigu nukrypstama nuo ES fondų lėšų naudojimo plano, nurodo priežastis, dėl kurių nukrypstama nuo ES fondų lėšų naudojimo plano, ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant pašalinti nukrypimą;

55.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. – nurodo riziką nepanaudoti ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų arba viršyti bendrą ES fondų lėšų sumą, numatytą mokėjimams skirstant metinius biudžeto asignavimus;

55.3. prireikus teikia pasiūlymus dėl asignavimų perskirstymo tarp savo vykdomų programų.

56. Už tai, kad valstybės projektų sąrašai būtų laiku parengti ir pateikti įgyvendinančiosioms institucijoms, atsako ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, sudariusios ir patvirtinusios valstybės projektų sąrašus.

57. Už tai, kad regionų projektų sąrašai būtų laiku parengti ir pateikti įgyvendinančiosioms institucijoms, atsako regionų plėtros tarybos, sudariusios ir patvirtinusios regionų projektų sąrašus.

58. Už projektų įgyvendinimo spartos kontrolę pagal kompetenciją atsakinga įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa.

59. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, privalo laiku imtis priemonių spartesniam ES fondų lėšų panaudojimui užtikrinti:

59.1. teisės aktuose nustatytais atvejais nutraukus sutartis ar finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, panaikinus projektų ES fondų ir (ar) projektų nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui įgyvendinti skirtas ES fondų ir (ar) projektų nacionalines lėšas, teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategiją ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka skirti ES fondų lėšas kitam projektui finansuoti;

59.2. teikti vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl asignavimų perskirstymo tarp savo vykdomų programų;

59.3. teikti Veiksmų programų stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įsipareigojimams vykdyti perskirstymo tarp veiksmų programų ir prioritetų;

59.4. imtis kitų priemonių.

60. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo laiku imtis priemonių spartesniam ES fondų lėšų panaudojimui užtikrinti:

60.1. padėti projektų vykdytojams spręsti su projektų įgyvendinimu susijusias problemas;

60.2. informuoti ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, apie ES fondų lėšų panaudojimo problemas ir teikti pasiūlymus, kaip jas spręsti;

60.3. imtis kitų priemonių.

61. Vadovaujančioji institucija įvertina įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinių dotacijų valdytojų jai pateiktą Taisyklių 54 punkte nustatytą informaciją ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pateiktą Taisyklių 55 punkte nustatytą informaciją. Jeigu ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos nesilaiko Taisyklių 55, 56, 58 ir 59 punktų, įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai – Taisyklių 54, 58 ir 60 punktų ir regiono plėtros tarybos – Taisyklių 57 punkto nuostatų, taip pat jeigu nukrypstama nuo ES fondų lėšų naudojimo plano ir (ar) jį detalizuojančių planų ir (ar) kyla rizika nepanaudoti ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų arba viršyti bendrą ES fondų lėšų sumą, numatytą mokėjimams atlikti skirstant metinius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, vadovaujančioji institucija pagal kompetenciją gali:

61.1. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų einamųjų metų mokėjimams atlikti perskirstymo tarp asignavimų valdytojų;

61.2. siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei apriboti teisę asignavimų valdytojams prisiimti naujus įsipareigojimus sudaryti sutartis, finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, didinti įsipareigojimus pagal sudarytas finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis;

61.3. teikti Veiksmų programų stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įsipareigojimams vykdyti perskirstymo tarp veiksmų programų ir prioritetų;

61.4. inicijuoti veiklos vertinimą;

61.5. imtis kitų veiksmų.

62. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai pagal finansų ministro patvirtintą formą iki kiekvieno mėnesio 20 d. pateikia mokėjimo ir vadovaujančiajai institucijoms, ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms informaciją apie projektų vykdytojams per 3 artimiausius mėnesius planuojamas išmokėti ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pagal kiekvieną veiksmų programą.

63. Vadovaujančioji institucija, remdamasi ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikiu ir atsižvelgdama į terminus, skirtus patirtų išlaidų atitikčiai nustatytiems reikalavimams įvertinti pagal kiekvieno prioriteto specifiką, turi sudaryti ir kasmet iki balandžio 10 d. ir spalio 10 d., jeigu tvirtinančiosios institucijos prašymu, atsižvelgiant į Taisyklių 64 punkto nuostatas, nenustatomas kitas terminas, pateikti tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų ataskaitą pagal finansų ministro patvirtintą formą.

64. Tvirtinančioji institucija kasmet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. ir kitais Europos Komisijos nustatytais terminais pateikia Europos Komisijai einamiesiems ir kitiems finansiniams metams numatomų mokėjimų paraiškų prognozes pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XVII priede pateiktą formą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

65. Rengdama išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, tvirtinančioji institucija kasmet iki sausio 20 d., kovo 20 d., gegužės 20 d., liepos 20 d., rugsėjo 20 d. ir (ar) prireikus gauna:

65.1. iš įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis, ir visuotinių dotacijų valdytojų, kai tai susiję su visuotinių dotacijų priemonėmis, – vadovaujantis finansų ministro patvirtintomis Metodinėmis išlaidų deklaracijų rengimo rekomendacijomis, pagal kompetenciją užpildytas SFMIS ir minėtų institucijų įgaliotų asmenų patvirtintas išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tai yra vasario 28 d., balandžio 30 d., birželio 30 d., rugpjūčio 31 d., gruodžio 31 d. įskaitytinai, deklaracijas pagal finansų ministro patvirtintą formą ir projektų finansinės būklės ataskaitas, parengtas pagal finansų ministro patvirtintą formą. Tvirtinančioji institucija, siekdama, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį, ar esant nenumatytoms aplinkybėms, turi teisę paprašyti, kad minėtos institucijos išlaidų deklaracijas pateiktų kitais, ne Taisyklių 65 punkte nurodytais, terminais;

65.2. iš vadovaujančiosios institucijos – pažymą apie ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytoms taisyklėms ir vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose nurodytomis išlaidomis, pagal finansų ministro patvirtintą formą;

65.3. iš ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, visuotinių dotacijų valdytojų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, – grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą, parengtą vadovaujantis 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės), ir užpildytą pagal finansų ministro patvirtintą formą; iš visuotinių dotacijų valdytojų, kai projekto finansavimo lėšas projekto vykdytojui perveda visuotinių dotacijų valdytojai, – projektų vykdytojų grąžintinų ir grąžintų lėšų žurnalo išrašą, teikiamą vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 „Dėl visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės).

66. Rengdama išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai, tvirtinančioji institucija atsižvelgia į pajamas, nurodytas reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje:

66.1. kai pajamos gali būti objektyviai įvertinamos iš anksto, atitinkamo projekto išlaidos, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, įtraukiamos į išlaidų ataskaitas. Šios išlaidos deklaruojamos Europos Komisijai atsižvelgiant į atitinkamos veiksmų programos, ES fondo įgyvendinimo eigą. Siekiama užtikrinti, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį. Atliekami šie veiksmai:

66.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamos gauti grynosios pajamos, apskaičiuotos laikantis finansų ministro patvirtintos Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, atimamos iš sumos, kurią sudaro pagal kiekvieną mokėjimo prašymą pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, apmokėtos projekto vykdytojų lėšomis;

66.1.2. Taisyklių 66.1.1 papunktyje nustatytu atveju deklaruojamos visos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, o planuojamos gauti grynosios pajamos, apskaičiuotos laikantis finansų ministro patvirtintos Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, atimamos ne vėliau kaip deklaruojant išlaidas pagal atitinkamo projekto galutinio mokėjimo prašymą;

66.2. jeigu vertinant projektą ar vėliau iki projekto užbaigimo pajamų objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, įgyvendinant projektą ir per 5 metus po projekto užbaigimo (iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų – iki sutartyje nustatyto tęstinumo laikotarpio pabaigos), bet ne ilgiau nei iki reglamento (EB) Nr. 1083/2006 89 straipsnio 1 a dalyje nurodytos datos (2017 m. kovo 31 d.), gautos grynosios pajamos atskaitomos iš išlaidų ataskaitų proporcingai pagal kiekvieną finansavimo šaltinį (iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų – proporcingai suteiktai paramai);

66.3. jeigu nustatoma, kad iš projektų gauta grynųjų pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta pagal Taisyklių 66.1 ir 66.2 papunkčius, taip pat kai iš projektų, bendrai finansuojamų iš Europos socialinio fondo lėšų, gauta grynųjų pajamų, viršijančių projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą, tokios pajamos atskaitomos iš Europos Komisijai teikiamų išlaidų ataskaitų proporcingai pagal kiekvieną finansavimo šaltinį (iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų – proporcingai suteiktai paramai) ne vėliau, nei pateikiami veiksmų programų dokumentai, nurodyti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 89 straipsnio 1 dalies a punkte.

67. Palūkanos, sukauptos nuo ES fondų lėšų, kurios nustatytos Palūkanų, sukauptų nuo ES fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-192 „Dėl Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte, laikomos valstybės narės lėšomis kaip projektų nacionalinės lėšos, kurios deklaruojamos Europos Komisijai.

68. Tvirtinančioji institucija, siekdama patikrinti ir įvertinti, ar įgyvendinančiųjų institucijų ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojų pateiktos išlaidų deklaracijos yra tikslios, grindžiamos patikimomis apskaitos sistemomis ir parengtos remiantis patikrinamais išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais, ar deklaruotos išlaidos atitinka taikomas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas taisykles, ar buvo padarytos vykdant projektus, atrinktus finansuoti pagal veiksmų programai taikytinus kriterijus, ir laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių, prieš deklaruodama išlaidas Europos Komisijai, prireikus atlieka patikrinimus įgyvendinančiosiose institucijose ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojų institucijose. Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojai privalo laikytis tvirtinančiosios institucijos pateiktų nurodymų ir vadovautis patikrinimų metu nustatytų neatitikimų ištaisymo rekomendacijomis.

69. Tvirtinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad iš vadovaujančiosios institucijos ji gavo tinkamą informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose nurodytomis išlaidomis, gali atlikti patikrinimus vadovaujančiojoje institucijoje.

70. Tvirtinančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 65 ir 66 punktuose nurodyta informacija ir atsižvelgdama į SFMIS turimą informaciją apie nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, savo atliktų patikrinimų rezultatus, audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos atliktų auditų metu pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, gali išimti tam tikras išlaidas ir (ar) jų nedeklaruoti, jeigu negali patvirtinti, kad išlaidos tinkamos deklaruoti Europos Komisijai. Tvirtinančioji institucija savo pačios nustatyta tvarka rengia išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas Europos Komisijai pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 X priede nurodytą formą ir pateikia jas Europos Komisijai ne vėliau kaip vasario 28 d., balandžio 30 d., birželio 30 d., rugpjūčio 31 d., spalio 31 d. ir (ar) prireikus. Išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl mokėjimo, kurį Europos Komisija turi atlikti einamaisiais metais, pateikiamos ne vėliau kaip spalio 31 dieną.

71. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš Europos Komisijos informaciją apie automatišką įsipareigojimų panaikinimą ir dėl kokios sumos įsipareigojimas bus automatiškai panaikintas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 97 straipsnio 1 dalyje, pritaria sumos dydžiui arba pateikia savo pastabas, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1828/2006 97 straipsnio 2 dalimi.

72. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1828/2006 97 straipsnio 3 dalimi, pateikia Europos Komisijai patikslintą su automatišku įsipareigojimų panaikinimu susijusios veiksmų programos ir (ar) Techninės paramos veiksmų programos finansavimo planą, kuriame rodoma sumažinta paramos suma.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

pažeIDIMŲ tyrimAS ir nustatymAS

 

73. Pažeidimus įtarti gali kiekvienas už strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą atsakingos institucijos, nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, darbuotojas pagal kompetenciją:

73.1. tikrindamas mokėjimo prašymus ir kartu su jais pateiktus išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, projekto, įskaitant finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skirtą projektą, įgyvendinimo ataskaitas, paraiškas asignavimų valdytojui;

73.2. projekto vykdytojui arba finansų inžinerijos projekto vykdytojui atsisakius pateikti prašomą informaciją arba pateikus neišsamią informaciją apie projektą, įskaitant finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skirtą projektą, ar jo įgyvendinimo eigą;

73.3. atlikdamas projektų, įskaitant finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skirtus projektus, patikras vietose;

73.4. atlikdamas auditą;

73.5. gavęs audito institucijos, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų informaciją apie šių institucijų atliktų auditų metu pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas;

73.6. gavęs informaciją iš trečiųjų šalių;

73.7. pastebėjęs tam tikrą informaciją visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, televizijos ar radijo laidose, internete ir panašiai);

73.8. kitais atvejais.

74. Įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas, vadovaujančioji institucija, kai atlieka su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusių pažeidimų tyrimus ir kai atlieka įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, vykdomų projektų pažeidimų tyrimus (toliau kartu – pažeidimo tyrimą atliekanti institucija), įtarę pažeidimą ir (ar) gavę informacijos apie įtariamą pažeidimą iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimo, tarpinės, audito institucijų ir (ar) trečiųjų šalių:

74.1. šią informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtariamo pažeidimo užfiksavimo (pavyzdžiui, projekto patikros vietoje lapo užpildymo, tarnybinio pranešimo ir kita) ir (ar) informacijos gavimo pažeidimo tyrimą atliekančioje institucijoje, vadovaudamiesi finansų ministro patvirtintomis Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, įvertina ir SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka registruoja SFMIS;

74.2. įvertinę įtariamo pažeidimo pobūdį:

74.2.1. jeigu įtariamas pažeidimas susijęs su projekto išlaidomis, kurias apmokėti projekto vykdytojas yra pateikęs mokėjimo prašymus, gali tvirtinti pagal pateiktą mokėjimo prašymą tinkamas finansuoti išlaidas;

74.2.2. gali imtis veiksmų dėl paramos lėšų išmokėjimo sustabdymo SFMIS, kol bus baigtas pažeidimo tyrimas ir (ar) ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse arba Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, arba Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija, atlikdama su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusių pažeidimų tyrimus, gali SFMIS stabdyti lėšų išmokėjimą finansų inžinerijos projekto vykdytojui arba teikti tokį pasiūlymą ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms. Visuotinės dotacijos valdytojas veiksmus dėl lėšų išmokėjimo stabdymo SFMIS atlieka pats;

74.3. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo SFMIS, vadovaudamiesi Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, atlieka pažeidimo tyrimą (t. y. papildomą projekto vykdytojo arba finansų inžinerijos projekto vykdytojo dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą vietoje ar kitus veiksmus, būtinus pažeidimui ištirti) ir nustato pažeidimą (arba pripažįsta, kad jo nėra). Pažeidimo tyrimą atliekanti institucija, atlikdama pažeidimo tyrimą, gali kreiptis ir į kitas atsakingas institucijas prašydama atlikti ekspertizę, pateikti paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ar projekto vykdytoją arba finansų inžinerijos projekto vykdytoją dėl ekspertizės atlikimo, papildomos informacijos, pažeidimo tyrimo terminas stabdomas nuo paklausimo išsiuntimo institucijoms dienos; terminas atnaujinamas ir sprendimas dėl pažeidimo nustatymo ar nenustatymo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo;

74.4. nustatę pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informaciją apie pažeidimo tyrimo eigą ir rezultatus SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka registruoja SFMIS;

74.5. nustatę pažeidimą, susijusį su viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša Viešųjų pirkimų tarnybai, pateikdami jai priimto sprendimo dėl pažeidimo kopiją.

75. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka teikia sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ir projekto vykdytojui.

76. Visuotinės dotacijos valdytojas, atlikęs pažeidimo tyrimą ir nustatęs pažeidimą, kurio, jo nuomone, ištaisyti neįmanoma, Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ir apie tai praneša projekto vykdytojui.

77. Vadovaujančioji institucija, atlikusi su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusio pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, teikia jį ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms ir praneša apie tai finansų inžinerijos projekto vykdytojui.

78. Vadovaujančioji institucija, atlikusi įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, vykdomo projekto pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ir teikia jį projekto vykdytojui.

79. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, gavusios įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančiosios institucijos, atlikusios su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusio pažeidimo tyrimą, sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, išnagrinėja jį, priima Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse arba Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse numatytą sprendimą ir praneša apie jį įgyvendinančiajai institucijai bei projekto vykdytojui Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka arba vadovaujančiajai institucijai ir finansų inžinerijos projekto vykdytojui Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

80. Įgyvendinančioji institucija, visuotinių dotacijų valdytojai, vadovaujančioji institucija, atlikdama su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusio pažeidimo tyrimą, neturi pranešti ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, apie nustatytą pažeidimą, kurį, jų nuomone, galima ištaisyti. Ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, paprašius, įgyvendinančioji institucija, visuotinių dotacijų valdytojai, vadovaujančioji institucija, atlikdama su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusio pažeidimo tyrimą, turi pateikti informaciją apie nustatytą pažeidimą, kurį, jų nuomone, galima ištaisyti.

81. Pažeidimo tyrimą atliekanti institucija, įtarusi viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie tai, gali kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu pateikti išvadą dėl projektų vykdytojų arba finansų inžinerijos projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) reikalavimams. Kreipdamasi į Viešųjų pirkimų tarnybą, pažeidimo tyrimą atliekanti institucija nurodo, jos manymu, padarytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, argumentuotai paaiškina susidariusias aplinkybes ir pateikia dokumentų, kuriais pagrindžiama jos nuomonė, kopijas. Apie kreipimąsi į Viešųjų pirkimų tarnybą pranešama ir projekto vykdytojui arba finansų inžinerijos projekto vykdytojui.

82. Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi iš pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos prašymą pateikti išvadą dėl projektų vykdytojų arba finansų inžinerijos projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, išnagrinėja nurodytas aplinkybes, prireikus atlieka viešojo pirkimo įvertinimą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos apie įtariamus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus gavimo iš pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos ir (ar) papildomos informacijos, jeigu ji būtina, gavimo iš projekto vykdytojo arba finansų inžinerijos projekto vykdytojo (perkančiosios organizacijos) pateikia pažeidimo tyrimą atliekančiai institucijai ir projekto vykdytojui arba finansų inžinerijos projekto vykdytojui išvadą. Tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų tarnybai reikia papildomos informacijos iš projekto vykdytojo arba finansų inžinerijos projekto vykdytojo (perkančiosios organizacijos) ir (ar) kitų institucijų ar įstaigų, išvados dėl projekto vykdytojo arba finansų inžinerijos projekto vykdytojo (perkančiosios organizacijos) viešojo pirkimo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams pateikimo pažeidimo tyrimą atliekančiai institucijai terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų. Apie tai Viešųjų pirkimų tarnyba turi pranešti pažeidimo tyrimą atliekančiai institucijai ir projekto vykdytojui arba finansų inžinerijos projekto vykdytojui.

83. Nustačiusi Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, Viešųjų pirkimų tarnyba vertinimo išvados kopiją teikia pažeidimo tyrimą atliekančiai institucijai, ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa.

84. Jeigu pažeidimo tyrimą atliekanti institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo užbaigimo, pagal finansų ministro patvirtintas formas raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), vadovaujančiajai institucijai, ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms. Pažeidimo tyrimą atliekanti institucija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai taip pat pateikia visą turimą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją ir dokumentų kopijas.

841. Tvirtinančioji institucija, naudodamasi SFMIS pateikta informacija, praneša Europos Komisijai ir audito institucijai apie pažeidimus, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1828/2006 28–31 ir 36 straipsniuose.

Papildyta punktu:

Nr. 837, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13428

 

85. Vadovaujančiosios, įgyvendinančiosios institucijų, visuotinės dotacijos valdytojo vadovai arba jų įgalioti asmenys paskiria pažeidimų kontrolierių. Jeigu institucija atsakinga už kelių veiksmų programų įgyvendinimą, gali būti skiriami kiekvienos veiksmų programos pažeidimų kontrolieriai. Pažeidimų kontrolieriais negali būti skiriami minėtų institucijų vidaus audito padalinio valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

86. Pažeidimų kontrolieriaus funkcijos:

86.1. pranešti įgyvendinančiajai institucijai arba visuotinės dotacijos valdytojui apie įtariamus pažeidimus (taikoma tik vadovaujančiosios institucijos pažeidimų kontrolieriui);

86.2. užtikrinti gautos informacijos apie įtariamus pažeidimus, tų pažeidimų tyrimo eigą, rezultatus ir kitos susijusios informacijos registravimą SFMIS SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka;

86.3. Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti arba dalyvauti atliekant pažeidimų tyrimą ir tvirtinti jo rezultatus;

86.4. pagal kompetenciją Taisyklių nustatyta tvarka užtikrinti, kad atsakingoms institucijoms būtų pranešama apie nustatytus pažeidimus;

86.5. Neteko galios nuo 2018-08-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. 837, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13428

 

86.6. dalyvauti rengiant ir keičiant Metodines pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijas;

86.7. dalyvauti vykdant pažeidimų prevenciją – sisteminti informaciją, susijusią su nustatytais pažeidimais, analizuoti ją, atsižvelgiant į ją siūlyti tobulinti ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą ir ją reglamentuojančius teisės aktus, organizuoti mokymus su pažeidimų administravimu susijusiais klausimais, atlikti kitus pažeidimų prevencijos veiksmus;

86.8. užtikrinti dokumentų saugojimą ir prieinamumą;

86.9. atlikti kitas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pavestas funkcijas, susijusias su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija.

87. Pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir prevencijos klausimams nagrinėti ir su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija susijusiai veiklai koordinuoti vadovaujančioji institucija sudaro pažeidimų kontrolierių darbo grupę; šios grupės sudėtį tvirtina finansų ministras.

88. Pažeidimų kontrolierių darbo grupė sudaroma iš pažeidimų kontrolierių, išskyrus pažeidimų kontrolierių darbo grupei vadovaujantį vadovaujančiosios institucijos atstovą, kuris gali būti nepaskirtas pažeidimo kontrolieriumi. Vadovaujančioji institucija atlieka pažeidimų kontrolierių darbo grupės sekretoriato funkcijas.

89. Į pažeidimų kontrolierių darbo grupę stebėtojų teisėmis kviečiami tvirtinančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai. Vadovaujančiosios institucijos sprendimu į pažeidimų kontrolierių darbo grupę stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami finansų inžinerijos projektų vykdytojų atstovai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

išmokėtų ir (ar) panaudotų ES FONDŲ IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS IR APSKAITA

 

90. Išmokėtų ir (ar) panaudotų ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimas vykdomas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklėse, Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

91. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, visuotinių dotacijų valdytojai, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, Taisyklių 65 punkte nustatytais terminais ir 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklėse nustatyta tvarka teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą pagal finansų ministro patvirtintą formą. Kai projekto finansavimo lėšas projekto vykdytojui perveda visuotinių dotacijų valdytojai, Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka jie teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai projektų vykdytojų grąžintinų ir grąžintų lėšų žurnalo išrašą.

92. Visos grąžintinos ir grąžintos lėšos, išskyrus įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grąžintinas ir grąžintas lėšas, kurioms netaikomos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės, grąžinamos į ES biudžetą taip: iki veiksmų programos vykdymo pabaigos – tvirtinančioji institucija atima jas iš lėšų sumos, nurodytos Europos Komisijai teikiamoje kitoje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Europos Komisijai; jei ES biudžetui grąžintinos lėšos turi būti grąžintos pagal Europos Komisijos susigrąžinimo pavedimą, mokėjimo institucija, prieš tai pranešusi vadovaujančiajai institucijai, perveda lėšas į Europos Komisijos nurodytą sąskaitą iki susigrąžinimo Europos Komisijos pavedime nurodytos datos.

93. Tvirtinančioji institucija, naudodamasi SFMIS pateikta informacija, kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., praneša Europos Komisijai apie grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas projektų ES fondų ir nacionalines lėšas, teikdama Europos Komisijai išimtų, susigrąžintų, numatomų susigrąžinti ir nesusigrąžintinų sumų ataskaitą pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XI priede nustatytą formą, ir nurodo pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktą informaciją, ar nesusigrąžintinų ES fondų lėšų dalis turi būti padengta iš ES biudžeto.

 

V SKYRIUS

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMAS

 

94. ES struktūrinės paramos vertinimas (toliau – vertinimas) atliekamas vadovaujantis vertinimo planu.

95. Vertinimo veiklai koordinuoti vadovaujančioji institucija sudaro vertinimo koordinavimo grupę. Šios grupės sudėtį tvirtina finansų ministras. Vertinimo koordinavimo grupė sudaroma iš atsakingų už vertinimą valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, kuriuos paskiria vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos.

96. Vadovaujančioji institucija vertinimo planui įgyvendinti kasmet sudaro metinį vertinimo planą pagal finansų ministro patvirtintą formą.

97. Metinis vertinimo planas sudaromas taip:

97.1. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į vertinimo planą, reglamente (EB) Nr. 2083/2006 nustatytus reikalavimus, veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizę ir vertinimo poreikius, kasmet iki rugsėjo 1 d. pateikia ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl ateinančių metų pagrindinių vertinimo prioritetų ir informaciją apie ateinančiais metais vertinimams atlikti numatytas lėšas.

97.2. Atsižvelgdamos į Taisyklių 97.1 papunktyje nurodytą informaciją, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos rengia ES struktūrinės paramos vertinimo poreikių paraiškas pagal finansų ministro patvirtintą formą ir kasmet iki spalio 1 d. pateikia jas vadovaujančiajai institucijai.

97.3. Vadovaujančioji institucija taip pat siūlo vertinimus – užpildo Taisyklių 97.2 papunktyje nurodytą paraišką.

97.4. Vadovaujančioji institucija išanalizuoja Taisyklių 97.2 papunktyje nurodytą informaciją ir, atsižvelgdama į vertinimo plano nuostatas ir planuojamų vertinimo projektų atitiktį ateinančių metų vertinimo prioritetams, kasmet iki lapkričio 1 d. parengia metinio vertinimo plano projektą, į kurį pirmiausia įtraukia visus pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalį privalomus vertinimus, paskui, atsižvelgdama į vertinimams atlikti planuojamas lėšas, įtraukia vertinimus pagal nacionalinius poreikius ir kasmet iki lapkričio 15 d. teikia jį aptarti vertinimo koordinavimo grupei.

97.5. Vertinimo koordinavimo grupė kasmet iki gruodžio 1 d. svarsto vadovaujančiosios institucijos pateiktą ateinančių metų metinio vertinimo plano projektą ir jam pritaria. Svarstant metinio vertinimo plano projektą, turi būti suderinti prie metinio vertinimo plano įgyvendinimo prisidedančių institucijų planuojamų įgyvendinti vertinimo projektų tikslai, planuojami rezultatai, lėšų vertinimo projektams įgyvendinti poreikis, vertinimo projektų įgyvendinimo terminai ir už vertinimo projektų įgyvendinimą atsakingos institucijos.

97.6. Vadovaujančioji institucija metinį vertinimo plano projektą, kuriam pritarė vertinimo koordinavimo grupė, teikia tvirtinti finansų ministrui. Ateinančių metų metinis vertinimo planas turi būti patvirtintas kasmet iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

97.7. Vadovaujančioji institucija apie patvirtintą metinį vertinimo planą praneša Veiksmų programų stebėsenos komitetui artimiausiame jo posėdyje, per 5 darbo dienas nuo metinio vertinimo plano patvirtinimo praneša įgyvendinančiajai institucijai ir paskelbia jį ES struktūrinės paramos svetainėje.

98. Patvirtintas metinis vertinimo planas nelaikomas galutiniu sprendimu dėl vertinimo projektų finansavimo iš techninės paramos lėšų. Vadovaujančioji institucija priima galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo įgyvendinančiajai institucijai atlikus paraiškų finansuoti projektus vertinimą Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

99. Vadovaujančioji institucija prižiūri metiniame vertinimo plane numatytų vertinimo projektų įgyvendinimą, pasitelkdama vertinimo koordinavimo grupę.

100. Vertinimo koordinavimo grupėje pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, svarstomas metinio vertinimo plano įgyvendinimas.

101. Vadovaujančioji institucija ne rečiau kaip kartą per metus praneša Veiksmų programų stebėsenos komitetui apie metinio vertinimo plano įgyvendinimo rezultatus.

102. Metinis vertinimo planas, atsižvelgiant į pasikeitusius vertinimo poreikius, gali būti keičiamas. Metinio vertinimo plano keitimo tvarka:

102.1. Keisti metinį vertinimo planą gali siūlyti:

102.1.1. vadovaujančioji institucija;

102.1.2. ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos.

102.2. Taisyklių 102.1.2 papunktyje nurodytos institucijos pasiūlymus dėl metinio vertinimo plano keitimo teikia vadovaujančiajai institucijai pagal finansų ministro patvirtintą formą.

102.3. Vadovaujančioji institucija, gavusi pasiūlymų dėl metinio vertinimo plano keitimo, išnagrinėja juos ir per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų gavimo teikia vertinimo koordinavimo grupei:

102.3.1. parengtą metinio vertinimo plano pakeitimo projektą, jeigu pasiūlymams pritaria;

102.3.2. argumentus dėl nepritarimo pasiūlymams, jeigu jiems nepritaria.

102.4. Vertinimo koordinavimo grupė, gavusi Taisyklių 102.3.1–102.3.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, aptaria ją vertinimo koordinavimo grupės posėdyje ir pritaria arba nepritaria metinio vertinimo plano pakeitimo projektui.

102.5. Jeigu vertinimo koordinavimo grupė pritaria metinio vertinimo plano pakeitimo projektui, vadovaujančioji institucija teikia jį tvirtinti finansų ministrui.

103. Už vertinimą yra atsakingos šios institucijos:

103.1. Vadovaujančioji institucija yra atsakinga už einamųjų strateginių vertinimų, susijusių su strategijos įgyvendinimu, apimančių horizontaliąsias sritis ar skirtingus finansavimo šaltinius, ir einamųjų veiklos vertinimų veiksmų programos (arba veiksmų programos prioriteto) lygiu atlikimą, vertinimo galimybių stiprinimo priemonių įgyvendinimą ir vertinimų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje, atlikimą.

103.2. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos yra atsakingos už einamųjų strateginių ir einamųjų veiklos vertinimų, susijusių su konkrečių veiksmų programų prioritetų ir (ar) priemonių įgyvendinimu pagal strategiškai svarbias sritis, atlikimą.

104. Atlikusios Taisyklių 103 punkte nurodytus vertinimus, už vertinimą atsakingos institucijos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitų priėmimo:

104.1. organizuoja viešus vertinimo rezultatų pristatymus;

104.2. skelbia vertinimo ataskaitas ES struktūrinės paramos svetainėje;

104.3. teikia vadovaujančiajai institucijai pagal finansų ministro patvirtintą formą vertinimo ataskaitų kopijas ir informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.

105. Vadovaujančioji institucija analizuoja Taisyklių 104.3 papunktyje nurodytą informaciją, ją apibendrina ir teikia Veiksmų programų stebėsenos komitetui informaciją apie reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nurodytų vertinimų rezultatus.

 

VI SKYRIUS

INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS

 

106. Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklos atliekamos vadovaujantis informavimo planu.

107. Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veikloms koordinuoti vadovaujančioji institucija sudaro informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo koordinavimo grupę (toliau – informavimo koordinavimo grupė). Šios grupės sudėtį tvirtina finansų ministras. Informavimo koordinavimo grupė sudaroma iš atsakingų už informavimo ir viešinimo organizavimą valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, kuriuos paskiria vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai.

108. Vadovaujančioji institucija organizuoja metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano sudarymą, prireikus – ir jo keitimą.

109. Metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas sudaromas taip:

109.1. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į informavimo planą, esamos būklės analizę, informavimo ir viešinimo poreikius, kasmet iki spalio 15 d. pateikia informavimo koordinavimo grupei pasiūlymus dėl ateinančių metų metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano:

109.1.1. nurodo pagrindinius ateinančių metų informavimo ir viešinimo veiklos tikslus, uždavinius ir siektinus rezultatus;

109.1.2. teikia duomenis apie ateinantiems metams numatytus finansinius išteklius informavimo ir viešinimo veikloms atlikti.

109.2. Informavimo koordinavimo grupė iki einamųjų metų lapkričio 1 d. svarsto vadovaujančiosios institucijos pateiktus pasiūlymus dėl ateinančių metų metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano ir jiems pritaria. Jeigu informavimo koordinavimo grupė nepritaria vadovaujančiosios institucijos pateiktiems pasiūlymams, vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į informavimo koordinavimo grupės pateiktus argumentus ir pasiūlymus, patikslina pasiūlymus ir pakartotinai teikia informavimo koordinavimo grupei svarstyti ir pritarti iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos. Visi informavimo koordinavimo grupės sprendimai tvirtinami protokolais.

109.3. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai, atsižvelgdami į pasiūlymus dėl ateinančių metų metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano, kuriems pritarė informavimo koordinavimo grupė, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie ateinančiais metais planuojamas informavimo ir viešinimo veiklas, jų įgyvendinimo terminus, tikslines grupes pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį.

109.4. Vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 109.3 papunktyje nurodytą informaciją, įvertina planuojamų atlikti informavimo ir viešinimo veiklų atitiktį informavimo plano nuostatoms, kasmet iki gruodžio 1 d. parengia metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano projektą ir teikia aptarti informavimo koordinavimo grupei.

109.5. Informavimo koordinavimo grupė kasmet iki gruodžio 15 d. aptaria metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano projektą savo posėdyje ir jam pritaria. Aptariant metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano projektą, turi būti suderintos prie metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano įgyvendinimo prisidedančių institucijų planuojamos informavimo ir viešinimo veiklos, lėšų joms atlikti poreikis, atlikimo terminai, už informavimo ir viešinimo veiklų atlikimą atsakingos institucijos.

109.6. Vadovaujančioji institucija teikia finansų ministrui tvirtinti metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano projektą, kuriam pritarė informavimo koordinavimo grupė.

109.7. Ateinančių metų metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas kasmet turi būti patvirtinamas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

109.8. Vadovaujančioji institucija apie patvirtintą metinį informavimo ir viešinimo priemonių planą praneša Veiksmų programų stebėsenos komitetui artimiausiame jo posėdyje.

110.  Vadovaujančioji institucija, pasitelkdama informavimo koordinavimo grupę, prižiūri, kaip atliekamos metiniame informavimo ir viešinimo priemonių plane numatytos informavimo ir viešinimo veiklos.

111. Informavimo koordinavimo grupė pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, svarsto metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano įgyvendinimą.

112. Vadovaujančioji institucija ne rečiau kaip kartą per metus praneša Veiksmų programų stebėsenos komitetui apie metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano įgyvendinimo rezultatus.

113. Metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas, atsižvelgiant į pasikeitusius informavimo ir viešinimo veiklos poreikius, gali būti keičiamas. Metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano keitimo tvarka:

113.1. Keisti metinį informavimo ir viešinimo priemonių planą gali siūlyti:

113.1.1. vadovaujančioji institucija;

113.1.2. ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos;

113.1.3. įgyvendinančiosios institucijos;

113.1.4. visuotinių dotacijų valdytojai.

113.2. Taisyklių 113.1.2–113.1.4 papunkčiuose nurodytos institucijos pasiūlymus dėl metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano keitimo teikia vadovaujančiajai institucijai.

113.3. Vadovaujančioji institucija, gavusi pasiūlymų dėl metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano keitimo, išnagrinėja juos ir per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų gavimo pateikia informavimo koordinavimo grupei:

113.3.1. parengtą metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano pakeitimo projektą, jeigu pasiūlymams pritaria;

113.3.2. argumentus dėl nepritarimo pasiūlymams, jeigu jiems nepritaria.

113.4. Informavimo koordinavimo grupė, gavusi Taisyklių 113.3.1–113.3.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, aptaria ją savo posėdyje ir pritaria arba nepritaria metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano pakeitimo projektui. Jeigu informavimo koordinavimo grupė pritaria metinio informavimo ir viešinimo priemonių plano pakeitimo projektui, vadovaujančioji institucija teikia jį tvirtinti finansų ministrui.

114. Informavimas apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimas internete atliekamas ES struktūrinės paramos svetainėje. ES struktūrinės paramos svetainės tikslas – sistemingai, vienoje vietoje teikti galimiems ir (arba) esamiems paramos gavėjams ir visuomenei aktualią informaciją apie ES struktūrinę paramą.

115. ES struktūrinės paramos svetainės valdytoja yra Finansų ministerija.

116. Finansų ministerija nustato ES struktūrinės paramos svetainės struktūrą, planuoja ir įgyvendina ES struktūrinės paramos svetainės plėtros darbus, prižiūri ir užtikrina jos veikimą.

117. Vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai ir finansų inžinerijos projektų vykdytojai pagal kompetenciją atsako už informacijos apie ES struktūrinę paramą ir projektus rengimą, esant techninėms galimybėms – skelbimą, taip pat informacijos atnaujinimą ES struktūrinės paramos svetainėje. Vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai ir finansų inžinerijos projektų vykdytojai skiria informacijos rengėjus ir apie jų paskyrimą raštu praneša vadovaujančiajai institucijai. Informacijos rengėjai pagal kompetenciją rengia, esant techninėms galimybėms – skelbia, taip pat atnaujina ES struktūrinės paramos interneto svetainėje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.

118. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai, finansų inžinerijos projektų vykdytojai gali teikti Finansų ministerijai pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos svetainės struktūros atnaujinimo. Pakeitusi ES struktūrinės paramos svetainės struktūrą, Finansų ministerija gali paprašyti ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų, visuotinių dotacijų valdytojų, finansų inžinerijos projektų vykdytojų, kad jie per nustatytą terminą suvestų į turinio tvarkymo sistemą ir (ar) paskelbtų papildomą informaciją.

119. Vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai, finansų inžinerijos projektų vykdytojai atsako už parengtos ir ES struktūrinės paramos svetainėje skelbiamos informacijos turinį.

 

VII SKYRIUS

veiksmų programų įgyvendinimo stebĖsena ir atsiskaitymas už JŲ įgyvendinimą

 

PIRMASIS SKIRSNIS

veiksmų programų įgyvendinimo rodikliai ir jų stebĖsena

 

120. Veiksmų programos įgyvendinimas stebimas naudojant finansinius ir fizinius įgyvendinimo stebėsenos rodiklius.

121. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, planuodamos priemones, veiksmų programos priede gali nustatyti papildomų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir nurodyti, kaip šie rodikliai prisideda prie veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo stebėsenos. Nustatant priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, nurodoma:

121.1. rodiklio tipas (produkto, rezultato rodiklis);

121.2. rodiklio pavadinimas;

121.3. matavimo vienetas;

121.4. kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais);

121.5. rodiklio paskirtis.

122. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, ne vėliau kaip iki atitinkamo projektų finansavimo sąlygų aprašo, visuotinės dotacijos priemonės aprašo arba finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutarties patvirtinimo turi parengti ir patvirtinti konkrečios priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodiką, atsižvelgdamos į vadovaujančiosios institucijos parengtas veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijas ir jose nustatytą stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymo formą. Konkrečios priemonės rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika gali būti pateikiama atitinkamame projektų finansavimo sąlygų apraše. Visų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymus tvirtina veiksmų programos valdymo komitetas pagal vadovaujančiosios institucijos parengtose veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijose nustatytą tvarką ir formą.

123. Vadovaujančioji institucija stebi programos lygio finansinius ir fizinius įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, kaupia informaciją apie jų pasiekimą, analizuoja ir prireikus teikia informaciją vertinti institucijoms.

124. Vadovaujančioji institucija, stebėdama finansinius ir fizinius programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, kaupdama ir analizuodama informaciją apie jų pasiekimą, siekia nustatyti, ar nėra nukrypimų nuo pradinių tikslų; tam tikslui ji:

124.1. lygina finansinių ir fizinių stebėsenos rodiklių įgyvendinimo rezultatus su sudarytais planais;

124.2. siūlo vertinimus, nurodytus reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje, arba imasi kitų veiksmų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

125. Vadovaujančioji institucija kasmet iki rugsėjo 10 d. pateikia institucijai, atsakingai už Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos įgyvendinimo ataskaitos rengimą, informaciją, nurodytą reglamento (EB) Nr. 1083/2006 29 straipsnio 1 dalyje.

126. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos iki 2009 m. spalio 15 d. ir 2012 m. spalio 15 d. pagal finansų ministro patvirtintą formą pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, būtiną strateginei ataskaitai, nurodytai reglamento (EB) Nr. 1083/2006 29 straipsnio 2 dalyje (toliau – strateginė ataskaita), parengti.

127. Vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją strateginei ataskaitai parengti, parengia strateginę ataskaitą ir teikia ją Europos Komisijai reglamento (EB) Nr. 1083/2006 29 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KETVIRTINĖS VEIKSMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

128. Vadovaujančioji institucija rengia ir iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ketvirtinę veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitą, kurioje yra informacija apie:

128.1. sudarytas sutartis ir finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis;

128.2. finansinių rodiklių įgyvendinimą pagal kiekvieną ES fondą, kiekvieną veiksmų programą ir jos prioritetus;

128.3. pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas, veiksmus, kurių imtasi ir kurių planuojama imtis sprendžiant minėtas problemas.

129. Ketvirtinė veiksmų programų įgyvendinimo ataskaita rengiama taip:

129.1. Vadovaujančioji institucija Taisyklių 128.1–128.2 papunkčiuose nurodytą informaciją rengia vadovaudamasi SFMIS duomenimis.

129.2. Vadovaujančioji institucija Taisyklių 128.3 papunktyje nurodytą informaciją rengia pagal ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų Taisyklių 55 punkte pateiktą informaciją.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

METINĖS IR GALUTINĖS veiksmų programŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

130. Metinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita rengiama ir teikiama Europos Komisijai taip:

130.1. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai pagal kompetenciją kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 1 d., parengia ir pateikia informaciją, kurios reikia metinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti, ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa.

130.2. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, visuotinių dotacijų valdytojais ir finansų inžinerijos projektų vykdytojais, kasmet iki kovo 15 d. pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XVIII priede nustatytą formą ir vadovaujančiosios institucijos pateiktus jos pildymo paaiškinimus parengia ir pateikia vadovaujančiajai institucijai raštu ir elektronine forma informaciją, kurios reikia metinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti.

130.3. Tvirtinančioji institucija kasmet iki kovo 31 d. pagal kompetenciją pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie metines grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas lėšas pagal įgyvendinamas atskiras veiksmų programas.

130.4. Vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 130.1–130.3 papunkčiuose nurodytą informaciją, ją apibendrina, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalimi parengia metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projektą ir kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 7 d., elektronine forma pateikia jį ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms susipažinti.

130.5. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projektą, išnagrinėja jį ir kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 21 d., pateikia pastabas ir pasiūlymus dėl jo raštu ir elektronine forma vadovaujančiajai institucijai.

130.6.  Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pastabas ir pasiūlymus dėl metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projekto, patikslina jį ir kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 15 d., pateikia jį Veiksmų programų stebėsenos komitetui tvirtinti.

130.7. Veiksmų programų stebėsenos komitetui patvirtinus metinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą, vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 1 dalimi, kasmet, ne vėliau kaip iki birželio 30 d., išsiunčia ją Europos Komisijai.

130.8. Europos Komisijai pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 4 dalį pateikus paklausimą dėl papildomos informacijos pateikimo ir (ar) metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos patikslinimo, vadovaujančioji institucija organizuoja papildomos informacijos parengimą, prireikus rengia patikslintą metinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia ją Europos Komisijai.

131. Galutinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita rengiama ir teikiama Europos Komisijai taip:

131.1. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai pagal kompetenciją iki 2016 m. balandžio 1 d. pateikia ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, informaciją, kurios reikia galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti.

131.2. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, visuotinių dotacijų valdytojais ir finansų inžinerijos projektų vykdytojais, iki 2016 m. birželio 1 d. pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XVIII priede nustatytą formą ir vadovaujančiosios institucijos pateiktus jos pildymo paaiškinimus rengia ir raštu bei elektronine forma pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti.

131.3. Vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 131.1–131.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, ją apibendrina, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalimi rengia galutinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projektą ir ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 d. elektronine forma pateikia jį ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms susipažinti.

131.4. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą galutinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projektą, jį išnagrinėja ir ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 1 d. pastabas ir pasiūlymus dėl jo raštu ir elektronine forma pateikia vadovaujančiajai institucijai.

131.5. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pastabas ir pasiūlymus dėl galutinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos projekto, jį patikslina ir ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d. pateikia Veiksmų programų stebėsenos komitetui tvirtinti.

131.6. Veiksmų programų stebėsenos komitetui patvirtinus galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą, vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Reglamento Nr. 1083/2006 67 straipsnio 1 dalimi, ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 31 d. išsiunčia ją Europos Komisijai.

131.7. Europos Komisijai pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 4 dalį pateikus paklausimą dėl papildomos informacijos pateikimo ir (ar) galutinės įgyvendinimo ataskaitos patikslinimo, vadovaujančioji institucija organizuoja papildomos informacijos parengimą, prireikus rengia patikslintą galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia ją Europos Komisijai.

 

VIII SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMŲ UŽBAIGIMAS

 

132. Už veiksmų programų užbaigimo koordinavimą atsako vadovaujančioji institucija. Užbaigiant veiksmų programas, pagal kompetenciją dalyvauja visos už strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą atsakingos institucijos, nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse.

133. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento Nr. 1083/2006 88 straipsniu, gali siūlyti dalinį veiksmų programos įgyvendinimo užbaigimą.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

134. Už strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą atsakingos institucijos, nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, Taisyklėmis, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, vertinimo planu, informavimo planu, kitais teisės aktais ir dokumentais, pagal kompetenciją rengia ir tvirtina vidaus procedūras ir (ar) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovus, užtikrina jų atitiktį minėtiems teisės aktams ir vadovavimąsi jais.

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 312, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04368

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1385, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 148-6942 (2011-12-03), i. k. 1111100NUTA00001385

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 "Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 604, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 64-3216 (2012-06-07), i. k. 1121100NUTA00000604

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 "Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1513, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 146-7526 (2012-12-15), i. k. 1121100NUTA00001513

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 "Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 83-4165 (2013-07-30), i. k. 1131100NUTA00000683

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 "Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 312, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04368

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 837, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio12 d. nutarimo Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo