Suvestinė redakcija nuo 2009-05-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 37-1617, i. k. 1031100NUTA00000475

 

Nauja redakcija nuo 2009-05-24:

Nr. 430, 2009-05-13, Žin. 2009, Nr. 60-2372 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000430

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS FONDŲ SUDARYMO IR JŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 475

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 81-3172) 9 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 132 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 14 d.

nutarimu Nr. 475

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gegužės 13 d.

nutarimo Nr. 430 redakcija)

 

SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS FONDŲ SUDARYMO IR JŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato Socialinės paramos suimtiesiems fondo ir Socialinės paramos nuteistiesiems fondo laisvės atėmimo vietose sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarką.

2. Tardymo izoliatoriuose atidaromos atskiros sąskaitos Socialinės paramos suimtiesiems fondo ir Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšoms kaupti, areštinėse ir pataisos įstaigose – Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšoms kaupti.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 81-3172), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (Žin., 2002, Nr. 73-3084) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS

FONDŲ SUDARYMAS

 

4. Socialinės paramos suimtiesiems fondo lėšas sudaro:

4.1. pinigai, surasti suimtųjų laikymo tardymo izoliatoriuose metu;

4.2. valstybės įmonių prie pataisos įstaigų, kuriose dirba suimtieji, pelno dalis, pervedama šio aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

5. Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšas sudaro:

5.1. nuteistųjų darbo užmokesčio dalis, pervedama Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 132 straipsnyje nustatyta tvarka;

5.2. pinigai, surasti nuteistųjų laikymo laisvės atėmimo vietose metu;

5.3. pinigai, gauti teisės aktų nustatyta tvarka realizavus vertingus daiktus, kurie surasti nuteistųjų laikymo laisvės atėmimo vietose metu;

5.4. valstybės įmonių prie pataisos įstaigų, kuriose dirba nuteistieji, atliekantys arešto arba laisvės atėmimo bausmes, pelno dalis, pervedama šio aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

6. Valstybės įmonė prie pataisos įstaigos, sumokėjusi nustatytus mokesčius ir privalomuosius atskaitymus, nuo likusio įmonės pelno apskaičiuoja lėšų, pervedamų į Socialinės paramos suimtiesiems fondą ir į Socialinės paramos nuteistiesiems fondą, dalis, proporcingas įdarbintų suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui. Bendrą lėšų, pervedamų į Socialinės paramos suimtiesiems fondą ir į Socialinės paramos nuteistiesiems fondą, dalį (ne daugiau kaip 10 procentų), atsižvelgdama į valstybės įmonės prie pataisos įstaigos praėjusių metų gamybos rezultatus, nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

III. SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS

FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

7. Laisvės atėmimo vietos direktorius iš Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų lėšų gali skirti:

7.1. Vienkartines mėnesines iki 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpas būtiniausiems reikmenims įsigyti suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie einamąjį mėnesį asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų arba turi joje mažiau kaip 0,3 bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą. Konkretų pašalpos dydį pagal suimtojo ar nuteistojo rašytinį prašymą nustato laisvės atėmimo vietos direktorius, atsižvelgdamas į turimas atitinkamo fondo (Socialinės paramos suimtiesiems fondo ar Socialinės paramos nuteistiesiems fondo) lėšas. Nuteistiesiems, perkeltiems į tardymo izoliatorių iki 15 parų pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pašalpos nemokamos.

7.2. Vienkartines iki vienos bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpas paleidžiamiems iš laisvės atėmimo vietų nuteistiesiems, asmeninėje sąskaitoje turintiems mažiau kaip vienos bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą.

7.3. Vienkartines iki vienos bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpas mirus suimtojo ar nuteistojo sutuoktiniui, sugyventiniui ar artimajam giminaičiui, įvykus gaivalinei nelaimei, padariusiai didelę turtinę žalą suimtajam ar nuteistajam, jo sutuoktiniui, sugyventiniui ar artimiesiems giminaičiams. Šios pašalpos skiriamos, jeigu suimtieji ir nuteistieji asmeninėje sąskaitoje turi mažiau kaip vienos bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą. Gautos pašalpos pagal suimtųjų ar nuteistųjų rašytinius prašymus gali būti išsiunčiamos jų sutuoktiniams, sugyventiniams ar artimiesiems giminaičiams.

7.4. Iki 0,8 bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesines pašalpas suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ar aukštosiose mokyklose.

7.5. Paramą medikamentams, vadovėliams, kitoms mokymo, savišvietos, kultūros ir sporto priemonėms, taip pat kitoms priemonėms, gerinančioms suimtųjų ir nuteistųjų socialines ar buitines sąlygas, įsigyti, jeigu atitinkamame fonde (Socialinės paramos suimtiesiems fonde ar Socialinės paramos nuteistiesiems fonde) lieka lėšų, išmokėjus šio aprašo 7.1–7.4 punktuose nurodytas pašalpas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų lėšos apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų lėšų naudojimą kontroliuoja Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 430, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 60-2372 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000430

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 430, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 60-2372 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000430

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 475 "Dėl Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1440 "Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo" pakeitimo" pakeitimo