Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 60-2380; Žin. 2009, Nr.138-0, i. k. 109301MISAK00D1-266

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VP3-1.4-AM-05-V PRIEMONĖS „PAJŪRIO TVARKYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 11 d. Nr. D1-266

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 8 punktu:

1. Tvirtinu VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. Šio įsakymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Inesiui Kiškiui.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. D1-266

 

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

VP3-1.4-AM-05-V PRIEMONĖS „PAJŪRIO TVARKYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VP3-1.4-AM-05-V Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „Pajūrio tvarkymas“ veiklą „Paplūdimio ar priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu“.

2. Vadovaujantis šiuo Aprašu bus vykdomas projektų, pateiktų finansavimui gauti pagal 1 punkte nurodytą veiklą paraiškų vertinimas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Metodiniais nurodymais dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašui, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės).

4. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją yra atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ tikslas yra pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą – sudaryti darnios pajūrio regiono plėtros sąlygas.

7. Remiamos veiklos „Paplūdimio ar priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu“ tikslas – praplėsti ir sustiprinti Lietuvos pajūrio paplūdimius ir apsaugoti apsauginį paplūdimio kopagūbrį.

8. Pagal šį Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 21 705 221 litų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-10, 2010-01-07, Žin., 2010, Nr. 7-324 (2010-01-19), i. k. 110301MISAK000D1-10

Nr. D1-550, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3954 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-550

 

9. Šis Aprašas yra vienintelis, reglamentuojantis priemonę „Pajūrio tvarkymas“.

10. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal šį Aprašą nebus teikiama valstybės pagalba.

11. Valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ministro įsakymu per vieną mėnesį nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pareiškėjas finansavimui gauti yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 79-4125 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-563

 

13. Pareiškėjas gali gauti finansavimą jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo 2 priedo 7.1.1–7.1.3, 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.4 punktuose.

14. Partneriu gali būti Aplinkos apsaugos agentūra ir Palangos miesto savivaldybė ar administracija. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje. Prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 79-4125 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-563

 

15. Partneriams keliami tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

16. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, turi būti pasirašyta Projekto partnerio deklaracija, esanti Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861).

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

17. Projektas turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti Aprašo 2 priedo 1–6, 7.2.3 ir 9.2.1 punktuose. Gali būti finansuojami tik tie projektai, kurie įtraukti į šio Aprašo 11 punkte nurodytą valstybės projektų sąrašą.

18. Projektas turi siekti Veiksmų programos priede numatytų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių. Stebėsenos rodiklių matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede:

18.1. Rezultato rodiklis – sutvarkyto kranto ilgis;

18.2. Produkto rodiklis – priekrantės ir paplūdimio sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu.

19. Projektas ir projekto veiklos neturi sutapti su Europos žuvininkystės fondo (EŽF) finansinio instrumento remiamomis veiklomis.

20. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus paramą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų kitų finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos), jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

21. Projektas ir projekto veiklos negali būti teikiamos finansuoti pagal kitas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją priemones.

22. Vienos projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d. Projekto finansavimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo sutarties (paslaugų teikimo, tiekimo, rangos ar kt.) pradžios data.

23. Projekte turi būti nenumatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir ne diskriminavimo principų įgyvendinimui, t. y. lytinei orientacijai, negaliai, rasinei ar etninei priklausomybei, religijai ar įsitikinimams, amžiaus apribojimams ir t. t.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

24. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos ir apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto veiklų pabaigos data nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

25. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui taip pat išdėstyti Aprašo 2 priedo 8–9 punktuose.

26. Be visų kitų tinkamų finansuoti išlaidų projekte gali būti numatytos šios tinkamos projekto įgyvendinimui reikalingos išlaidos:

26.1. techninių projektų parengimo išlaidos;

26.2. poveikio aplinkai vertinimo išlaidos;

26.3. kompensacijos žvejams už patirtus nuostolius dėl žvejybos galimybių netekimo projekto veiklų vykdymo metu. Šios kompensacijos turi būti apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-659 „Dėl nuostolių, patirtų netekus žvejybos galimybių (taip pat ir terminuotai) dėl kitų asmenų veikos, apskaičiavimo ir įkainių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, 145-5835).

27. Preliminari projekto vertė nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše. Agentūra vertinimo metu nustato didžiausią skiriamų finansuoti lėšų sumą.

28. Finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau pareiškėjas savo iniciatyva ir savo arba kitų šaltinių lėšomis gali finansuoti tam tikrą dalį tinkamų projekto išlaidų.

29. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas ir (ar) partneris turi apmokėti nuosavomis lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

30. Rengiant paraišką dėl projekto finansavimo ir planuojant projekto išlaidas rekomenduojama remtis „Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams“ (rekomendacijos yra patalpintos ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt).

31. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra finansuojamos iš paramos lėšų ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą.

32. Projektai, iš kurių gaunamos pajamos pagal 2006 m. liepos 11 d. reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 straipsnio nuostatas, gali būti finansuojami paramos lėšomis. Iš projektų numatomos gauti pajamos turi būti įvertintos iš anksto pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Grynųjų pajamų skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. „Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ (angl. Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis) ir „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“. Šie dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Tuo atveju, jei pajamos nebuvo įvertintos iš anksto, tai per 5 metus po projekto pabaigos jos turi būti gražintos į valstybės biudžetą. Projektams, kurių bendrosios išlaidos neviršija 1 mln. eurų, pajamų skaičiavimo atlikti nereikia.

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

33. Paraiškas finansavimui gauti kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

34. Agentūra ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką.

35. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos (toliau – Paraiška) ir kartu pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardinti Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formato) ir paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė Aprašo dalis.

36. Paraiškos forma turi būti užpildyta vadovaujantis paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861), ir paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas), kurioje detaliau pagrindžiamas projektas bei pateikiama svarbi informacija teikiamam projektui.

37. Kartu su paraiška pareiškėjas ir (ar) partneriai turi pateikti priedus (dokumentus, nurodytus Aprašo 3 priede), įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, ir kuriais remiantis vertinimą atliekančios ir sprendimą dėl finansavimo priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą.

38. Pareiškėjas projektui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

39. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių (paraiškos bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus), kurio pirmojo lapo dešiniajame kampe aiškiai nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo dešiniajame kampe nurodoma „KOPIJA“ ir paraiškos versiją elektroninėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos bei jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

40. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto atstovo parašu. Paraišką turi pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Kiekvienas priedų lapas turi būti patvirtintas žyma „Tikra“.

41. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės paraiškos versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad kopijos ir elektroninės paraiškos versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originaliame spausdintame egzemplioriuje nustatyta informacija.

42. Paraiškos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos, arba po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos paraiškos gali būti atmetamos. Po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos paraiškos gali būti gražinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba gražinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.

43. Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

44. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Agentūra išsiunčia paraiškos registravimo patvirtinimo raštą arba, jei paraiška pateikta po nustatyto galutinio paraiškų pateikimo termino, informuoja apie paraiškos gražinimą kuriame taip pat nurodomas SFMIS paraiškai suteiktas unikalus kodas.

45. Agentūra informaciją apie pateiktus valstybės projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą projekto pavadinimą trumpą projekto aprašymą paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

46. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl valstybės projektų rengimo, paraiškos pildymo ir kitus klausimus. Agentūra privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo Agentūrai dienos. Į raštu pateiktus klausimus Agentūra atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt.

47. Pareiškėjai, rengdami paraiškas, dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentą. Agentūrai išsiunčiama atsakymo kopija. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos.

48. Visa pareiškėjui žinotina informacija skelbiama svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt, kuri yra gairės pareiškėjams iki pasiūlymo teikti paraiškas išsiuntimo valstybės projektų pareiškėjams dienos.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

49. Paraiškų vertinimas ir atranka yra atliekami Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

50. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

50.1. administracinės atitikties vertinimas;

50.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

51. Už pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga Agentūra.

52. Projektų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (Aprašo 1 ir 2 priedai).

53. Jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos Agentūra negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką ir, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

54. Kiekvieno vertinimo etapo metu Agentūra gali kviesti pareiškėjus pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertinimą atliekančios institucijos atstovai, pokalbis turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

55. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti institucija atmeta paraišką.

56. Paraiškos administracinės atitikties vertinimui Agentūra naudoja administracinės atitikties vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas). Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

57. Jeigu vertinant paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Sis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

58. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją Agentūra turi teisę:

58.1. priimti sprendimą atmesti paraišką

58.2. perduoti paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlyga,

kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikta ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos, trūkstama informacija netrukdo pereiti į kitą vertinimo etapą.

59. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 15 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

60. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, Agentūra gražina paraišką pakartotinai įvertinti jos administracinę atitiktį.

61. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimui Agentūra naudoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal šio Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

62. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis. Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį turi įvertinti projekto pajamas.

63. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, mažesnį už paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.

64. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos bendrojo finansavimo lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos nacionalinėmis projekto lėšomis.

65. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

66. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

67. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

68. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

69. Įvertinę projekto tinkamumą skirti finansavimą vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą kurioje pateikia išvadą ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą ir kokio maksimalaus dydžio finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu paramos dydžiu.

70. Agentūra informaciją apie tinkamumo skirti finansavimą vertinimo etapą praėjusias paraiškas skelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą projekto pavadinimą paraiškos kodą ir prašomą finansavimo sumą bei bendrą registruotų paraiškų ir paraiškų, praėjusių tinkamumo skirti finansavimą vertinimą skaičių.

 

VII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

71. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

72. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

73. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per vieną mėnesį nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro įsakymu.

74. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

75. Aplinkos ministerija svetainėje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

76. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

77. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, Agentūra sudaro projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma tik su pareiškėju, pateikusiu paraišką.

78. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos formos sutarties priedų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066.

79. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą Agentūra parengia ir elektroniniu paštu išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą ir faksu pranešimą kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą Pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų.

80. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

81. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

82. Sutartį pasirašo Agentūra ir pareiškėjo įstaigos vadovas arba raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

83. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas – įteikiamas projekto vykdytojui.

84. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą pateikia trumpą projekto aprašymą bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą.

 

 

IX. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

85. Projekto išlaidos apmokamos ir projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

86. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

87. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

88. Pagal Aprašą viešųjų juridinių asmenų pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje avansas gali būti numatytas.

89. Projektų vykdytojams keliami reikalavimai, susiję su projektų tęstinumo užtikrinimu, pateikti Aprašo 2 priedo 8.1.3 punkte.

90. Projekto vykdytojas nuo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be Agentūros raštiško sutikimo negali keisti savo veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų, nutraukti šios veiklos, dalyvauti reorganizavime ir reorganizuotis, jeigu tai galėtų pažeisti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimą projekto vykdytojas, joms paaiškėjus, turi pranešti Agentūrai nedelsdamas.

 

X. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

91. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti gražinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

92. Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių, patyrus nepagrįstų išlaidų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XI. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

93. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

94. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).

95. Projekto vykdytojas privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.

96. Išlaidos, projekto vykdytojo padarytos įgyvendinant informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojui netinkamai viešinus informaciją tokios išlaidos bus priskiriamos prie netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

 

XII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

97. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

98. Agentūros veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti Aplinkos ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

99. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo skundą nagrinėja jį.

100. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad Agentūros veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, apie tai informuoja pareiškėją.

101. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog Agentūros veiksmai yra nepagrįsti, ji gali raštu įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Aplinkos ministerija nustato terminą bet ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

102. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai Agentūros veiksmus ar neveikimą susijusius su paraiškos administracinės atitikties vertinimu, projekto tinkamumo finansuoti vertinimu ir (ar) įgyvendinamu projektu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus ar neveikimą.

103. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja jį. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja Agentūrą imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

104. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros, Aplinkos ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

105. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

106. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Agentūrai informaciją apie reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu šiuose straipsniuose numatytu laikotarpiu nustatoma, kad buvo gauta pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

107. Pareiškėjas ir projektų vykdytojas turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Viešojo administravimo įstatymo ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

108. Tai, ko nereglamentuoja Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

109. Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

110. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

_________________


 

Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Užpildytos visos paraiškos dalys.

 

 

 

2.

Paraišką pasirašė pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

 

3.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato paraiškos formos A dalis.

 

 

 

4.

Pateiktas vienas originalus paraiškos egzempliorius, viena kopija ir paraiškos versija elektroninėje laikmenoje.

 

 

 

5.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas ir partneris (jeigu projekte yra partneris) atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.3.3–7.1.3.5 punktų reikalavimus ir pridėta įstatų kopija.

 

 

 

6.

Pateikta visų partnerių pasirašyta deklaracija paraiškos bendrojoje (A) dalyje (jei numatyti partneriai).

 

 

 

7.

Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jei projekte yra partneris (-iai).

 

 

 

8.

Pateikta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, jeigu paraišką pasirašė ne pareiškėjo įstaigos vadovas.

 

 

 

9.

Pateikti pareiškėjo ar partnerio darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko), gyvenimo aprašymai (CV) ir juose minimų diplomų kopijos.

 

 

 

10

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

11.

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte.

 

 

 

12.

Pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimas padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju.

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, pavardė, vardas, parašas)

Vertinimo data

 

 

 

 

Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

 

Bendrasis kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

1

2

3

4

5

6

7

1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslu ir bent vienu uždaviniu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslus ir bent vieną uždavinį, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslui ir uždaviniui yra teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad, įgyvendinus projektą pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslams ir uždaviniui, atsižvelgiant į priemonės „Pajūrio tvarkymas“ specifiką bus teigiamas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5, 6 ir 12 punktai.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės aprašymu ir bent viena iš Apraše numatyta veiklos sritimi.

1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje pateiktu atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės bent vienos veiklos aprašymu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka veiklą nurodytą priemonės „Pajūrio tvarkymas“ aprašyme.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.3. Projektas atitinka veiksmų programoje, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše numatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus atskyrimu, atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje V priede, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1.1 punktas.

1.2.4. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais projekto veikloms susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus (2008 m. lapkričio 12 d. Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 10) ir Apraše nustatytus reikalavimus: Projektas turi atitikti Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m., patvirtintos LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 (Žin., 2008, Nr. 17-612), nuostatas: ar numatomos projekto veiklos atitinka šios programos II skyriuje išdėstytas nuostatas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas atitinka Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m. nuostatas ir tenkina visus Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius atitikties kriterijus.

Informacijos šaltinai: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai, B dalies 2 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1. Teisės aktuose arba strategijoje arba veiksmų plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas yra susijęs su Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m., patvirtintos LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 (Žin., 2008, Nr. 17-612), strateginių tikslų įgyvendinimu. Galimos trys alternatyvos:

– teisės akte aiškiai nustatytas projekto vykdytojas (-ai) ir turimos atlikti veiklos sritys;

– patvirtintas detalus nacionalinės arba regioninės strategijos įgyvendinimo priemonių planas (t. y. aiškiai nurodytos priemonės, vykdytojai), kuris aiškiai nurodo į projektą;

– patvirtinta programa tam tikrame sektoriuje, kurioje galima nustatyti projekto vykdytoją ir jam numatytas projekto veiklas. Finansuojami projektai, kuriais numatoma įgyvendinti Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2008–2013 m. rekomenduojamas krantotvarkos priemones, t. y. paplūdimio ar priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 2 punktas.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo

(taikoma tik konkurso atveju).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas siekia bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Pajūrio tvarkymas“ produkto ir (arba) rezultato rodiklio.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas siekia bent vieno priemonėje „Pajūrio tvarkymas“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 12 punktas.

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto rezultatai bus projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudarys prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji – įgyvendins nustatytus tikslus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

3.2.2. Projekto uždaviniai

specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

– iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 7 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui, ir atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga):

– įgyvendinant Aprašo 1 punkte nurodytą veiklą bus atkurti pažeisti gamtiniai elementai, stiprinama jūros kranto zonos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, derinant apsaugą su racionaliu naudojimu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projekte numatyta konkrečių veiklų arba priemonių (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas):

– ar užtikrintas visuomenės poreikis į sveiką ir švarią aplinką ir pan.

 

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas):

– ar bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir pan.

 

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

4.2.2. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais darnaus vystymosi principo įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

– lytinės orientacijos,

– negalios;

– rasės ar etninės priklausomybės;

– religijos ar įsitikinimų;

– apribojimų dėl amžiaus t. t.

 

 

 

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui: sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims; sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.2. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. viešųjų pirkimų dokumentacija ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko/-s LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

Pateikti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

– projekto vykdytojas (partneriai) yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus.

Jei pareiškėjas ir (arba) partneriai nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus;

– ar pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas yra realus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 punktas, B dalies 1 priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai) ir 2 priedas (viešųjų pirkimų planas).

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis, t. y. poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliktos laikantis poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

atsižvelgiant į projekto veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), būtinas poveikio aplinkai vertinimas; jei būtinas, ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas ir gauta teigiama sprendimą priimančios institucijos išvada.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 5 punktas, atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimas.

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal suderintą valstybės pagalbos schemą laikantis ten nustatytų reikalavimų).

Taip pat vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 punktas.

6.2. Projektas suderinamas su sektorinių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis, t. y. projektas atitinka: Helsinkio konvencijos HELCOM rekomendaciją 15/1 – Kranto juostos apsauga ir HELCOM rekomendaciją 16/3 – Natūralios kranto dinamikos apsauga.

 

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos su pakeitimais Tarybos direktyva 2006/105/EB

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte numatytos priemonės įgyvendina:

Helsinkio konvencijos HELCOM rekomendaciją 15/1 – Kranto juostos apsauga ir HELCOM rekomendacija 16/3 – Natūralios kranto dinamikos apsauga.

 

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos su pakeitimais Tarybos direktyva 2006/105/EB

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėjais finansavimui gauti yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Partneriais gali būti Aplinkos ministerija, Palangos miesto savivaldybė ir administracija.

 

 

 

Būtina įsitikini, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka Apraše nurodytus pareiškėjus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 1 lentelė, B dalies 1 priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.2. Pareiškėjas (partneriai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (pvz., reikiamos licencijos ir kt.).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei:

7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.1.3.3. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo (partnerių) kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą

atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Jei pareiškėjas (partneriai) yra biudžetinės įstaigos, jos atitinka šio kriterijaus 7.1.3.1, 7.1.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, įrodymo dokumentai gali būti neteikiami ir netikrinami.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 15 punktas (pareiškėjo deklaracija), 16 punktas (partnerio deklaracija), B dalies 1 priedo 4 punktas.

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas ir ES lėšomis finansuojamus projektus.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. yra skirtas projektas. Turi būti įsitikinta, kad projektas atitinka 7.2.1 nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas.

7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda):

– projekto vadovas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą patirties projektų valdyme;

– finansininkas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį.

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus projektui administruoti – suformuoja komandą užtikrina reikiamų kompetencijų darbuotojų įtraukimą numato paslaugų įsigijimą ir pan.

Turi būti įsitikintą ar projekto vadovas, finansininkas atitinka paraiškos specialiojoje (B) dalyje keliamus reikalavimus (pateikiami CV ir juose nurodytų dokumentų kopijos).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas bei 1 priedo 9 punktas (pareiškėjo ar partnerio darbuotojų atsakingų už projekto koordinavimą, gyvenimo aprašymai).

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

7.2.3.1. Vienos projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d. Projekto finansavimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo sutarties (paslaugų teikimo, tiekimo, rangos ar kt.) pradžios data.

7.2.3.2. Projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimtims, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.). Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė, įgyvendinimo vieta ir parengtumas atitinka 7.2.3 nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 4, 6, 7 punktai, B dalies 2 ir 3 priedai (viešųjų pirkimų planas, mokėjimo prašymų teikimo grafikas).

7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., turi patirties, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.)

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 3, 5, 16 punktai, B dalies 1 priedo 1 ir 5 punktai (jungtinės veiklos sutarties kopija, partnerio (-ių) įmonės įstatų kopija.

7.2.5. Projektas atitinka kitus, susijusius su reikalavimais pareiškėjams, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas

8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

tenkinami Apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui;

numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike. Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.). Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 8–11 punktai, patvirtinimo dokumentas apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (pvz., savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms, (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 11 lentelė, B dalies 1 priedo 6 punktas.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdys veiklas, numatytas projekte.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 lentelė, B dalies 1 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1. Sanaudų-naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas Sanaudų-naudos analizė turi būti atlikta vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl Guide to cost-benefit analysis of investment projects) patvirtinta metodika (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cosl/guide02_en.pdf).

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė.

 

 

 

Aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį, eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvios galimybės: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ar pan.).

Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto įgyvendinimo alternatyvai, vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai.

Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 6 punktas.

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.7. Įvertintos rizikos.

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai.

Jautrumo analizės rezultatai (jei taikoma) rodo, kad, esant rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos.

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 7 punktas.

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas.

 

 

 

Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms. Šis kriterijus gali būti netaikomas, kai Projektų finansavimo sąlygų apraše reikalaujama atlikti detalią sąnaudų ir naudos analizę ir yra taikomos 9.1.1–9.1.7 punktų nuostatos.

9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės) ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus.

 

Projekte numatytos veiklos yra netinkamos, jeigu:

– neatitinka pagrindinių reikalavimų, išdėstytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse;

– dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų;

– padarytos perkant prekes, darbus ar paslaugas projekto vykdytojui ir (ar) jo partneriui nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant tiek į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus; taip pat specialiuosius atitikties atrankos kriterijus.

Taip pat būtina įvertinti projekto riziką susijusią su „dvigubu“ finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačios veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 8, 9 lentelės, B dalies 8 punktas, SFMIS.

9.2.2. Išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

Projekto finansavimo dydis nustatytas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

 

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos yra apskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai finansavimo sumą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 7, 8 punktai, B dalies 3 punktas (lentelė „Trumpas išlaidų kurios susijusios su projekto veiklą įgyvendinimu, pagrindimas „).

9.2.3. Užtikrinama lėšų įsisavinimo sparta.

 

 

 

Vadovaujantis analogiškais projektais ir (ar) veiklomis, būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų įsisavinimo spartą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7, 8 lentelės, B dalies 2 ir 3 priedai (viešųjų pirkimą planas, mokėjimo prašymą pateikimo grafikas).

9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

9.3.1.1. negaunama pajamų;

9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis);

9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis).

(Jeigu teikiama valstybės pagalba arba jei projektas neviršija 1 mln. eurų, šis kriterijus netaikomas.)

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą vienai iš išvardintų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. „Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 punktas.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas finansavimo dydis.

(Jeigu teikiama valstybės pagalba arba jei projektas neviršija 1 mln. eurų, šis kriterijus netaikomas.)

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai.

Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. „Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“).

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 10 lentelė, B dalies 3 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-563, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 79-4125 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-563

 

_________________

 

 

Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

SPECIALIOJI (B) DALIS

 

1. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

1.1. Pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičius.

Nurodyti pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičių. Prie projekto Paraiškos turi būti pridėtas projektų sąrašas, nurodant projekto pavadinimą, ES fondą iš kurio gauta parama, projekto įgyvendinimo trukmė ir trumpas įgyvendintų veiklų aprašymas.

 

1.2. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo ir finansininko darbus. Pridėti jų gyvenimo aprašymus ir juose minimų dokumentų kopijas.

 

2. PROJEKTAS ATITINKA STEBĖSENOS KOMITETO PATVIRTINTUS SPECIALIUOSIUS ATITIKTIES KRITERIJUS

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintą specialųjį atitikties kriterijų:

– kaip projektas atitiks Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m., patvirtintos LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 (Žin., 2008, Nr. 17-612), nuostatas.

 

3. PROJEKTUI REIKIAMO FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

negaunama pajamų;

gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, grynosios pajamos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ (angl. Guidance on the Methodology for Carrying Out Cost-Benefit Anglysis, Working Document No. 4) ir „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“. Šie dokumentai paskelbti interneto svetainėje www.esparama.lt. Jei pajamos nebuvo įvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos. Žemiau pateikta lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_Pr.xls

 

Pareiškėjo parašas ______________

 

 

 

 

Projekto pavadinimas (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskonto norma, % (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Bendros investicijų išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bendros investicijų išlaidos, litai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos išlaidos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Išlaidos 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 2 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 3 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pajamos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Pajamos 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 2 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 3 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios projekto pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Likutinė vertė, litai (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto investicijų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė turto likutinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai

Pareiškėjo parašas ______________

 

 

Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

 

(2a)

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

 

(3a)

Projekto veiklos išlaidos

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos 1 (5)

(5a)

Išlaidos 2 (5)

(5a)

Išlaidos 3 (5)

(5a)

...(5)

(5a)

Projekto pajamos

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Pajamos 1 (6)

(6a)

Pajamos 2 (6)

(6a)

Pajamos 3 (6)

(6a)

...(6)

(6a)

Likutinė vertė

Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

0

(7a)

 

Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas

Projekto biudžeto eilutės Nr. *

Išlaidų pavadinimas

Veiklos Nr.

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8.1 lentelės.

 

4. PROJEKTAS SUDERINAMAS SU ES APLINKOSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

 

Trumpas projekto atitikties ES aplinkosaugos politikos nuostatoms aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

Helsinkio konvencijos HELCOM rekomendaciją 15/1 – Kranto juostos apsauga ir HELCOM rekomendaciją 16/3 – Natūralios kranto dinamikos apsauga.

 

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos su pakeitimais Tarybos direktyva 2006/105/EB

 

5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

Taip:      1 priede;      2 priede.

Ne.

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „1 priede“:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

 

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, – atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

Informacija apie poveikį „Natura 2000“ teritorijoms.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projektas bus įgyvendinamas įsteigtoje ar potencialioje „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos?

Taip;

Ne.

Jei pažymimas langelis „Taip“:

pateikiama už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

 

6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

 

Suformuluokite reikalavimus techniniam projekto sprendimui (techniniai reikalavimai planuojamam objektui pagal jo paskirti eksploatacijos sąlygas; įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos, viena iš jų – „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Alternatyvų analizėje turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir tiksliai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

7. PROJEKTO RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

 

(Pateikite projekto rizikos vertinimą užpildydami žemiau pateikiamą lentelę. Detalizuokite rizikos pobūdį, aspektus ir nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės)

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-as) / vidutinė (-is) / didelė (-is)

 

8. KITI BENDRIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS AR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kokio kito Bendrijos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar pan.)

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.)

£[] Ne

Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar pan.

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.)

£[] Ne

Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar pan.) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.)

£[] Ne

 

9. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

_______________________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos) A.V.

_______________

(Parašas)

___________________

(Vardas ir pavardė)

 

Pareiškėjo parašas _________________

 

_________________


 

Paraiškos dėl projekto finansavimo

specialiosios (B) dalies

1 priedas

 

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Prie paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai), įstaigos įstatų kopijas;

2. Įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo;

3. Priesaikos pažymą, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte;

4. Priesaikos pažymą, kad pareiškėjas ir (ar) partneris atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.3 punkto reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-10, 2010-01-07, Žin., 2010, Nr. 7-324 (2010-01-19), i. k. 110301MISAK000D1-10

 

5. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jei projekte yra partneris;

6. Pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimą padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju;

7. Pirkimų organizavimo ir vykdymo planą. Pildoma Viešųjų pirkimų plano forma, pateikta specialiosios (B) dalies 2 priede;

8. Mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Pildoma Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma, pateikta specialiosios (B) dalies 3 priede;

9. Pareiškėjo ar partnerio darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko), gyvenimo aprašymus (CV) ir juose minimų diplomų kopijas;

10. Techninius projektus (jei parengti) ar kitus dokumentus, kurių pagrindu atliekami darbai;

11. Pridėtą projektų sąrašą, nurodant projekto pavadinimą ES fondą, iš kurio gauta parama, projekto įgyvendinimo trukmę ir trumpą įgyvendintų veiklų aprašymą.

 

Pareiškėjo parašas _________________

 

 

 

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies

2 priedas

 

(Viešųjų pirkimų plano forma)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Projekto pavadinimas

 

 

Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis

Pasirinktas pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis

Skelbimo apie pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis

Sutarties pasirašymo data

Pastabos

pradžia

pabaiga

pradžia

pabaiga

pradžia

pabaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A.V.

_________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas ir pavardė)

 

Pareiškėjo parašas ________________

 

_________________


 

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B)

dalies

3 priedas

 

(Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma)

 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS

 

Projekto pavadinimas

 

 

(tūkst. Lt)

 

Veiklos pavadinimas

Vertė

N metai

N+1 metai

Iš viso:

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A.V.

_________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas ir pavardė)

 

Pareiškėjo parašas ________________

 

_________________

 


 

Priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo

4 priedas

 

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

Rodiklio skaičiavimo būdas

Dokumentai, pagrindžiantys rodiklio pasiekimą

Duomenų apie rodiklio pasiekimą teikimas

VP3-1.4-AM-05-V-R. NR. 01

Produkto rodiklis:

Priekrantės ir paplūdimio sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu

Priekrantė – jūros dalis nuo gilumos, kur bangos pradeda pernešti nuosėdas ir veikti dugną iki kranto linijos. (Jūros krantotyros terminų žodynas. Gudelis V., 1993). Paplūdimys – lėkšta jūros, ežero, upės ar kitokio vandens telkinio kranto dalis, kurios lygis nedaug iškilęs virš vandens lygio, susidariusi veikiant bangoms. Tai sausumos ruožas tarp kranto linijos ir pajūrio kopų ar aukštumų (arba aukštosios kranto dalies). Priekrantė ir (ar) paplūdimys laikomas papildytu smėliu pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą.

Projekto lygmenyje: Tūris, m3. Skaičiuojamas atvežtinio smėlio tūris. Skaičiuojami ir tarpiniai rezultatai teikiant tarpinius mokėjimo prašymus.

Pirminiai šaltiniai:

darbų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymas

Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose

Priemonės lygmenyje:

Šaltiniai: mokėjimo prašymas

VP3-1.4-AM-05-V-R. NR. 01

Rezultato rodiklis:

Sutvarkyto kranto ilgis

Sutvarkytas krantas – Lietuvos Respublikai priklausančio Baltijos jūros kranto (paplūdimio ir priekrantės) sutvarkymas, kranto erozijos pristabdymas ir kt., naudojantis krantotvarkos priemonėmis: paplūdimio, priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu, apsauginio paplūdimio kopagūbrio regeneracija, tvirtinimas ir apsauga (tvirtinimas žabtvorėmis ir šakų klojimais, takų, laiptų įrengimas ir kt.), kranto tvirtinimas gabionais ir kt. Krantotvarkos priemonės apibrėžtos Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2008–2013 m. Sutvarkytu kranto ruožu laikoma įgyvendinus nors vieną krantotvarkos priemonę jame. Įgyvendinus sekančias krantotvarkines priemones tame pačiame kranto ruože, pakartotinai ilgis neįskaičiuojamas. Įgyvendinta krantotvarkos priemone laikoma pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą.

Projekto lygmenyje: Ilgis, km. Skaičiuojama sutvarkytų kranto ruožų ilgis.

Pirminiai šaltiniai:

darbų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymas

Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose

Priemonės lygmenyje:

Šaltiniai: mokėjimo prašymai

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-10, 2010-01-07, Žin., 2010, Nr. 7-324 (2010-01-19), i. k. 110301MISAK000D1-10

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-563, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 79-4125 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-563

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-550, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3954 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-550

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo