Suvestinė redakcija nuo 2004-01-18 iki 2005-06-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 104-3713, i. k. 1011100NUTA00001474

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 5 d. Nr. 1474

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984) ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 74-2601) 1.1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles;

1.2. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą;

1.3. veiklų elektros energetikos sektoriuje, kurioms reikalingas leidimas, sąrašą;

1.4. elektros energijos importo sąlygas;

1.5. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 25, 2004-01-13, Žin., 2004, Nr. 9-228 (2004-01-17), i. k. 1041100NUTA00000025

 

1.6. Elektros energetikos objektų pripažinimo valstybinės reikšmės energetikos objektais tvarką.

2. Įgalioti Ūkio ministeriją:

2.1. konkurso tvarka išduoti elektros energijos rinkos operatoriaus licenciją;

2.2. išduoti leidimus importuoti elektros energiją.

3. Nustatyti, kad:

3.1. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir teritorinės valstybinio socialinio draudimo įstaigos privalo informuoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją apie įmonių, turinčių veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijas, mokestines nepriemokas (pagal kiekvieno mėnesio 1 dienos būklę) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus arba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

3.2. apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir teritorinės valstybinio socialinio draudimo įstaigos, gavusios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prašymą, privalo per 10 darbo dienų pateikti jai prašomus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijas;

3.3. pradiniu Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo įgyvendinimo laikotarpiu (iki nustatytąja tvarka bus išduotos licencijos) akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ ir po jos reorganizavimo įsteigtos naujos įmonės vykdo šią licencijuojamą veiklą:

3.3.1. elektros energijos rinkos operatoriaus;

3.3.2. elektros energijos perdavimo;

3.3.3. elektros energijos skirstymo;

3.3.4. visuomeninio elektros energijos tiekimo;

3.4. visuomeniniai ir nepriklausomi tiekėjai, rinkos, perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriai, gavę veiklos licencijas, taip pat laisvieji vartotojai, importuojantys elektros energiją, teikia paslaugas pagal viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 588

redakcija)

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklos licencijų (toliau vadinama – licencija) išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą elektros energetikos įmonėms (toliau vadinama – įmonė).

2. Šiose Taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikomas atitinkamos veiklos licenciją turinčios įmonės sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984) ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatyme (Žin., 1990, Nr. 14-395).

3. Verstis elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, tiekimo veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik įmonėms, turinčioms šios veiklos licenciją.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS

 

4. Nustatomos šių rūšių licencijos:

4.1. elektros energijos perdavimo;

4.2. elektros energijos skirstymo;

4.3. visuomeninio elektros energijos tiekėjo;

4.4. nepriklausomo elektros energijos tiekėjo;

4.5. rinkos operatoriaus.

5. Verstis kiekvienos rūšies veikla išduodama atskira licencija.

6. Elektros energijos perdavimo licencijos gali siekti įmonė, valdanti perdavimo tinklus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7. Elektros energijos skirstymo licencijos gali siekti įmonė, apibrėžtoje teritorijoje valdanti skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklu.

8. Rinkos operatoriaus licencijos gali siekti juridinis asmuo, turintis:

8.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso;

8.2. atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia elektros energijos prekybai ir atsiskaitymui vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

8.3. ryšių priemones pranešimams iš elektros rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti.

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI

 

9. Licencijas pagal šių Taisyklių 4.1–4.4 punktus išduoda Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija). Rinkos operatoriaus licenciją išduoda Ūkio ministerija.

10. Licenciją išduodanti institucija turi teisę:

10.1. išduoti arba pakeisti licenciją;

10.2. atsisakyti išduoti arba pakeisti licenciją;

10.3. sustabdyti licencijos galiojimą;

10.4. panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

10.5. panaikinti licencijos galiojimą;

10.6. gauti iš įmonių kitus duomenis, kurių reikia jų prašymams leisti verstis licencijuojama veikla išnagrinėti arba licencijuojamos veiklos ataskaitoms, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, patikrinti;

10.7. gauti iš įmonės veiklą prižiūrinčių valstybės institucijų papildomą informaciją apie licencijuojamą veiklą.

11. Komisija:

11.1. nustato prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formą;

11.2. nustato licencijų formas, suderinusi jas su Ūkio ministerija;

11.3. išduoda, pakeičia licenciją arba pateikia pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją;

11.4. registruoja licencijas specialiame žurnale;

11.5. kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

11.6. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

11.7. kontroliuoja, kaip laikomasi Ūkio ministerijos nustatytų veiklos kokybės reikalavimų;

11.8. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims.

12. Ūkio ministerija:

12.1. parengia rinkos operatoriaus licencijos įsigijimo konkurso nuostatus;

12.2. nustato licencijos formą, suderinusi ją su Komisija;

12.3. organizuoja rinkos operatoriaus konkursą;

12.4. išduoda ir pakeičia licenciją rinkos operatoriaus konkurso laimėtojui;

12.5. kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

12.6. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

12.7. nustato veiklos kokybės reikalavimus, suderinusi juos su Komisija;

12.8. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims.

13. Informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Informacijoje nurodomas įmonės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, licencijuojamos veiklos rūšis, licencijos numeris, jos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data, licencijuojamos veiklos teritorija.

 

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

14. Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia licencijas išduodančiai institucijai nustatytosios formos prašymą.

15. Prašyme turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.

16. Elektros energijos skirstymo ar perdavimo licenciją norinti gauti įmonė prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri apibrėžiama pridedamuose tinklų žemėlapiuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti nuosavybės teise valdomų tinklų ribas, ir pateikia elektros energijos skirstymo ar elektros energijos perdavimo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus.

17. Prie prašymo įmonė turi pridėti:

17.1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;

17.2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;

17.3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

17.4. įmonės ir jos filialų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų sąrašą;

17.5. įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.

18. Prie prašymo elektros energijos skirstymo ar elektros energijos perdavimo licenciją norinti gauti įmonė turi pridėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotus energetikos įrenginių eksploatavimo leidimus.

19. Licenciją išduodanti institucija privalo nustatyti, ar įmonė, norinti įsigyti ar pakeisti licenciją, moka mokesčius, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vykdo įsipareigojimus muitinei ir moka mokesčius į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Šiuo tikslu licenciją išduodanti institucija pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas, privalo per 15 dienų pateikti licenciją išduodančiai institucijai prašyme nurodytus duomenis.

20. Licenciją išduodanti institucija, gavusi šiame skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygą, nurodytą šių Taisyklių 23 punkte, ir ne vėliau kaip per 29 punkte nustatytą laiką priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti licenciją.

21. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo sąlygą, licenciją išduodanti institucija turi teisę per 15 dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų duomenų ar dokumentų. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas nustatomas iš naujo – nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

22. Jeigu gauti licenciją norinti įmonė licenciją išduodančiai institucijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia taip pašalindama aplinkybes, trukdančias išduoti licenciją, ir tai padaro, iki licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti licenciją, šių Taisyklių 29 punkte nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo ar jų pakeitimo dienos.

 

V. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

 

23. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia gautų dokumentų ir duomenų atitiktimi įmonės technologiniam, finansiniam ir vadybiniam pajėgumui, leidžiančiam vykdyti šių Taisyklių VIII skyriuje nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas, kaip nurodyta prašyme.

24. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

25. Išduotos licencijos gali būti keičiamos įmonės prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma, keičiasi jos turimoje licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kitos sąlygos.

Pasikeitus įmonės rekvizitams ar teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis.

26. Išduotos licencijos gali būti keičiamos jas išdavusios institucijos iniciatyva, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus šių Taisyklių VIII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas.

27. Licencijoje nurodoma:

27.1. licencijuojamos veiklos rūšis;

27.2. licenciją išduodanti institucija;

27.3. licencijos numeris;

27.4. licencijos turėtojo rekvizitai – įmonės pavadinimas, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas;

27.5. licencijos išdavimo ar pakeitimo pagrindas ir data;

27.6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla;

27.7. visos licencijuojamos veiklos sąlygos;

27.8. licencijuojamos veiklos paslaugų viršutinių kainų ir tarifų ribos, jų tikslinimo (atnaujinimo) tvarka (elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekėjo licencijoje).

28. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekėjo licencijos išduodamos tik vienai įmonei tam tikroje teritorijoje.

29. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

30. Praradusiai licencijos originalą įmonei, kuri pateikia motyvuotą paaiškinimą ir skelbimo apie prarastą licenciją didžiajame Lietuvos dienraštyje kopiją, licenciją išduodanti institucija per 10 darbo dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

31. Licenciją išduodanti institucija, atsižvelgdama į įmonių finansinę būklę, objektyvias įsiskolinimo priežastis, priima sprendimą išduoti, pakeisti licencijas, taip pat nestabdyti ar nepanaikinti licencijų galiojimo įmonėms, skolingoms Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, turinčioms neįvykdytų įsipareigojimų muitinei, jeigu dėl to, kad šios licencijos neišduotos, nepakeistos, sustabdytas ar panaikintas jų galiojimas, vartotojai gali likti be elektros.

32. Už licencijų išdavimą, pakeitimą įmonės iniciatyva ar dublikatų išdavimą iš įmonės imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

33. Licenciją išduodanti institucija pildo licencijų registravimo žurnalą, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojamos visos išduotos, pakeistos licencijos, licencijos, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba kurių galiojimo sustabdymas panaikintas, taip pat visi prašymai išduoti, pakeisti licencijas ar panaikinti jų galiojimą.

34. Licencijų registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalą naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką.

35. Licencijų registravimo žurnale privalo būti:

35.1. įrašo eilės numeris;

35.2. įrašo data;

35.3. licencijos išdavimo ar pakeitimo data;

35.4. licencijos numeris;

35.5. licencijos rūšis;

35.6. licencijos gavėjas (turėtojas);

35.7. jeigu išduodama licencija pakeičia anksčiau turėtąją, – anksčiau galiojusios licencijos eilės numeris;

35.8. prašymą išduoti licenciją nagrinėjęs darbuotojas;

35.9. licencijos galiojimo sustabdymo data;

35.10. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

35.11. licencijos galiojimo panaikinimo data;

35.12. asmens, atsakingo už licencijų registravimo žurnalo pildymą, parašas.

36. Licenciją išduodanti institucija, atsižvelgdama į šių Taisyklių reikalavimus, pati nustato licencijų registravimo žurnalo pildymo tvarką.

 

VII. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

37. Licencija pagal pateiktą prašymą gali būti neišduodama arba nekeičiama, jeigu:

37.1. po licenciją išduodančios institucijos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir duomenys;

37.2. pateikiami klaidingi duomenys;

37.3. pateikiami dokumentai neatitinka jiems nustatytų reikalavimų;

37.4. netenkinama šių Taisyklių 23 punkte nurodyta licencijos išdavimo sąlyga.

 

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

38. Licencijos išduodamos vadovaujantis šiais principais:

38.1. veiklos saugumas ir patikimumas;

38.2. veiklos efektyvumas;

38.3. sąžiningos konkurencijos principų laikymasis;

38.4. nediskriminavimo principo laikymasis;

38.5. teisės aktuose nustatytų įpareigojimų vykdymas;

38.6. veiklos viešumas ir informavimas;

38.7. atsakomybė.

39. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

40. Licencijų turėtojai negali savo vardu įgalioti kitų įmonių vykdyti licencijose nurodytą veiklą arba perduoti joms šią teisę pagal sutartį.

41. Licencijos originalas turi būti saugomas įmonės buveinėje licencijoje nurodytu adresu. Įmonės filialuose turi būti saugoma licencijos kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti.

42. Licencijų turėtojai privalo reguliariai teikti licenciją išdavusiai institucijai licencijuojamos veiklos ataskaitas šios institucijos nustatytu laiku.

43. Lietuvos Respublikoje draudžiama perduoti, skirstyti, tiekti elektros energiją ir galią, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčių dokumentų.

44. Licencijų turėtojai negali teikti licencijuojamos veiklos paslaugų kainomis ir tarifais, viršijančiais Komisijos nustatytų viršutinių kainų ir tarifų ribas, jeigu šias kainų ir tarifų ribas nustato Komisija.

45. Įmonė, kuri verčiasi elektros energijos perdavimo veikla, privalo:

45.1. atlikti perdavimo tinklų operatoriaus funkcijas;

45.2. teikti perdavimo tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo paslaugą;

45.3. techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti perdavimo tinklus ir jungiamąsias linijas;

45.4. atlikti Lietuvos teritorijoje esančių elektros energijos gamybos pajėgumų, elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą, atsižvelgdama į elektros energijos mainus su kitomis jungtinėmis sistemomis;

45.5. valdydama kaip dispečerė elektros energijos gamybos pajėgumus, laikytis prioritetų, nustatytų paskutiniame elektros energijos prekybos aukcione ar sutartyse;

45.6. vykdyti nacionalinio balansavimo funkciją, sudarydama vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;

45.7. vykdyti rezervavimo funkciją, sudarydama vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;

45.8. užtikrinti elektros perdavimo tinklų darbo saugumą, patikimumą ir efektyvumą, teikti visas su tuo susijusias paslaugas;

45.9. organizuoti, diegti, eksploatuoti ir prižiūrėti perdavimo tinklų elektros energijos apskaitą;

45.10. perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis rinkos ir skirstomųjų tinklų operatoriams ir tiekėjams;

45.11. prijungti vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir gamintojų įrenginius prie perdavimo tinklų pagal atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimus;

45.12. motyvuotai raštu atsakyti esamiems ir potencialiems naudotojams, kad atsisakoma suteikti jiems elektros energijos persiuntimo paslaugą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas nediskriminaciniais techninio pobūdžio ribojimo kriterijais;

45.13. teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

45.14. tvarkyti atskirą perdavimo veiklos apskaitą;

45.15. metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų nepriklausomą auditą ir apie rezultatus informuoti Komisiją;

45.16. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas;

45.17. suteikti teisę elektros energijos tiekėjams ir laisviesiems vartotojams pasinaudoti perdavimo tinklais trečiosios šalies dalyvavimo teise;

45.18. nediskriminuoti perdavimo tinklų naudotojų.

46. Įmonė, kuri verčiasi elektros energijos skirstymo veikla, privalo:

46.1. atlikti skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijas;

46.2. teikti skirstomųjų tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo paslaugą;

46.3. eksploatuoti skirstomuosius tinklus ir jungiamąsias linijas su kitomis sistemomis savo teritorijoje, užtikrindama jų priežiūrą, saugų elektros energijos skirstymą ir tinklų plėtojimą, laikydamasi aplinkos apsaugos reikalavimų;

46.4. organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti skirstomųjų tinklų elektros energijos apskaitą;

46.5. perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis perdavimo tinklų ir rinkos operatoriams ir tiekėjams;

46.6. prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jos teritorijoje, prie skirstomojo tinklo pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus;

46.7. motyvuotai raštu atsakyti esamiems ir potencialiems vartotojams, kad atsisakoma suteikti jiems elektros energijos persiuntimo paslaugą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas nediskriminaciniais techninio pobūdžio ribojimo kriterijais;

46.8. teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

46.9. tvarkyti atskirą skirstymo veiklos apskaitą;

46.10. metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų nepriklausomą auditą ir apie rezultatus informuoti Komisiją;

46.11. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas;

46.12. suteikti teisę elektros energijos tiekėjams ir laisviesiems vartotojams pasinaudoti skirstomaisiais tinklais trečiosios šalies dalyvavimo teise;

46.13. nediskriminuoti skirstomųjų tinklų naudotojų.

47. Įmonė, kuri verčiasi visuomeninio elektros energijos tiekėjo veikla, privalo:

47.1. bet kurio vartotojo reikalavimu tiekti jam elektros energiją skirstomųjų tinklų teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus visuomeninius elektros energijos tarifus;

47.2. teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, jeigu tokios paslaugos bus nustatytos;

47.3. tvarkyti atskirą visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklos apskaitą;

47.4. metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų nepriklausomą auditą ir apie rezultatus informuoti Komisiją;

47.5. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas, atsiskaitymo su gamintojais ir tiekėjais būklę;

47.6. nediskriminuoti vartotojų ar vartotojų kategorijų.

48. Įmonė, kuri verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla, privalo:

48.1. tiekti elektros energiją laisviesiems vartotojams ir tiekėjams pagal dvišales sutartis;

48.2. norėdama elektros energija prekiauti su užsienio valstybėmis, gauti atskirus elektros energijos importo veiklos ir eksporto veiklos leidimus;

48.3. teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, jeigu tokios paslaugos bus nustatytos;

48.4. tvarkyti atskirą nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos apskaitą;

48.5. metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų nepriklausomą auditą ir apie rezultatus informuoti Komisiją;

48.6. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas, atsiskaitymo su gamintojais ir tiekėjais būklę.

49. Įmonė, kuri verčiasi elektros energijos rinkos operatoriaus veikla, privalo:

49.1. atlikti rinkos operatoriaus funkcijas;

49.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkos darbą ir organizuoti elektros energijos prekybą;

49.3. skelbti rinkos dalyviams prieinamu būdu balansavimo elektros energijos ir elektros energijos, kuria prekiaujama aukcione, pirkimo ir pardavimo kainas, organizuoti rinkos dalyvių atsiskaitymo už elektros energiją, kuria prekiaujama aukcione, procedūras;

49.4. užtikrinti, kad elektros energijos importas neviršytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų elektros energijos importo kvotų;

49.5. užtikrinti vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems tiekėjams;

49.6. tvarkyti atskirą rinkos operatoriaus veiklos apskaitą;

49.7. metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų nepriklausomą auditą ir apie rezultatus informuoti Ūkio ministeriją;

49.8. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti Ūkio ministerijai ir Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas.

50. Įmonė, kuri verčiasi elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo, visuomeninio elektros energijos tiekėjo, nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla, privalo:

50.1. parengti ir suderinti su Komisija vartotojų skundų ar prašymų registravimo, tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarką;

50.2. metams pasibaigus, atlikti skundų nagrinėjimo analizę ir pateikti Komisijai skundų tyrimo ataskaitą;

50.3. kasmet atlikti elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo sistemos naudojimo, elektros energijos tiekimo vartotojams (elektros energijos rinkos) analizę ir pateikti Ūkio ministerijai ir Komisijai informaciją apie elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo sistemos, elektros energijos rinkos plėtros perspektyvas.

51. Įmonė, kuri numato nutraukti licencijuojamą veiklą, privalo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją.

52. Licenciją išdavusi institucija ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat gavusi skundą, privalo patikrinti, kaip įmonė laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų: išnagrinėti įmonės pateiktas licencijuojamos veiklos ataskaitas ir sąnaudų audito rezultatus, paprašyti jos pateikti paaiškinimus ir papildomus dokumentus ar duomenis. Institucija gali prašyti reikiamos informacijos valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įmonių, turinčių veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijas ir leidimus. Remdamasi patikrinimo išvadomis, institucija privalo pareikalauti, kad įmonė pašalintų pastebėtus veiklos pažeidimus.

53. Licencijų turėtojai turi:

53.1. teisę verstis licencijoje nurodyta veikla;

53.2. teisę reikalauti licenciją išdavusios institucijos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma išduoti ar pakeisti licenciją, taip pat kodėl licencijos galiojimas stabdomas ar panaikinamas;

53.3. teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui licenciją išdavusios institucijos veiksmus ir sprendimus dėl licencijos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo;

53.4. kitų įstatymuose nustatytų teisių.

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

 

54. Už licencijoje nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus licencijos galiojimas gali būti sustabdytas, panaikintas arba įmonei skirta bauda.

55. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo priima licenciją išdavusi institucija per 10 dienų nuo licencijuojamos veiklos patikrinimo užbaigimo. Apie tokį sprendimą įmonei turi būti pranešta raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

56. Licencijos galiojimas gali būti stabdytas, jeigu:

56.1. paaiškėja, kad prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys;

56.2. įmonė daugiau kaip vieną kartą per metus pažeidžia licencijuojamos veiklos sąlygas;

56.3. įmonė nemoka mokesčių, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, mokesčių įstatymų nustatytais terminais (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šiuos mokesčius, delspinigius, baudas turtu), turi neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nemoka mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, yra nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei;

56.4. licencijos turėtojas pažeidžia nustatytuosius mokėjimo už elektros energiją ir paslaugas terminus;

56.5. įmonė netenkina šių Taisyklių 23 punkte nurodytos licencijos išdavimo sąlygos.

57. Priimdama sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licenciją išduodanti institucija nustato laikotarpį nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, per kurį įmonė turėtų pašalinti licencijos sąlygų pažeidimus. Pranešime įmonei apie tokį sprendimą nurodoma jo įsigaliojimo data ir nustatytojo laikotarpio trukmė (terminas).

58. Licencijos galiojimas gali būti panaikintas, jeigu:

58.1. įmonė, kurios licencijos galiojimas sustabdytas, per nustatytąjį laiką nepašalina licencijos sąlygų pažeidimų;

58.2. įmonė, kurios licencijos galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia licencijuojamos veiklos sąlygas;

58.3. įmonė likviduojama ar reorganizuojama;

58.4. įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą.

59. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, jeigu jis turi įtakos vartotojų aprūpinimui elektra, gali įsigalioti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jo priėmimo. Apie numatomą priimti tokį sprendimą Ūkio ministerija privalo informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Komisiją, o Komisija – Ūkio ministeriją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

60. Licenciją, kurios galiojimas panaikintas, įmonė privalo grąžinti ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas nuo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Licenciją išdavusi institucija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja įmonių, turinčių elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, tiekimo licencijas, veiklą ir prižiūri, kaip jos laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

62. Valstybinės priežiūros institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją apie įmonėse nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

63. Skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėja licenciją išdavusi institucija.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 588, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2121 (2003-05-15), i. k. 1031100NUTA00000588

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

 

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIOS PASLAUGOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE

 

1. Visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ir laisviesiems vartotojams, importuojantiems elektros energiją:

1.1. supirkti ir parduoti elektros energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius;

1.2. supirkti ir parduoti elektros energiją, pagamintą termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į miestų centralizuotus šilumos tiekimo tinklus;

1.3. supirkti ir parduoti elektros energiją, pagamintą nustatytosiose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina energetikos sistemos rezervams užtikrinti;

1.4. sumokėti atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimo, atliekų saugojimo ir laidojimo išlaidas.

2. Perdavimo tinklo ir skirstomojo tinklo operatoriams:

2.1. garantuoti visų vartotojų, įvykdžiusių atitinkamus techninius reikalavimus, prijungimą prie perdavimo ar skirstomojo elektros tinklų ir užtikrinti jiems reguliarų (patikimą) elektros energijos tiekimą;

2.2. užtikrinti aukštą tiekiamos elektros energijos kokybę – nustatyti atitinkamus kokybės standartus ir reglamentuoti su tuo susijusių išlaidų ar nuostolių kompensavimą;

2.3. plėtoti šalies energetikos sistemos infrastruktūrą ir tarpsisteminius ryšius, siekiant patenkinti didėjančius šalies elektros energijos poreikius, aiškiai ir skaidriai reglamentuoti su tuo susijusias išlaidas ir jų kompensavimą.

Pastaba. Šiame sąraše nurodytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas reglamentuotas Ūkio ministerijos patvirtintose Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse.

______________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE, KURIOMS REIKALINGAS LEIDIMAS

 

1. Elektros energijos gamyba.

2. Elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra.

3. Elektros energijos eksportas.

4. Elektros energijos importas.

5. Tiesioginės linijos tiesimas.

Pastabos:

1. Šiame sąraše nurodytos veiklos leidimo reikia pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984, Nr. 113-3606) 5, 10, 12, 14, 32, 33 ir 34 straipsnius.

2. Šiame sąraše nurodytos veiklos leidimus išduoda Ūkio ministerija pagal jos patvirtintas Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisykles.

______________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

 

ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis teisės aktas pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą reglamentuoja elektros energijos importą į Lietuvos Respubliką.

2. Šio teisės akto tikslas:

2.1. sukurti sąžiningas ir nediskriminuojančias elektros energijos importo į Lietuvos Respubliką sąlygas;

2.2. užtikrinti sąžiningą konkurenciją Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje;

2.3. užtikrinti ilgalaikį elektros energijos gamybos ir poreikio balansą.

3. Pagrindinės šiose sąlygose vartojamos sąvokos:

elektros energijos importas – elektros energijos pirkimas iš gamintojų, esančių už Lietuvos Respublikos teritorijos, – ne Lietuvos Respublikoje pagamintos elektros energijos tiekimas iš kitų valstybių teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją tam, kad ji būtų naudojama Lietuvos Respublikoje;

elektros energijos importo apimtis – nustatytasis elektros energijos kiekis, kurį turima teisę importuoti šio teisės akto nustatyta tvarka;

esminiai teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos importą, pažeidimai – tai teisės aktų pažeidimai, kai drauge pažeidžiamos pagrindinės elektros energijos importo sąlygų nuostatos, iš jų:

elektros energijos importas be nustatytąja tvarka išduoto elektros energijos importo leidimo;

klaidingos informacijos ar dokumentų, kurių reikia elektros energijos importo leidimui išduoti, pateikimas;

elektros energijos importas pažeidžiant nustatytąsias elektros energijos leidimo gavimo sąlygas;

elektros energijos importas viršijant turimą elektros energijos apimtį.

 

II. ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO NUOSTATOS

 

4. Laisvieji vartotojai ir tiekėjai gali importuoti elektros energiją tik turėdami elektros energijos importo leidimą ir laikydamiesi šio teisės akto ir kitų teisės aktų reikalavimų.

5. Elektros energijos importo leidimai šio teisės akto nustatyta tvarka išduodami tik tuo atveju, kai su valstybės, iš kurios ketinama importuoti elektros energiją, vyriausybe yra sudaryti atitinkami tarpvalstybiniai susitarimai dėl lygiavertės galimybės savo laisviesiems vartotojams ir tiekėjams importuoti elektros energiją iš Lietuvos Respublikos.

 

III. ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO APIMTIS IR JOS NUSTATYMAS

 

6. Laikomasi elektros energijos importo apimties.

7. Elektros energijos importo apimties nesilaikoma, kai:

7.1. importuojama reguliavimo ir balansavimo elektros energija;

7.2. importuojama elektros energija iš Europos Sąjungos valstybių (kai Lietuvos Respublika taps Europos Sąjungos nare);

7.3. importuojama polaidžio elektros energija, jeigu vėliau tais pačiais kalendoriniais metais tiek pat elektros energijos eksportuojama į valstybę, iš kurios importuota polaidžio elektros energija.

8. Maksimalią elektros energijos importo apimtį kasmet, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki kalendorinių metų pradžios, nustato Ūkio ministerija.

9. Maksimali elektros energijos importo apimtis nustatoma atsižvelgiant į:

9.1. numatomą elektros energijos poreikį Lietuvos Respublikoje;

9.2. numatomą elektros energijos gamybą;

9.3. trejų paskutiniųjų metų elektros energijos eksporto vidurkį;

9.4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 3 straipsnyje nurodytų tikslų įgyvendinimą.

10. Esant svarbioms aplinkybėms, Ūkio ministerija turi teisę tais metais, kuriems nustatyta elektros energijos importo apimtis, padidinti maksimalią elektros energijos importo apimtį.

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

11. Elektros energijos importo leidimus išduoda Ūkio ministerija.

12. Pareiškėjas prašyme išduoti elektros energijos importo leidimą nurodo:

12.1. pareiškėjo pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerį;

12.2. valstybę, kurioje esančių gamybos šaltinių pagamintą elektros energiją ketinama importuoti;

12.3. laikotarpį (ne ilgesnis nei vieneri kalendoriniai metai), kurį bus importuojama elektros energija;

12.4. planuojamą importuoti elektros energijos kiekį;

12.5. kitas elektros energijos importo leidimo išdavimui svarbias aplinkybes;

12.6. pridedamus dokumentus (pateikiamas jų sąrašas).

13. Prie prašymo išduoti elektros energijos importo leidimą laisvasis vartotojas ar tiekėjas prideda šiuos dokumentus:

13.1. įmonės registravimo pažymėjimą;

13.2. laisvojo vartotojo ar tiekėjo statusą patvirtinančius dokumentus.

14. Ūkio ministerija turi teisę pareikalauti per 20 darbo dienų pateikti papildomus dokumentus, taip pat ištaisyti pateikto prašymo trūkumus.

15. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį laiką nepateikia pareikalautų papildomų dokumentų arba neištaiso pateikto prašymo trūkumų, laikoma, kad prašymas nepaduotas.

16. Pakartotiniai tapatūs prašymai, dėl kurių jau priimtas sprendimas, nepriimami ir nenagrinėjami.

17. Ūkio ministerija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl elektros energijos importo leidimo išdavimo. Prašymo gavimo diena laikoma diena, kurią gauti visi, iš jų ir 13 punkte numatyti dokumentai.

18. Elektros energijos importo leidimas neišduodamas, jeigu:

18.1. pareiškėjas neregistruotas Lietuvos Respublikoje;

18.2. pareiškėjas neturi laisvojo vartotojo ar tiekėjo statuso;

18.3. importuojamos elektros energijos gamybos vieta – Lietuvos Respublika;

18.4. valstybė, iš kurios importuojama elektros energija arba kurioje pagaminta elektros energija, neatitinka 5 punkto reikalavimų;

18.5. pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją ar dokumentus;

18.6. pareiškėjas yra pažeidęs teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos importą, ir tokie pažeidimai laikytini esminiais, išskyrus tuos atvejus, kai nuo tokių pažeidimų nustatymo dienos praėję ne mažiau kaip penkeri metai.

19. Apie elektros energijos importo leidimų išdavimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

20. Ūkio ministerija, nustačiusi, kad elektros energijos importo leidimo turėtojas padarė teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos importą, esminių pažeidimų, ar gavusi kompetentingų valstybės institucijų pranešimus apie tokius pažeidimus, privalo panaikinti išduotą elektros energijos importo leidimą. Apie elektros energijos importo leidimo panaikinimą skelbiama 19 punkte nustatyta tvarka. Naujas elektros energijos importo leidimas šiam juridiniam asmeniui gali būti išduotas praėjus ne mažiau kaip penkeriems metams nuo teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos importą, esminių pažeidimų nustatymo.

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO APIMTIES PARDAVIMAS

 

21. Elektros energijos importo apimtis laisviesiems vartotojams ar tiekėjams, įsigijusiems elektros energijos importo leidimus, parduodama aukciono būdu (toliau vadinama – aukcionas). Vienam laisvajam vartotojui ar tiekėjui negali būti parduota daugiau už leidime nurodytą importo apimtį.

22. Aukcioną organizuoja ir vykdo rinkos operatorius. Pardavimo procedūrą reglamentuoja Ūkio ministerijos patvirtintos Prekybos elektros energija taisyklės.

23. Elektros energijos importo apimties pradinę kainą nustato Ūkio ministerija ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki kiekvieno aukciono pradžios. Pradinė kaina neturi būti mažesnė už Ignalinos atominės elektrinės nepanaudotos galios kainą, padaugintą iš apimties.

24. 70 procentų nustatytosios apimties pateikiama parduoti aukcione ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kalendorinių metų pradžios. Likusi apimtis lygiomis dalimis pateikiama parduoti ne anksčiau kaip prieš 45 dienas ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kiekvieno metų ketvirčio (išskyrus pirmąjį) pradžios.

25. Aukcione neparduota apimtis pridedama prie artimiausiame tais metais vyksiančiame aukcione parduodamos apimties.

26. Laisvieji vartotojai ar tiekėjai, nusipirkę elektros energijos importo apimtį, privalo Ūkio ministerijai pateikti dokumentus, patvirtinančius elektros energijos gamybos vietą ir laiką.

27. Laisvieji vartotojai ar tiekėjai, nusipirkę elektros energijos importo apimtį, gali ją visą ar jos dalį parduoti ar kitaip perleisti kitam elektros energijos importo leidimą turinčiam laisvajam vartotojui ar tiekėjui už sutartinę kainą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos importą, reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Ūkio ministerijos sprendimai dėl elektros energijos importo leidimų išdavimo ar jų panaikinimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 25

redakcija)

 

ELEKTROS ENERGIJOS, KURIAI GAMINTI NAUDOJAMI ATSINAUJINANTYS IR

ATLIEKINIAI ENERGIJOS IŠTEKLIAI, GAMYBOS IR PIRKIMO SKATINIMO

TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) nustato elektros energijos, gaminamos Lietuvos Respublikoje naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos šaltinius, gamybos ir pirkimo skatinimo bendruosius kriterijus, sąlygas ir reikalavimus.

2. Šios Tvarkos privalo laikytis:

2.1. fiziniai ar juridiniai asmenys, gaminantys ar ketinantys gaminti elektros energiją elektrinėje, naudojančioje atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius (toliau vadinama – gamintojai);

2.2. asmenys, kurie prijungia gamintojų elektros įrenginius prie elektros tinklų ir (ar) superka į skirstomuosius ir perdavimo tinklus gamintojų pagamintą elektros energiją.

3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Hidroelektrinė – energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti naudojant vandens potencinę energiją.

Vėjo elektrinė – energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti naudojant vėjo kinetinę energiją.

Biomasės elektrinė – energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti naudojant biomasę ir (ar) biodujas.

Saulės elektrinė – energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti naudojant saulės spinduliavimo energiją.

Geoterminė elektrinė – energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti naudojant žemės gelmių šiluminę (geoterminę) energiją.

Elektrinė – nuosavybės ar kita teise gamintojo valdoma hidroelektrinė, biomasės elektrinė, vėjo elektrinė, saulės elektrinė, geoterminė elektrinė ar atliekinius energijos išteklius naudojanti elektrinė, turinti vieną ar daugiau technologiškai susijusių elektros energijos generatorių, prijungtų prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų viename operatoriaus tinklų taške.

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984), Lietuvos Respublikos biokuro įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1940).

4. Ši Tvarka, išskyrus 5, 6, 24 ir 25 punktus, netaikoma gamintojams, kai jų:

4.1. gaminama ar ketinama gaminti elektros energija sunaudojama ar bus sunaudojama gamintojo ūkinėms reikmėms;

4.2. elektros energija gaminama ar ketinama gaminti:

4.2.1. biomasės elektrinėje, kurioje biomasė ir biodujos sudaro mažiau kaip 70 procentų kuro balanso;

4.2.2. kito tipo elektrinėje, kurioje atsinaujinantys ar atliekiniai energijos ištekliai sudaro mažiau kaip 90 procentų kuro balanso;

4.2.3. vėjo elektrinėje, kurios bendra (suminė) įrengtoji visų generatorių galia (toliau vadinama – galia) – daugiau kaip 250 kW ir kuri pastatyta ar kurią ketinama statyti kitose, nei nurodyta šios Tvarkos 1 priede, zonose ar viršijant šiose zonose nustatytą didžiausią galią.

5. Elektrinė, kurios galia mažesnė kaip 6 MW, jungiama tik prie skirstomojo tinklo. 6 MW ir didesnės galios elektrinė jungiama prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, jeigu leidžia skirstomojo tinklo techninės galimybės.

 

II. GAMYBOS IR PIRKIMO SKATINIMAS

 

6. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, apskaita ir jos viešumas turi atitikti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 26 ir 27 straipsnių, kitų teisės aktų reikalavimus. Ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija tvarko bendrą elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, gamybos ir pirkimo apskaitą.

7. Laikantis šios Tvarkos, skatinama elektros energijos gamyba vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse, taip pat šios energijos, išskyrus tą, kuri gaminama šios Tvarkos 4 punkte nurodytais būdais, pirkimas.

8. Geoterminių elektrinių, hidroelektrinių, kurių galia didesnė negu 10 MW, ir elektrinių, naudojančių atliekinius energijos išteklius, gaminamos elektros energijos pirkimo skatinimo ir šių elektrinių prijungimo prie tinklų tvarką ir sąlygas gali nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

9. Elektros energija, pagaminta šios Tvarkos 7 punkte nurodytose elektrinėse, iki ūkio ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ (Žin., 2002, Nr. 16-648) patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių ar atliekinių energijos išteklių rūšį, neviršijant šios Tvarkos 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2009 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta šios Tvarkos 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šios Tvarkos 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Pirkimo, kainų skirtumo apskaičiavimo ir kompensavimo tvarka ir sąlygos ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios nustatomos Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse, patvirtintose ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 (Žin., 2001, Nr. 110-4010). Nuo 2010 metų elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, pirkimas skatinamas įvedant vadinamųjų „žaliųjų sertifikatų“ sistemą.

10. Rinkos operatorius, atsižvelgdamas į einamųjų metų elektros energijos gamybos faktinę apimtį ir statomų ar numatomų statyti elektrinių eksploatavimo pradžios terminus, kasmet iki liepos 15 d. pateikia Ūkio ministerijai elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, ateinančių metų gamybos prognozę pagal energijos išteklių rūšis. Jeigu prognozuojama, kad ateinančiais metais vienos rūšies energijos išteklius naudojančių elektrinių gamybos apimtis bus didesnė už šios Tvarkos 2 priede nurodytą metinę elektros energijos gamybos naudojant šios rūšies energijos išteklius apimtį, kuriai taikomos šios Tvarkos nuostatos, Ūkio ministerija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. nustato elektros energijos, pagamintos šiose elektrinėse, supirkimo ateinančiais metais apimtį (kvotas). Kvotos nustatomos visoms gamintojų elektrinėms, naudojančioms šios rūšies energijos išteklius, proporcingai jų galiai. Elektros energijai, kuri pagaminta viršijant nustatytą supirkimo apimtį, šios Tvarkos nuostatos netaikomos. Šia kvotas viršijančia elektros energija gamintojai prekiauja pagal dvišales sutartis ir aukcione. Šio punkto nuostatos netaikomos gamintojams, gaminantiems elektros energiją vėjo elektrinėse, kai vienos elektrinės galia – ne daugiau kaip 250 kW. Šios Tvarkos nuostatos taikomos visai šiose elektrinėse pagamintai elektros energijai.

11. Gamintojai kiekvieną mėnesį energetikos įmonei, superkančiai jų pagamintą elektros energiją, pateikia Ūkio ministerijos nustatytą informaciją apie elektrinės, kurioje pagaminta ši elektros energija, praeito mėnesio kuro balansą. Jeigu praeitą mėnesį gamintojų pagamintai ir patiektai į tinklą elektros energijai, vadovaujantis šios Tvarkos 4.2 punktu, netaikoma pirkimo skatinimo tvarka, patiekta elektros energija superkama sutartinėmis kainomis, kurios nustatomos gamintojų ir perdavimo tinklų operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo sudaromose elektros energijos, kurios pirkimas skatinamas, pirkimo-pardavimo sutartyse. Pateiktos informacijos teisingumą kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos. Nustačius, kad gamintojas pateikė klaidingą informaciją apie elektrinės praeito mėnesio ar ankstesnių laikotarpių kuro balansą, energetikos įmonė turi teisę iš gamintojo reikalauti padengti patirtus nuostolius ir 12 mėnesių nuo pažeidimo nustatymo dienos toje elektrinėje pagamintos elektros energijos pirkimas neskatinamas. Šio punkto nuostatos netaikomos gamintojams, gaminantiems elektros energiją elektrinėje, galinčioje naudoti tik vienos rūšies energijos išteklius.

 

III. GAMYBOS PLĖTRA IR ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE TINKLŲ

 

12. Šios Tvarkos 7 punkte nurodytos elektrinės prie veikiančių energetikos įmonių tinklų prijungiamos teisės aktų nustatyta tvarka, taikant gamintojams 40 procentų prijungimo mokesčio nuolaidą, kuri įskaitoma kaip viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimas ir ateinančiais metais kompensuojama elektrines prijungusiems operatoriams. Šio punkto nuostatos netaikomos 15 punkte nurodytoms elektrinėms.

13. Naujų elektros energijos gamybos naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius pajėgumų plėtros remtina apimtis nurodyta šios Tvarkos 2 priede.

14. Gamintojams, ketinantiems statyti vėjo elektrinę, kurios galia – ne daugiau kaip 250 kW, hidroelektrinę, biomasės, saulės, geoterminę elektrinę ir elektrinę, naudojančią atliekinius energijos išteklius, leidimai plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus (toliau vadinama – leidimai) išduodami teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Vėjo elektrinės, kurių galia – daugiau kaip 250 kW, statomos šios Tvarkos 1 priede nurodytose zonose, neviršijant kiekvienai zonai nustatytos galios ir visoms zonoms bendros 170 MW galios. Gamintojams, ketinantiems statyti šias elektrines, leidimai išduodami konkurso būdu.

16. Leidimų konkursus, neatsižvelgiant į tai, prie kurio operatoriaus tinklų elektrinė bus jungiama, organizuoja ir vykdo perdavimo tinklų operatorius, laikydamasis šių sąlygų:

16.1. sudaroma konkurso komisija iš Ūkio ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir elektros tinklų operatorių atstovų;

16.2. kiekvienai šios Tvarkos 1 priede nurodytai zonai ar jos daliai skelbiamas atskiras konkursas ar konkursai;

16.3. atsižvelgiant į elektros energijos tinklo technines ir plėtros galimybes, gali būti skelbiamas vieno ar kelių leidimų (zonai) konkursas;

16.4. paskelbus konkursą, visiems konkurse pageidaujantiems dalyvauti gamintojams išduodamos arba patikslinamos anksčiau išduotos elektrinių prijungimo prie tinklų išankstinės techninės sąlygos ir numatoma prijungimo prie tinklų kaina;

16.5. konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta prijungimo prie tinklų mokesčio dalis (faktiško prijungimo mokesčio procentais), kurią pretendentas įsipareigoja sumokėti už elektrinės prijungimą prie tinklų; ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 60 procentų;

16.6. keliems konkurso dalyviams pasiūlius vienodą prijungimo prie tinklų mokesčio dalį, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pageidaujantis statyti didesnės galios elektrinę, tačiau ta galia neturi būti didesnė už konkurso sąlygose nustatytą galią;

16.7. jeigu pagal šios Tvarkos 16.5 ir 16.6 punktuose nurodytus kriterijus nugalėtojas nenustatomas, skelbiamas pakartotinis konkursas, kuriame mažiausia siūloma prijungimo prie tinklų mokesčio dalis turi būti lygi ankstesniojo konkurso geriausiam pasiūlymui;

16.8. konkurso komisija nustato konkurso sąlygas.

17. Pasibaigus konkursui, perdavimo tinklų operatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas konkurso komisijos protokolą ir laimėtojo konkursui pateiktų dokumentų kopijas pateikia Ūkio ministerijai.

18. Laimėjęs konkursą gamintojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo konkurso pabaigos kreipiasi į Ūkio ministeriją su prašymu išduoti leidimą.

19. Leidimas, išduotas pagal konkurso rezultatus, galioja 24 mėnesius nuo išdavimo dienos ir gali būti pratęstas 6 mėnesiams, jeigu užbaigti elektrinės projektavimo darbai, sumokėtas šios Tvarkos 21.2 punkte nurodytas prijungimo prie tinklų mokestis ir atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų darbų. Gamintojui, kuris neįvykdo per konkursą duotų įsipareigojimų ar pastato elektrinę pažeisdamas nustatytus terminus, netaikoma šioje Tvarkoje nustatyta prijungimo prie tinklų mokesčio nuolaida ir joje pagamintos elektros energijos pirkimo skatinimo tvarka.

20. Jeigu per 3 mėnesius konkurso laimėtojas nesikreipia su prašymu išduoti leidimą ar jam išduoti leidimą motyvuotai atsisakyta, ar jėgainė nepradedama eksploatuoti šios Tvarkos 19 punkte nustatytais terminais, skelbiamas naujas leidimo konkursas.

21. Gamintojas, gavęs leidimą, teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi dėl projektavimo sąlygų, kurių reikia elektrinei prijungti, ir sudaro su tinklų operatoriumi prijungimo sutartį. Sutartyje nurodoma:

21.1. elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų mokesčio dydis, apskaičiuotas laikantis Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų, patvirtintų ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 (Žin., 2002, Nr. 94-4061);

21.2. gamintojo faktiškai mokamo prijungimo mokesčio, apskaičiuoto atsižvelgiant į konkurso rezultatus, dydis.

22. Jeigu konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti mažiau kaip 100 procentų prijungimo mokesčio, likusi mokesčio dalis įskaitoma kaip viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimas ir ateinančiais metais kompensuojama elektrinę prijungusiam operatoriui.

23. Jeigu konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti daugiau kaip 100 procentų faktiško prijungimo mokesčio, skirtumas tarp gamintojo operatoriui sumokėto ir apskaičiuoto prijungimo mokesčio įskaitomas kaip viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pardavimas. Jį sumoka elektrinę prijungęs operatorius.

 

IV. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

24. Gamintojai privalo teikti informaciją apie jų pagamintą ir parduotą elektros energiją.

25. Informacijos apimtį, teikimo terminus, periodiškumą ir institucijas, kurioms ši informacija teikiama, nustato Ūkio ministerija.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Biomasės, skirtos biomasės elektrinėms (tarp jų termofikacinėms), auginimas skatinamas suteikiant koncesiją Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 92-2141; 2003, Nr. 70-3163) nustatyta tvarka, iš laisvos valstybinės žemės fondo koncesijos pagrindu perduodant žemę, kurios reikia jai auginti.

27. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 25, 2004-01-13, Žin., 2004, Nr. 9-228 (2004-01-17), i. k. 1041100NUTA00000025

 

 

Elektros energijos, kuriai gaminti

naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai

energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo

skatinimo tvarkos

1 PRIEDAS

 

VĖJO ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE TINKLŲ ZONOS

 

Zona

Bendra didžiausia vėjo elektrinių galia (MW)

Zonos padėtis

Prijungimui reikalingi tinklų ir pastočių rekonstravimo darbai

Pastabos

1 zona

30

skirstomieji tinklai

 

gamintojui paliekama teisė pasirinkti vietą

2 zona

40

110 kV orinė perdavimo linija Klaipėda-Pagėgiai, Juknaičių pastotė

Juknaičių pastotės išplėtimas

 

3 zona

35

110 kV orinė perdavimo linija Klaipėda-Palanga–Šventoji

vienos naujos transformatorinės pastotės įrengimas

 

4 zona

30

110 kV orinė perdavimo linija Šventoji-Židikai

vienos naujos transformatorinės pastotės įrengimas

 

5 zona

 

35

110 kV orinės perdavimo linijos atkarpa Klaipėda–Rietavas

vienos naujos transformatorinės pastotės įrengimas vienos naujos

 

6 zona

20

perdavimo tinklai

vienos naujos transformatorinės pastotės įrengimas vienos naujos

gamintojui paliekama teisė pasirinkti vietą už 2, 3, 4 ir 5 zonų ribų

 

Pastaba. Faktiškai statomų vėjo elektrinių bendra galia visose zonose neturi būti didesnė kaip 170 MW.

______________

Papildyta priedu:

Nr. 25, 2004-01-13, Žin., 2004, Nr. 9-228 (2004-01-17), i. k. 1041100NUTA00000025

 

 

Elektros energijos, kuriai gaminti

naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai

energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo

skatinimo tvarkos

2 PRIEDAS

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IR ATLIEKINIŲ

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIDŽIAUSIA APIMTIS, KURIAI TAIKOMA PIRKIMO

SKATINIMO TVARKA

 

 

Matavimo vnt.

2004 metai

2005 metai

2006 metai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

Elektros energijos suvartojimo prognozė

GWh

10901

11019

11369

11809

12185

12630

Planuojama elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, iš viso

GWh

439,9

521,9

579,4

659,1

784,2

931,8

procentai *

4

4,7

5,1

5,6

6,4

7,4

Vėjo elektrinės:

 

 

 

 

 

 

 

elektros energijos, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka, gamybos apimtis **

GWh

28

84,2

112,2

140,3

196,4

278

prognozuojama elektrinių galia metų pradžioje

MW

0

33

66

99

132

157

numatomų pastatyti per metus elektrinių bendra galia

MW

33

33

33

33

25

13

Hidroelektrinės:

 

 

 

 

 

 

 

elektros energijos, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka, gamybos apimtis ***

GWh

80,4

99,8

114,8

125,6

132,0

134,2

prognozuojama elektrinių galia metų pradžioje

MW

117

122

126

129

130

131

numatomų pastatyti per metus elektrinių bendra galia

MW

5

4

3

1

1

1

Biomasės elektrinės:

 

 

 

 

 

 

 

elektros energijos, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka, gamybos apimtis

GWh

1,5

7,5

21

60

120

180

prognozuojama elektrinių galia metų pradžioje

MW

 

0,5

2

5

15

25

numatomų pastatyti per metus elektrinių bendra galia

MW

0,5

1,5

3

10

10

10

Saulės ir geoterminės elektrinės:

 

 

 

 

 

 

 

elektros energijos, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka, gamybos apimtis

GWh

 

 

0,2

1,2

3

6

prognozuojama elektrinių galia metų pradžioje

MW

 

 

 

0,2

1

2

numatomų pastatyti per metus elektrinių bendra galia

MW

 

 

0,2

0,8

1

2

Elektrinės, naudojančios atliekinius energijos išteklius:

 

 

 

 

 

 

 

elektros energijos, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka, gamybos apimtis

GWh

 

0,4

1,2

2

2,8

3,6

prognozuojama elektrinių galia metų pradžioje

MW

 

 

0,2

0,4

0,6

0,8

numatomų pastatyti per metus elektrinių bendra galia

MW

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

___________________

*Visos suvartotos Lietuvoje procentais.

** Be vėjo elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia – ne didesnė kaip 250 kW.

*** Be Kauno HE.

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 25, 2004-01-13, Žin., 2004, Nr. 9-228 (2004-01-17), i. k. 1041100NUTA00000025

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

 

ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ENERGETIKOS OBJEKTAIS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus elektros energetikos objektams, kurie gali (turi) būti pripažinti valstybinės reikšmės energetikos objektais, taip pat reglamentuoja teikimą pripažinti juos valstybinės reikšmės objektais (nustato metodiką).

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

valstybinės reikšmės elektros energetikos objektai – tai energetikos ūkio objektai, pastatai, statiniai ar įrenginiai, kurie kilus kariniam konfliktui gali būti pasirinkti sunaikinimo taikiniais ir dėl to tapti ekstremalių įvykių židiniais, taip pat energetikos ūkio objektai nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, kurių kontrolės, funkcionavimo arba normalios veiklos sutrikimas ar sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų didelę žalą Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą, sukeltų gamtos užteršimą, masinę gyventojų žūtį;

pavojingi energetikos objektai – pastatai, statiniai ar įrenginiai, kuriuose nuolat arba laikinai gaminama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena arba kelios pavojingos medžiagos ar jų atliekos, taip pat hidroelektrinių statiniai;

ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų ir didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius;

energetikos įrenginys – techninė konstrukcija (mechanizmas, mašina, aparatas, linija, jų pagalbiniai įrenginiai), skirta elektros energijai gaminti, perduoti ir skirstyti;

gamintojas – asmuo, gaminantis elektros energiją.

3. Šios tvarkos privalo laikytis:

3.1. valstybės institucijos ir ūkio subjektai, kurių kompetencijai priskirta spręsti elektros gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo klausimus;

3.2. savivaldybės, kurių teritorijoje yra elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, skirstymo įmonės.

 

II. ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ENERGETIKOS OBJEKTAIS KRITERIJAI IR JŲ APSKAITA

 

4. Valstybinės reikšmės energetikos objektais laikomi:

4.1. didesnės kaip 50 MW instaliuotos suminės visų generatorių elektrinės galios elektrinės;

4.2. elektros perdavimo tinklai, jeigu įtampa 110 kV ir didesnė, jų priklausiniai;

4.3. branduolinės energetikos objektai;

4.4. didesnės kaip 10 MW instaliuotos suminės visų generatorių elektrinės galios hidroelektrinės ir jų hidrotechniniai statiniai;

4.5. kiti energetikos objektai, pripažįstami valstybinės reikšmės objektais Ūkio ministerijos sprendimais.

5. Valstybinės reikšmės energetikos objektai apskaitomi Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, kurį pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230) 10 straipsnio 2 punkto 4 papunkčio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“(Žin., 2000, Nr. 98-3117) nuostatas tvarko Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

6. Ūkio ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis:

6.1. nagrinėja savivaldybių ar atitinkamų įmonių (registro duomenų teikėjų) prašymus suteikti energetikos įmonei (objektui) valstybinės reikšmės energetikos objekto statusą;

6.2. per mėnesį nuo prašymo ir medžiagos, nurodytos 7.1 punkte, gavimo priima sprendimus dėl įmonės pripažinimo valstybinės reikšmės energetikos objektu (įteisina ministro įsakymu).

7. Savivaldybė ar įmonė prie raštiško prašymo suteikti siūlomai įmonei valstybinės reikšmės energetikos objekto statusą prideda šiuos duomenis:

7.1. Ūkio ministerijai:

7.1.1. visą objekto pavadinimą, adresą ir identifikavimo kodą (jeigu suteiktas);

7.1.2. pagrindinius galimų avarijų objekte duomenis (apie galimą poveikį elektros energijos tiekimo vartotojams (gyvenvietėms) stabilumo užtikrinimui);

7.1.3. galimose poveikio zonose esančių žmonių (vartotojų) skaičių;

7.1.4. duomenis apie turimas avarijų likvidavimo pajėgas;

7.2. Civilinės saugos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos (apskrities viršininko administracijos civilinės saugos departamentui):

7.2.1. ūkio ministro įsakymo dėl valstybinės reikšmės energetikos objekto statuso suteikimo atitinkamam objektui kopiją;

7.2.2. duomenų, nurodytų 7.1 punkte, kopijas;

7.2.3. duomenis pagal Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1386, registravimo duomenų (15 punktas) reikalavimus, jeigu tokių duomenų, atsižvelgiant į specifiką, yra ar jų galima sukaupti.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija ir Aplinkos ministerija kontroliuoja įstatymų nustatyta tvarka, kaip laikomasi šios tvarkos nuostatų.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1257, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3442 (2002-08-14), i. k. 1021100NUTA00001257

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2121 (2003-05-15), i. k. 1031100NUTA00000588

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 25, 2004-01-13, Žin., 2004, Nr. 9-228 (2004-01-17), i. k. 1041100NUTA00000025

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo