Suvestinė redakcija nuo 2011-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 115-3261, i. k. 0982210ISAK00000497

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KROVINIŲ TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ

 

1998 m. gruodžio 24 d. Nr. 497

Vilnius

 

1. Tvirtinu Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisykles (pridedama).

2. Šios taisyklės įsigalioja nuo 1999 m. vasario 15 d.

3. Laikau netekusiais galios nuo 1999 m. vasario 15 d.:

3.1. susisiekimo ministro 1994 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 59 „Dėl krovinių vežiojimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais taisyklių“ (Žin., 1994, Nr. 13-222);

3.2. susisiekimo ministro 1998 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reikalavimų vairuotojams, vežantiems keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais“ 3 punktą (Žin., 1998, Nr. 30-809).

 

 

 

Žemės ūkio ministras, laikinai einantis

susisiekimo MINISTRO PAREIGAS                                                   EDVARDAS MAKELIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro,

laikinai einančio susisiekimo ministro

pareigas, 1998 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 497

 

KROVINIŲ TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės, toliau vadinamos „Taisyklėmis“, nustato krovinių tarptautinių vežimų sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei kitais teisės aktais ir yra privalomos Lietuvos Respublikos vežėjams, vykdantiems krovinių tarptautinius vežimus.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Bendrijos leidimas – leidimas verstis tarptautiniu krovinių vežimu kelių transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos, arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos, Europos Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis.

Papildyta punktu:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

3.2. Kabotažiniai vežimai – vežimai, atliekami tarp pakrovimo – iškrovimo punktų, esančių kitos valstybės teritorijoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

3.3. Negabaritinis ar sunkiasvoris krovinys – krovinys, kurio faktiški matmenys ar svoris didesni negu maksimalūs leidžiami dydžiai, nustatyti šalyse, per kurių teritorijas jis vežamas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

3.4. Pavojingas krovinys – medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos Ekspertų Komiteto sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

3.5. Kitos sąvokos taisyklėse vartojamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

4. Krovinių tarptautiniai vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita.

5. Vežimai už atlyginimą – vežimai, kai vežėjas už atitinkamą užmokestį gabena krovinį iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą.

6. Vežimai savo sąskaita – vežimai, kai pačių pagaminta produkcija, žaliavos, pusfabrikačiai, įranga ar įrengimai savai produkcijai gaminti iš vienos paskirties vietos gabenami į kitą savo transporto priemonėmis ir sąskaita. Tokie vežimai turi būti pagalbinė įmonės veikla. Transporto priemones turi vairuoti įmonėje pagal darbo sutartis dirbantys vairuotojai.

 

II. VEŽIMAI UŽ ATLYGINIMĄ

 

7. Vykdyti krovinių tarptautinius vežimus už atlyginimą gali vežėjai, turintys nustatytos formos licenciją, suteikiančią teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, ir kurių transporto priemonės turi atitinkamą licencijos kortelę.

8. Licencijas ir licencijos korteles vežti krovinius tarptautiniais maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9. Licencija ir licencijos kortelė nereikalingos:

9.1. vežant krovinius transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, ne didesnė kaip 3,5 tonos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

9.2. vežant krovinius savo sąskaita;

9.3. vykstant šalinti stichinių nelaimių padarinius;

9.4. vežant labdarą;

9.5. specialioms transporto priemonėms, kurios skirtos ne kroviniams vežti;

9.6. tuščioms transporto priemonėms, vykstančioms jas perdirbti ar remontuoti;

9.7. techninės pagalbos automobiliams;

9.8. vykstant į kitą valstybę nepakrauta transporto priemone kabotažiniams vežimams vykdyti.

10. Krovinių tarptautinių vežimų už atlyginimą sutartis sudaroma ir vežėjo, siuntėjo ir gavėjo tarpusavio santykiai, pareigos bei atsakomybė nustatoma vadovaujantis 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) (Žin., 1998, Nr. 107-2932).

 

III. VEŽIMAI SAVO SĄSKAITA

 

11. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

12. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

13. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

14. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

15. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

16. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

17. Vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį.

18. Kai vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyta:

18.1. važtaraščio surašymo vieta ir data;

18.2. vežėjo pavadinimas ir adresas;

18.3. krovinio pavadinimas;

18.4. krovinio svoris ar kiekis;

18.5. krovinio pakrovimo vieta;

18.6. krovinio iškrovimo vieta;

18.7. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

18.8. vežėjo parašas ir antspaudas;

18.9. vežant pavojingą krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris.

19. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio gabenimu.

20. Siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui.

 

IV. PAGRINDINĖS KROVINIŲ TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ SĄLYGOS

 

21. Krovinių tarptautinį vežimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių reglamentuoja atitinkami tarpvalstybiniai susitarimai, kurių sąrašas pateikiamas 2 priede.

22. Vežėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai turi išmanyti šių susitarimų nuostatas ir jų laikytis.

23. Kelionės leidimus, kurie pagal tarpvalstybinius susitarimus suteikia teisę transporto priemonei įvažiuoti į kitos valstybės teritoriją, ir Bendrijos leidimus (4 priedas) bei jų kopijas (5 priedas) vežėjams išduoda, jų išdavimo ir naudojimo tvarką, vadovaudamasi Tarybos reglamento (EEB) 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas nuostatomis, nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Vežėjas turi teisę gauti Bendrijos leidimų kopijų ne daugiau, nei turi galiojančių licencijos kortelių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

24. Vežant negabaritinius bei sunkiasvorius krovinius ar vykstant į kitas valstybes vykdyti kabotažinius krovinių vežimus, transporto priemonių įvažiavimui į tas valstybes reikalingi papildomi specialūs leidimai, kuriuos išduoda tų valstybių kompetentingos įstaigos, jeigu tarpvalstybiniai susitarimai, nurodyti 2 priede, nenumato kitaip.

25. Už kelionės leidimų, kurie pagal tarpvalstybinius susitarimus suteikia teisę transporto priemonei įvažiuoti į kitos valstybės teritoriją, Bendrijos leidimų ir jų kopijų išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

26. Neteko galios nuo 2009-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

27. Vykdant pavojingų krovinių tarptautinius vežimus, jie vežami pagal 1957 m. Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 106(1-6)-2931).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

28. Vežėjai, siuntėjai, gavėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai, veždami pavojingus krovinius, turi laikytis šios sutarties nuostatų, jeigu tarpvalstybiniai susitarimai, nurodyti 2 priede, nenumato kitaip.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

29. Tarptautinių vežimų darbo ir poilsio laiko ypatumus reguliuoja 1970 m. Europos susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) (Žin., 1996, Nr. 93-2184).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

30. Vežėjai ir transporto priemonių ekipažo nariai turi laikytis darbo ir poilsio laiko ypatumų sutinkamai su šio susitarimo nuostatomis, jeigu tarpvalstybiniai susitarimai, nurodyti 2 priede, nenumato kitaip.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

V. KROVINIŲ TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ KONTROLĖ

 

31. Vykdant greitai gendančių maisto produktų tarptautinius vežimus, jie vežami pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2000, Nr. 68-2047).

Papildyta punktu:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

32. Vežėjai, siuntėjai, gavėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai, veždami greitai gendančius maisto produktus, turi laikytis šio susitarimo nuostatų, jeigu tarpvalstybiniai susitarimai, nurodyti 2 priede, nenumato kitaip

Papildyta punktu:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

33. Sertifikatus izoliuotoms kelių transporto priemonėms, kelių transporto priemonėms šaldytuvams, kelių transporto priemonėms refrižeratoriams ir apšildomoms kelių transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

Papildyta punktu:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

34. Lietuvos Respublikos teritorijoje krovinių tarptautinių vežimų kontrolę atlieka:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

34.1. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

34.2. kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymu suteikta kontrolės teisė.

34. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai turi teisę sustabdyti kelių transporto priemones, jas pasverti, tikrinti transporto priemonių, ekipažo ar krovinių vežimo dokumentus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

 

35. Kitos institucijos, kontroliuojančios tarptautinių krovinių vežimą, veikia pagal savo įgaliojimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

 

36. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos už šių taisyklių pažeidimus turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

 

36.1. sustabdyti licencijos kortelės arba licencijos, suteikiančios teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, galiojimą arba jas panaikinti;

36.2. sustabdyti leidimo kelių transporto priemone vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita galiojimą arba jį panaikinti;

36.3. sustabdyti kelionės leidimų, reikalingų įvažiavimui į kitas valstybes, išdavimą;

36.4. patraukti vežėjus ir transporto priemonių ekipažų narius administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą;

36.5. perduoti apie pažeidėjus surinktą medžiagą atitinkamoms valstybės institucijoms.

______________

1 priedas. Neteko galios nuo 2009-11-22

Priedo naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 


2 priedas

 

Tarpvalstybinių susitarimų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, reglamentuojančių tarptautinius krovinių vežimus, pasirašytų iki 1999 01 01, sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis

Susitarimo pavadinimas

Pasirašymo data ir vieta

1.

AUSTRIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Austrijos Respublikos ekonomikos ir susisiekimo ministerijos Susitarimas dėl tarptautinių krovinių vežiojimų automobiliais

1995 06 06, Viena

 

 

 

 

2.

BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Susitarimas dėl tarptautinio vežiojimo automobiliais

1993 06 30, Vilnius

 

 

 

 

3.

BELGIJOS KARALYSTĖ

Olandijos Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Belgijos Karalystės susitarimas dėl kelių transporto

1992 06 11, Atėnai

 

 

 

 

4.

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS

BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės

Sutarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1994 11 02, Londonas

 

 

 

 

5.

BULGARIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1995 03 07, Sofija

 

 

 

 

6.

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1995 07 13, Praha

 

 

 

 

7.

DANIJOS KARALYSTĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1993 05 27, Nordvikas

 

 

 

 

8.

ESTIJOS RESPUBLIKA

Olandijos Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės,

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos

ir Belgijos Karalystės susitarimas dėl kelių transporto

1992 06 11, Atėnai

 

 

 

 

9.

GRAIKIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų keliais

1995 06 26, Atėnai

 

 

 

 

10.

GRUZIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės Susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais

1996 04 12, Tbilisi

 

 

 

 

11.

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Irano Islamo Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų keliais

1996 10 08, Vilnius

 

 

 

 

12

ISPANIJOS KARALYSTĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1994 07 06, Vilnius

 

 

 

 

13.

ITALIJOS RESPUBLIKA

Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės dėl abipusės tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo tvarkos

1997 06 05, Vilnius

 

 

 

 

14

KAZACHSTANO RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1993 07 21, Vilnius

 

 

 

 

15.

KIPRO RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinio

vežimo kelių transportu

1997 08 01, Vilnius

 

 

 

 

16.

LATVIJOS RESPUBLIKA

Olandijos Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės,

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos

ir Belgijos Karalystės susitarimas dėl kelių transporto

1992 06 11, Atėnai

 

 

 

 

17.

LENKIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais sutartis

1992 03 18, Ščecinas

 

 

 

 

18.

LIUKSEMBURGO KARALYSTĖ

Olandijos Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės,

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos

ir Belgijos Karalystės susitarimas dėl kelių transporto

1992 06 11, Atėnai

 

 

 

 

19.

MOLDOVOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1995 06 08, Viena

 

 

 

 

20.

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ

Olandijos Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės,

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos

ir Belgijos Karalystės susitarimas dėl kelių transporto

1992 06 11, Atėnai

 

 

 

 

21.

NORVEGIJOS KARALYSTĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės Susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1993 01 22, Vilnius

 

 

 

 

22.

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1994 05 26, Annecy

 

 

 

 

23.

RUMUNIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės Sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1993 03 17, Vilnius

 

 

 

 

24.

RUSIJOS FEDERACIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl tarptautinio

susisiekimo automobiliais

1993 11 18, Vilnius

 

 

 

 

25.

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Sutartis dėl tarptautinių vežimų kelių transportu

1997 11 14, Vilnius

 

 

 

 

26.

SUOMIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1998 11 10, Helsinkis

 

 

 

 

27.

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės Susitarimas dėl tarptautinių keleivių ir krovinių vežiojimų automobiliais

1992 07 31, Vilnius

 

 

 

 

28.

TURKIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais

1994 02 10, Ankara

 

 

 

 

29.

UKRAINA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1993 07 07, Vilnius

 

 

 

 

30.

UZBEKISTANO RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1997 02 20, Taškentas

 

 

 

 

31.

VENGRIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1993 05 26, Nordvikas

 

 

 

 

32.

VOKIETIJOS FEDERACINĖ

RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

1995 06 19, Kilis

 

 

 

 

______________

3 priedas. Neteko galios nuo 2009-11-22

Priedo naikinimas:

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin. 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2011-05-05

Priedo naikinimas:

Nr. 3-258, 2011-05-02, Žin. 2011, Nr. 53-2561 (2011-05-04), i. k. 1112210ISAK0003-258

Papildyta priedu:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2011-05-05

Priedo naikinimas:

Nr. 3-258, 2011-05-02, Žin. 2011, Nr. 53-2561 (2011-05-04), i. k. 1112210ISAK0003-258

Papildyta priedu:

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 61, 2001-02-23, Žin., 2001, Nr. 19-626 (2001-03-02), i. k. 1012210ISAK00000061

Dėl Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 "Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-521, 2003-09-23, Žin., 2003, Nr. 92-4176 (2003-10-01), i. k. 1032210ISAK0003-521

Dėl susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 "Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-572, 2009-11-16, Žin., 2009, Nr. 138-6086 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-572

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 "Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-258, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 53-2561 (2011-05-04), i. k. 1112210ISAK0003-258

Dėl Bendrijos licencijų ir jų kopijų formų patvirtinimo