Suvestinė redakcija nuo 2012-07-18 iki 2013-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 90-2099, i. k. 0961100NUTA00001079

 

Nauja redakcija nuo 2007-03-21:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin. 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 30 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĄ BRONIUS BRADAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija)

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE NUOSTATAI

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja bendrąją ir supaprastintą visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką, taip pat bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

2. Šie Nuostatai privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese, išskyrus valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų, kurie susiję su įslaptinta informacija, teritorijų detaliųjų planų rengimo procesą.

3. Bendroji ar supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka taikoma atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis (pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį) ir rūšis.

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Baigiamasis susirinkimas-konferencijaviešumą užtikrinanti procedūra, skirta nacionalinio ir regiono lygmenų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateiktiems pasiūlymams ir konsultavimosi rezultatams aptarti, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoms pateikti.

Kaimyninis žemės sklypas žemės sklypas, kuris ribojasi su planuojama teritorija.

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumento parengimo planas, kuriame nurodomi teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai, darbų atlikimo terminai, numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento projekto grafinė ir tekstinė dalys ir kita.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitasąvokos apibrėžimas pateiktas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

Supažindinimas viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu visuomenei sudaromos galimybės įgyti žinių apie teritorijų planavimo dokumento projektą, aiškinami jo sprendiniai siekiant sužinoti visuomenės nuomonę ir gauti jos pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių.

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaitasąvokos apibrėžimas pateiktas Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

Vieša ekspozicija viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu viešai eksponuojami parengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (grafinė ir tekstinė dalys) ir aiškinamoji medžiaga (paaiškinimai, schemos, brėžiniai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos ir t.t.).

Viešas susirinkimasviešumą užtikrinanti procedūra, skirta rajono ir vietovės lygmenų teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, jų alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoms pateikti.

Viešumą užtikrinanti procedūra – vienas ar keli veiksmai, kuriuos privalo atlikti planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo ir kurie susiję su visuomenės informavimu ir dalyvavimu teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese, taip pat su visuomenės galimybėmis teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos pateikimo ar pakeitimo.

Visuomenės dalyvavimas savanoriškas juridinių ir fizinių asmenų, taip pat jų asociacijų, organizacijų arba grupių dalyvavimas teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese.

Visuomenės dalyvavimo ataskaita – bendrojo, specialiojo ar detaliojo plano rengimo dokumentas, kuriame aprašyta konsultavimosi ir svarstymo eiga, rezultatai, jų apibendrinimas, pateikti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, ir priedai (skelbimų ir pranešimų spaudoje ir interneto tinklalapyje kopijos, skenuotos visuomenės pasiūlymų kopijos kompiuterinėje laikmenoje, viešo susirinkimo ar baigiamojo susirinkimo – konferencijos protokolas ir kita su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusi medžiaga).

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) pateiktų sąvokų apibrėžimus.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

Nr. 466, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 50-2430 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000466

 

II. BENDROJI VISUOMENĖS DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE TVARKA

 

5. Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo viešumą užtikrina šios procedūros:

5.1. visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, planavimo darbų programą apie tai, ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau vadinama – SPAV) Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka; jeigu toks vertinimas neatliekamas, informuojama, kur galima susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV; detaliųjų planų rengimo atveju stendo su šiame punkte nurodyta informacija prie planuojamos teritorijos įrengimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

5.2. konsultavimasis su suinteresuota visuomene (rengiant nacionalinio ir regiono lygmenų teritorijų planavimo dokumentus):

5.2.1. konsultacijos dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių, supažindinimas su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis informavimas, iki kada priimami pasiūlymai dėl koncepcijos, taip pat supažindinimas su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

5.2.11. informavimas apie koncepcijos patvirtinimą ir galimybes susipažinti su patvirtinta koncepcija; koncepcijos (jos grafinės ir tekstinės dalių) paskelbimas planavimą organizavusių valstybės institucijų ir (ar) savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose;

Papildyta punktu:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

5.2.2. skelbimas visuomenės informavimo priemonėse apie parengtą teritorijų planavimo dokumento projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, viešos ekspozicijos vietą ir laiką;

5.2.3. supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.2.4. vieša ekspozicija;

5.2.5. baigiamasis susirinkimas-konferencija;

5.3. viešas svarstymas (rengiant rajono ir vietovės lygmenų bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektus):

5.3.1. supažindinimas su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.3.2. skelbimas apie parengto teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką visuomenės informavimo priemonėse, o detaliojo planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende;

5.3.3. supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.3.4. vieša ekspozicija;

5.3.5. viešas susirinkimas;

5.4. informavimas visuomenės informavimo priemonėse apie teritorijų planavimo dokumento projekto patvirtinimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

6. Planavimo organizatorius paskelbia apie konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras atitinkamose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki jų pradžios, nurodydamas jų atlikimo vietą ir laiką. Planavimo organizatorius gali atlikti papildomus viešumą užtikrinančių procedūrų veiksmus: apklausą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, jų pristatymą visuomenės informavimo priemonėse, susitikimus su suinteresuota visuomene, pavienėmis visuomenės grupėmis ir panašiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, sąlygomis, sudarius sutartį dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui, teritorijų planavimo dokumento rengimo viešumą užtikrinančias procedūras organizuoja žemės sklypo valdytojas ar naudotojas, kuriam sutartimi perduotos detaliojo plano organizatoriaus teisės ir pareigos, dalyvaujant savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, administracijos padalinio atstovui. Savivaldybės administracijos padalinio atstovas dalyvauja šių nuostatų 5.1, 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytose procedūrose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

7. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta šių Nuostatų 1 priede). Planavimo organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus.

8. Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius.

9. Planavimo organizatorius pasiūlymus dėl vietovės lygmens detaliųjų ir specialiųjų planų pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o pasiūlymus dėl bendrųjų planų ir aukštesnio nei vietovės lygmens, specialiųjų planų sprendinių pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po pasiūlymų gavimo dienos. Atmesdamas pasiūlymą, planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą.

10. Atlikus teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras, planavimo organizatorius parengia priimtus ir motyvuotai atmestus pasiūlymus apibendrinančią medžiagą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę, skenuotas visuomenės pasiūlymų kopijas kompiuterinėje laikmenoje, kurią kartu su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Visuomenės dalyvavimo ataskaita kartu su suderintu teritorijų planavimo dokumento projektu pateikiama valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 466, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 50-2430 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000466

 

11. Dėl reikšmingas pasekmes aplinkai patirsiančios Europos Sąjungos valstybės narės institucijų bei visuomenės informavimo išsamios tvarkos susitariama tarpvalstybinių konsultacijų metu. Tokia tvarka turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės, galinčios patirti reikšmingas pasekmes aplinkai, institucijos ir visuomenė būtų informuotos apie galimybes pateikti savo nuomonę dėl numatomo priimti sprendimo, apie priimtą sprendimą bei apie tai, kur galima išsamiai susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu, su motyvais, lėmusiais sprendinių alternatyvos pasirinkimą, bei su teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, taip pat su informacija apie tai, kaip į teritorijų planavimo dokumentą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybinių konsultacijų, jeigu tokios vyko, rezultatus.

 

III. NACIONALINIO IR REGIONO LYGMENŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠUMAS

 

12. Valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano, nacionalinio lygmens specialiųjų planų ir regiono lygmens apskričių teritorijų bendrųjų (generalinių) ir specialiųjų planų rengimo viešumą užtikrina šių Nuostatų 5 punkte (išskyrus 5.3 punktą) nurodytos procedūros.

13. Planavimo organizatorius paskelbia šių Nuostatų 5.1 punkte nurodytą informaciją apie pradedamo rengti teritorijų planavimo dokumento projektą (kartu nurodo, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat planavimo organizatoriaus, plano rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus) šiose visuomenės informavimo priemonėse:

13.1. valstybės valdymo institucijų sprendimus dėl nacionalinio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo – oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir šių institucijų interneto tinklalapiuose;

13.2. valstybės valdymo institucijų sprendimus dėl regiono lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo – regiono laikraštyje ir šių institucijų interneto tinklalapiuose.

14. Planavimo organizatorius ir plano rengėjas su suinteresuota visuomene konsultuojasi dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių, supažindina ją su koncepcijos rengimo stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka). Sprendinių alternatyvas ir SPAV ataskaitą paskelbia planavimą organizavusios institucijos interneto tinklalapyje, be to, informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus. Šių Nuostatų 13 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie koncepcijos patvirtinimą, galimybes su ja susipažinti, o planavimą organizavusios institucijos interneto tinklalapyje skelbiama koncepcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

15. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius:

15.1. paskelbia šių Nuostatų 13 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse informaciją apie tai, kur ir kada vyks teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija, konsultavimasis su suinteresuota visuomene dėl sprendinių, taip pat baigiamojo susirinkimo-konferencijos datą ir vietą, kam ir kokiu adresu galima teikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento projekto. Skelbime nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

15.2. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki svarstymo procedūrų pradžios raštu informuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurios raštu pareiškė ketinimą dalyvauti konsultavimosi procedūrose, taip pat planuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių administracijas apie supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu procedūras;

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

15.3. susipažinti su parengtu nacionalinio, regiono lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu skiria ne trumpesnį kaip 2 mėnesių laikotarpį, iš jo ne mažiau kaip mėnesį – viešai ekspozicijai. Šiuo laikotarpiu planavimo organizatorius supažindina visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pateikia SPAV ataskaitą;

15.4. pasibaigus susipažinti skirtam laikotarpiui, rengia baigiamąjį susirinkimą- konferenciją.

16. Apie valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano, nacionalinio lygmens specialiųjų planų ir regiono lygmens apskričių teritorijų bendrųjų (generalinių) ir specialiųjų planų patvirtinimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

161. Specialiojo plano, kurio tiksluose ir sprendiniuose numatyta rezervuoti teritorijas valstybei svarbiems ekonominiams projektams ar objektams, nustatytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2011, Nr. 49-2369) 45 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, kuriems įgyvendinti žemė nustatytąja tvarka gali būti paimama visuomenės poreikiams (toliau vadinama – šis Specialusis planas), rengimo viešumą užtikrinančios procedūros atliekamos taikant šiuos reikalavimus:

161.1. planavimo organizatorius informaciją apie šio Specialiojo plano projektą skelbia pagal šių Nuostatų 13 punkto reikalavimus ir vietos laikraštyje, teikia skelbtiną informaciją savivaldybių, kuriose pagal šio Specialiojo plano sprendinius numatyta rezervuoti teritorijas, administracijų interneto tinklalapiuose ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose;

161.2. planavimo organizatorius ir plano rengėjas viešumą užtikrinančias procedūras atlieka pagal šių Nuostatų 14 punkto reikalavimus ir teikia skelbtiną informaciją savivaldybių, kuriose rezervuojamos teritorijos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytiems projektams ar objektams, kuriems įgyvendinti žemė nustatytąja tvarka gali būti paimama visuomenės poreikiams, administracijų interneto tinklalapiuose ir seniūnijų, kurių aptarnaujamose teritorijose yra rezervuojama teritorija, skelbimų lentose;

161.3. planavimo organizatorius paskelbia informaciją apie šio Specialiojo plano rengimo viešumą užtikrinančias procedūras pagal šių Nuostatų 15 punkto reikalavimus ir raštu praneša savivaldybių, kuriose yra planuojama teritorija, administracijoms apie šių Nuostatų 15 punkte nurodytas viešumą užtikrinančias procedūras; raštu praneša apie šių Nuostatų 15 punkte viešumą užtikrinančias procedūras planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, jeigu pagal rengiamus šio Specialiojo plano sprendinius jų žemės sklypas patenka į rezervuojamas teritorijas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytiems projektams ar objektams, kuriems įgyvendinti žemė nustatytąja tvarka gali būti paimama visuomenės poreikiams

Papildyta punktu:

Nr. 867, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4397 (2012-07-17), i. k. 1121100NUTA00000867

 

162. Pripažintiems ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti rengiamų specialiųjų planų viešumo užtikrinimo procedūros atliekamos taikant taip pat ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 181 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 867, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4397 (2012-07-17), i. k. 1121100NUTA00000867

 

IV. RAJONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠUMAS

 

17. Savivaldybės ar jos dalies teritorijų bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentų projektų rengimo viešumas užtikrinamas atliekant šių Nuostatų 5 punkte (išskyrus 5.2 punktą) nurodytas procedūras.

18. Planavimo organizatorius šių Nuostatų 5.1 punkte nurodytą informaciją apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumento projektą skelbia vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose. Kartu jis nurodo, kam ir kokiu adresu teikti pasiūlymus, pateikia planavimo organizatoriaus, plano rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus.

Vietos laikraštį, kuriame skelbiama informacija apie savivaldybės teritorijų planavimą, savivaldybės administracija pasirenka teisės aktų nustatyta tvarka ir paskelbia apie tai savivaldybės interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

19. Planavimo organizatorius supažindina visuomenę su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita, paskelbia atitinkamą informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje, be to, informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus.

Šių Nuostatų 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie koncepcijos patvirtinimą, galimybes su ja susipažinti, o planavimą organizavusios institucijos ir savivaldybės, kurios teritorijai ar jos daliai rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas, interneto tinklalapyje skelbiama koncepcija

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

20. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius:

20.1. paskelbia vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose informaciją visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, nurodo viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką. Skelbime taip pat nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai;

20.2. informuoja raštu suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ir organizacijas, raštu pareiškusias apie ketinimą dalyvauti viešo svarstymo procedūrose, taip pat savivaldybes, kurios ribojasi su planuojama teritorija, apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo procedūras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki jų pradžios;

20.3. raštu praneša apie viešo svarstymo procedūras žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, jeigu pagal rengiamus savivaldybės lygmens specialiojo ar detaliojo plano sprendinius jų žemės sklypas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba jeigu numatoma pakeisti jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

 

20.4. supažindinti su parengto teritorijų planavimo dokumento projektu skiria ne trumpesnį kaip mėnesio laikotarpį, jo metu surengia ne mažiau kaip 15 darbo dienų trunkančią teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešą ekspoziciją. Šiuo laikotarpiu visuomenė supažindinama su rengiamais sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, SPAV ataskaita pateikiama visuomenei (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka).

21. Pasibaigus susipažinimo su sprendiniais laikotarpiui, planavimo organizatorius parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, juos iliustruojančią medžiagą, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą, informaciją apie gautus pasiūlymus ir SPAV rezultatus (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka) pristato visuomenei viešame susirinkime šių Nuostatų 27–31 punktuose nustatyta tvarka.

22. Apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

V. VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠUMAS

 

23. Savivaldybės teritorijos dalies (žemės sklypo ar jų grupės) detaliųjų ir specialiųjų planų viešumas užtikrinamas atliekant šių Nuostatų 5 punkte (išskyrus 5.2 punktą) nurodytas procedūras.

24. Planavimo organizatorius:

24.1. vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje skelbia savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, informaciją apie pradedamą rengti detalųjį ar specialųjį planą (planavimo tikslai, planavimo darbų programa, planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis, informacija apie numatomus statyti statinius, rengimo terminai, pasiūlymų teikimo tvarka, viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas, planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

24.2. žemės sklypo ar jų grupės detaliojo planavimo atveju Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364), nustatyta tvarka prie planuojamos teritorijos įrengia stendą su šių Nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija;

24.3. raštu pateikia šių Nuostatų 24.1 punkte nurodytą informaciją planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, taip pat planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu;

24.4. tuo atveju, kai planuojamoje teritorijoje ar kaimyniniame sklype yra daugiabutis namas, raštu informuoja daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ir/ar bendrijos valdybą ar daugiabučio namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą atstovą, ar butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, paskelbia šią informaciją (skelbimų lentose) namo gyventojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

24.5. vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje skelbia informaciją apie detaliojo plano ar specialiojo plano koncepcijos, jeigu ji rengiama, patvirtinimą ir galimybes su ja susipažinti. Patvirtinta koncepcija skelbiama savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapyje.

Papildyta punktu:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

25. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius:

25.1. jeigu pasikeitė šių Nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija, apie svarstymo procedūras informuoja vietos laikraštyje, seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, detaliojo planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende;

25.2. raštu praneša apie svarstymo procedūras planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu tais atvejais, kai pagal detaliojo ar specialiojo plano sprendinius žemės sklypas (sklypai) rezervuojamas (-i) svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba numatoma pakeisti jo (jų) pradinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

 

25.3. skiria ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu. Tuo metu surengiama vieša ekspozicija, kurios trukmė – ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Rekomenduojama viešą ekspoziciją rengti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, ar savivaldybės skirtose patalpose;

25.4. supažindina visuomenę su parengtu detaliuoju ar specialiuoju planu, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

25.5. pasibaigus laikotarpiui, skirtam susipažinti su teritorijų planavimo dokumento projektu, parengtus detaliojo ar specialiojo plano sprendinius ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą ir SPAV ataskaitą (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka) pristato viešame susirinkime šių Nuostatų 27–31 punktuose nustatyta tvarka.

26. Apie detaliojo ar specialiojo plano patvirtinimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

261. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo projektas, kuriuo nustatomas ar keičiamas kitu galimu konkretaus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdas ar pobūdis, numatytas patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose (nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties) ir informacija visuomenei apie šiuo sprendimo projektu numatomą konkretaus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdą ar pobūdį, skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje yra minimas žemės sklypas, skelbimų lentoje. Skelbiamoje informacijoje nurodomas terminas, iki kada priimami visuomenės pasiūlymai dėl sprendimo projekto. Tokia pat tvarka skelbiama apie priimtą savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės tarybos sprendimą.

Papildyta punktu:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

Punkto pakeitimai:

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

 

VI. VIEŠAS SUSIRINKIMAS

 

27. Planavimo organizatorius viešą susirinkimą rengia praėjus šių Nuostatų 20.4 ir 25.3 punktuose nustatytam susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpiui šių Nuostatų 20.1, 24.1 ir 25.1 punktuose minimame skelbime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ta pačia tvarka, kaip buvo apie jį skelbta (pranešta), bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pradžios.

28. Viešam susirinkimui pateikiamas parengtas savivaldybės teritorijos (ar jos dalies) bendrojo, specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumento projektas, kita sprendinius iliustruojanti medžiaga, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka).

29. Viešo susirinkimo dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, taip pat susirinkimo metu teikiamus jų pasiūlymus registruoja planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo, sudarydamas viešo susirinkimo dalyvių sąrašą (pagal šių Nuostatų 2 priede pateiktą formą). Šį sąrašą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

30. Viešam susirinkimui pirmininkauja planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu per valandą po nustatytos susirinkimo pradžios niekas neatvyksta, laikoma, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta. Tai įforminama protokolu. Planavimo organizatorius prireikus surengia viešą susirinkimą pakartotinai šių Nuostatų nustatyta tvarka.

31. Viešo susirinkimo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susirinkimo, protokolą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Prie protokolo pridedamas viešo susirinkimo dalyvių sąrašas. Planavimo organizatorius turi užtikrinti galimybes svarstymu suinteresuotiems asmenims susipažinti su protokolu, išskyrus viešai neskelbiamą informaciją apie dalyvių asmens duomenis.

 

VII. SUPAPRASTINTA VISUOMENĖS DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE TVARKA

 

32. Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka – tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė ir taikomos ne visos šių Nuostatų 5 punkte nurodytos viešumą užtikrinančios procedūros (apie pradedamą rengti detaliojo ar specialiojo plano projektą neskelbiama vietos spaudoje, neįrengiamas stendas, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiamas viešas susirinkimas).

33. Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nurodytiems detaliesiems planams ir specialiesiems planams, kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį rengiami atitinkamose specialiųjų planų rengimo taisyklėse nustatyta supaprastinta tvarka. Supaprastinta tvarka apie rengiamus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus visuomenė informuojama laikantis šių Nuostatų 35 punkte nustatytų reikalavimų, o kiti specialieji ir detalieji planai svarstomi su planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojais ir naudotojais ir laikomasi šių reikalavimų:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

33.1. Planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį ar detalųjį planą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai.

33.2. Jeigu planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų negalima rasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, planavimo organizatorius turi paskelbti informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą vietos laikraštyje ir savivaldybės interneto tinklalapyje. Savivaldybės interneto tinklalapyje nurodomas vietos laikraštis, kuriame skelbiama informacija apie teritorijų planavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

 

33.3. Susipažinti su specialiuoju ar detaliuoju planu skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. Rekomenduojama su planu supažindinti seniūnijos ar savivaldybės patalpose.

33.4. Susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.

34. Planavimo organizatorius parengtą specialųjį ar detalųjį planą ir dokumentus, įrodančius, kad planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir/ar naudotojai buvo informuoti apie galimybes susipažinti su detaliojo ar specialiojo plano sprendiniais (skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje, skelbimų ir išsiųstų registruotų laiškų kopijos, kvitai), teikia derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai išvadoms dėl projekto tvirtinimo tikslingumo pareikšti.

35. Planavimo organizatorius sprendimą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius) skelbia „Valstybės žiniose“, planavimo organizatoriaus ir savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose. Informacija apie koncepcijos stadijoje parengtus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius ir galimybę su jais susipažinti skelbiama planavimo organizatoriaus ir savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose.

Papildyta punktu:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

 

36. Apie detaliojo ar specialiojo plano patvirtinimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

 

VIII. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ APSKUNDIMAS

 

37. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

 

38. Skundai ir pranešimai, susiję su viešojo administravimo subjekto priimtu su teritorijų planavimu susijusiu administraciniu sprendimu, nagrinėjami pagal kompetenciją valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiose institucijose Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

 


Visuomenės dalyvavimo teritorijų

planavimo procese nuostatų

1 priedas

 

(Pasiūlymo teikimo raštu formos pavyzdys)

_                                                                                                                                         

_                                                                                                                                         

(planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui)

 

PASIŪLYMAS

 

_________ Nr.__________

                                                                                      (data)

______________________

(parengimo vieta)

 

_                                                                                                                                         

(pasiūlymo antraštė)

 

Projekto pavadinimas                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

Planuojamos teritorijos vietovė (adresas)                                                                                      

_                                                                                                                                                    

Pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu toks yra) vardai ir pavardės

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

Pasiūlymą teikiančio asmens gyvenamoji vieta arba, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo,

jo buveinės adresas                                                                                                                        

_                                                                                                                                                    

Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai                          

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                    

 

Priedai: 1.                                                                                                                          

2.                                                                                                                                        

3. (ir t. t.)                                                                                                                           

 

Pasiūlymą teikiantis asmuo

(ar jo įgaliotas asmuo)                           (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

 


Visuomenės dalyvavimo teritorijų

planavimo procese nuostatų

2 priedas

 

(Viešo susirinkimo dalyvių sąrašo formos pavyzdys)

 

_                                                                                                                                         

_                                                                                                                                         

(teritorijų planavimo dokumento projekto pavadinimas)

_                                                                                                                                         

(vieta, data, tikslus laikas – valanda)

 

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Adresas, telefono numeris/atstovaujama institucija, pareigos, adresas, telefono numeris

Parašas

Pasiūlymo registracijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planavimo organizatorius

(ar jo įgaliotas asmuo)                                     (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1997-09-29, Žin., 1997, Nr. 90-2261 (1997-10-03), i. k. 0971100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 466, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 50-2430 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000466

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 867, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4397 (2012-07-17), i. k. 1121100NUTA00000867

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" papildymo