Suvestinė redakcija nuo 2013-02-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 40-1855, i. k. 1032270ISAK1/1V-119

 

Nauja redakcija nuo 2013-02-17:

Nr. 1R-40/1V-119, 2013-02-14, Žin. 2013, Nr. 18-908 (2013-02-16), i. k. 1132270ISAK0/1V-119

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešojo saugumo tarnybos ir policijos pasitelkimo LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ apsaugai ir tvarkai jose palaikyti SUSIDARIUS ypatingai situacijai taisyklių patvirtinimo

 

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 101/1V-119

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 81-3172) 11 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084; 2010, Nr. 12-558) 114 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n a m e Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pasitelkimo laisvės atėmimo vietų apsaugai ir tvarkai jose palaikyti susidarius ypatingai situacijai taisykles (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

vidaus reikalų ministro 2003 m. balandžio 14 d.

įsakymu Nr. 101/1V-119

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 14 d.

įsakymo Nr. 1R-40/1V-119 redakcija)

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS IR POLICIJOS PASITELKIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ APSAUGAI IR TVARKAI JOSE PALAIKYTI SUSIDARIUS YPATINGAI SITUACIJAI TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pasitelkimo laisvės atėmimo vietų apsaugai ir tvarkai jose palaikyti susidarius ypatingai situacijai taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) ir Lietuvos policijos pareigūnų pasitelkimo saugoti laisvės atėmimo vietas tvarką ir šių pareigūnų bei laisvės atėmimo vietų pareigūnų bendrus veiksmus palaikant ir (ar) atkuriant viešąją tvarką laisvės atėmimo vietose. Šios taisyklės taikomos laisvės atėmimo vietose susidarius ypatingai situacijai.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230), Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 102-3935) ir Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 90-2777) vartojamas sąvokas.

 

II. LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PAREIGŪNŲ VEIKSMAI SUSIDARIUS YPATINGAI SITUACIJAI

 

3. Susidarius ypatingai situacijai laisvės atėmimo vietoje, šios įstaigos vadovo budintysis padėjėjas:

3.1. turimomis pajėgomis sustiprina laisvės atėmimo vietos apsaugą;

3.2. imasi priemonių susidariusiai ypatingai situacijai suvaldyti;

3.3. informuoja laisvės atėmimo vietos vadovą arba jį pavaduojantį pareigūną, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) vadovą arba jį pavaduojantį pareigūną, Viešojo saugumo tarnybos ir teritorinės policijos įstaigos, kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta (toliau – teritorinė policijos įstaiga), budėtojus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (faksu arba elektroniniu paštu) nurodydamas asmenų, dalyvaujančių susidariusioje ypatingoje situacijoje, skaičių ir jų reikalavimus, šios situacijos susidarymo priežastis, padarinius, taip pat kokių priemonių imtasi jiems pašalinti. Jeigu laisvės atėmimo vietoje paimami įkaitai, papildomai telefonu informuojamas Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ budėtojas ir nurodomi paimtų įkaitais asmenų skaičius ir jų duomenys.

4. Laisvės atėmimo vietos vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas, gavęs informaciją apie ypatingą situaciją, pagal kompetenciją priima sprendimą dėl specialiųjų priemonių panaudojimo, organizuoja laisvės atėmimo vietos apsaugos sustiprinimą pasitelkiant laisvus nuo tarnybos pareigūnus.

5. Kalėjimų departamento vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas, gavęs informaciją apie laisvės atėmimo vietoje susidariusią ypatingą situaciją, pagal kompetenciją priima sprendimą dėl specialiųjų priemonių panaudojimo ir išvyksta į laisvės atėmimo vietą, o atvykęs į ją vadovauja šios įstaigos pareigūnams, organizuoja šios įstaigos apsaugą ir susidariusios ypatingos situacijos likvidavimą, kol atvyks Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

6. Kalėjimų departamento vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas apie susidariusios ypatingos situacijos pasikeitimus ir baigtį informuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.

 

III. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI SUSIDARIUS YPATINGAI SITUACIJAI

 

7. Gavęs informaciją apie ypatingą situaciją, Viešojo saugumo tarnybos budėtojas apie tai informuoja Viešojo saugumo tarnybos vadą arba jo įgaliotą pareigūną.

8. Viešojo saugumo tarnybos vadas arba jo įgaliotas pareigūnas, gavęs šių taisyklių 7 punkte nurodytą informaciją, nuvyksta į laisvės atėmimo vietą, kurioje susidarė ypatinga situacija, įvertina padėtį, apie susidariusią ypatingą situaciją ir jos pasikeitimus telefonu informuoja vidaus reikalų ministrą, organizuoja įsakymo dėl Viešojo saugumo tarnybos pajėgų siuntimo likviduoti ypatingą situaciją projekto rengimą ir pateikimą vidaus reikalų ministrui.

9. Viešojo saugumo tarnybos pajėgos siunčiamos likviduoti ypatingą situaciją tik vidaus reikalų ministro įsakymu, o neatidėliotinais atvejais, kai ypatingos situacijos metu gali įvykti (vyksta) pogromai, padegimas, įkaitų grobimas ir kitokie tyčiniai veiksmai, dėl kurių gresia pavojus asmenų sveikatai ar gyvybei, gali būti sunaikintas valstybės turtas, kyla laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų pabėgimo iš laisvės atėmimo vietos grėsmė, Viešojo saugumo tarnybos pajėgos siunčiamos likviduoti ypatingą situaciją žodiniu vidaus reikalų ministro pavedimu, kuris nedelsiant įforminamas įsakymu.

10. Ypatingos situacijos laisvės atėmimo vietoje, išskyrus atvejus, nustatytus šių taisyklių 14 punkte ir 15 punkto pirmajame sakinyje, likvidavimui vadovauja Viešojo saugumo tarnybos vadas ar jo įgaliotas pareigūnas.

 

IV. POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI SUSIDARIUS YPATINGAI SITUACIJAI

 

11. Gavęs informaciją apie laisvės atėmimo vietoje susidariusią ypatingą situaciją, teritorinės policijos įstaigos budėtojas telefonu apie tai informuoja teritorinės policijos įstaigos vadovą ar jo įgaliotą pareigūną.

12. Jei gautoje informacijoje, nurodytoje šių taisyklių 11 punkte, nurodyta apie asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietoje, pabėgimą iš laisvės atėmimo vietos, teritorinės policijos įstaigos budėtojas sustiprina laisvės atėmimo vietos perimetro apsaugą iš išorės, paskirdamas pėsčiuosius patrulius ir autopatrulius, informuoja tuo metu dirbančias policijos pajėgas, nurodydamas pabėgusių asmenų požymius, siunčia policijos pajėgas į vietas, kur pabėgę asmenys gali pasirodyti, ir organizuoja kitus veiksmus, siekdamas sulaikyti pabėgusius asmenis.

13. Teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas pareigūnas, gavęs šių taisyklių 11 punkte nurodytą informaciją, prireikus, kol Viešojo saugumo tarnybos pajėgos atvyks į laisvės atėmimo vietą, kurioje susidarė ypatinga situacija, turimomis policijos pajėgomis organizuoja laisvės atėmimo vietos apsaugą iš išorės ir galimų pabėgimo iš laisvės atėmimo vietos kelių blokavimą.

14. Pabėgusių asmenų paieškai vadovauja teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas pareigūnas. Prireikus asmenų paieškai organizuoti ir koordinuoti iš teritorinės policijos įstaigos, laisvės atėmimo vietos, kurioje susidarė ypatinga situacija, ir Viešojo saugumo tarnybos vadovų įgaliotų pareigūnų sudaromas paieškos štabas. Šiam štabui vadovauja teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas pareigūnas.

15. Įkaitų išlaisvinimo operaciją vykdo Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai. Kai nėra galimybės įkaitų išlaisvinimo operacijai pasitelkti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų, įkaitų išlaisvinimo operaciją vykdo Viešojo saugumo tarnybos pajėgos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Kalėjimų departamento, Viešojo saugumo tarnybos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) vadovai, atsižvelgdami į šių taisyklių nuostatas, sudaro bendrų veiksmų, susidarius ypatingoms situacijoms laisvės atėmimo vietose, planus.

17. Kalėjimų departamentas, laisvės atėmimo vietos, Viešojo saugumo tarnyba ir Policijos departamentas ne rečiau kaip du kartus per metus organizuoja bendras ypatingų situacijų likvidavimo laisvės atėmimo vietoje pratybas.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-40/1V-119, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 18-908 (2013-02-16), i. k. 1132270ISAK0/1V-119

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 101/1V-119 "Dėl vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti kardomąją priemonę suėmimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palaikyti jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo