Suvestinė redakcija nuo 2018-11-08 iki 2018-12-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 18-910, i. k. 1114090ISAK0000V-24

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 4 d. Nr. V-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 15 straipsniu 3 dalimi ir 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktais, 7 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktą ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“, 9.3, 9.9, 9.20, 9.31, 16.2 ir 16.7 papunkčius:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-265, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09460

Nr. V-543, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10499

 

1. Tvirtinu valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 15 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-23 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kūno kultūros ir sporto programoms įgyvendinti, biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pasirašymo ir atsiskaitymo už biudžeto lėšų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-503).

2.2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 16 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-27 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 metų neįgaliųjų sporto organizacijų programų vertinimo ir biudžeto lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.3. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-416 „Dėl biudžeto lėšų kontrolės tvarkos sporto organizacijose patvirtinimo“.

2.4. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 1 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-377 „Dėl nuolatinės lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir lėšų skirstymo prioritetų nustatymo“.

2.5. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 15 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-152 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-377 „Dėl nuolatinės lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir lėšų skirstymo prioritetų nustatymo“ pakeitimo“.

2.6. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 27 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-400 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-377 pakeitimo“.

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinto Valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 17.2 punktas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

Patvirtinta
Kūno kultūros ir sporto departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus 2011 m. vasario

4 d. įsakymu Nr. V-24 (Kūno kultūros ir

sporto departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės generalinio

direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. V-980 redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato didelio meistriškumo sporto programų, kūno kultūros ir (ar) sporto projektų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) disponuojamoms valstybės biudžeto lėšoms (toliau – valstybės biudžeto lėšos) gauti pateikimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų skyrimo šioms programoms ir projektams įgyvendinti bendruosius kriterijus, departamento ir lėšų gavėjų teises ir pareigas, valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir pakeitimo tvarką, su valstybės biudžeto lėšų skyrimu ir naudojimu susijusių dokumentų formas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kompensuojamosios išlaidos – neapmokestinamos piniginės kompensacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl Sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“, su savanoriška veikla susijusios piniginės kompensacijos, kaip numatyta Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2. Didelio meistriškumo sporto programa (toliau – programa) – pareiškėjo pateikiamas 1 metų trukmės planavimo dokumentas, kuriame nustatyti šio dokumento viso įgyvendinimo laikotarpio pareiškėjo įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente) numatytos veiklos, susijusios su atstovaujamos sporto šakos (sporto šakos disciplinos) sportininkų rengimu, jų dalyvavimu tarptautinėse sporto varžybose, sporto pratybų ir renginių organizavimu, dopingo kontrolės, brutalaus žiūrovų elgesio prevencijos, kovos su manipuliavimu sporto varžybomis vykdymu, trenerių, teisėjų kvalifikacijos tobulinimu, tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti ir priemonės uždaviniams įgyvendinti, numatytas lėšų poreikis atskirų priemonių įgyvendinimui bei planuojami šių lėšų šaltiniai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės.

2.3. Kūno kultūros ir (ar) sporto projektas (toliau – projektas) – dokumentas, kuriame aprašoma laikina pareiškėjo veikla, orientuota į konkretų tikslą, siekiant unikalių ir konkrečių, pamatuojamų, su kūno kultūra ir (ar) sportu susijusių, kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, nurodant šios veiklos tikslus, uždavinius ir priemones, laukiamus rezultatus, šiems rezultatams pasiekti reikalingas lėšas ir lėšų šaltinius, įgyvendinimo terminus.

2.4. Pareiškėjas – programą ar projektą valstybės biudžeto lėšoms gauti pateikusi nevyriausybinė kūno kultūros ir sporto organizacija.

2.5. Vykdytojas – pareiškėjas, kurio teiktai programai ar projektui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos ir su kuriuo sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

2.6. Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus ir kurio minimali (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) vertė ne mažesnė už nustatytąją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ 1 punkte, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamus ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą).

2.7. Bendrieji finansavimo kriterijai – bendro pobūdžio reikalavimai, nustatyti pareiškėjui, kuriais vadovaujantis vertinama jo galimybė gauti valstybės biudžeto lėšų programos ar projekto įgyvendinimui.

2.8. Specialieji finansavimo kriterijai – reikalavimai, kuriais vadovaujantis sprendžiamas klausimas dėl valstybės biudžeto lėšų dydžio konkrečios programos ar projekto įgyvendinimui nustatymo.

2.9. Sąvokos „tikslas“, „uždavinys“, „priemonė“ ir „vertinimo kriterijus“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

2.10. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme.

 

II. Bendrieji finansavimo kriterijai

 

3. Pareiškėjas (išskyrus aprašo 4 punkte nurodytus pareiškėjus), siekiantis gauti valstybės biudžetų lėšų programos įgyvendinimui, turi atitikti visus šiuos bendruosius finansavimo kriterijus:

3.1. atitikti nevyriausybinės organizacijos statusą;

3.2. būti atsakingas už visų Lietuvos Respublikoje kultivuojamų atstovaujamos sporto (šakos) disciplinų plėtrą (tuo atveju, kai tarptautinė tos sporto šakos federacija atstovavimą leidžia ir sporto šakos disciplinų principu, valstybės biudžeto lėšų programų įgyvendinimui gali gauti keli pareiškėjai, kurie yra atsakingi tik už vienos ar kelių tos sporto šakos disciplinų plėtrą);

3.3. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

3.4. per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į departamentą dėl programos finansavimo dienos ne mažiau kaip vienas pareiškėjo atstovaujamos sporto šakos (sporto šakos disciplinos) sportininkas atstovavo Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatuose (pasaulio, Europos taurės finalinėse varžybose ir (ar) Europos žaidynėse, jei tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio, Europos taurės finalinės varžybos ir (ar) Europos žaidynės) ar patekimui į šias sporto varžybas organizuojamose atrankos varžybose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

3.5. būti nariu atstovaujamos sporto šakos tarptautinės (pasaulio) federacijos (arba, esant tarptautinės (pasaulio) sporto šakos federacijos leidimui, nariu tarptautinės federacijos, kuruojančios tik konkrečią sporto šakos discipliną ir kartu esančios nare tos sporto šakos tarptautinės federacijos), kuri:

3.5.1. turi ne mažiau kaip 35 valstybėse iš ne mažiau kaip 3 žemynų veikiančius narius;

3.5.2. yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą;

3.5.3. per paskutinius penkerius metus iki pareiškėjo kreipimosi į departamentą dėl programos finansavimo dienos surengė tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatą (arba tos sporto šakos pasaulio taurės finalines varžybas, jei tos sporto šakos pasaulio čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio taurės finalinės varžybos), kuriame kartu su atrankos į jį varžybomis dalyvavo ne mažiau kaip 3 žemynų ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai;

3.5.4. yra pripažinusi pareiškėją vieninteliu tos sporto šakos (tos sporto (šakos) disciplinos) atstovu Lietuvos Respublikoje santykiuose su tarptautine (pasaulio) sporto (šakos) (sporto (šakos) disciplinos) federacija;

3.6. turi savo įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) nustatyta tvarka patvirtintą etikos kodeksą, plėtojamos sporto šakos (disciplinos) varžybų saugumo taisykles, veiklos dokumentuose yra įtvirtinęs atsakomybę už etikos ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus,  manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu bei vykdydamas veiklą laikosi Kūno kultūros ir sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų;

3.7. turi savo įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) nustatyta tvarka patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriame numatyti pareiškėjo veiklos tikslai ir planuojami rezultatai per artimiausių ketverių metų laikotarpį, derantys su pareiškėjo teikiama programa;

3.8. pareiškėjo interneto svetainėje skelbti (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): pareiškėjo organų priimamus sprendimus, susijusius su  visų amžiaus kategorijų (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinių rinktinių sudarymu (tame tarpe ir šių rinktinių sudarymo kriterijus), į tarptautines sporto varžybas per paskutinius ketverius metus deleguotus sportininkus, pareiškėjo metinio biudžeto sąmatą (išskiriant pareiškėjo veiklos administravimui numatytas išlaidas), etikos kodeksą, plėtojamos sporto šakos (disciplinos) varžybų saugumo taisykles, strateginį veiklos planą, programą, kurios įgyvendinimui prašoma valstybės biudžeto lėšų;

3.9. įsipareigoti skirti ne mažiau kaip 10 proc. skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos nuosavų ar kitų šaltinių lėšų kofinansavimą programos įgyvendinimui.

3.10. Neteko galios nuo 2018-11-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-884, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18006

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

4. Paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvos Respublikoje vadovaujantiems pareiškėjams, siekiantiems gauti valstybės biudžeto lėšų programų įgyvendinimui, mutatis mutandis taikomi aprašo 3.1, 3.6-3.10 papunkčiuose nustatyti bendrieji finansavimo kriterijai. Be to, atitinkamiems judėjimams vadovaujančios tarptautinės (pasaulio) nevyriausybinės organizacijos, kurių nariais yra atitinkamai paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvos Respublikoje vadovaujantys pareiškėjai, turi būti pripažinusios Pasaulinį antidopingo kodeksą.

5. Pareiškėjams, siekiantiems gauti valstybės biudžeto lėšų projektų įgyvendinimui, mutatis mutandis taikomi aprašo 3.1, 3.6 (tiek, kiek numatyta, kad vykdydamas veiklą pareiškėjas privalo laikytis Kūno kultūros ir sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų), 3.8 (tiek, kiek numatyta, kad pareiškėjo interneto svetainėje turi būti paskelbta programa) ir 3.9 papunkčiuose nustatyti bendrieji finansavimo kriterijai. Be to, teikiant projektus, kurių turinys orientuotas į sporto sritį, tos (-ų) sporto šakos (-ų), kurią (-ias) apima projektas, atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir Europos) nevyriausybinės organizacijos, turi būti pripažinusios Pasaulinį antidopingo kodeksą.

 

III. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMAS PAREIŠKĖJŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO PROCESO VIEŠINIMAS

 

6. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti departamentui klausimus dėl programų finansavimo tvarkos ir sąlygų. Departamentas privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais telefonu (ant raštu gauto paklausimo pažymint, kurią dieną ir kokiam konkrečiai asmeniui buvo suteikta paklausime prašoma informacija), išskyrus atvejus, kai raštu gautame paklausime tiesiogiai nurodyta, jog paklausėjas atsakymą į paklausimą pageidauja gauti raštu. Tam tikslui departamentas paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ir savo interneto svetainėje nurodo šio (ių) valstybės tarnautojo (-ų) telefono numerį (-ius) ir elektroninio pašto adresą (-us). Į paklausimą turi būti atsakyta nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (atsakant raštu – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų).

7. Pareiškėjas, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų jo parengtai programai įgyvendinti, privalo departamentui pateikti:

7.1. ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. informaciją apie atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje praėjusiais kalendoriniais metais dalyvavusių sportininkų skaičių (pagal aprašo 3 priede pateiktą formą) (aprašo 4 punkte nurodytiems pareiškėjams šios informacijos teikti nereikia) ir praėjusių kalendorinių metų pareiškėjų organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus (pagal aprašo 4 priede pateiktą formą) (aprašo 4 punkte nurodytiems pareiškėjams šios informacijos teikti nereikia) ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. informaciją apie pareiškėjo per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į departamentą dėl programos finansavimo dienos į atitinkamas tarptautines sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus (pagal aprašo 1 priede pateiktą formą (aprašo 4 punkte nurodyti pareiškėjai – pagal aprašo 2 priede pateiktą formą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

7.2. ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. programą, kurios įgyvendinimui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų (pagal aprašo 5 priede pateiktą formą (aprašo 4 punkte nurodyti pareiškėjai – pagal aprašo 6 priede pateiktą formą). Programoje numatytų priemonių vykdymo pradžia turi būti ne ankstesnė nei metų, einančių po tų metų, kuriais buvo pateikta programa, sausio 1 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

7.3. kartu su programa:

7.3.1. pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašo kopiją;

7.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopiją;

7.3.3. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

7.3.4. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad pareiškėjas yra aprašo 3.5 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančios tarptautinės (pasaulio) federacijos narys (aprašo 4 punkte nurodyti pareiškėjai teikia dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius apie narystę atitinkamam judėjimui vadovaujančioje tarptautinėje (pasaulio) nevyriausybinėje organizacijoje);

7.3.5. dokumento (-ų), kuriame (-iuose) pareiškėjas yra įtvirtinęs atsakomybę už etikos ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus,  manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu, kopiją (-as);

7.3.6. dokumento, kuriame įtvirtinta pareiškėjo valdymo organų narių rotacija (jeigu šis įpareigojimas nėra nustatytas aprašo 7.3.2 papunktyje nurodytame dokumente), kopiją;

7.3.7. deklaraciją (pagal aprašo 7 priede pateiktą formą), kuria patvirtintų, kad savo veikloje laikosi Kūno kultūros ir sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų, taip pat – kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 24.2 ir 24.4 papunkčiuose;

7.3.8. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jos teritorinių padalinių patvirtinimą, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 24.3 papunktyje. Jeigu mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės nepriemokos mokėjimas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas;

7.3.9. patvirtinimą, kad pareiškėjas ir atitinkamos sporto šakos tarptautinė (pasaulio) federacija (4 punkte nurodytiems pareiškėjams – patvirtinimą, kad atitinkama tarptautinė (pasaulio) nevyriausybinė organizacija, kurios nariai jie yra) pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą;

7.3.10. laisvos formos įsipareigojimą dėl dalies (ne mažesnės kaip 10 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo programos įgyvendinimui.

8. Jeigu pareiškėjas anksčiau departamentui yra teikęs aprašo 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 ar 7.3.9 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir šiuose dokumentuose nurodyta informacija nepakito (apie tai pareiškėjas pažymi, nurodydamas departamentui teikto rašto datą ir numerį), šių dokumentų pakartotinai teikti nereikia.

9. Teikdamas aprašo 7.1 papunktyje nurodytą informaciją (pagal aprašo 1 priede pateiktą formą (aprašo 4 punkte nurodyti pareiškėjai – pagal aprašo 2 priede pateiktą formą), pareiškėjas departamentui pateikia duomenis tik už tuos metus, už kuriuos šios informacijos nebuvo teikęs anksčiau.

10. Pareiškėjų teikiami dokumentai turi atitikti Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.  

11. Departamentas, siekdamas įvertinti pareiškėjo tinkamumą valstybės biudžeto lėšoms gauti, programos bei kitos pareiškėjo nurodytos informacijos pagrįstumą ir realumą, pareiškėjų gali prašyti ir papildomos nei nurodyta aprašo 7 punkte informacijos, nurodant papildomą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos, šiai informacijai pateikti. Šiuo atveju sprendimo dėl programos finansavimo priėmimas atidedamas iki kol pareiškėjas pateiks prašomą informaciją (tačiau visais atvejais negali būti praleistas aprašo 20 punkte nurodytas sprendimo priėmimo terminas). Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikė prašomos informacijos, paraiška finansuoti programą yra atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

12. Pareiškėjai paraiškas dėl programų finansavimo gali pateikti tiesiogiai, atvykę į departamentą, arba atsiųsti registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) departamento oficialiuoju elektroninio pašto adresu kksd@kksd. lt arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, adresu www.verslovartai.lt.

13. Jeigu aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami praleidus nustatytus terminus, finansavimas atitinkamos programos įgyvendinimui neskiriamas (apie tai raštu informuojant pareiškėją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamų dokumentų gavimo departamente dienos).

14. Aprašo 7 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus dėl programų finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programų įgyvendinimui skyrimo nagrinėja ir siūlymus, įvertinusi pareiškėjų atitiktį aprašo 3 ir 4 punktuose nustatytiems bendriesiems finansavimo kriterijams bei pareiškėjų pateiktą informaciją pagal departamento generalinio direktoriaus patvirtintus specialiuosius finansavimo kriterijus, dėl finansavimo tikslingumo ir finansavimo apimties departamento generaliniam direktoriui teikia departamento generalinio direktoriaus įsakymu iš departamento valstybės tarnautojų sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisija į savo posėdžius patariamojo balso teise gali kviesti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų atstovus. Komisijos siūlymai departamento generaliniam direktoriui yra rekomendacinio pobūdžio. Priimdamas kitokį, nei komisijos siūlomas, sprendimą, departamento generalinis direktorius savo sprendime turi nurodyti kitokio, nei pasiūlytas Komisijos, sprendimo motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

15. Komisijos nariais gali būti skiriami departamento valstybės tarnautojai, atliekantys funkcijas kūno kultūros ir sporto sričių administravimo, finansų ar teisės srityse, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einamoms pareigoms priskirtose veiklos srityse. Prieš pradėdami veiklą komisijoje, komisijos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas.

16. Sudarydamas komisiją departamento generalinis direktorius iš komisijos narių paskiria pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir komisijos sekretorių.

17. Ne rečiau kaip kas 3 metus komisijos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės ir pakartotinai komisijos nariu gali būti skiriamas praėjus ne mažiau kaip 2 metams po jo veiklos komisijos sudėtyje pabaigos.

18. Komisija veikia pagal departamento generalinio direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

19. Departamento generalinio direktoriaus sprendimai dėl komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo skelbiami Teisės aktų registre ir departamento interneto svetainėje.

20. Pareiškėjų aprašo 7.1, 7.2 papunkčiuose ir 11 punkte nustatytais terminais pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl programų finansavimo (atsisakymo finansuoti) priimti ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po tų metų, kuriais buvo pateiktos programos, sausio 10 d.

21. Sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų programai įgyvendinti skyrimo (neskyrimo) priima departamento generalinis direktorius. Programos įgyvendinimui skiriamų valstybės biudžeto lėšų dalis negali sudaryti daugiau kaip 90 procentų visų programos tinkamų finansuoti išlaidų dalies. Programos priemonės, kurią įgyvendinant numatoma organizuoti tarptautines sporto varžybas, kurių organizavimui nėra gautas departamento pritarimas, kaip to reikalaujama pagal Tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje tvarkos aprašą, patvirtintą departamento generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“, įgyvendinimui didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti 30 000 eurų.

22. Apie priimtą sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, kartu įteikiant jam priimto sprendimo kopiją.

23. Departamento interneto svetainėje viešinamas programas pateikusių subjektų sąrašas, taip pat skelbiami departamentui pateikti aprašo 7.1 papunktyje nurodyti dokumentai, programų santraukos, prašomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumos, komisijos protokolai ir departamento generalinio direktoriaus sprendimai dėl lėšų skyrimo (neskyrimo), informacija apie programų finansavimo rezultatus, valstybės biudžeto lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą, aprašo 42.1 ir 42.3 papunkčiuose nurodytos pareiškėjų pateiktos ataskaitos.

24. Valstybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

24.1. pareiškėjas neatitinka atitinkamai aprašo 3 ar 4 punktuose nurodytų bendrųjų finansavimo kriterijų;

24.2. pareiškėjas sustabdęs ar apribojęs savo veiklą ir veiklos sustabdymas ar apribojimas neleistų įgyvendinti pateiktos programos;

24.3. pareiškėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

24.4. pareiškėjo atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas;

24.5. pareiškėjas dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

24.6. pareiškėjo programos priemonės nedera su Pasauliniu antidopingo kodeksu.

25. Jeigu 24 punkte nurodytos aplinkybės atsirado iki sprendimo skirti valstybės biudžeto lėšų programai įgyvendinti priėmimo dienos, tačiau paaiškėja po sprendimo priėmimo, šis sprendimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo panaikinamas, o išmokėtos valstybės biudžeto lėšos ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytos netesybos per 20 darbo dienų nuo sprendimo panaikinimo ir jo kopijos vykdytojui išsiuntimo turi būti grąžintos į valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą departamento sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

26. Jeigu 24 punkte (išskyrus 24.5 papunktyje nurodytą atvejį, kuriam esant taikomas aprašo 25 punktas) nurodytos aplinkybės atsiranda po sprendimo skirti valstybės biudžeto lėšų programai įgyvendinti priėmimo, valstybės biudžeto lėšų mokėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškėjimo apie tokių aplinkybių atsiradimą sustabdomas, o aplinkybėms esant išmokėtos valstybės biudžeto lėšos ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytos netesybos per 20 darbo dienų nuo departamento nurodymo išsiuntimo turi būti grąžintos į valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą departamento sąskaitą.

Jeigu aplinkybės išnyksta nepasibaigus programos įgyvendinimo terminui, valstybės biudžeto lėšų mokėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškėjimo apie tokių aplinkybių išnykimą atnaujinamas toms programos priemonėms, kurių vykdymo terminai nėra pasibaigę, priešingu atveju – priimamas sprendimas nutraukti valstybės biudžeto lėšų mokėjimą programos įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

IV. TINKAMOS FINANSUOTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠLAIDOS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

27. Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas pripažįstamas tinkamu, jeigu išlaidos yra tiesiogiai susijusios ir būtinos programos įgyvendinimui, realios (patirtos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes ir užregistruotos vykdytojo apskaitoje), atitinkančios rinkos kainas, pagrįstos faktinį lėšų panaudojimą įrodančiais dokumentais ir numatytos detaliojoje programos lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – sąmata).

28. Tinkamomis pripažįstamos šios programos įgyvendinimo išlaidos:

28.1. fizinių asmenų, kurie tiesiogiai vykdo programą (yra įdarbinti vykdytojo) (toliau – tiesioginiai vykdytojai), darbo užmokesčiui ir su tuo susiję vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai. Valstybės biudžeto lėšomis gali būti apmokama tik ta programos tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su programos įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal programos įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje). Tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčiui iš valstybės biudžeto lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio suma;

28.2. programos vykdymui būtinų kanceliarinių prekių, kitų biuro prekių (išskyrus ilgalaikį turtą) ir paslaugų įsigijimo išlaidos;

28.3. transporto išlaidos (degalams, transporto priemonių eksploatacijai, draudimui, transporto priemonių nuomai, kelionių bilietams);

28.4. telekomunikacinių paslaugų (ryšių), pašto išlaidos;

28.5. patalpų (tame tarpe ir sporto bazių), skirtų programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, nuomos ir eksploatavimo (patalpų priežiūros darbai ir paslaugos, komunalinių paslaugų, draudimo) išlaidos programos įgyvendinimo laikotarpiu;

28.6. komandiruočių faktinės išlaidos (vykimo į sporto renginio vietą ir grįžimo atgal), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse;

28.7. maitinimo išlaidos;

28.8. autoriniai atlyginimai (pagal autorines sutartis);

28.9. kompensuojamosios išlaidos;

28.10. išlaidos sporto inventoriui ir (ar) įrangai, kurios reikalingos programai tiesiogiai vykdyti, įsigyti ar nuomoti. Valstybės biudžeto lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 15000 Eur įsigyjamo sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, kurie priskirtini ilgalaikio turto kategorijai, vertės, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 procentų pirkinio vertės vykdytojas padengia kitų šaltinių lėšomis;

28.11. išlaidos kūno kultūros ir sporto specialistų, atitinkamos sporto šakos teisėjų ir kito sportininkus aptarnaujančio personalo mokymui, jų kvalifikacijos kėlimui;

28.12. išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymo viešinimui (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su programos įgyvendinimu);

28.13. išlaidos sporto bazių priežiūros inventoriui ir (ar) įrangai įsigyti. Valstybės biudžeto lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 15000 Eur įsigyjamo sporto bazių priežiūros inventoriaus (įrangos), kuris priskirtinas ilgalaikio turto kategorijai, vertės, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 procentų pirkinio vertės vykdytojas padengia kitų šaltinių lėšomis;

28.14. banko paslaugų mokesčiai, tiesiogiai susiję su programos vykdymu;

28.15. išlaidos už teikiamas buhalterines paslaugas, jeigu vykdytojas neturi buhalterio ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą;

28.16. kitos, nei nurodyta aprašo 28.1–28.15 papunkčiuose išlaidos, susijusios su sporto renginio organizavimu. Jeigu organizuojant sporto renginį įsigyjamas daiktas, priskirtinas ilgalaikio turto kategorijai, valstybės biudžeto lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 15000 Eur įsigyjamo daikto vertės, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 procentų pirkinio vertės vykdytojas padengia kitų šaltinių lėšomis;

28.17. aprašo 28.1–28.16 papunkčiuose programos priemonėms vykdyti numatytos išlaidos, kurias vykdytojas patyrė iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo momento (tačiau ne anksčiau, kaip iki metų, einančių po tų metų, kuriais buvo pateikta programa, sausio 1 dienos) ir buvo įtraukęs į pateiktą programą. Tokios išlaidos įtraukiamos į pirmojo ketvirčio, už kurį teikiamos ataskaitos, išlaidas.

29. Iki 5 procentų valstybės biudžeto lėšų sumos, skirtos programai įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti.

30. Programos administravimo išlaidoms (programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitoms) gali būti panaudojama ne daugiau kaip 25 procentai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

31. Įgyvendinant programą išlaidų dydžiai gali skirtis nuo planuotų sąmatoje, tačiau faktinės išlaidos suminėje vienos išlaidų rūšies sąmatos eilutėje negali viršyti planuotų daugiau kaip 20 procentų.

Jeigu įgyvendinant programą išlaidų dydžiai bus paskirstyti kitaip nei planuota sąmatoje ir viršys šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą dydį, toks lėšų panaudojimas bus laikomas netinkamu.

32. Departamentas turi teisę perskirstyti valstybės biudžeto lėšas, kurios buvo skirtos atitinkamų programų įgyvendinimui, tačiau nebuvo išmokėtos, nes toks sprendimas buvo panaikintas arba per nustatytą terminą su pareiškėjais nebuvo sudarytos sutartys, taip pat – kurios buvo vykdytojų sutaupytos ar nepanaudotos dėl kitų priežasčių ir grąžintos departamentui, kitoms programoms finansuoti. Sprendžiant klausimą dėl papildomo finansavimo vykdomų programų įgyvendinimui skyrimo ir papildomai skiriamų valstybės biudžeto lėšų dydžio, vadovaujamasi aprašo 14 punkte nurodytais specialiaisiais finansavimo kriterijais. Šiame punkte nurodytos valstybės biudžeto lėšos perskirstomos kasmet gruodžio 1-10 d.

Priėmus sprendimą skirti papildomų lėšų programai įgyvendinti, vykdytojas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jo informavimo apie priimtą sprendimą dėl papildomo programos finansavimo privalo sudaryti su departamentu susitarimą dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo. Jeigu vykdytojas atsisako sudaryti susitarimą dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo ar dėl vykdytojo kaltės praleidžiamas nustatytas terminas susitarimo dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo sudarymui, susitarimas dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo su pareiškėju nesudaromas ir sprendimas dėl papildomų lėšų pareiškėjo programai įgyvendinti skyrimo panaikinamas.

 

V. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ SUDARYMO, GALIOJIMO IR PAKEITIMO YPATUMAI

 

33. Priėmus sprendimą skirti valstybės biudžeto lėšų pateiktai programai finansuoti, su pareiškėju sudaroma valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (pagal aprašo 8 priede pateiktą sutarties formą).

Pareiškėjas, kurio pateiktai programai įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti valstybės biudžeto lėšų programai įgyvendinti kopijos jam išsiuntimo ar įteikimo tiesiogiai, atvykus į departamentą, privalo pateikti departamentui pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties du egzempliorius. Departamentas, gavęs pasirašytos sutarties egzempliorius, privalo juos įvertinti ir pasirašyti per 5 darbo dienas nuo šių egzempliorių gavimo dienos.

Jeigu nustatomi valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties netikslumai, departamentas apie tai informuoja pareiškėją, kuris privalo patikslinti sutartį ir iš naujo pateikti du pasirašytus sutarties egzempliorius. Visais atvejais negali būti praleistas šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytas terminas.

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo. Jeigu per šį terminą valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis nesudaroma ne dėl departamento kaltės, sprendimas skirti lėšų netenka galios.

Programos įgyvendinimui skirtos valstybės biudžeto lėšos vykdytojui pervedamos pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles, patvirtintas finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“.

34. Siekdamas pakeisti sudarytą valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, vykdytojas privalo pateikti departamentui motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytos priežastys, sąlygojančios būtinybę keisti sutartį, bei pateikti du pasirašytus susitarimo dėl sutarties pakeitimo egzempliorius.

35. Gautus vykdytojų prašymus dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo departamentas privalo išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo šių prašymų gavimo departamente.

36. Susitarimas dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo pasirašomas arba vykdytojui įteikiama departamento generalinio direktoriaus motyvuoto sprendimo dėl atsisakymo pakeisti sutartį kopija per 10 darbo dienų nuo departamento generalinio direktoriaus atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

37. Departamentui nesutikus pakeisti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sąlygų, vykdytojas privalo per 20 darbo dienų nuo motyvuoto sprendimo dėl atsisakymo pakeisti sutartį kopijos gavimo dienos į sutartyje nurodytą departamento sąskaitą grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas neįvykusioms (neįvyksiančioms) programos priemonėms įgyvendinti.

38. Departamentas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai:

38.1. aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytais atvejais;

38.2. kai vykdytojas laiku nepateikia ataskaitų apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi nustatytų įsipareigojimų;

38.3. kai nustatoma, kad programai skirtas valstybės biudžeto lėšas vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį, ar nustatomi kiti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sąlygų arba aprašo pažeidimai (išskyrus aprašo 38.1 ir 38.2 papunkčiuose nurodytus atvejus) ir vykdytojas per departamento nustatytą terminą jų nepašalina.

39. Nutraukus valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį pagal aprašo 38.1 papunktį, taikomi atitinkamai aprašo 25 ar 26 punktai.

Kai valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis nutraukiama nustačius, kad programai skirtas valstybės biudžeto lėšas vykdytojas naudojo ne pagal paskirtį, arba dėl to, kad vykdytojas pažeidė aprašo ar valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sąlygas dėl programos išlaidų kofinansavimo kitų šaltinių lėšomis, vykdytojas privalo per 20 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą departamento sąskaitą grąžinti visas sutarties pagrindu išmokėtas valstybės biudžeto lėšas ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytas netesybas.

Kai valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis nutraukiama kitais aprašo 38 punkte numatytais pagrindais, vykdytojas privalo per 20 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą departamento sąskaitą grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas neįvykusioms programos priemonėms įgyvendinti, ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytos netesybos.

40. Nutraukus valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį aprašo 38 punkte numatytais pagrindais, departamentas turi teisę reikalauti netesybų.

41. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis gali būti nutraukiama ir abipusiu sutarties šalių susitarimu. Šiuo atveju vykdytojas privalo nustatyta tvarka atsiskaityti už panaudotas valstybės biudžeto lėšas, o nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas – per 20 darbo dienų nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties nutraukimo, bet ne vėliau, kaip iki kitų metų sausio 10 dienos, grąžinti į sutartyje nurodytą departamento sąskaitą.

 

VI. ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS TVARKA

 

42. Vykdytojas, įgyvendindamas programą, privalo sutartyje nustatytais terminais departamentui pateikti šiuos dokumentus:

42.1. detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitą (pagal aprašo 9 priede nurodytą formą Nr. 1);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

42.2. valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registrą (pagal aprašo 10 priede nurodytą formą Nr. 2), jeigu įgyvendinant programą vykdytojas patyrė išlaidų ir (ar) sąnaudų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

42.3. programos priemonių, kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo ketvirčio ataskaitą (pagal aprašo 11 priede nurodytą formą Nr. 3);

42.4. nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitą (pagal aprašo 12 priede nurodytą formą Nr. 4).

43. Departamentui pareikalavus, vykdytojas privalo pateikti ūkinių-finansinių dokumentų (sąskaitų faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) ir kitų, su programos įgyvendinimu susijusių, dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas.

 

VII. DEPARTAMENTO IR VYKDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

44. Departamentas privalo:

44.1. teikti vykdytojui metodinę ir informacinę pagalbą rengiant valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitais programos įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo klausimais;

44.2. raštu prieš 7 darbo dienas informuoti vykdytoją apie planuojamą lėšų patikrinimą, nurodydamas, kurio laikotarpio lėšų panaudojimas bus tikrinamas ir kokius dokumentus reikės pateikti;

44.3. skelbti su departamento skiriamų valstybės biudžeto lėšų administravimu susijusią informaciją departamento interneto svetainėje;

44.4. vykdyti kitas apraše nustatytas pareigas. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje šalys gali sutarti dėl papildomų pareigų departamentui, kurios neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams.

45. Departamento teisės:

45.1. patikrinus išmokėtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą bei radus pažeidimų, nustatyti protingą, ne trumpesnį kaip 3 ir ne ilgesnį kaip 14 dienų, terminą pažeidimams pašalinti. Jeigu vykdytojas laiku nepašalina pažeidimų, departamentas turi teisę reikalauti grąžinti ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, taip pat sustabdyti tolesnį lėšų mokėjimą ar priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo (jei sutarties vykdymo terminas dar nėra pasibaigęs);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

45.2. vienašališkai keisti atsiskaitymo už panaudotas lėšas dokumentų pateikimo formas ir tvarką;

45.3. reikalauti pateikti visas išlaidas pateisinančių dokumentų patvirtintas kopijas;

45.4. departamentas turi ir kitų apraše numatytų teisių. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje šalys gali sutarti dėl papildomų teisių departamentui, kurios neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams.

46. Vykdytojas privalo:

46.1. valstybės biudžeto lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

46.2. valstybės biudžeto lėšomis įsigytą sporto bazės priežiūros įrangą, sporto inventorių ar sporto įrangą naudoti ir apskaityti ne trumpesnį nei programoje nurodytą planuotą šių daiktų naudojimo laikotarpį, išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, daikto žuvimo dėl nenugalimos jėgos atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas prarandamas ar sugenda ne dėl vykdytojo kaltės;

46.3. programos įgyvendinimo metu valstybės biudžeto lėšomis įsigytą tikslinę transporto priemonę naudoti tik tam tikslui, kurį buvo nurodęs programoje;

46.4. prekių, paslaugų ir darbų pirkimus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, išskyrus atvejus, kai vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nepriskirtinas perkančiųjų organizacijų kategorijai;

46.5. teikti departamentui sutartyje nustatytais terminais aprašo 42 punkte nurodytus dokumentus;

46.6. naudojant programos įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

46.7. laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių;

46.8. sudaryti sąlygas atlikti valstybės biudžeto lėšų naudojimo patikrinimus, pateikti prašomus dokumentus;

46.9. pašalinus nustatytus pažeidimus, apie tai nedelsiant raštu informuoti departamentą;

46.10. raštu informuoti departamentą apie pasiekimus sporto varžybose, kurių vykdymas buvo finansuotas valstybės biudžeto lėšomis;

46.11. viešindamas programos priemones nurodyti, kad jų įgyvendinimą finansuoja departamentas (nuorodos ruošinys pateikiamas departamento interneto svetainėje www. kksd. lt;

46.12. vykdyti kitas apraše nustatytas pareigas. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje šalys gali sutarti dėl papildomų pareigų vykdytojui, kurios neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams.

47. Vykdytojo teisės:

47.1. gauti informacinę ar metodinę pagalbą, reikalingą rengiant valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitais programos įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo klausimais;

47.2. teikti prašymus dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo;

47.3. vykdytojas turi ir kitų apraše numatytų teisių. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje šalys gali sutarti dėl papildomų teisių vykdytojui, kurios neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams.

 

VIII. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

48. Programų įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolė vykdoma departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IX. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMAS PAREIŠKĖJŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

 

49. Projektai valstybės biudžeto lėšomis finansuojami pagal departamento skelbiamus atskirus konkursus.

50. Kiekvienu atveju, vykdydamas atitinkamą projektų finansavimo konkursą, departamento generalinis direktorius nustato specialiuosius šių projektų finansavimo kriterijus ir kitas konkurso sąlygas, kuriuos paskelbia Teisės aktų registre ir departamento interneto svetainėje. Projekto konkurso sąlygose pareiškėjams be aprašo 5 punkte nustatytų gali būti numatomi ir papildomi reikalavimai.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Už valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir teikiamų dokumentų teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų tinkamą apskaitos tvarkymą atsako vykdytojas.

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas

 

3 priedas

 

4 priedas

 

5 priedas

 

6 priedas

 

7 priedas

 

8 priedas pagal V-564

Priedo pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

9 priedas pagal V-564 (nauja redakcija)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

11 priedas

 

12 priedas

 

10 priedas pagal V-564 (nauja redakcija)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-284, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 63-3207 (2012-06-05), i. k. 1124090ISAK000V-284

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-265, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09460

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarčių formų patvirtinimo“ bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl ataskaitų už biudžeto lėšų panaudojimą formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-502, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17199

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-69, 2015-02-03, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02075

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-116, 2015-03-03, paskelbta TAR 2015-03-05, i. k. 2015-03402

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-155, 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05510

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-543, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10499

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-794, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15517

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-980, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19567

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-564, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11973

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-884, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18006

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo