Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 107-3991, i. k. 1041100NUTA00000852

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. 1340, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21801

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2004 m. liepos 7 d. Nr. 852

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 punktu, 7 straipsnio 1 dalies 4, 7–12 punktais, 8 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 ir 4 punktais, 3 dalies 1 ir 2 punktais, 6 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 4, 10 ir 12 punktais, 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 3 ir 5 punktais, 17 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 10 dalimi, 19 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 21 straipsnio 3 dalimi, 23 straipsnio 1, 3 ir 8 dalimis, 24 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalimi, 5 dalies 3 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalimi, 12 dalies 5 punktu, 13 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1340, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21801

 

1.   Patvirtinti Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją:

2.1. patvirtinti:

2.1.1. Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašą;

2.1.2. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą;

2.1.3. tipinę sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos formą;

2.1.4. Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašą;

2.2. nustatyti:

2.2.1. tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarką;

2.2.2. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūrą;

2.2.3. pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas formą;

2.2.4. transporto priemonės degalų normos nustatymo tvarką.

3. Įgalioti Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

3.1. vykdyti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas ir kitas funkcijas, susijusias su socialinės įmonės statuso suteikimu ir panaikinimu, valstybės pagalbos skyrimu ir mokėjimu;

3.2. nustatyti subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms steigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetus kalendoriniams metams.

4. Įgalioti Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyti  Socialinių įmonių įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m.  gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1340

 

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ NEREMTINŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 11 straipsnio 1 dalies 4 ir 10 punktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1340, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21801

 

2. Socialinių įmonių neremtinoms veiklos rūšims priskiriama:

2.1. Tabako auginimas (01.15*).

2.2. Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla (01.70).

2.3. Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B).

2.4. Gėrimų gamyba (11), išskyrus nealkoholinių gėrimų gamybą; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą (11.07).

2.5. Tabako gaminių gamyba (12).

2.6. Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba (19).

2.7. Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba (20.14).

2.8. Branduolinio kuro perdirbimas (24.46).

2.9. Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba (30.11).

2.10. Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra (33.15).

2.11. Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra (33.16).

2.12. Kranų ir kitokios statybos įrangos, kuri negali būti priskirta konkrečiai statybos sričiai, su operatoriaus samdymu, nuoma (veiklos rūšis priskirta 43.99).

2.13. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (G), išskyrus variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą (45.2), ir Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse (47.79).

2.14. Transportas ir saugojimas (H), išskyrus pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklą (53).

2.15. Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla (56.3).

2.16. Programų rengimas ir transliavimas (60).

2.17. Telekomunikacijos (61).

2.18. Finansinė ir draudimo veikla (K).

2.19. Nekilnojamojo turto operacijos (L).

2.20. Teisinė veikla (69.10).

2.21. Nuoma ir išperkamoji nuoma (77).

2.22. Apsaugos ir tyrimo veikla (80).

2.23. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas (O).

2.24. Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla (92).

2.25. Kita aptarnavimo veikla (S), išskyrus kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymą (95); kitą asmenų aptarnavimo veiklą (96).

2.26. Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla (U).

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1340, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21801

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1502, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6400 (2004-12-02), i. k. 1041100NUTA00001502

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 180, 2012-02-15, Žin., 2012, Nr. 23-1062 (2012-02-22), i. k. 1121100NUTA00000180

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1029, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14582

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 967, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15302

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1340, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21801

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo

 

 * Čia ir toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, sekcija, skyrius, grupė ar klasė.