Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 28-1013, i. k. 1022250ISAK00000112

 

Nauja redakcija nuo 2018-04-11:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 8 d. Nr. 112

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalimi ir Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 111 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles;

1.2. Receptų blankų formas;

1.3. Kompensacijos rūšių sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-840, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12513

 

1.4. Receptuose vartotinas santrumpas;

1.5. Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašą;

1.6. Receptų sunaikinimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos

apsaugos Ministras                           Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 28 d.

įsakymo Nr. V-669 redakcija)

 

 

RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato receptų rašymo tvarką, vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams, popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones  vaistinėje, tvarką.

2. Šios Taisyklės nereglamentuoja paramos ir labdaros būdu gaunamų vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo (pardavimo).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Bendrinis veikliosios medžiagos pavadinimas – tarptautiniu (-iais) prekės ženklu neregistruotas (-ai) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), jei jo (jų) nėra − veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas (-i) Europos farmakopėjoje, jei jo (jų) nėra – veikliosios (-iųjų)  medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas (-i) Europos Sąjungos valstybės narės ar trečiosios valstybės nacionalinėje farmakopėjoje; jei jo (jų) nėra − įprastas (-i) bendrinis (-iai) veikliosios (-iųjų)  medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), jei jo (jų) nėra – mokslinis (-iai) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

3.2. Elektroninis receptas – Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) priemonėmis sudarytas ir patvirtintas receptas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

3.3. Elektroninis vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumentas (toliau – išdavimo (pardavimo) dokumentas) – ESPBI IS priemonėmis sudarytas ir patvirtintas dokumentas, patvirtinantis vaistinio preparato, medicinos pagalbos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimą (pardavimą), pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

3.31. Kitos ES valstybės apdraustasis asmuo, apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES valstybės), taip pat asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, kuriems pagal Tarybos Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos  toliau taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo  ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 987/2009, nustatančiame Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, įtvirtintos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

3.4. Konkretus vaistinio preparato pavadinimas – sugalvotas (toks, kurio negalima supainioti su bendriniu veikliosios medžiagos pavadinimu) arba, jei jo nėra, bendrinis (-iai) veikliosios medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai) ir rinkodaros teisės turėtojo pavadinimas, arba mokslinis pavadinimas (-ai) ir rinkodaros teisės turėtojo pavadinimas.

3.5. Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės (toliau – kompensuojamosios MPP) – medicinos pagalbos priemonės (toliau – MPP), įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ (toliau – C sąrašas).

3.6. Kompensuojamųjų vaistų pasas – iš 3 formos receptų sudarytas dokumentas.

3.7. Narkotinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kuriame yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, I sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ ir II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

 

3.71. Neteko galios nuo 2022-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

3.8. Psichotropinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kuriame yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

3.9. Receptas – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė įsigyti vaistinį preparatą, medicinos priemonę (medicinos prietaisą), kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę ir kuris išrašytas reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas tas dokumentas.

3.10. Reta liga – liga (ar sveikatos būklė), kuria serga mažiau kaip 5 iš 10 000 gyventojų.

3.11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“, Siūlymo parduoti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI RECEPTŲ RAŠYMO REIKALAVIMAI

 

4. Receptai rašomi:

4.1. kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams:

4.1.1. pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji), gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare;

4.1.2. apdraustiesiems, hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – hospitalizuoti pacientai), gali būti išrašomi ambulatoriškai gydyti skirti kompensuojamieji vaistiniai preparatai, kurie buvo skiriami ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizacijos. Pasibaigus ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų paskyrimo laikui, hospitalizuotiems pacientams stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gydymui tęsti turi būti išrašyti tie patys kompensuojamieji vaistiniai preparatai, kurie buvo skiriami ambulatoriškai gydyti iki hospitalizacijos. Šie kompensuojamieji vaistiniai preparatai kiekvieną kartą išrašomi ne ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai kompensuojamojo vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė, vadovaujantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) arba Europos Komisijos oficialiai skelbiama informacija apie vaistinį preparatą (vaistinio preparato charakteristikų santrauka) (toliau − vaistinio preparato charakteristikų santrauka), yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, – šiuo atveju kiekvieną kartą gali būti išrašoma viena mažiausia kompensuojamojo vaistinio preparato vidinė pakuotė. Apie kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose (popieriniuose arba elektroniniuose) (toliau − medicinos dokumentai). Jei gydymą kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais reikia koreguoti, ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų išrašyti negalima – paskirtais vaistiniais preparatais hospitalizacijos metu turi aprūpinti stacionarinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

4.1.3. hospitalizuotiems pacientams jų išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dieną, vadovaujantis Taisyklių 9 punktu, vienu kartu galima išrašyti ne ilgesniam kaip vieno mėnesio trukmės gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai kompensuojamojo vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė, vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka, yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, – šiuo atveju gali būti išrašoma viena mažiausia kompensuojamojo vaistinio preparato vidinė pakuotė. Apie kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

4.2. kompensuojamosioms MPP:

4.2.1. apdraustiesiems, gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare;

4.2.2. hospitalizuotiems pacientams jų išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dieną vienu kartu galima išrašyti arba ne ilgesniam kaip dešimties dienų naudojimo kursui, arba, jeigu gamintojo pakuotė skirta ilgesniam nei vieno mėnesio naudojimo kursui ir jos negalima išardyti, – mažiausią kompensuojamosios MPP gamintojo pakuotę, atsižvelgiant į C sąraše nustatytas MPP kompensavimo sąlygas.

4.3. nekompensuojamiesiems vaistiniams preparatams, MPP ir medicinos priemonėms (medicinos prietaisams) pacientams, gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare.

5. Teisę pagal nustatytą kompetenciją išrašyti receptus turi tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti sveikatos priežiūros specialistai (toliau sveikatos priežiūros specialistai). Teisę išrašyti receptus kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ar kompensuojamosioms MPP turi tik sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau ASPĮ), pasirašiusiose su teritorine ligonių kasa (toliau TLK) sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros  paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

6. Receptuose galima išrašyti tik vaistinius preparatus, kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre, Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše ar neregistruotus vaistinius preparatus Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais.

7. Draudžiama ambulatoriškai besigydantiems pacientams išrašyti šiuos vaistinius preparatus, kurie leidžiami vartoti tik stacionare ir (ar) kurių sudėtyje yra sintetinės kilmės vaistinių medžiagų, priklausančių opioidų grupei, kai jie skiriami pagal indikacijas pakaitiniam gydymui ir vaistinių preparatų inhaliacinei ar intraveninei narkozei: Dietileterį, Etomidatą, Halotaną, Izofluraną, Ketaminą, Metoheksitalį, Natrį oksibutiratą, Propofolį, Remifentanilį, Sevofluraną, Tiopentalį.

8. Receptuose gali būti išrašomi nereceptiniai vaistiniai preparatai.

9. Vaistiniai preparatai recepte išrašomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais bei diagnostikos ir gydymo protokolais atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše (A sąrašą), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – A sąrašas) nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka ir A sąraše nustatytomis vaistinių preparatų kompensavimo sąlygomis, išskyrus atvejus, kai vaistas išrašomas retai ligai gydyti arba jei ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą leisti konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą pagal vaistinio preparato santraukoje nenurodytas, tačiau moksliškai pagrįstas terapines indikacijas, farmakologines savybes, atsargumo priemones, dozavimą ir gydymo kursą, atsižvelgdama į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas.

10. Jeigu diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše ar diagnostikos ir gydymo protokole, atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, atsižvelgiant į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, nurodyta, kad vienu kartu vaistinį preparatą leidžiama skirti trumpesniam gydymo kursui, nei nurodyta Taisyklių 22, 24, 28, 30, 72 punktuose ir 77.1.1, 77.2 papunkčiuose, sveikatos priežiūros specialistas vaistinį preparatą gali išrašyti ne ilgesniam gydymo kursui, nei nurodytas diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše ar diagnostikos ir gydymo protokole, atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, atsižvelgiant į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

 

11. Retoms ligoms klasifikuoti naudojama Europos retų ligų klasifikacija, skelbiama interneto svetainėje http://www.orpha.net/.

12. Prieš išrašydamas receptą vaistiniams preparatams ar kompensuojamajai MPP, pagal įrašus apdraustojo kompensuojamųjų vaistų pase ir (ar) paciento medicinos dokumentuose sveikatos priežiūros specialistas privalo patikrinti, kokių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP anksčiau buvo išrašyta ir, jei yra galimybė patikrinti – kokių buvo išduota. Pakartotinai išrašant to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos vaistinį preparatą ar tos pačios kompensuojamųjų MPP grupės, to paties dydžio kompensuojamąją MPP pacientams, kuriems šių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP buvo išduota anksčiau, ir jie, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialisto nurodytą vartojimo (naudojimo) informaciją dar nesuvartoti ar atitinkamai nesunaudoti, reikia nurodyti recepto įsigaliojimo datą, pagal kurią receptas gali įsigalioti ne anksčiau kaip likus 5 dienoms iki baigsis prieš tai išduoti (parduoti) vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP, išskyrus Taisyklių 13 punkte nustatytą atvejį, kai receptas įsigalioja recepto išrašymo dieną. Laikotarpis nuo recepto išrašymo datos iki jo įsigaliojimo datos negali būti ilgesnis nei 2 savaitės, išskyrus atvejus, kai recepto popieriniame blanke yra žyma „Gydymui tęsti“. Šio punkto reikalavimai netaikomi Taisyklių 831 papunktyje ir 13 punkte nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

 

13. Sveikatos priežiūros specialistas (atitinkamai pagrindęs paciento medicinos dokumente) gali pakartotinai naujame recepte išrašyti to paties stiprumo, farmacinės formos vaistinį preparatą, į kurio sudėtį įeina to (tų) paties (-ių) bendrinio (-ių) pavadinimo (-ų) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os) (kai pacientui anksčiau išrašytame recepte nurodyto to paties vaistinio preparato vartojimas dar yra nepasibaigęs), išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, atitinkamai recepte nurodant Taisyklių 681 arba 85.171 papunktyje nustatytą informaciją, jeigu pacientas įsigijo vaistinėje ankstesniame recepte išrašytus vaistinius preparatus, tačiau:

13.1. juos prarado dėl pagrįstų priežasčių (kitų asmenų neteisėta veika, stichinė nelaimė, gaisras, eismo įvykis ar kita) ir šios pagrįstos vaistinio preparato praradimo priežastys yra pagrindžiamos atitinkamos kompetentingos institucijos išduotu dokumentu;

13.2. negali jų vartoti dėl medicininių priežasčių;

13.3. sveikatos priežiūros specialistas paskyrė anksčiau įsigytus vaistinius preparatus vartoti kitaip nei nurodyta ankstesniame recepte (vaistiniai preparatai skiriami vartoti dažniau ar didesnėmis dozėmis).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

14. Skiriant tos pačios farmakoterapinės grupės vaistinį preparatą, į kurio sudėtį įeina to (tų) paties (-ių) bendrinio (-ių) pavadinimo (-ų) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os), tačiau skirtingos farmacinės formos ir (ar) skirtingo stiprumo, vienu metu galima išrašyti tiek receptų, kiek reikia gydymo kursui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

15. Receptai galioja:

15.1. receptai, kuriuose išrašyti narkotiniai vaistiniai preparatai, – iki 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną;

15.2. receptai, kuriuose išrašyti vaistiniai preparatai (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus), kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), išskyrus receptus su žyma „Gydymui tęsti“ ar žyma „Ilgalaikiam gydymui“, – iki 30 dienų, įskaitant įsigaliojimo dieną;

15.3. receptai su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ – iki 360 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną;

15.4. receptai su žyma „Gydymui tęsti“ – iki 180 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną.

16. Konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką sprendžia sveikatos priežiūros specialistas, atsižvelgdamas į Taisyklių 15 punkto reikalavimus, išskyrus popierinės formos receptus su žyma „Gydymui tęsti“ – jų galiojimą nurodo farmacijos specialistas ir jie galioja Taisyklių 73 punkte nurodytą teminą.

17. Receptuose su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“ gali būti išrašomi tik vaistiniai preparatai, skirti pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, gydyti, taip pat vaistiniai preparatai, skirti gimstamumui kontroliuoti, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

18. Viename recepte galima išrašyti:

18.1. vieną vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą);

18.2. ne daugiau kaip 100 ml etanolio kaip ekstemporaliojo vaistinio preparato sudedamosios dalies, nepriklausomai nuo jo koncentracijos.

19. Receptas rašomas lietuvių kalba, išskyrus Taisyklių 61.9 papunktyje nustatytą atvejį, kai anglų ar lotynų kalba yra pagrindžiama, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas (nurodant konkretų vaistinio preparato pavadinimą), ir popieriniuose receptuose sveikatos priežiūros specialisto kreipimąsi recipe ((liet. paimk) santrumpa Rp. (toliau – recepto Rp.)) į farmacijos specialistą dėl vaistinio preparato gamybos ir (ar) išdavimo, kuris gali būti rašomas lotyniškai. Recepte turi būti vartojami farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, vartojimo metodų, laikymo sąlygų, tinkamumo vartoti laiko standartiniai terminai, nurodyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko tvirtinamuose Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašuose, tarptautiniu prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų bei vaistinių medžiagų, nurodytų Europos farmakopėjoje, pavadinimai ir kiti standartiniai terminai.

20. Receptuose išrašomi pramoniniu būdu pagaminti vaistiniai preparatai nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau – bendrinis pavadinimas), išskyrus:

20.1. nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų, ir vaistinius preparatus, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės, paeiliui vartojamos skirtingos farmacinės formos ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės leidžiama nurodyti konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje;

20.2. vardinius vaistinius preparatus ir registracijos sąlygų neatitinkančius vaistinius preparatus, skiriamus pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardiniai vaistiniai preparatai), mažo terapinio indekso vaistinius preparatus, kuriuos pacientas vartojo anksčiau (nepaisant stiprumo ir (ar) farmacinės formos), biologinius vaistinius preparatus – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

 

20.3. vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui GKK priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK sprendimu“. GKK priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio GKK sprendimo nereikia).

21. Recepte išrašomų vaistinių preparatų dozuočių ar pakuočių kiekis, kompensuojamųjų MPP ir medicinos priemonių (medicinos prietaisų) vienetų kiekis nurodomas atsižvelgiant į numatomą gydymo ar naudojimo kursą. Išrašomų recepte vaistinių preparatų dozuočių kiekis turi atitikti vaistinio preparato dozuočių kiekį, esantį išorinėje ar vidinėje pakuotėje, išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti atsižvelgiant į numatytą gydymo kursą. Išrašomų kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų) kiekis turi atitikti gamintojo pakuotę arba dalytis iš gamintojo pakuotės vienetų, išskyrus atvejus, kai tai negalima atsižvelgiant į numatytą naudojimo kursą.

22. Vaistinių preparatų pirmą kartą galima išrašyti gydymo kursui, ūmių ligų atvejais trunkančiam iki 10 dienų, kitais atvejais – iki vieno mėnesio, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti. Jei būtina vaistinius preparatus vartoti ir toliau, įsitikinus, kad vaistiniai preparatai veiksmingi, galima pakartotinai išrašyti ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui skirtą vaistinių preparatų kiekį (išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25–30 punktais):

22.1. kompensuojamųjų vaistinių preparatų – viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui reikalingą vaistinių preparatų kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose), arba Taisyklių 72 punkte, kai išrašoma popieriniame recepto blanke, ir 85.12.6 papunktyje, kai išrašomas elektroninis receptas, nustatyta tvarka viename ar keliuose receptuose su žyma „Gydymui tęsti“ iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti periodiškai. Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistinių preparatų kiekį (kai viename recepte išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis, kurį galima įsigyti vienu kartu, arba kai recepte su žyma „Gydymui tęsti“ išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir jame nurodytu įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistinių preparatų kiekį ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose);

22.2. nekompensuojamųjų vaistinių preparatų – viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui reikalingą vaistinių preparatų kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose, arba recepte su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ iki 12 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį Taisyklių 61.4 papunktyje nustatyta tvarka nurodant vaistinių preparatų dozuočių ar pakuočių skaičių, skirtą parduoti vienu kartu, kai išrašoma popieriniame recepto blanke, ir 85.12.6 bei 85.12.14 papunkčiuose, kai išrašomas elektroninis receptas, nustatyta tvarka nurodant visą gydymui skirtų vaistinių preparatų kiekį ir vaistinių preparatų įsigijimo periodiškumą. Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 6 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistinių preparatų kiekį (kai viename recepte išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis, kurį galima įsigyti vienu kartu, arba kai recepte su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir jame nurodytu įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistinių preparatų kiekį ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

23. Skystos vartojamos per burną farmacinės formos kompensuojamieji vaistiniai preparatai gali būti išrašomi:

23.1. vaikams iki 6 metų ir asmenims, turintiems rijimo sutrikimą (disfagiją) (kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) R13);

23.2. jei Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne tai pačiai ligai gydyti neįrašyti kitų vartojamų per burną farmacinių formų vaistiniai preparatai, kurių Anatominės terapinės klasifikacijos (toliau – ATC indeksas) kodas sutampa pagal 4 kodo lygius;

23.3. jei vartojami per burną kitos nei skysta farmacinės formos vaistiniai preparatai pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką skiriami tik nuo nustatyto amžiaus ar svorio pacientams arba jų negalima tiksliai dozuoti, atsižvelgiant į paciento amžių ar svorį.

24. Dienos stacionare gydomiems pacientams vienu kartu galima išrašyti:

24.1. ne ilgesniam kaip 7 dienų chemoterapijos kursui – reikalingą kompensuojamųjų injekcinių ar infuzinių antinavikinių vaistinių preparatų kiekį;

24.2. ne ilgesniam kaip 30 dienų chemoterapijos kursui – reikalingą vartojamų per burną farmacinių formų, išskyrus skystas, kompensuojamųjų antinavikinių vaistinių preparatų kiekį;

24.3. ne ilgesniam kaip 10 dienų gydymo kursui kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurie skiriami onkohematologinėms ligoms gydyti dienos stacionare suteikiant pacientui sveikatos priežiūros paslaugą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

24.4. ne ilgesniam kaip 30 dienų gydymo kursui − kitų Taisyklių 24.1, 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nenurodytų kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurie skiriami gydyti dienos stacionare suteikiant pacientui sveikatos priežiūros paslaugą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

25. Vienam pacientui vienu kartu leidžiama išrašyti narkotinių vaistinių preparatų ne ilgesniam nei Taisyklių 28 punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau juose esantis narkotinių medžiagų kiekis, išskyrus Taisyklių 27 punkte numatytą atvejį, neturi viršyti lentelėje nurodytų kiekių:

 

 

Eil. Nr.

 

Veiklioji medžiaga

 

Mato vienetas

 

Kiekis

 

1.

 

Dihidrokodeinas

 

Gramai

 

3

 

2.

 

Kodeinas

 

Gramai

 

3

 

3.

 

Morfinas

 

Gramai

 

8

 

4.

 

Petidinas

 

Gramai

 

1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

 

26. Vienam pacientui vienu kartu leidžiama išrašyti narkotinių vaistinių preparatų ne ilgesniam nei Taisyklių 28 punkte nurodytam laikotarpiui, psichotropinių vaistinių preparatų – ne ilgesniam nei Taisyklių 30 punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau vienu kartu išrašomas šių vaistinių preparatų kiekis, išskyrus Taisyklių 27 punkte numatytą atvejį, neturi viršyti lentelėje nurodytų kiekių:

 

 

Eil. Nr.

 

Veiklioji medžiaga ar veikliųjų medžiagų grupė

 

Dozuotė

 

Kiekis

 

1.

 

Kodeinas mišiniuose su nenarkotinėmis medžiagomis

 

Tabletė

 

30

 

2.

 

Barbitūrinės rūgšties dariniai

 

Ampulė, tabletė

 

20

 

3.

 

Benzodiazepinai

 

Ampulė,

 

30

 

 

 

 

 

tabletė

 

60

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

 

27. Narkotinių medžiagų išrašymo kiekius, nurodytus Taisyklių 25 punkte, ir narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų kiekius, nurodytus Taisyklių 26 punkte, leidžiama viršyti ne daugiau kaip 3 kartus tik esant medicininių indikacijų, skyrimą pagrindžiant įrašais paciento medicinos dokumentuose ir recepte padarant žymą „Ypatingas paskyrimas“.

28. Narkotinių vaistinių preparatų vienu kartu leidžiama išrašyti:

28.1. vartojamų ambulatoriškai injekcinių ar infuzinių vaistinių preparatų – ne ilgesniam kaip 15 dienų kursui;

28.2. vartojamų ambulatoriškai neinjekcinių ir neinfuzinių vaistinių preparatų – ne ilgesniam kaip 30 dienų kursui, išskyrus vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga metadonas ar jo druska ‒ jų leidžiama išrašyti ne ilgesniam kaip 45 dienų kursui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

 

29. Neteko galios nuo 2021-10-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

 

30. Psichotropinių vaistinių preparatų recepte vienu kartu galima išrašyti ne ilgesniam kaip 30 dienų gydymo kursui.

31. Kompensuojamosios MPP išrašomos MPP grupės pavadinimu, nurodytu Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, jei reikia, skliaustuose gali būti nurodytas ir konkretus prekės pavadinimas, arba tik konkrečiu prekės pavadinimu. Išrašant kompensuojamąsias MPP, gali būti nurodomi jų matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra.

32. Reikiamas kompensuojamųjų MPP kiekis išrašomas atsižvelgiant į C sąraše nustatytus kiekius ir vartojimo laikotarpius. Visų kompensuojamųjų MPP, kurios gali būti skiriamos pakartotinai, pirmą kartą išrašoma ne ilgesniam kaip vieno mėnesio gydymo kursui, jei yra galimybė, atsižvelgiant į gamintojo pakuotę ir naudojimą. Įsitikinus, kad kompensuojamosios MPP tinkamos, galima, jeigu C sąraše nenurodyta kitaip, jų skirti pakartotinai išrašant iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kompensuojamųjų MPP kiekį (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui ant vieno popierinio recepto blanko arba, atsižvelgiant į elektroniniame recepte nurodytą atsiėmimo periodiškumą, vienu kartu leidžiama įsigyti ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose). Skiriant tos pačios kompensuojamųjų MPP grupės, bet skirtingo prekės pavadinimo kompensuojamųjų MPP, vienu metu gali būti išrašoma tiek receptų, kiek reikia gydymo kursui. Šis punktas netaikomas Taisyklių 4.2.2 papunktyje nustatytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

33. Medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išrašomos konkrečiu medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimu, jei reikia gali būti nurodomi medicinos priemonių (medicinos prietaisų) matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra.

34. Receptas negalioja šiais atvejais:

34.1. jei jis išrašytas nesilaikant Taisyklių reikalavimų;

34.2. jei jis išrašytas Taisyklių reikalavimų neatitinkančiame popierinio recepto blanke (jeigu išrašomas popierinis receptas);

34.3. jeigu jo galiojimo laikas neprasidėjęs ar pasibaigęs.

35. Vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išrašomi užpildant elektroninių receptų formas arba Taisyklių 38.1−38.7 papunkčiuose nustatytais atvejais − popieriniuose receptų blankuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

 

36. Elektroniniai receptai rašomi ASPĮ informacinėje sistemoje (toliau − ASPĮ IS) arba ESPBI IS per e. sveikatos portalą.

37. Elektroninius receptus rašo sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys ASPĮ, kurios yra pasirašiusios duomenų teikimo sutartis su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju.

38. Receptai popieriniuose receptų blankuose rašomi šiais atvejais:

38.1. kai sveikatos priežiūros specialistai dirba ASPĮ, kuri yra nepasirašiusi duomenų teikimo sutarties su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju;

38.2. kai nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto dėl ASPĮ IS veikimo sutrikimo ir ASPĮ neturi techninių galimybių naudotis ESPBI IS per e. sveikatos portalą arba nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto ESPBI IS dėl jo veikimo sutrikimo;

38.3. kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos paciento namuose ar globos įstaigoje ir jas teikiantis sveikatos priežiūros specialistas neturi techninių galimybių išrašyti elektroninio recepto;

38.4. kai pacientas vaistinius preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

38.5. jei vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) bus įsigyjami pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

38.6. kai receptas skirtas vaistinių preparatų kontroliniam pirkimui (toliau − kontrolinis pirkimas) atlikti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

 

38.7. Taisyklių 44.4.3 papunktyje nurodytu atveju;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

39. Elektroniniai receptai išrašomi tik po to, kai paciento elektroninėje sveikatos istorijoje (toliau – paciento ESI) atitinkamai įrašoma Taisyklių 85.12–85.16 papunkčiuose nustatyta informacija apie išrašomą vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą).

40. Sveikatos priežiūros specialistas, Taisyklių 38.2–38.5 papunkčiuose nurodytais atvejais išrašęs popierinį receptą, privalo nedelsdamas ar po ASPĮ IS ar ESPBI IS veikimo atkūrimo ar gavęs prieigą prie ESPBI IS paciento elektroninėje sveikatos sistemoje (toliau – ESI) atitinkamai įrašyti Taisyklių 85.12–85.16 papunkčiuose nurodytą informaciją apie išrašomą vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą), priežastį, dėl kurios išrašė popierinį receptą, bei nurodyti popierinio recepto blanko seriją ir numerį (jei jie yra).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

41. Jei apdraustasis turi teisę į bazinės kompensuojamojo vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) kainos kompensaciją, medicinos dokumentuose turi būti nurodytas šią teisę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ir data, iki kada galioja ši teisė. Popieriniuose medicinos dokumentuose turi būti įklijuota šią teisę patvirtinančio dokumento kopija.

42. Išrašydamas vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ir medicinos priemones (medicinos prietaisus), jei receptai yra išrašomi ne kontroliniams pirkimams atlikti, sveikatos priežiūros specialistas privalo pacientui suteikti visą būtiną informaciją apie vaistinių preparatų vienkartinę dozę, vartojimo būdą ir vartojimo metodą, vartojimo dažnumą, vartojimo laiką, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) naudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

43. Sveikatos priežiūros specialistas ir farmacijos specialistas, pastebėję taisymų apdraustojo kompensuojamųjų vaistinių preparatų pase arba kitų su kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP išrašymu bei išdavimu susijusių pažeidimų, privalo nedelsdami apie tai informuoti TLK.

 

III SKYRIUS

POPIERINIŲ RECEPTŲ RAŠYMAS

 

44. Naudojami šie popierinių receptų blankai:

44.1. 1 formos recepto blankas – vaistiniams preparatams (išskyrus narkotinius, psichotropinius ir kompensuojamuosius), medicinos priemonėms (medicinos prietaisams) (išskyrus kompensuojamąsias);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

44.2. 2 formos specialusis recepto blankas – narkotiniams ir psichotropiniams vaistiniams preparatams;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

44.3. 3 formos recepto blankas – kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir kompensuojamosioms MPP, išskyrus Taisyklių 44.4 papunktyje nurodytus atvejus.

44.4. 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas – kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir kompensuojamosioms MPP, kai:

44.4.1. apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso ir ASPĮ negali nedelsiant išduoti kompensuojamųjų vaistų paso dėl Privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos „Sveidra“ (toliau – „Sveidra“) sutrikimų ar kitų pagrįstų priežasčių, o kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP neskyrimas gali sukelti grėsmę jo sveikatai ar gyvybei;

44.4.2. apdraustasis kompensuojamuosius vaistinius preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

44.4.3. kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP skiriami kitos ES valstybės apdraustajam.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

45. 3 formos recepto blankas spausdinamas dviejuose 98 x 200 mm formato popieriaus lapuose, iš kurių vienas yra savaiminio kopijavimo. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduko blankas (Taisyklių 1 priedas) yra spausdinamas 92 x 200 mm formato lipnaus popieriaus lape. Kompensuojamųjų vaistų pasą sudaro 3 formos recepto blankų komplektai (50 vienetų), metalo kniede susegti į knygelę, ant kurios priekinio viršelio vidinės pusės užklijuotas šių Taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka užpildytas kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukas (Taisyklių 2 priedas).

46. 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas spausdinamas 100 x 210 mm formato popieriaus lape.

47. 2 formos specialusis, 3 formos ir 3 formos (išimties atvejams) receptų blankai, sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas bei kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukas yra specialūs, turintys technologinės apsaugos priemonių ir nesikartojančių skaitmenų numerį, pagal kiekį į apskaitą įtraukiami dokumentai.

48. Kompensuojamųjų vaistų paso viršelio formą ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančio lipduko ir jo blanko formas tvirtina Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) direktorius.

49. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduką užpildo ASPĮ ir, išduodama kompensuojamųjų vaistų pasą apdraustajam, priklijuoja jį kompensuojamųjų vaistų paso priekinio viršelio vidinėje pusėje. Apdraustojo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis. ASPĮ, prie kurios apdraustasis prisirašęs, pavadinimas ir kodas rašomi tuomet, jei apdraustasis yra prisirašęs prie ASPĮ ir (ar) psichikos sveikatos centro.

50. Kompensuojamųjų vaistų pasai, kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukų blankai, kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukai ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantys lipdukų blankai išduodami, saugomi, apskaitomi, naudojami ir už jų išdavimą apmokama vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus tvirtinamu Kompensuojamųjų vaistų pasų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

51. Popierinis receptas, išrašytas 3 formos recepto blanke (toliau – 3 formos receptas) ir 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke (toliau – 3 formos (išimties atvejams) receptas), pagal kurį išduotas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP ir kuriame pažymėtas unikalus kasos aparato numeris bei kasos aparato kvito eilės numeris arba prie kurio prisegtas kasos aparato kvitas, atspausdintas vadovaujantis Kasos aparatų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, yra apskaitos dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija – kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pardavimas (išdavimas) bei faktas, kad sveikatos priežiūros specialistas recepte išrašė nurodytą kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP pacientui. Šis dokumentas naudojamas kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP įsigijimo išlaidoms nustatyti ir pridėtinės vertės mokesčiui apskaičiuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

52. 1 formos recepto blankuose ilgalaikiam gydymui (su žyma „Ilgalaikiam gydymui“) draudžiama išrašyti vaistinius preparatus, kurių popieriniai receptai vaistinėje turi būti paliekami ir saugomi, vadovaujantis šių Taisyklių 135 punktu.

53. Nereceptiniai vaistiniai preparatai gali būti išrašomi 1 formos recepto blanke.

54. Pildant 1 formos recepto blanką, blanko viršuje skiltyje „ASPĮ pavadinimas, adresas,
gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas ar faksas (su tarptautiniu kodu)“ turi būti nurodytas ASPĮ, kurioje buvo išrašytas receptas, pavadinimas, kodas, adresas (su valstybės pavadinimu (Lietuvos Respublika), telefono ir (ar) fakso numeris (su tarptautiniu kodu) ir elektroninio pašto adresas.

55. Visos 1 formos recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: skiltyje „Paciento duomenys“ tam skirtoje vietoje nurodomi paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, skiltyje „Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris“ nurodomas paciento gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba paciento ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, išskyrus Taisyklių 56 punkte nustatytą atvejį, skiltyje „Išrašymo data“ nurodoma recepto išrašymo data (metai, mėnuo, diena), skiltyje „Galioja iki“ nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kada galioja receptas. Jei  recepto įsigaliojimo data, vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, skiriasi nuo recepto išrašymo datos, ji (metai, mėnuo, diena) nurodoma po skiltimi „Išrašymo data“. Skiltyje „Gydytojo spaudas, parašas, telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas ar faksas (su tarptautiniu kodu)“ nurodomas sveikatos priežiūros specialisto telefono numeris (su tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tuo atveju, jei skiriasi nuo recepte nurodyto ASPĮ telefono ar fakso numerio), elektroninio pašto adresas (jei turi) ar faksas (su tarptautiniu kodu), uždėtas sveikatos priežiūros specialisto spaudas ir pasirašytas, recepto Rp. dalyje atitinkamai nurodyta Taisyklių 61–71 punktuose nustatyta informacija.

56. Tais atvejais, kai pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, 1 formos recepto blanke skiltis „Paciento duomenys“ nepildoma ir skiltyje „Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris“ įrašomas paciento kodas, suteiktas vadovaujantis Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

57. Pildant 2 formos specialiojo recepto blanką, blanko viršuje skiltyje „ASPĮ pavadinimas“  turi būti nurodytas ASPĮ pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jei turi).

58. Visos 2 formos specialiojo recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: (pabraukta) kam (vaikui (iki 18 metų) ar suaugusiajam) skiriamas vaistinis preparatas, skiltyje „ligonis (vardas, pavardė, asmens kodas)“ nurodomas paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data nurodoma, jei pacientas recepte išrašytus vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje, paciento asmens kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir serija, skiltyje „adresas arba ambulatorinės kortelės numeris“ nurodomas paciento gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba paciento ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, skiltyje „sveikatos priežiūros įstaigos kodas“ nurodomas ASPĮ kodas, recepto Rp. skiltyje nurodoma Taisyklių 61–71 punktuose nustatyta informacija, skiltyje „gydytojas (vardas, pavardė, numeris)“ nurodoma sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė, skiltyje „Išrašymo data“ nurodoma recepto išrašymo data. Jei recepto įsigaliojimo data, vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, skiriasi nuo recepto išrašymo datos, ji (metai, mėnuo, diena) nurodoma po skiltimi „Išrašymo data“. Skiltyje „Gydytojo spaudas, parašas, telefonas“ nurodomas telefono numeris (jei pacientas recepte išrašytus vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje, telefono numeris nurodomas su tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tada, jei skiriasi nuo nurodyto ASPĮ telefono numerio), turi būti pasirašoma sveikatos priežiūros specialisto ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu.

Jeigu recepto blanke reikia koreguoti recepto galiojimo terminą, sveikatos priežiūros specialistas turi nubraukti skaičių „5“, ir, jei išrašomas narkotinis vaistinis preparatas, įrašyti ne ilgesnį kaip 10 dienų recepto galiojimo terminą, jei išrašomas psichotropinis vaistinis preparatas, atitinkamai turi įrašyti ne ilgesnį kaip 30 dienų recepto galiojimo terminą ir pasirašyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

59. Jeigu išrašomas kompensuojamasis narkotinis ar psichotropinis vaistinis preparatas 2 formos specialiajame recepto blanke, papildomai Taisyklių nustatyta tvarka turi būti  užpildytas ir 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

60. Visos 3 formos recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: 1 punkte „Kompensacijos rūšies kodas“ nurodomas kompensacijos rūšies kodas, įrašant atitinkamą skaičių, 3 punkte „Ligos kodas pagal TLK-10-AM“ – ligos ar kito sveikatos sutrikimo pagal TLK-10-AM kodas, 4 punkte „AAGA arba ISAS kortelės Nr.“ – Formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – AAGA kortelė), numeris ar „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – SGAS), kortelės numeris (iš viso iki septynių skaičių, esančių tarp pasvirųjų brūkšnelių), 5 punkte „Galioja nuo iki“ nurodoma recepto galiojimo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį ir dieną (atsižvelgiant į šių Taisyklių 12 punktą), 7 punkte „Išrašymo data“ – recepto išrašymo data, nurodant metus, mėnesį, dieną. Ties pirmojo recepto egzemplioriaus 9 punktu „Gydytojo spaudas, parašas, telefono Nr.“ įklijuojamas sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas ir pasirašoma taip, kad dalis parašo būtų ant lipduko (bet neliestų brūkšninio kodo), dalis – ant recepto blanko, o antrajame egzemplioriuje padedamas asmeninis spaudas ir pasirašoma. Recepto blanko 2 punkto „Gydytojo specialybės kodas“, 6 punkto „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba spaudas) ir 8 punkto „Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas gydytojo numeris“ pildyti nereikia. Įrašai abiejuose recepto blanko egzemplioriuose turi būti įskaitomi ir tikslūs. Recepto Rp. dalyje, atsižvelgiant į tai, kas išrašoma (kompensuojamasis vaistas, kompensuojamoji MPP), atitinkamai nurodoma Taisyklių 61–71 punktuose nustatyta informacija. Recepto blanko 5 punktą „Galioja nuo iki“ (jei išduodamas vaistinis preparatas „Gydymui tęsti“ ir 10 punktą „išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis“, 11 punktą „Vaisto pakanka iki“, 12 punktą „Mažmeninė kaina“, 13 punktą „Paciento sumokėta suma“, 14 punktą „Kompensuojamoji suma“, 15 punktą „Vaisto išdavimo data“, 16 punktą „Vaistinės spaudas, vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas“  punktus pildo farmacijos specialistas Taisyklių 124 ir 125 punkčiuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

61. Jei išrašomas vaistinis preparatas, išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, popierinio recepto Rp. dalyje turi būti tiksliai nurodyta:

61.1. farmacinė forma;

61.2. vaistinio preparato pavadinimas, vadovaujantis Taisyklių 20 punktu;

61.3. vaistinio preparato stiprumas nurodomas standartiniais vienetais: masės vienetais (gramais (g), miligramais (mg), mikrogramais, tūrio vienetais (mililitrais (ml)), masės/tūrio vienetais (gramais/mililitre (g/ml)), koncentracija (procentais) ir veikimo vienetais, išskyrus atvejus, kai į vaisto sudėtį įeina daugiau kaip trys veikliosios medžiagos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

61.4. dozuočių skaičius arba, jei nėra galimybių nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, nurodomas atsižvelgiant į gydymo kursą, gamintojo išorinės ar vidinės pakuotės dydį ir atsižvelgiant į Taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytą leidžiamą išrašyti vaistinio preparato kiekį. Jei išrašomas receptas su žyma „Ilgalaikiam gydymui“, nurodomas dozuočių ar pakuočių skaičius, skirtas išduoti (parduoti) vienu kartu. Jei išrašomi kompensuojamieji vaistiniai preparatai, psichotropiniai ir (ar) narkotiniai vaistiniai preparatai, dozuotės arba, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, pakuotės nurodomos skaičiais, o skliausteliuose šis kiekis turi būti rašomas žodžiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

61.5. vartojimo būdas, pvz., vartoti į ausis, vartoti ant pažeistos vietos, leisti į odą ir t. t.;

61.6. vienkartinė dozė – vienu kartu suvartojamas vaistinio preparato kiekis, pvz., po 1/2 tabletės, po 15 lašų, po 1 ampulę;

61.7. vartojimo dažnumas: kiek kartų per dieną, kas kiek valandų ir pan. Jei išrašomi vaistiniai preparatai, kurių vartojimo dažnumas priklauso nuo ligos simptomų, arba odos farmacinių formų ar akių, ausų, nosies lašų, tai nurodoma ir gydymo kurso trukmė;

61.8. vartojimo laikas, pvz., prieš valgį, valgio metu, po valgio, prieš miegą ir pan.;

61.9. jei pacientas recepte išrašytus vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje ir jei recepte vadovaujantis Taisyklių 20.2 ar 20.3 papunkčiu nurodytas konkretus vaistinio preparato pavadinimas, papildomai anglų ar lotynų kalba turi būti pagrįsta, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas.

62. Jei išrašomas ekstemporalusis vaistinis preparatas, popierinio recepto Rp. dalyje turi būti tiksliai nurodyta:

62.1. bendriniai veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimai ir jų kiekiai dozuotėje arba bendriniai veikliųjų medžiagų ir pagalbinių medžiagų pavadinimai ir jų kiekiai, arba bendriniai veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimai ir jų kiekiai bendrame tūryje arba masėje, atsižvelgiant į paruošto vartoti ekstemporaliojo vaistinio preparato farmacinę formą;

62.2. ekstemporaliojo vaistinio preparato kiekis (masė, tūris arba dozuočių skaičius), jei reikia;

62.3. vartojimo būdas, pvz., vartoti į ausis, vartoti ant pažeistos vietos, leisti į odą ir t. t.;

62.4. vienkartė dozė – vienu kartu suvartojamas vaistinio preparato kiekis, pvz., po valgomąjį šaukštą, po 15 lašų, po 1 ampulę;

62.5. vartojimo dažnumas: kiek kartų per dieną, kas kiek valandų ir pan. Jei išrašomi vaistiniai preparatai, kurių vartojimo dažnumas priklauso nuo ligos simptomų, arba odos farmacinių formų ar akių, ausų, nosies lašų, tai nurodoma ir gydymo kurso trukmė;

62.6. vartojimo laikas, pvz., prieš valgį, valgio metu, po valgio, prieš miegą ir pan.

63. Jei recepto Rp. dalyje bendrinis vaistinio preparato pavadinimas rašomas lotyniškai, farmacinės formos turi būti nurodomos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis santrumpomis: tab., sol., ung. ir t. t.;

64. Jei išrašoma kompensuojamoji MPP, popierinio recepto Rp. dalyje  turi būti tiksliai nurodyta:

64.1. pavadinimas, vadovaujantis Taisyklių 31 punktu;

64.2. kiekis skaičiais (papildomai skliaustuose kiekis turi būti įrašomas žodžiais), vadovaujantis Taisyklių 32 punktu;

64.3. kompensuojamosios MPP naudojimo dažnumas ir (ar) laikotarpis recepte įrašomas dienomis. Jei C sąraše nustatyta kompensuojamosios MPP vartojimo trukmė nurodyta mėnesiais, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vidutiniškai vienas mėnuo trunka 30 dienų. Jei C sąraše nurodyta vartojimo trukmė metais, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vieni metai trunka 360 dienų;

64.4. naudojimo instrukcija, jei reikia.

65. Jei išrašoma medicinos priemonė (medicinos prietaisas), popierinio recepto Rp. dalyje turi būti tiksliai nurodyta Taisyklių 33 punkte nustatyta informacija, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) kiekis ir jos naudojimo instrukcija, jei reikia.

66. Taisyklių 27 punkte nustatytu atveju recepto blanko viršuje turi būti pažymėta „Ypatingas paskyrimas“ ir žyma patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir asmeniniu spaudu.

67. Jei išrašomi vardiniai vaistiniai preparatai, recepto blanko viršuje papildomai turi pažymėta „Vardinis vaistinis preparatas“ ir žyma patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir jo asmeniniu spaudu.

68. Taisyklių 20.3 papunktyje nustatytu atveju popierinio recepto blanke nurodyta žyma „GKK sprendimu“ turi būti patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir jo asmeniniu spaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

681. Taisyklių 13 punkte nustatytu atveju popierinio recepto blanke nurodyta žyma „Specialisto sprendimu“ turi būti patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir jo asmeniniu spaudu.

Papildyta punktu:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

69. Jei išrašomi nekompensuojamieji vaistiniai preparatai ilgalaikiam gydymui, 1 formos recepto blanke būtina pažymėti „Ilgalaikiam gydymui“ ir patvirtinti sveikatos priežiūros specialisto parašu ir asmeniniu spaudu.

70. Jei vadovaujantis šiomis Taisyklėmis viename recepte turi būti nurodytos kelios žymos, nurodytos Taisyklių 66–69 punktuose, visos jos gali būti tvirtinamos vienu sveikatos priežiūros specialisto asmeniniu spaudu ir parašu.

71. Jei pacientui ekstemporaliųjų vaistinių preparatų reikia skubiai, recepto blanko viršuje, dešiniajame kampe turi būti pažymėta žyma „cito“ (skubiai) arba „statim“ (nedelsiant).

72. Pacientui pageidaujant, išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25−30 punktuose nustatytais reikalavimais, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP gali būti išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtinguose 3 formos receptų blankuose, kurių numeriai eina paeiliui. Kiekviename atskirame 3 formos recepto blanke išrašomas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP kiekis ne ilgesniam kaip 3 mėnesių gydymo kursui, atsižvelgiant į kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamųjų MPP pakuotės dydį, nuo antrojo iki šeštojo 3 formos recepto kiekvieną 3 formos recepto blanką, kurių numeriai eina paeiliui, ties 6 punktu  „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba spaudas)“ pažymint žyma „Gydymui tęsti“ (toliau – receptas „Gydymui tęsti“), išskyrus tuos atvejus, kai sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia iš karto iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtą kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kiekį išrašyti ant vieno 3 formos recepto blanko (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui ant vieno recepto blanko, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose).

73. Kiekvienas receptas „Gydymui tęsti“ (nuo antrojo iki šeštojo 3 formos recepto) įsigalioja likus 5 dienoms iki pirmesnio 3 formos recepto (pagal kurį buvo išduota kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP) 11 punkte „Vaisto pakanka iki“ nurodytos dienos (iki kurios pakanka išduotų kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP), įskaitant recepto 11 punkte „Vaisto pakanka iki“ nurodytą dieną. Kiekvienas receptas „Gydymui tęsti“ (nuo antrojo iki šeštojo 3 formos recepto) galioja ne ilgiau kaip 35 dienas, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų nuo pirmesnio recepto 11 punkte „Vaisto pakanka iki“ nurodytos dienos. Tokiu atveju sveikatos priežiūros specialistas pirmojo 3 formos recepto 5 punkte nurodo, kad receptas galioja iki 30 dienų. Kitų receptų „Gydymui tęsti“ (pradedant nuo antrojo 3 formos recepto) 5 punkte „Galioja nuo iki“ recepto galiojimo laikotarpis nerašomas. Jei pirmame 3 formos recepte yra nurodytas 1 mėnesio gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar penkis receptus „Gydymui tęsti“, jei nurodytas 2 mėnesių gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar du receptus „Gydymui tęsti“, jei nurodytas 3 mėnesių gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar vieną receptą „Gydymui tęsti“.

74. Receptuose „Gydymui tęsti“ 1 punktas „Kompensacijos rūšies kodas“, 2 punktas „Gydytojo specialybės kodas“, 3 punktas „Ligos kodas pagal TLK-10-AM“, 4 punktas „AAGA arba ISAS kortelės Nr.“, 6 punktas „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba spaudas), 7 punktas „Išrašymo data“ ir 8 punktas „Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas gydytojo numeris“ nepildomi, tačiau recepto Rp. dalyje įrašoma pirmajame 3 formos recepte nurodytas vaistinio preparato bendrinis ir (ar) konkretus vaistinio preparato pavadinimas, vadovaujantis šių Taisyklių 20.2 ar 20.3 papunkčiu, farmacinė forma, stiprumas ir reikiamas dozuočių kiekis (rašomas tik skaičiais) ar pakuotė ir, jei reikia, pakuočių kiekis (rašomas tik skaičiais), ar kompensuojamosios MPP pavadinimas, vadovaujantis šių Taisyklių 31 punktu, ir jų kiekis (rašomas tik skaičiais) ir gydymo kursas (1, 2 arba 3 mėnesiams); 9 punktas „Gydytojo spaudas, parašas, telefono Nr.“ turi būti užpildytas Taisyklių 60 punkte nustatyta tvarka (sveikatos priežiūros specialisto lipdukas klijuojamas ant kiekvieno pirmo recepto blanko egzemplioriaus). Recepto „Gydymui tęsti“ 5 punktą „Galioja nuo iki“ (nuo antro recepto blanko), 10 punktą „išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis“, 11 punktą „Vaisto pakanka iki“, 12 punktą „Mažmeninė kaina“, 13 punktą „Paciento sumokėta suma“, 14 punktą „Kompensuojamoji suma“, 15 punktą „Vaisto išdavimo data“ ir 16 punktą „Vaistinės spaudas, vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas“ pildo farmacijos specialistas, atsižvelgdamas į Taisyklių 125 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

75. Sveikatos priežiūros specialisto įrašus receptuose taisyti draudžiama, išskyrus įrašus popieriniuose receptuose tais atvejais, kai vaistinio preparato išdavimo (pardavimo) metu būna pasikeitęs recepte nurodytas ligos, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas, kompensavimo lygis. Šiuo atveju farmacijos specialistas turi teisę ištaisyti sveikatos priežiūros specialisto popierinio 3 formos recepto 1 punkte „Kompensacijos rūšies kodas“ nurodytą kompensacijos rūšies kodą, perbraukdamas ir įrašydamas atitinkamą pasikeitusį kompensacijos rūšies kodą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti taisymą atlikusio farmacijos specialisto parašas ir taisymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-818, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12212

 

76. Sveikatos priežiūros specialistui pastebėjus 3 formos recepte, pagal kurį nebuvo išduoti kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP, netikslumų ar nusprendus, kad pacientui recepte išrašytų kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP nebereikia, toks receptas turi būti perbraukiamas ir patvirtinamas sveikatos priežiūros specialisto parašu ir asmeniniu spaudu. Sugadinti (perbraukti ir perbraukimas patvirtintas sveikatos priežiūros specialisto parašu ir asmeniniu spaudu) 3 formos receptų blankai lieka Kompensuojamųjų vaistų pase.

77. Apdraustajam vienu kartu 3 formos (išimties atvejams) recepte galima išrašyti:

77.1. Taisyklių 44.4.1 ir 44.4.2  papunkčiuose nurodytais atvejais:

77.1.1. kompensuojamųjų vaistinių preparatų – gydymo kursui, trunkančiam iki 1 mėnesio, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, – šiuo atveju išrašoma viena mažiausia vidinė vaistinio preparato pakuotė, o jei pacientas serga lėtine liga ir išrašomi vaistiniai preparatai jau buvo skirti ir vartoti ne trumpiau kaip mėnesį – gali būti išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui ant vieno recepto blanko, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose), išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25−30 punktuose nustatytais reikalavimais;

77.1.2. kompensuojamųjų MPP – Taisyklių 32 punkte nurodytą kiekį;

77.2. Taisyklių 44.4.3 papunktyje nurodytu atveju apdraustajam vienu kartu 3 formos (išimties atvejams) recepte galima išrašyti kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP buvimo Lietuvoje laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai kompensuojamojo vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė ar mažiausia vidinė MPP pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, – šiuo atveju gali būti atitinkamai išrašoma viena mažiausia kompensuojamojo vaistinio preparato vidinė pakuotė ar kompensuojamosios MPP mažiausia pakuotė.

78. Visos 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai:

78.1. recepto viršuje skiltyje „Įstaiga, įmonė (spaudas)“ nurodomi ASPĮ pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeris. Taisyklių 44.4.2 papunktyje nustatytu atveju prie ASPĮ adreso nurodomas valstybės pavadinimas (Lietuvos Respublika), ASPĮ telefonas ir (ar) faksas nurodomi su tarptautiniu kodu, taip pat nurodomas ASPĮ elektroninio pašto adresas;

78.2. 1 punkte „Ligonis (asmens kodas)“ nurodomi paciento asmens kodas, išskyrus Taisyklių 44.4.3 papunktyje nustatytą atvejį (šiuo atveju jis nepildomas), skiltyje „(vardas, pavardė)“ nurodomi vardas (-ai), pavardė (-ės), 2 punkte „Adresas (miestas, rajonas, kaimas, gatvė, namo Nr., buto Nr.)“ – paciento adresas, išskyrus Taisyklių 44.4.3 papunktyje nustatytą atvejį (šiuo atveju nurodomas kompetentingosios institucijos numeris ir Europos sveikatos draudimo kortelės arba sertifikato, laikinai pakeičiančio Europos sveikatos draudimo kortelę, ar E formos pažymos numeris (tuo atveju, kai jis yra nurodytas), 3 punkte „Asmens dokumentas (pildoma, jei nėra asmens kodo)“ – paciento tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (nurodomi, jei nenurodomas paciento kodas ir Taisyklių 44.4.3 papunktyje nustatytu atveju), 4 punkte „Teritorinės ligonių kasos ir gydymo įstaigos kodas“ vietoj Teritorinės ligonių kasos ir gydymo įstaigos kodo nurodomas AAGA ar SGAS kortelės numeris (iš viso iki septynių skaičių, esančių tarp pasvirųjų brūkšnelių), 5 punkte „Ligos kodas pagal TLK 10-AM“ – ligos ar kito sveikatos sutrikimo pagal TLK-10-AM kodas, 6 punkte „Kompensacijos rūšis (reikiamą skaitmenį apibraukti):“ – kompensacijos rūšis (apibraukiant reikiamą skaitmenį), jei kompensacijos rūšies kodas recepto formoje neišspausdintas, įrašomas kompensacijos rūšies kodas ranka ir tai patvirtinama sveikatos priežiūros specialisto parašu, į 7 punktą „Gydytojo numeris“ įklijuojamas sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas, 8 punkte „Išrašymo data“ – recepto išrašymo data, 9 punkte „Galioja (įskaitant recepto išrašymo dieną)“ – iki kada receptas galioja (atsižvelgiant į šių Taisyklių 15 punkte nurodytus reikalavimus), recepto Rp. dalyje atitinkamai nurodoma Taisyklių 61–71 punktuose nustatyta informacija. Taisyklių 44.4.2 papunktyje nustatytu atveju 1 punkte „Ligonis (asmens kodas)“ papildomai nurodoma paciento gimimo data. 10 punkte „Gydytojo spaudas, parašas, telefonas“ nurodomas sveikatos priežiūros specialisto telefono numeris, prie jo turi būti nurodytas tarptautinis kodas (vietoj telefono numerio galima nurodyti fakso numerį su tarptautiniu kodu) bei elektroninio pašto adresas (jei jį turi) ir patvirtinama asmeniniu sveikatos priežiūros specialisto spaudu. Recepto blanko 11 punktą „(išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis)“, 12 punktą „Kompensuojamoji suma“, 13 punktą „Pacientas sumokėjo“ ir 14 punktą „Vaisto išdavimo data“ pildo farmacijos specialistas Taisyklių 129 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

79. Sveikatos priežiūros specialistas turi informuoti pacientą, kad vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP Taisyklių 44.4.1 ir 44.4.3 papunkčiuose nustatytais atvejais pagal 3 formos (išimties atvejams) receptą  gali būti parduodami tik TLK aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje yra ASPĮ, išrašiusi šį receptą, arba ASPĮ, prie kurios yra prisirašęs apdraustasis.

80. Išrašant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP apdraustajam, kuris planuoja juos įsigyti kitoje valstybėje, pacientui turi būti suteikta informacija apie tai, kad pagal 3 formos (išimties atvejams) receptą įsigijus kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kitoje ES valstybėje, prašymą dėl šio kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP įsigijimo išlaidų kompensavimo galima bus pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

81. Draudžiama pasirašyti netinkamai užpildytus popierinius receptus.

82. Sveikatos priežiūros specialistas asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu bei asmeniniu spaudu (ir) ar sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančiu lipduku patvirtintus popierinės formos receptus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

83. Apie popieriniuose receptuose išrašytus vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ir medicinos priemones (medicinos prietaisus), sveikatos priežiūros specialistas privalo pažymėti paciento popieriniuose medicinos dokumentuose, nurodydamas išrašyto vaistinio preparato bendrinį ir (ar) konkretų pavadinimą (jei jis recepte nurodytas), stiprumą, farmacinę formą ir dozuočių kiekį arba pakuotę ir pakuočių kiekį, jei išrašytos daugiau nei viena pakuotė, vaistinio preparato vartojimo dažnumą, gydymo kurso trukmę, išrašytos kompensuojamosios MPP grupės ar prekės pavadinimą, kiekį, jos matmenis ir kitus duomenis, jei jų yra, naudojimo trukmę, 3 formos recepto ir 3 formos (išimties atvejams) blanko (-ų) seriją (-as) ir numerį (-ius), recepto įsigaliojimo datą, jei ji nurodoma. Jei išrašomi psichotropiniai ir (ar) narkotiniai vaistiniai preparatai, papildomai turi būti nurodyta 2 formos specialiojo recepto blanko serija ir numeris. Šis punktas netaikomas Taisyklių 40 ir 831 punkte nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

III1 SKYRIUS

POPIERINIŲ RECEPTŲ, SKIRTŲ KONTROLINIAMS PIRKIMAMS ATLIKTI, RAŠYMAS IR ŠIŲ RECEPTŲ APSKAITA

 

831. Kontroliniams pirkimams atlikti skirti receptai gali būti išrašomi popieriniuose 1 formos nekompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir 3 formos (išimties atvejams) kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams, išskyrus psichotropinius, narkotinius ir vardinius vaistinius preparatus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos geros gamybos praktikos, geros platinimo praktikos, geros farmakologinio budrumo praktikos, geros klinikinės praktikos ar geros vaistinių praktikos inspektoriams ir kitiems Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojams, įgaliotiems vykdyti priežiūrą (toliau – inspektorius).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

832. Išrašyti receptus, skirtus kontroliniams pirkimams atlikti, turi teisę asmens sveikatos priežiūros įstaigos, su Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba pasirašiusios bendradarbiavimo atliekant kontrolinius pirkimus sutartį (toliau – bendradarbiavimo sutartis), vadovo paskirtas sveikatos priežiūros specialistas (toliau – paskirtas specialistas). Bendradarbiavimo sutartyje turi būti nurodyta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prašymų išrašyti receptus, skirtus kontroliniams pirkimams atlikti (toliau – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prašymas), pateikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigai ir receptų išrašymo ir išdavimo inspektoriui tvarka.

833. Popieriniai receptai, skirti kontroliniams pirkimams atlikti, išrašomi pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prašyme nurodytą informaciją Taisyklių nustatyta tvarka.

834. Paskirtas specialistas, išrašęs kontroliniam pirkimui skirtą receptą, privalo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka užregistruoti išrašytą receptą, kad būtų galima nustatyti datą, kada buvo išrašytas kontroliniam pirkimui skirtas receptas, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prašymą, pagal kurį toks receptas išrašytas ir popierinio recepto blanko seriją ir numerį (jei jie yra).

Papildyta skyriumi:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ RECEPTŲ RAŠYMAS

 

84. Vieno vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) skyrimo pagrindu gali būti išrašytas vienas elektroninis receptas.

85. Elektroninio recepto formoje turi būti nurodyti šie duomenys:

85.1. recepto išrašymo data (užpildoma automatiškai);

85.2. recepto numeris (užpildomas automatiškai);

85.3. duomenys apie ASPĮ (ASPĮ pavadinimas, juridinio asmens kodas, „Sveidra“ unikalus  įstaigos identifikavimo kodas (toliau – įstaigos ID) (jei recepte išrašomi kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP), veiklos vietos adresas (su valstybės pavadinimu), telefonas su tarptautiniu kodu, elektroninis paštas);

85.4. duomenys apie pacientą (paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), ESI numeris, asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis; gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei turi. Tais atvejais, kai pacientas gydomas anonimiškai, nurodomos pirmosios dvi paciento vardo (-ų) ir pirmosios dvi pavardės (-ių) raidės, ESI numeris, lytis, paciento gimimo data įrašoma nurodant paciento gimimo metus, gimimo mėnuo bei diena visuomet nurodomi įrašant „sausio 1 d.“, paciento amžius (nurodoma, kiek metų pacientui sukanka ar sukaks einamaisiais kalendoriniais metais);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

85.5. duomenys apie sveikatos priežiūros specialistą (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmeninio spaudo numeris, profesinė kvalifikacija, telefonas (su tarptautiniu kodu), elektroninio pašto adresas);

85.6. AAGA kortelės ar SGAS kortelės, ar ESPBI IS suteiktas paciento apsilankymo, kurio metu išrašomas elektroninis receptas, identifikatoriaus numeris, jei skiriamas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

85.7. kompensacijos rūšies kodas ir pavadinimas, jei skiriamas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP;

85.8. recepto įsigaliojimo data;

85.9. data, iki kurios receptas galioja;

85.10. recepto galiojimo dienų skaičius;

85.11. ligos ar kito sveikatos sutrikimo pagal TLK-10-AM kodas ir pavadinimas;

85.12. jei išrašomas vaistinis preparatas, išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, nurodoma:

85.12.1. žyma „kompensuojamasis“, jei išrašomas kompensuojamasis vaistinis preparatas;

85.12.2. žyma „GKK sprendimu“ Taisyklių ir 20.3 papunktyje nustatytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

85.12.21. žyma „Narkotinis vaistinis preparatas“, jei išrašomas narkotinis vaistinis preparatas;

Papildyta punktu:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

85.12.3. žyma „Psichotropinis vaistinis preparatas“, jei išrašomas psichotropinis vaistinis preparatas;

85.12.4. žyma „Ypatingas paskyrimas“ Taisyklių 27 punkte nustatytu atveju;

83.12.5. žyma „Vardinis vaistinis preparatas“, jei išrašomas vardinis vaistinis preparatas;

85.12.6. jei vaistiniai preparatai pacientui turi būti išduodami tam tikru periodiškumu, žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“ ir išdavimų skaičius;

85.12.7. data, iki kurios galioja vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimas, jei išrašomas vardinis vaistinis preparatas;

85.12.8. žyma, kad yra paciento sutikimas, jei išrašomas vardinis vaistinis preparatas ir yra rašytinis paciento sutikimas vartoti vardinį vaistinį preparatą;

85.12.9. ATC indekso 5 lygio kodas, jei skiriamas registruotas vaistinis preparatas;

85.12.10. bendrinis pavadinimas;

85.12.11. konkretus vaistinio preparato pavadinimas Taisyklių 20.1–20.3 papunkčiuose nustatytais atvejais;

85.12.12. stiprumas;

85.12.13. farmacinė forma;

85.12.14. vaistinio preparato dozuočių skaičius ir dozuotės pavadinimas (pvz., tabletė, ampulė) arba, jei nėra galimybių nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotė, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, nurodomi atsižvelgiant į gydymo kursą, gamintojo išorinės ar vidinės pakuotės dydį ir atsižvelgiant į Taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytą leidžiamą išrašyti vaistinio preparato kiekį (jei išrašomas receptas su žyma „Gydymui tęsti“ ar „Ilgalaikiam gydymui“, nurodomas dozuočių ar pakuočių skaičius, skirtas visam gydymo kursui);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

85.12.11. žyma „Pirmas paskyrimas“, jei tam tikro bendrinio pavadinimo kompensuojamasis vaistinis preparatas (nepaisant stiprumo ir farmacinės formos) išrašomas pirmą kartą ar po 12 mėnesių laikotarpio, kai baigėsi paciento gydymo laikotarpis prieš tai elektroniniame recepte išrašytu kompensuojamuoju vaistiniu preparatu, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas. Tęsiant nepertraukiamą gydymą ir pakartotinai išrašant to paties bendrinio pavadinimo kompensuojamąjį vaistinį preparatą, žyma „Pirmas paskyrimas“ nededama;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-369, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04888

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

 

85.13. jei išrašomas ekstemporalusis vaistinis preparatas, nurodoma:

85.13.1. žyma „Ekstemporalusis vaistinis preparatas“;

85.13.2. žyma „Kompensuojamasis“, jei išrašomas kompensuojamasis ekstemporalusis vaistinis preparatas;

85.13.3. žyma „Psichotropinis vaistinis preparatas“, jei išrašomas psichotropinis ekstemporalusis vaistinis preparatas;

85.13.4. žyma „Ypatingas paskyrimas“ Taisyklių 27 punkte nustatytu atveju;

85.13.5. žyma „GKK sprendimu“ Taisyklių 20.3 papunktyje nustatytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

85.13.6. jei pacientui ekstemporaliųjų vaistinių preparatų reikia skubiai, žyma „cito“ (skubiai) arba „statim“ (nedelsiant);

85.13.7. sudėtis, nurodant:

85.13.7.1. bendrinius veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius dozuotėje arba bendrinius veikliųjų medžiagų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius, arba bendrinius veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius bendrame tūryje arba masėje, atsižvelgiant į paruošto vartoti ekstemporaliojo vaistinio preparato farmacinę formą;

85.13.7.2. bendrinį pavadinimą, konkretų vaistinio preparato pavadinimą Taisyklių 20.1–20.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, farmacinę formą, stiprumą ir dozuočių skaičių arba kiekį (g ar ml), jei į ekstemporaliojo vaistinio preparato sudėtį įeina pramoniniu būdu pagamintas vaistinis preparatas;

85.13.8. ekstemporaliojo vaistinio preparato kiekis (masė, tūris arba dozuočių skaičius), jei reikia;

85.13.9. gaminama iki tūrio / svorio;

85.13.10. gaminamo kiekio matas;

85.13.11. gaminimo metodas, jei reikia;

85.14. informacija apie vaistinio preparato vartojimą, jei išrašomas vaistinis preparatas, įskaitant ekstemporalųjį vaistinį preparatą:

85.14.1. vartojimo būdas, pvz., vartoti į ausis, vartoti ant pažeistos vietos, leisti į odą ir t. t.;

85.14.2. vartojimo metodas, jei reikia;

85.14.3. vienkartinė dozė ir vienkartinės dozės forma;

85.14.4. vartojimo dažnumas, pvz., kiek kartų per dieną, kas kiek valandų ir pan., išskyrus Taisyklių 85.14.8 papunktyje nustatytą atvejį;

85.14.5. vartojimo laikas, pvz., prieš valgį, po valgio, išskyrus 85.14.8 papunktyje nustatytą atvejį;

85.14.6. paros dozė ir paros dozės pavadinimas, jei reikia;

85.14.7. gydymo kurso trukmė (nurodant vaisto vartojimo dienų skaičių), jei išrašomi vaistiniai preparatai, kurių vartojimo dažnumas priklauso nuo ligos simptomų, arba odos farmacinių formų ar akių, ausų, nosies lašų – gydymo kurso trukmė nurodoma apytikrė, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vidutiniškai vienas mėnuo trunka 30 dienų;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

85.14.8. jei vaistinio preparato vartojimo laikas ar dažnumas priklauso nuo simptomų ir nėra galimybių aiškiai nurodyti Taisyklių 85.14.4 ir 85.14.5 papunkčiuose nurodytos informacijos, sveikatos priežiūros specialistas pateikia papildomą informaciją dėl vaisto vartojimo. Šiuo atveju Taisyklių 85.14.4 ir 85.14.5 papunkčiuose nurodyta informacija gali būti nepateikiama;

85.15. jei išrašoma kompensuojamoji MPP:

85.15.1. žyma „kompensuojamoji“;

85.15.2. kompensuojamosios MPP grupės pavadinimas ir (ar) kompensuojamosios MPP pavadinimas, kaip nurodyta Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne;

85.15.3. kompensuojamosios MPP aprašymas, jei reikia;

85.15.4. jei išrašomi lęšiai, nurodoma:

85.15.4.1. dešinės akies sfera;

85.15.4.2. dešinės akies cilindras;

85.15.4.3. dešinės akies ašis;

85.15.4.4. dešinės akies prizmė;

85.15.4.5. kairės akies sfera;

85.15.4.6. kairės akies cilindras;

85.15.4.7. kairės akies ašis;

85.15.4.8. kairės akies prizmė;

85.15.4.9. atstumas tarp vyzdžių centrų;

85.15.4.10. lęšių paskirtis;

85.15.5. kompensuojamosios MPP vienetų skaičius, vadovaujantis Taisyklių 32 punktu;

85.15.6. kompensuojamosios MPP naudojimo trukmė vadovaujantis Taisyklių 64.3 papunkčiu;

85.16. jei išrašoma medicinos priemonė (medicinos prietaisas), išskyrus kompensuojamąsias MPP:

85.16.1. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas;

85.16.2. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) aprašymas, jei reikia;

85.16.3. jei išrašomi lęšiai, nurodoma:

85.16.3.1. dešinės akies sfera;

85.16.3.2. dešinės akies cilindras;

85.16.3.3. dešinės akies ašis;

85.16.3.4. dešinės akies prizmė;

85.16.3.5. kairės akies sfera;

85.16.3.6. kairės akies cilindras;

85.16.3.7. kairės akies ašis;

85.16.3.8. kairės akies prizmė;

85.16.3.9. atstumas tarp vyzdžių centrų;

85.16.3.10. lęšių paskirtis;

85.16.4. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) naudojimo trukmė;

85.17. pastaba (-os) farmacijos specialistui, jei reikia;

85.171. Taisyklių 13 punkte nustatytu atveju farmacijos specialistui skirtame pastabų lauke turi būti nurodyta „Specialisto sprendimu“.

Papildyta punktu:

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

 

85.18. pastaba (-os) pacientui, jei reikia.

86. Elektroniniai receptai netaisomi. Pastebėjus neteisingus duomenis po elektroninio recepto pasirašymo, jis panaikinamas, nurodant, dėl kokių priežasčių jis naikinamas, ir išrašomas naujas, išskyrus atvejus, kai pagal jį vaistai, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išduoti (parduoti). Sveikatos priežiūros specialistas asmeniškai atsako už sudarytus, patvirtintus ir asmeniniu teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius receptus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

 

87. Jeigu išrašytas elektroninis receptas su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“, jis nustoja galioti, jeigu pacientas pirmą kartą neįsigyja jam paskirtų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP per 30 dienų nuo recepto įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

88. Sveikatos priežiūros specialistas gali sustabdyti elektroninį receptą su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“ galiojimą, jeigu pastebi, kad jame nurodyti neteisingi duomenys ar dėl medicininių priežasčių (tokiu atveju paciento medicinos dokumentuose turi būti pagrįsta, dėl kokių priežasčių recepto galiojimas buvo sustabdytas).

89. Sveikatos priežiūros specialistas, pacientui išrašęs elektroninį receptą su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“, turi jį informuoti, kad pirmą kartą išrašytus vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP įsigytų per mėnesį po recepto išrašymo.

90. Sveikatos priežiūros specialistas, turintis technines galimybes, pacientui pageidaujant gali atspausdinti pranešimą apie išrašytą elektroninį receptą.

 

V SKYRIUS

VAISTINIŲ PREPARATŲ, KOMPENSUOJAMŲJŲ MPP IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

91. Vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP vaistinėje turi teisę išduoti (parduoti) tik farmacijos specialistas. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šių Taisyklių nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas ir išduoti (parduoti) vaistinius preparatus turi teisę Farmacijos įstatymo nustatyta tvarka prižiūrimas vaistininko.

92. Jei receptas išrašytas laikantis Taisyklių, tačiau kyla neaiškumų dėl recepte išrašyto vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimo, vaistinio preparato stiprumo, dozuočių skaičiaus, vaistinių preparatų suderinamumo, ekstemporaliojo vaistinio preparato veikliųjų medžiagų suderinamumo ir kt., farmacijos specialistas privalo juos išsiaiškinti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu. To padaryti nepavykus, ar išduoti vaistinių preparatų, kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų), sprendžia vaistininkas. Jei vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) nepavyksta išsiaiškinti neaiškumų su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu, vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) dėl vaistinių preparatų, kompensuojamųjų MPP ir (ar) medicinos priemonių (medicinos prietaisų) išdavimo turi konsultuotis su jį prižiūrinčiu vaistininku.

93. Vaistiniai preparatai, išskyrus naikintinus, iš gyventojų atgal į vaistinę nepriimami ir į kitus vaistinius preparatus nekeičiami.

94. Vaikams iki 16 metų vaistai neišduodami (neparduodami). Vaikams iki 18 metų draudžiama išduoti (parduoti) vaistinių preparatų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų, vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių vaistinių preparatų. Farmacijos specialistas turi teisę paprašyti, kad popierinį receptą pateikęs asmuo parodytų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

95. Nereceptiniai vaistiniai preparatai parduodami be recepto. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų galima parduoti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus tuos atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir jos negalima išardyti, atsižvelgiant į Taisyklių 99 punkto reikalavimus.

Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), galima parduoti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, vienu kartu vienam gydymo kursui galima parduoti tokį kiekį, kad juose esančio pseudoefedrino, būtų ne daugiau kaip 720 mg.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

96. Tais atvejais, kai nereceptiniams vaistiniams preparatams yra išrašytas receptas, nereceptinis vaistinis preparatas parduodamas Taisyklių nustatyta tvarka.

97. Farmacijos specialistas turi teisę:

97.1. išduoti (parduoti) receptinius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP pagal popierinį arba elektroninį receptą, išrašytą vadovaujantis Taisyklėmis. Ligoninės vaistinėje pagal popierinį arba elektroninį receptą, išrašytą vadovaujantis Taisyklėmis, turi teisę išduoti (parduoti) tik ASPĮ, kurios struktūrinis padalinys yra ligoninės vaistinė, dienos stacionare gydomiems pacientams kompensuojamuosius vaistinius preparatus, skiriamus jiems gydyti šios ASPĮ dienos stacionare suteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugą (toliau – kompensuojamieji vaistiniai preparatai dienos stacionaro pacientams);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1238, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-17987

 

97.2. parduoti receptinius vaistinius preparatus ir medicinos priemones (medicinos prietaisus) pagal kitoje ES valstybėje ar ne ES valstybėje išrašytą receptą, vadovaujantis Taisyklių 98.3 papunkčiu, 102 ir 103 punktais;

97.3. parduoti receptinius vaistinius preparatus be recepto, vadovaujantis Taisyklių V1 skyriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-1238, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26566

 

98. Parduodamas vaistinius preparatus pagal receptą:

98.1. farmacijos specialistas turi teisę išduoti (parduoti) tik recepte nurodyto bendrinio pavadinimo vaistinį preparatą;

98.2. jei vaistinėje nėra recepte nurodyto konkretaus pavadinimo vaistinio preparato, išrašyto vadovaujantis Taisyklių 20.1 papunkčiu, farmacijos specialistas, pacientui sutikus, turi teisę išduoti (parduoti)  to paties bendrinio pavadinimo vaistinį preparatą kitu pavadinimu. Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, kai recepte šalia vaistinio preparato bendrinio pavadinimo yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, farmacijos specialistas išduoda tik nurodyto konkretaus vaistinio preparato pavadinimo vaistinį preparatą;

98.3. jei kitoje ES valstybėje išrašytame recepte, dėl kuriame pateiktos informacijos nekyla neaiškumų, šalia bendrinio pavadinimo yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba vaistinio preparato skyrimas konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu yra papildomai pagrįstas, nurodžius, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas, farmacijos specialistas parduoda tik nurodyto konkretaus vaistinio preparato pavadinimo vaistinį preparatą;

98.4. farmacijos specialistas, pacientui sutikus, turi teisę išduoti (parduoti) to paties bendrinio pavadinimo kito stiprumo vaistinį preparatą, nekeisdamas farmacinės formos, išskyrus Taisyklių 98.5 papunktyje nustatytą atvejį, vienkartinės dozės bei vartojimo dažnumo. Išduodamas vaistinės medžiagos kiekis turi atitikti išrašytą vaistinės medžiagos kiekį;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

98.5. farmacijos specialistas, pacientui sutikus, turi teisę išduoti (parduoti) to paties bendrinio pavadinimo kitos farmacinės formos nei nurodyta recepte vaistinį preparatą, jei išduodamo vaistinio preparato farmacinė forma yra tinkama vartoti tokiu pačiu vartojimo būdu ir dažnumu, kaip nurodyta recepte. Jei keičiama kompensuojamųjų vaistinių preparatų farmacinė forma, išduodamas kompensuojamasis vaistinis preparatas turi būti įrašytas į tą pačią kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno vaistinių preparatų grupę bazinei kainai nustatyti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

99. Jeigu norimo įsigyti nereceptinio ar recepte išrašyto vaistinio preparato dozuočių kiekis neatitinka vaistinio preparato dozuočių kiekio, esančio pramoniniu būdu arba pramoninį gamybos procesą apimančiu metodu pagamintų vaistinių preparatų išorinėje pakuotėje, ją leidžiama išardyti padalijant į vidines pakuotes taip, kad ant vaistinėje paliekamos ir pacientui išduodamos vidinės pakuotės dalies būtų žymos: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, serijos numeris, registruotojas, tinkamumo vartoti laikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

100. Išduodant vaistinį preparatą, vidinė vaistinio preparato pakuotė gali būti pakeičiama Geros vaistinių praktikos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju vaistinio preparato, kurio vidinė pakuotė pakeista, tinkamumo vartoti laikas nurodomas ne ilgesnis nei vaistinio preparato tinkamumo vartoti laikas ir laikas, iki kurio bus suvartota paskutinė vaistinio preparato dozuotė, atsižvelgiant į recepte nurodytą vienkartinę dozę ir jos vartojimo dažnumą.

101. Jei vadovaujantis Taisyklių 99 punktu nėra galimybių išduoti (parduoti)  tikslų išrašytą vaistinio preparato dozuočių kiekį, leidžiama, pacientui sutikus, išduoti (parduoti)  panašų į nurodytą recepte vaistinių preparatų kiekį. Tokiu atveju išduodamo vaistinio preparato kiekis negali būti daugiau kaip 10 proc. mažesnis, išskyrus Taisyklių  116 ir 145 punktuose nustatytus atvejus, ar daugiau kaip 30 proc. didesnis už recepte išrašytą vaistinio preparato kiekį.

102. Pagal kitoje ES valstybėje išrašytus receptus parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos ir jei recepte nurodyti bent šie duomenys: paciento vardas (-ai), pavardė (-ės) (parašyta žodžiais, netrumpinant), paciento gimimo data, recepto išrašymo data, receptą išrašiusio reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas tas receptas, pavardė (-ės), vardas (-ai) (parašyta žodžiais, netrumpinant), profesinė kvalifikacija, elektroninio pašto adresas ir telefono arba fakso numeris (su tarptautiniais kodais), darbo adresas, įskaitant ir ES valstybės pavadinimą, jei išrašytas vaistinis preparatas – bendrinis pavadinimas ir, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba tai būtina dėl medicininių priežasčių, – konkretus vaistinio preparato pavadinimas, (jei konkretus pavadinimas buvo nurodytas dėl medicininių priežasčių, papildomai pagrįsta, dėl kokių konkrečių priežasčių jis buvo nurodytas), farmacinė forma, stiprumas, dozuočių kiekis arba pakuotė, jos dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, dozavimo režimas, jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas) – medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas. Jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas), turi būti nurodyti jos matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra. Receptas privalo būti pasirašytas.

103. Pagal ne ES valstybėje išrašytus receptus, jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos, parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą, taip pat išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, jei į jų sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, sąrašą, narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

104. Vaistiniai preparatai turi būti išduodami (parduodami) tokio tinkamumo vartoti laiko, kad pacientas, vartodamas vaistinį preparatą, kaip nurodyta recepte, pakuotės lapelyje ar ant pakuotės, turėtų realią galimybę suvartoti išduotą (parduotą) vaistinio preparato dozuočių kiekį iki jo tinkamumo vartoti laiko pabaigos. Farmacijos specialistas, išduodamas (parduodamas) vaistinį preparatą, turi informuoti pacientą apie vaistinio preparato tinkamumo vartoti laiką šiais atvejais:

104.1. kai vaistinio preparato tinkamumo vartoti laikas baigsis per 3 mėnesius po vaistinio preparato vartojimo pagal recepte, vaistinio preparato pakuotės lapelyje ar ant pakuotės pateiktus vaistinio preparato vartojimo nurodymus pabaigos. Šiuo atveju pacientui reikia paaiškinti, kad jis vaistinį preparatą vartotų pagal recepte, vaistinio preparato pakuotės lapelyje ar ant pakuotės pateiktus nurodymus;

104.2. kai išduodama daugiau nei viena vaistinio preparato pakuotė, kurių vienos tinkamumo vartoti laikas yra trumpesnis nei nurodytas (paskirtas) gydymo kursas. Jeigu pacientas sutinka įsigyti vaistinio preparato pakuotę, kurios tinkamumo vartoti laikas yra trumpesnis nei recepte nurodytas (paskirtas) gydymo kursas, farmacijos specialistas turi paaiškinti ir pasiūlyti pažymėti ant pakuotės, kad šią vaistinio preparato pakuotę reikia vartoti pirmiau (kad ją spėtų suvartoti pagal nurodytą (paskirtą) gydymo kursą iki pasibaigs tinkamumo vartoti laikas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

 

105. Farmacijos specialistas, parduodamas receptinį nekompensuojamąjį vaistinį preparatą, turi informuoti gyventoją apie to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinių preparatų, esančių vaistinėje, kainas, pirmiausia iš jų pasiūlydamas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinį preparatą, kurio mažmeninė kaina yra mažiausia, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu su bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas arba kai pacientas receptinį nekompensuojamąjį vaistinį preparatą išsirinko pagal elektroninį receptą ESPBI IS ir jo pasirinkimo, vadovaujantis Taisyklėmis, farmacijos specialistui nereikia patikslinti. Jeigu bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas turi analogiškų vaistinių preparatų, kurių numatoma mažmeninė kaina būtų mažesnė nei turimų vaistinėje to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinių preparatų, apie tai farmacijos specialistas privalo informuoti gyventoją ir, jam pageidaujant, vaistinius preparatus užsakyti. Užsakyti vaistiniai preparatai pristatomi į vaistinę Taisyklių 109 punkte nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

106. Farmacijos specialistas, išduodamas kompensuojamuosius vaistinius preparatus, išskyrus Taisyklių 1441 punkte nustatytą atvejį arba kai pacientas receptinį kompensuojamąjį vaistinį preparatą išsirinko pagal elektroninį receptą ESPBI IS priemonėmis ir jo pasirinkimo, vadovaujantis Taisyklėmis, farmacijos specialistui nereikia patikslinti:

106.1. visuomenės ar universiteto vaistinėje, farmacijos specialistas, atsižvelgdamas į recepte nurodytą vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, turi:

106.1.1. išduoti (parduoti) apdraustajam ar jo atstovui kompensuojamąjį vaistinį preparatą, už kurio to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų dozuotę Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno grupėje bazinei kainai apskaičiuoti nustatyta paciento priemoka yra mažiausia (toliau – kompensuojamasis vaistinis preparatas su mažiausia paciento priemoka), išskyrus 106.1.2 papunktyje nurodytu atveju;

106.1.2. pasiūlyti užsakyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, jei šio vaistinio preparato neturi, o jį vaistinė turi teisę įsigyti ir jį turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas;

106.1.3. apdraustajam ar jo atstovui atsisakius įsigyti ar užsakyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, informuoti jį ar jo atstovą, jei jie to pageidauja, apie kitų į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įrašytų to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų nustatytas priemokas ir išduoti (parduoti) pageidaujamą kompensuojamąjį vaistinį preparatą;

106.1.4. jei apdraustojo ar jo atstovo kreipimosi metu vaistinėje nėra paciento pageidaujamo kompensuojamojo vaistinio preparato, tačiau šį vaistinį preparatą vaistinė turi teisę įsigyti ir jį turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas, farmacijos specialistas turi pasiūlyti šį vaistinį preparatą užsakyti;

106.2. ligoninės vaistinėje farmacijos specialistas, atsižvelgdamas į recepte nurodytą vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, turi informuoti apdraustąjį ar jo atstovą apie į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įrašytų to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų kainas bei nustatytas priemokas ir pasiūlyti įsigyti ligoninės vaistinėje esantį kompensuojamąjį vaistinį preparatą, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas. Jei apdraustasis ar jo atstovas atsisako įsigyti ligoninės vaistinėje esantį kompensuojamąjį vaistinį preparatą, farmacijos specialistas apdraustajam turi pasiūlyti jį įsigyti visuomenės ar universiteto vaistinėje.

Jei kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, farmacijos specialistas turi parduoti tik nurodyto konkretaus pavadinimo kompensuojamąjį vaistinį preparatą, jei ligoninės vaistinė jį turi. Jei ligoninės vaistinė konkretaus pavadinimo kompensuojamojo vaistinio preparato neturi ir nėra galimybės jo užsakyti neatliekant šio vaistinio preparato viešojo pirkimo, farmacijos specialistas apdraustajam ar jo atstovui turi pasiūlyti jį įsigyti visuomenės ar universiteto vaistinėje.

Jei ligoninės vaistinė neturi apdraustajam recepte išrašyto kompensuojamojo vaistinio preparato, tačiau ligoninės vaistinė gali jį užsakyti neatlikdama šio vaistinio preparato viešojo pirkimo, farmacijos specialistas privalo pasiūlyti jį užsakyti. Jei apdraustasis ar jo atstovas nenori ligoninės vaistinėje užsakyti ir įsigyti jam išrašyto kompensuojamojo vaistinio preparato, farmacijos specialistas turi pasiūlyti vaistinį preparatą įsigyti visuomenės ar universiteto vaistinėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

1061. Jei apdraustojo ar jo atstovo kreipimosi metu vaistinėje, išskyrus ligoninės vaistinę, nėra reikiamos kompensuojamosios MPP, tačiau ją turi didmeninio platinimo įmonė, farmacijos specialistas turi pasiūlyti šią kompensuojamąją MPP užsakyti.

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

107. Išduodamas kompensuojamąsias MPP, farmacijos specialistas turi informuoti apdraustąjį apie kompensuojamųjų MPP, įrašytų į tą pačią Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno medicinos pagalbos priemonių grupę, kainas bei nustatytas priemokas ir pasiūlyti jam kompensuojamąją MPP, už kurią priemoka mažiausia, išskyrus atvejį, kai pacientas kompensuojamąją MPP išsirinko pagal elektroninį receptą ESPBI IS priemonėmis ir jo pasirinkimo, vadovaujantis Taisyklėmis, farmacijos specialistui nereikia patikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

108. Vaistinė, išskyrus ligoninės vaistinę, pasirašiusi sutartį su TLK, privalo turėti kompensuojamuosius vaistinius preparatus, esančius Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintame Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1238, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-17987

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

109. Užsakant nekompensuojamąjį vaistinį preparatą, vaistinė turi teisę prašyti paciento sumokėti avansinę įmoką, kuri negali būti didesnė kaip 30 proc. apytikrės vaistinio preparato kainos. Avansinės įmokos mokėti nereikia, kai užsakomas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP. Užsakyti vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP miestuose turi būti pristatomi per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į vaistinę dėl vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1238, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-17987

 

110. Jei užsakomas receptinis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP, ant popierinio recepto dedamas spaudas „Vaistai užsakyti“, nurodomas vaistinės pavadinimas ir užsakymo data. Jei užsakomas vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP pagal elektroninį receptą, farmacijos specialistas elektroninį receptą pažymi žyma „Rezervuota“ ir toks elektroninis receptas yra rezervuojamas. Farmacijos specialistas, rezervuodamas elektroninį receptą, nurodo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pristatymo į vaistinę datą. Jeigu vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pristatymo data yra vėlesnė negu recepto galiojimo data, receptas laikomas galiojančiu iki vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pristatymo į vaistinę datos, tačiau ne ilgesnį laiką, nei Taisyklių 109 punkte nustatyti vaistinių preparatų pristatymo terminai. Jei, užsakius vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, paskutinė recepto galiojimo diena yra poilsio ar švenčių diena, recepto galiojimo pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Šio punkto reikalavimai netaikomi, kai receptiniai vaistiniai preparatai ir (ar) kompensuojamosios MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

111. Draudžiama kitai vaistinei išduoti (parduoti) vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, jei popierinis receptas yra pažymėtas spaudu „Vaistai užsakyti“ ir nurodytas vaistinės pavadinimas bei užsakymo data ar uždėta žyma „MPP užsakyti“ ir nurodytas ūkio subjekto pavadinimas bei užsakymo data, arba elektroninis receptas yra rezervuotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

112. Neprasidėjus ar pasibaigus recepto galiojimo laikui, išskyrus Taisyklių 110 ir 155 punktuose nustatytus atvejus, vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) neišduodami (neparduodami).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

113. Vaistiniai preparatai pagal receptus su žyma „Vardinis vaistinis preparatas“ parduodami (išduodami) vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

114. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, per kurias Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka vykdomas kaimo gyventojų aprūpinimas vaistiniais preparatais, kompensuojamieji vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP išduodami vadovaujantis Taisyklėmis, tačiau Taisyklių 98.2 ir 98.4 papunkčiuose bei 100 punkte nustatytais atvejais kompensuojamuosius vaistinius preparatus gali išduoti tik vaistininkas.

 

V1 SKYRIUS

RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PARDAVIMAS BE RECEPTO

 

1141. Farmacijos specialistas receptinius vaistinius preparatus gali parduoti pacientui be recepto, esant visoms šioms sąlygoms:

1141.1. vaistinis preparatas yra paskirtas pacientui diagnozuotai lėtinei ligai gydyti arba vaistinis preparatas, kurio farmacinė forma – geriamoji paprasto atpalaidavimo arba transderminis pleistras, paskirtas gimstamumui kontroliuoti (kontraceptikas) arba vaistinis preparatas paskirtas ūmiems migrenos priepuoliams gydyti;

1141.2. pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau;

1141.3. farmacijos specialistas gali 1141.1 ir 1141.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas patikrinti naudodamasis ESPBI IS priemonėmis, paciento kompensuojamųjų vaistų pase, pacientui išrašytame 1 formos recepte ar kitoje valstybėje išrašytame recepte;

1141.4. pacientas, jo teigimu, receptinius vaistinius preparatus suvartojo, tačiau juos turi vartoti nepertraukiamai ar nedelsiant, ir neturi galimybių nedelsiant patekti pas sveikatos priežiūros specialistą, turintį teisę skirti šį receptinį vaistinį preparatą;

1141.5. į receptinio vaistinio preparato sudėtį neįeina:

1141.5.1. narkotinės ir psichotropinės medžiagos;

1141.5.2. pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai);

1141.5.3. veiklioji medžiaga – chloramfenikolis, difenhidraminas, klonidinas ir nandrolonas;

1141.5.4. daugiau kaip 100 ml etanolio, kaip ekstemporaliojo vaistinio preparato sudedamosios dalies, nepriklausomai nuo jo koncentracijos;

1141.6. receptinis vaistinis preparatas nepriskirtinas:

1141.6.1. vardiniams vaistiniams preparatams;

1141.6.2. antiinfekciniams vaistiniams preparatams, sisteminiam vartojimui grupuojamiems J grupėje pagal ATC indekso pirmąjį kodo lygį;

1141.6.3. antidepresantams, grupuojamiems N06A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

1141.6.4. antipsichoziniams vaistiniams preparatams, grupuojamiems N05A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

1141.6.5. antibiotikams ir receptiniams chemoterapiniams vaistiniams preparatams, skirtiems dermatologiniam vartojimui, grupuojamiems D06 pogrupyje pagal ATC indekso antrąjį kodo lygį.

1142. Vadovaujantis Taisyklių 1141 punktu, leidžiama be recepto parduoti tik to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo, kaip buvo nurodyta recepte, receptinius vaistinius preparatus, išskyrus Taisyklių 98.4 ir 98.5 papunkčiuose nustatytus atvejus. Vadovaujantis Taisyklių 1141 punktu, vaistiniai preparatai, kurie buvo skiriami konkrečiu pavadinimu, išskyrus Taisyklių 20.1 papunktyje išvardytus vaistinius preparatus, turi būti išduodami to paties konkretaus pavadinimo, kaip buvo nurodyta recepte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

 

1143. Farmacijos specialistas, parduodamas receptinius vaistinius preparatus be recepto, turi informuoti pacientą apie to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinių preparatų, esančių vaistinėje, kainas, pirmiausia pasiūlydamas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinį preparatą, kurio mažmeninė kaina yra mažiausia, išskyrus Taisyklių 1142 punkte nustatytą atvejį, kai turi būti parduodamas konkretaus pavadinimo vaistinis preparatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

1144. Receptinių vaistinių preparatų, kurie atitinka Taisyklių 1141 punkte nurodytas sąlygas,  paciento pageidaujamą vaistinio preparato kiekį, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų gydymo laikotarpiui, be recepto leidžiama parduoti vieną kartą prieš sveikatos priežiūros specialistui pakartotinai juos paskiriant.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1301, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18244

 

1145. Parduodant receptinį vaistinį preparatą be recepto, vidinė vaistinio preparato pakuotė negali būti pakeičiama vadovaujantis Taisyklių 100 punktu.

1146. Receptinio vaistinio preparato be recepto pardavimas turi būti registruojamas vaistinės nustatyta tvarka taip, kad būtų galima identifikuoti šiuos duomenis:

1146.1. datą, kada buvo parduotas receptinis vaistinis preparatas be recepto;

1146.2. paciento, kuriam parduotas receptinis vaistinis preparatas be recepto, vardą, pavardę, jo gyvenamosios vietos adresą;

1146.3. be recepto parduoto receptinio vaistinio preparato konkretų pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, parduotų dozuočių kiekį ar parduotų pakuočių kiekį;

1146.4. pardavusio farmacijos specialisto vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją.

1147. Visi Taisyklių 1146 punkte nurodyti registruojami duomenys turi būti aiškūs, įskaitomi, apsaugoti nuo neteisėtų pakeitimų. Duomenų įrašai daromi ir saugomi ne trumpiau kaip 1 metus, neskaitant einamųjų metų, raštu ar elektroniniu būdu, užtikrinant duomenų saugumą. Jeigu receptinių vaistinių preparatų be recepto išdavimų apskaitai naudojama informacinė sistema, turi būti užtikrintas duomenų tvarkymo veiksmų istorijos atsekamumas ir galimybė juos pateikti kontroliuojančioms institucijoms.

1148. Farmacijos specialistas prieš parduodamas paciento pageidaujamus receptinius vaistinius preparatus be recepto turi įvertinti, ar tikrai pacientui šis vaistinis preparatas yra būtinas ir (ar) nesukels realaus pavojaus paciento gyvybei ar nepakenks jo sveikatai. Jeigu farmacijos specialistui kyla abejonių dėl receptinių vaistinių preparatų, kuriuos pacientas pageidauja įsigyti be recepto, būtinumo ir (ar) įtaria, kad tolimesnis paciento pageidaujamų receptinių vaistinių preparatų, kuriuos jis nori įsigyti be recepto, vartojimas gali sukelti realų pavojų paciento gyvybei ar pakenkti jo sveikatai, ar pacientas jų nori įsigyti pakartotinai be recepto prieš sveikatos priežiūros specialistui pakartotinai juos paskiriant, farmacijos specialistas pacientui šių vaistinių preparatų turi neparduoti bei pacientą turi nukreipti pas jį gydantį gydytoją.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-1238, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26566

 

VI SKYRIUS

VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MPP IŠDAVIMAS (PARDAVIMAS) VAISTINĖSE PAGAL POPIERINIUS RECEPTUS

 

115. Pardavus vaistinius preparatus pagal popierinį 1 formos receptą, 1 formos recepto blanko skiltyje „Kaina“ nurodoma faktiškai parduoto vaistinio preparato kiekio kaina, dedamas spaudas „Vaistai išduoti ..... vaistinėje“, nurodomas vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai išduoto (parduoto) konkretus vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas bei dozuočių kiekis ar pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, jei išduodama daugiau nei viena pakuotė, vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) data. Jei šiems įrašams nustatytoje vietoje trūksta vietos, jie gali būti daromi kitoje popierinio recepto blanko pusėje. Įrašai popieriniame recepte gali būti daromi ranka arba spausdintuvu. Taip pat dedamas vaistinį preparatą pardavusio farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir parašas.

116. Pacientui pageidaujant ir jei yra galimybė nepažeidžiant Taisyklių 99 punkte nustatytų reikalavimų parduoti paciento pageidaujamą vaistinio preparato kiekį, vaistiniai preparatai, kurių popieriniai 1 formos receptai vadovaujantis Taisyklių 135 punktu nepaliekami saugoti vaistinėje, pagal popierinį 1 formos receptą, gali būti parduodami dalimis.

Receptinis vaistinis preparatas, kurio popierinis 1 formos receptas vadovaujantis Taisyklių 135 punktu turi būti paliekamas saugoti vaistinėje, gali būti parduodamas dalimis, tik jei vaistinė turi galimybę pasilikti saugoti recepto kopiją (popierinę arba saugomą kompiuterinėje laikmenoje). Recepte, pagal kurį buvo parduota dalis recepte išrašyto  receptinio vaistinio preparato kiekio, ir jo kopijoje turi būti nurodyta Taisyklių 115 punkte nustatyta informacija.

Recepto originalas, kuriame taip pat nurodyta Taisyklių 115 punkte nustatyta informacija, turi būti atiduodamas pacientui.

117. Išdavus (pardavus) vaistinių preparatų pagal popierinį 1 formos receptą su žyma „Ilgalaikiam gydymui“, receptas grąžinamas asmeniui, o recepto blanko skiltyje „Vaistinės spaudas „Vaistai išduoti ... vaistinėje“ (vaistinės, jos filialo pavadinimas, duomenys apie faktiškai išduotą (parduotą) vaistą (vaisto prekinis pavadinimas, stiprumas bei dozuočių kiekis) vaistų išdavimo (pardavimo) data, vaistą išdavusio (pardavusio) farmacijos specialisto spaudas ir parašas“ dedamas spaudas „Vaistai išduoti ..... vaistinėje“, nurodomas vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai išduoto (parduoto) konkretus vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas bei dozuočių kiekis ar pakuotė ir pakuočių skaičius, jei parduodama daugiau nei viena pakuotė, vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais, vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) data, dedamas vaistinį preparatą išdavusio (pardavusio) farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir parašas. Jei šiems įrašams nustatytoje vietoje trūksta vietos, jie gali būti daromi kitoje popierinio recepto blanko pusėje. Vaistinius preparatus pakartotinai galima išduoti (parduoti) ne dažniau, negu nurodyta recepte, ir tik pagal galiojantį receptą.

118. Pardavus vaistinius preparatus pagal popierinį 2 formos receptą, kitoje recepto blanko pusėje nurodoma faktiškai parduoto vaistinio preparato kiekio kaina, dedamas spaudas „Vaistai išduoti ..... vaistinėje“, nurodomas vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai išduoto (parduoto) konkretaus vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas bei dozuočių kiekis ar pakuotė ir pakuočių skaičius, jei, vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais, parduodama daugiau nei viena pakuotė, vaistinių preparatų ar išdavimo (pardavimo) data. Įrašai recepte gali būti daromi ranka arba spausdintuvu. Taip pat dedamas vaistinį preparatą pardavusio farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir parašas.

119. Išduodant vaistinius preparatus pagal kitoje valstybėje išrašytą receptą nustatytoje popierinio recepto blanko vietoje  ar kitoje recepto blanko pusėje nurodomos vaistinių preparatų kainos, dedamas spaudas „Vaistai išduoti ..... vaistinėje“, nurodomas vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai išduoto (parduoto) vaistinio preparato konkretus vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas bei dozuočių kiekis ar pakuotė ir pakuočių skaičius, jei, vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais, parduodama daugiau nei viena pakuotė, vaistinių preparatų ar išdavimo (pardavimo) data. Įrašai recepte gali būti daromi ranka arba spausdintuvu. Taip pat dedamas vaistinį preparatą pardavusio farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir parašas.

120. Jeigu vaistinės kasos čekyje yra nurodyta vaistinio preparato kaina, vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai išduoto (parduoto) vaistinio preparato konkretus vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, dozuočių kiekis ar pakuotė ir pakuočių skaičius, jei parduota daugiau nei viena pakuotė, bei vaistinių preparatų, išdavimo (pardavimo) data, vietoj spaudo „Vaistai išduoti ... vaistinėje“ ir atitinkamai Taisyklių 115, 117−119 punktuose nurodytų įrašų recepte šiems įrašams numatytose vietose arba kitoje popierinio recepto blanko pusėje gali būti priklijuojami arba prisegami kasos čekiai bei dedamas vaistinį preparatą išdavusio (pardavusio) farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir parašas, pažymint ir čekį, ir recepto blanką.

121. Parduodant MPP ar medicinos priemones (prietaisus) pagal kitoje valstybėje išrašytą receptą ar pagal popierinį 1 formos receptą, nustatytoje popierinio recepto blanko vietoje arba kitoje recepto blanko pusėje nurodomos MPP ar medicinos priemonių (prietaisų) kainos, vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai parduoto MPP ar medicinos priemonės (prietaiso) pavadinimas bei kiekis, pardavimo data. Įrašai recepte gali būti daromi ranka arba spausdintuvu. Taip pat dedamas MPP ar medicinos priemonę (prietaisą) išdavusio (pardavusio) farmacijos specialisto asmeninis spaudas, jei jį turi, ir parašas. Jeigu vaistinės kasos čekyje yra nurodyta MPP ar medicinos priemonės (prietaiso) kaina, vaistinės (veiklos vietos) pavadinimas, faktiškai parduoto MPP ar medicinos priemonės (prietaiso) pavadinimas ir kiekis bei pardavimo data, popieriniame recepte šiai informacijai numatytose vietose gali būti priklijuojami arba prisegami kasos čekiai bei dedamas MPP ar medicinos priemonę (prietaisą) pardavusio specialisto asmeninis spaudas, jei jį turi, ir parašas, pažymint ir čekį, ir recepto blanką.

122. Išduoti kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP galima tik asmeniui, kuris kartu su popieriniu receptu pateikia apdraustojo, kuriam išrašytas popierinis receptas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą (jei Lietuvoje apdraustasis neturi Lietuvos gyventojų registrų įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo), kurių galiojimas yra nepasibaigęs.

Pagal popierinį receptą išduodant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, skirtas vaikams, kartu su receptu turi būti pateiktas vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba gimimo liudijimas (gimusiems po 2017 m. sausio 1 d. – vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas, išduotas civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos ar valstybės įmonės Registrų centro), arba Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas (jei Lietuvoje apdraustas vaikas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo), kurio galiojimas yra nepasibaigęs.

Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų dėl ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, metu išduoti kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP pagal popierinį receptą galima ir kitam asmeniui, kuris jų įsigyti atvyksta paciento ar jo atstovo prašymu – šiuo atveju šis asmuo gali pateikti tik paciento receptą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

123. Išduodant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP kitų ES valstybių apdraustiesiems ar jų atstovams, šie kartu su popieriniu receptu turi pateikti paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, arba E112/S2 dokumentą, kurių galiojimas yra nepasibaigęs. Jei ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų dėl ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, metu kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP pagal popierinį receptą paciento, kuris yra kitos ES valstybės apdraustasis, ar jo atstovo prašymu įsigyti atvyksta kitas asmuo, šis asmuo turi pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, arba E112/S2 dokumentą, kurių galiojimas yra nepasibaigęs, arba jų kopijas, paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti neprivalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

124. Išduodamas kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP pagal popierinį 3 formos receptą farmacijos specialistas užpildo popierinio 3 formos recepto blanko 10–16 punktus nurodydamas:

124.1. 10 punkte „išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis“ − faktiškai išduoto kompensuojamojo vaistinio preparato pavadinimą, farmacinę formą, stiprumą, dozuočių kiekį ar pakuotę ir pakuočių skaičių, jei parduota daugiau nei viena pakuotė, ar kompensuojamosios MPP pavadinimą bei vienetų kiekį;

124.2. 11 punkte „Vaisto pakanka iki“ – datą, iki kurios pakaks išduoto kompensuojamojo vaistinio preparato ar MPP, kuri apskaičiuojama Taisyklių 1241 punkto nustatyta tvarka;

124.3. 12 punkte „Mažmeninė kaina“ – galutinę išduoto kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pardavimo vaistinėje kainą (pritaikius jai visas galimas nuolaidas), nuo kurios skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis;

124.4. 13 punkte „Paciento sumokėta suma“ – paciento sumokėtą priemoką;

124.5. 14 punkte „Kompensuojamoji suma“ – kompensuojamąją sumą;

124.6. 15 punkte „Vaisto išdavimo data“ – išdavimo datą;

124.7. ties 16 punktu „Vaistinės spaudas, vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas“ dedami vaistinės spaudas ir farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir pasirašoma. Spaudais ir parašais tvirtinami abu tuo pačiu eilės numeriu pažymėti recepto blanko egzemplioriai. Pirmasis recepto blanko egzempliorius lieka vaistinėje, antrasis – kompensuojamųjų vaistų pase. Įrašai recepte gali būti daromi ranka ar spausdintuvu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

1241. „Vaisto pakanka iki“ data, skaičiuojama:

1241.1. jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami pirmą kartą arba jei pacientas jų įsigyti atvyko po ankstesniame recepte, pagal kurį jau buvo įsigyta tų pačių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP, įrašytos „Vaisto pakanka iki“ datos, prie „Vaisto išdavimo datos“ įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo ar kompensuojamosios MPP naudojimo (gydymo kurso) dienų skaičių (įskaitant išdavimo dieną);

1241.2. jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami ne daugiau kaip 5 dienomis anksčiau negu ankstesniame recepte, pagal kurį yra įsigyta tų pačių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP, įrašyta „Vaisto pakanka iki“ data, prie „Vaisto pakanka iki“ įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo ar kompensuojamosios MPP naudojimo (gydymo kurso) dienų skaičių;

1241.3. jei vaistiniai preparatai išduodami pagal receptą su žyma „Specialisto sprendimu“, atsižvelgiant į tai, kad ankstesniame recepte, pagal kurį yra įsigyta tų pačių vaistinių preparatų, įrašyta „Vaisto pakanka iki“ data dar yra nepraėjusi, prie „Vaisto išdavimo datos“ įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo dienų skaičių (įskaitant išdavimo dieną).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

Papildyta punktu:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

125. Pagal popierinius 3 formos receptus „Gydymui tęsti“ kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP išduodamos vadovaujantis pirmame popierinio 3 formos recepto Rp. dalyje nurodyta informacija. Farmacijos specialistas turi patikrinti prieš jį išrašyto popierinio 3 formos recepto 11 punkte „Vaisto pakanka iki“  nurodytą datą, atsižvelgdamas į šių Taisyklių 73 punkte nurodytą recepto „Gydymui tęsti“ galiojimą, ir įrašyti reikiamas datas kito popierinio 3 formos recepto su žyma „Gydymui tęsti“ 5 punkte „Galioja nuo iki“ ir 11 punkte „Vaisto pakanka iki“.

126. Pagal popierinius 3 formos receptus su žyma „Gydymui tęsti“ kompensuojamieji vaistiniai preparatai ir (ar) kompensuojamosios MPP gali būti išduodami tik tuo atveju, jeigu nepasibaigęs šių receptų galiojimo laikas, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į šių Taisyklių 73 punkto reikalavimus. Jei apdraustasis neįsigijo kompensuojamųjų vaistų ar kompensuojamųjų MPP recepto su žyma „Gydymui tęsti“ 5 punkte „Galioja nuo − iki“ nurodytu laikotarpiu, pradeda galioti kitas receptas ir šio recepto įsigaliojimo data laikoma kompensuojamojo vaisto ar kompensuojamosios MPP išdavimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

127. Pagal vieną popierinį 3 formos receptą su žyma „Gydymui tęsti“ gali būti išduodamas ne didesnis negu recepte nurodytas vaistinio preparato kiekis, išskyrus šių Taisyklių 101 punkte nustatytą atvejį.

128. Jeigu receptų apskaita vaistinėje kompiuterizuota, įrašai gali būti daromi spausdintuvu kitoje popierinio 3 formos recepto blanko pusėje ant abiejų tos pačios serijos ir tuo pačiu eilės numeriu pažymėtų popierinių recepto blanko egzempliorių. Vietoj įrašų spausdintuvu gali būti klijuojami lipdukai arba lapeliai, kuriuose įrašyta popierinio 3 formos recepto blanko 10 punkte „išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis“, 11 punkte „Vaisto pakanka iki“, 12 punkte „Mažmeninė kaina“, 13 punkte  „Paciento sumokėta suma“, 14 punkte „Kompensuojamoji suma“, 15 punkte „Vaisto išdavimo data“ privaloma nurodyti informacija, ir dedamas vaistinės spaudas, pažymint ir lipduką (lapelį), ir recepto blanką. Jeigu kompensuojamųjų vaistų pase liekančio popierinio 3 formos recepto blanko antrame egzemplioriuje nėra galimybių įrašus padaryti spausdintuvu, įrašai jame gali būti daromi ranka.

Vietoj įrašų ranka kitoje popierinio 3 formos recepto blanko pusėje ant abiejų tos pačios serijos ir tuo pačiu eilės numeriu pažymėtų popierinių recepto blanko egzempliorių gali būti priklijuojami kasos čekiai, jei juose yra popierinio 3 formos recepto blanko 10 punkte „išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis“, 11 punkte „Vaisto pakanka iki“, 12 punkte „Mažmeninė kaina“, 13 punkte „Paciento sumokėta suma“, 14 punkte „Kompensuojamoji suma“ ir 15 punkte „Vaisto išdavimo data“ privaloma nurodyti informacija. Tokiu atveju vaistinės spaudas recepte ties 16 punktu „Vaistinės spaudas, vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas“ nededamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

129. Išduodamas kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP pagal popierinius 3 formos (išimties atvejams) receptus farmacijos specialistas užpildo popierinio 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko 11–14 punktus:

129.1. 11 punkte „(išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis)“ nurodo faktiškai išduoto vaistinio preparato konkretų vaistinio preparato pavadinimą, farmacinę formą, stiprumą, dozuočių kiekį ar pakuotę ir pakuočių skaičių, jei parduota daugiau nei viena pakuotė, ar kompensuojamosios MPP pavadinimą bei vienetų kiekį ir galutinę išduoto kompensuojamojo vaistinio preparato ir kompensuojamosios MPP pardavimo vaistinėje kainą (pritaikius jai visas galimas nuolaidas), nuo kurios skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis;

129.2. 12 punkte „Kompensuojamoji suma“ – kompensuojamąją sumą;

129.3. 13 punkte „Pacientas sumokėjo“ – paciento sumokėtą priemoką;

129.4. 14 punkte „Vaisto išdavimo data“  – išdavimo datą;

129.5. ties 14 punktu „Vaisto išdavimo data“ dedami vaistinės spaudas ir vaistinius preparatus išdavusio farmacijos specialisto asmeninis spaudas ir pasirašoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

1291. Jeigu receptų apskaita vaistinėje kompiuterizuota, Taisyklių 129.1–129.5 papunkčiuose nurodyti įrašai gali būti daromi spausdintuvu kitoje popierinio 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko pusėje. Vietoj įrašų spausdintuvu gali būti klijuojami lipdukai arba lapeliai ir dedamas vaistinės spaudas, pažymint ir lipduką (lapelį), ir recepto blanką.

Vietoj įrašų ranka popierinio 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko kitoje pusėje gali būti priklijuojami kasos čekiai, jei juose yra popierinio 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko 11 punkte „(išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis)“, 12 punkte „Kompensuojamoji suma“, 13 punkte „Pacientas sumokėjo“, 14 punkte „Vaisto išdavimo data“ privaloma nurodyti informacija. Jei priklijuojamas kasos čekis, vaistinės spaudas recepte ties 14 punktu „Vaisto išdavimo data“ nededamas.

Papildyta punktu:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

1292. Farmacijos specialistas, apdraustajam ar jo atstovui pageidaujant, pagal popierinį 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) receptą, kuriame išrašytas kompensuojamasis vaistinis preparatas, vadovaudamasis Taisyklių 105 punktu, gali parduoti nekompensuojamąjį vaistinį preparatą, kurio bendrinis pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma tokie pat kaip recepte nurodyto kompensuojamojo vaistinio preparato.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

 

1293. Neteko galios nuo 2019-07-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

1294. Popieriniai 3 formos receptai ir 3 formos (išimties atvejams) receptai, pagal kuriuos parduoti nekompensuojamieji vaistiniai preparatai, pildomi atitinkamai vadovaujantis Taisyklių 124, 125, 128, 129, 1291 punktais, išskyrus reikalavimą užpildyti 3 formos recepto 14 punktą ir 3 formos (išimties atvejams) recepte 12 punktą „kompensuojamoji suma“ (jos nurodyti nereikia). Apdraustasis ar jo atstovas turi pasirašyti ant vaistinėje paliekamo recepto blanko kopijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

1295. Neteko galios nuo 2019-07-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04888

 

130. Vaistinės teritorinei ligonių kasai  teikia dokumentus ir (ar) jų kopijas, nurodytus Kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1014 „Dėl Kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

131. Taisyklių 44.4.1 ir 44.4.3 papunkčiuose nustatytais atvejais vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP gali būti parduodami pagal popierinį 3 formos (išimties atvejams) receptą  tik TLK aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje yra  ASPĮ, išrašiusi šį receptą arba prie kurios yra prisirašęs apdraustasis.

132. Farmacijos specialisto popierinio recepto blanke ranka daromi įrašai gali būti taisomi taip: klaidingas tekstas ar skaičiai perbraukiami taip, kad juos būtų galima perskaityti, ir visuose egzemplioriuose (dalyse) įrašomas teisingas tekstas. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti taisymą atlikusio farmacijos specialisto parašas ir taisymo data.

133. Vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, per kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka kaimų gyventojai aprūpinami vaistiniais preparatais, išduodami (parduodami) vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Išdavus (pardavus) vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, tam skirtoje vietoje ar kitoje popierinio recepto pusėje dedamas spaudas „Vaistai išduoti...... vaistinėje per.......“. Nurodoma vaistinės, išduodančios (parduodančios) vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP per pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimai, faktiškai išduoto vaistinio preparato konkretus vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas bei dozuočių kiekis ar faktiškai išduotos kompensuojamosios MPP pavadinimas bei vienetų kiekis, vaistinių preparatų ar kompensuojamosios MPP  išdavimo (pardavimo) data, dedami vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP išdavusio (pardavusio) sveikatos priežiūros specialisto ir už kaimo gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais ir kompensuojamosiomis MPP atsakingo vaistininko asmeniniai spaudai bei jų parašai. Popieriniai receptai paliekami pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje ir perduodami vaistinei, aprūpinančiai gyventojus per šią įstaigą.

134. Farmacijos specialistas, išdavęs kompensuojamąjį vaistinį preparatą arba kompensuojamąją MPP pagal popierinį 3 formos ar popierinį 3 formos (išimties atvejams) receptą, privalo ne vėliau kaip per sutartyje su TLK nustatytą laiką ir sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti „Sveidra“ pagal Kompensuojamųjų vaistinių preparatų receptų duomenų apsikeitimo protokolą duomenis apie išduotus kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias MPP.

135. Popieriniai receptai vaistinėje saugomi:

135.1. 3 metus:

135.1.1. 3 formos receptai ir 3 formos (išimties atvejams), pagal kuriuos išduoti kompensuojamieji vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

135.1.2. 2 formos receptai, pagal kuriuos parduoti narkotiniai vaistiniai preparatai;

135.2. 1 metus:

135.2.1. 1 formos receptai, Taisyklių 1292 punkte nustatytu atveju 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) receptai, kitų valstybių receptai ar Taisyklių 116 punkte nustatytu atveju popierinių receptų kopijos (popierinės arba saugomos kompiuterinėje laikmenoje), pagal kuriuos išduoti:

135.2.1.1. vaistiniai preparatai, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą;

135.2.1.2. ekstemporalieji vaistiniai preparatai, į kurių sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (išskyrus narkotinių vaistų);

135.2.1.3. psichotropiniai vaistiniai preparatai;

135.2.1.4. receptiniai vaistiniai preparatai, turintys pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

135.2.1.5. vardiniai vaistiniai preparatai;

135.2.1.6. vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – chloramfenikolis ir kurių farmacinė forma yra akių lašai;

135.2.1.7. antiinfekciniai vaistiniai preparatai, sisteminiam vartojimui grupuojami J grupėje pagal ATC indekso pirmąjį kodo lygį;

135.2.1.8. antidepresantai, grupuojami N06A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

135.2.1.9. antipsichoziniai vaistiniai preparatai, grupuojami N05A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

135.2.2. 2 formos receptai, pagal kuriuos parduoti psichotropiniai vaistiniai preparatai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

135.3. 1 mėnesį – 1 formos receptai, kitų valstybių receptai ar Taisyklių 116 punkte nustatytu atveju popierinių receptų kopijos (popierinės arba saugomos kompiuterinėje laikmenoje), pagal kuriuos išduoti:

135.3.1 vartojami per burną vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra difenhidramino;

135.3.2. receptiniai vaistiniai preparatai, išduoti per pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, nenurodyti Taisyklių 135.1 ir 135.2 papunkčiuose;

135.3.3. antibiotikai ir receptiniai chemoterapiniai vaistiniai preparatai, skirti dermatologiniam vartojimui, grupuojami D06 pogrupyje pagal ATC indekso antrąjį kodo lygį.

136. Popierinių receptų saugojimo vaistinėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kada pagal receptą buvo išduotas (parduotas) vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP, neskaitant einamojo mėnesio ar einamųjų metų. Pasibaigus saugojimo terminui, popieriniai receptai sunaikinami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Receptų sunaikinimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

 

1361. Išduodant (parduodant) vaistinius preparatus pagal kontroliniams pirkimams skirtus receptus netaikomi Taisyklių 130 ir 134−136 punktai. Kontrolinių pirkimų metu pateikti kontroliniams pirkimams skirti receptai grąžinami inspektoriui, atlikusiam kontrolinį pirkimą. Jei kontrolinio pirkimo metu vaistinei buvo sumokėti pinigai, iš karto pasibaigus kontroliniam pirkimui pirkimo−pardavimo sandoris anuliuojamas ir vaistinė grąžina pinigus kontrolinį pirkimą atlikusiam inspektoriui, o inspektorius grąžina vaistinius preparatus vaistinei.

Papildyta punktu:

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

 

VII SKYRIUS

VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MPP IŠDAVIMAS (PARDAVIMAS) VAISTINĖSE PAGAL ELEKTRONINIUS RECEPTUS

 

137. Vaistinės gali išduoti (parduoti) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias MPP pagal elektroninius receptus tik pasirašiusios duomenų teikimo sutartis su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju.

138. Pacientas arba paciento atstovas, išskyrus atvejus, kai elektroninis receptas yra išrašytas anonimiškai besigydančiam pacientui ar užsieniečiui, kuriam Lietuvos gyventojų registrų įstatymo nustatyta tvarka nesuteiktas asmens kodas, atvykęs į vaistinę įsigyti vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pagal elektroninį receptą, privalo pateikti farmacijos specialistui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų dėl ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, metu vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pagal elektroninį receptą paciento ar jo atstovo prašymu įsigyti atvyksta kitas asmuo, šis asmuo privalo pateikti farmacijos specialistui paciento asmens kodą, vardą ir pavardę.

Kai elektroninis receptas išrašytas  anonimiškai besigydančiam pacientui, pacientas ar paciento atstovas farmacijos specialistui turi nurodyti paciento ESI numerį, paciento gimimo metus ir pirmąsias dvi paciento vardo (-ų) bei pirmąsias dvi pavardės (-ių) raides.

Kai elektroninis receptas išrašytas  užsieniečiui, kuriam Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka nesuteiktas asmens kodas, pacientas  ar paciento atstovas privalo pateikti farmacijos specialistui paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti paciento ESI numerį, išskyrus kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų dėl ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, metu vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pagal elektroninį receptą paciento ar jo atstovo prašymu įsigyti atvyksta kitas asmuo – šiuo atveju šis asmuo farmacijos specialistui privalo nurodyti paciento ESI numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

139. Farmacijos specialistas, parduodamas (išduodamas) vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą) pagal elektroninį receptą, naudodamasis ESPBI IS e. sveikatos portalu arba vaistinės informacine sistema turi parengti išdavimo (pardavimo) dokumentą, kuriame turi būti nurodyta Taisyklių 144 punkte nustatyta informacija.

140. Vaistinė, naudojanti savo informacinę sistemą išdavimo (pardavimo) dokumentui parengti, užtikrina įvedamų Taisyklių 144 punktuose nurodytų duomenų autentiškumą ir galimybę nustatyti juos sukūrusį farmacijos specialistą.

141. Vaistinėse vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) pagal elektroninius receptus gali būti išduodami (parduodami) tik pacientui, kuriam išrašytas receptas, arba paciento atstovui.

142. Pacientas arba paciento atstovas nurodo, pagal kurį išrašytą elektroninį receptą jis pageidauja įsigyti vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą).

143. Farmacijos specialistas, gavęs prieigą prie paciento elektroninio recepto, turi teisę:

143.1. išduoti vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ar medicinos priemones (medicinos prietaisus) pagal elektroninį receptą ir suformuoti išdavimo (pardavimo) dokumentą;

143.2. parduoti Taisyklių 105 punkte nustatyta tvarka bet kurį kitą elektroniniame recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos vaistinį preparatą, nekompensuojant šio vaistinio preparato įsigijimo išlaidų Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka (toliau – įsigyti kaip nekompensuojamąjį vaistinį preparatą), jei apdraustasis ar jo atstovas atsisako Taisyklių 106 ar 1441 punkte nustatyta tvarka įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą. Šiais atvejais farmacijos specialistas išdavimo (pardavimo) dokumente pacientui skirtame pastabų lauke pažymi, kad pacientas atsisakė įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

143.3. sustabdyti elektroninio recepto galiojimą Taisyklių 149 punkte nustatytu atveju;

143.4. rezervuoti elektroninį receptą Taisyklių 110 ir 154 punktuose nustatytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

 

1431. Prieš išduodant kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP pagal elektroninį receptą, vadovaujantis Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas Nr.  647) nustatyta tvarka, būtina patikrinti, ar apdraustasis turi teisę į paciento priemokos padengimą ir, jeigu apdraustasis turi teisę į paciento priemokos padengimą, apie tai informuoti apdraustąjį ar jo atstovą.

Papildyta punktu:

Nr. V-1645, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15636

 

144. Išdavimo (pardavimo) dokumente turi būti nurodyta:

144.1. išdavimo (pardavimo) dokumento parengimo data (užpildoma automatiškai). Jei vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį, išdavimo (pardavimo) dokumento parengimo data turi sutapti su nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.2. išdavimo (pardavimo) dokumento numeris (užpildomas automatiškai);

144.3. duomenys apie pacientą (paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), ESI numeris, asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis; gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei turi.

Tais atvejais, kai pacientas gydomas anonimiškai, turi būti nurodytos pirmosios dvi paciento vardo (-ų) ir pirmosios dvi pavardės (-ių) raidės, ESI numeris, lytis, gimimo data (gimimo mėnuo ir diena visuomet nurodomi „sausio 1 d.“) ir paciento amžius (nurodoma, kiek metų pacientui sukanka ar sukaks einamaisiais kalendoriniais metais);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

144.31. žyma „Padengiama priemoka“, kai apdraustajam išduotas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP, kurios priemoka padengiama Tvarkos aprašo Nr. 647 III skyriuje nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1645, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15636

 

144.4. duomenys apie vaistinę, jei vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išduodami vaistinės veiklos vietoje (pavadinimas, juridinio asmens kodas, įstaigos ID (jei išduodami kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP), adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

144.5. duomenys apie farmacijos specialistą (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmeninio spaudo numeris, profesinė kvalifikacija);

144.6. elektroninio recepto, pagal kurį išduotas vaistinis preparatas, kompensuojamoji  MPP ar medicinos priemonė (medicinos prietaisas), numeris;

144.61. žyma „Įsigijimas nuotoliniu būdu“, jei receptinis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.7. jei išduodamas vaistinis preparatas, išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, nurodoma:

144.7.1. ATC indekso 5 lygio kodas, jei išduodamas registruotas vaistinis preparatas;

144.7.2. vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatoriaus numeris;

144.7.3. bendrinis pavadinimas;

144.7.4. konkretus vaistinio preparato pavadinimas;

144.7.5. stiprumas;

144.7.6. farmacinė forma;

144.7.7. vaistinio preparato dozuočių kiekis ir dozuotės pavadinimas (pvz., tabletė, ampulė) arba pakuotė, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius;

144.8. jei išduodamas ekstemporalusis vaistinis preparatas, nurodoma:

144.8.1. sudėtis, nurodant:

144.8.1.1. bendrinius veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius dozuotėje arba bendrinius veikliųjų medžiagų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius, arba bendrinius veikliųjų ir pagalbinių medžiagų pavadinimus ir jų kiekius bendrame tūryje arba masėje, atsižvelgiant į paruošto vartoti ekstemporaliojo vaistinio preparato farmacinę formą;

144.8.1.2. vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, konkretų vaistinio preparato pavadinimą, farmacinę formą, stiprumą ir dozuočių skaičių arba kiekį (g ar ml), jei į ekstemporaliojo vaistinio preparato sudėtį įeina pramoniniu būdu pagamintas vaistinis preparatas;

144.8.2. ekstemporaliojo vaistinio preparato kiekis (svoris, tūris arba dozuočių skaičius), jei reikia;

144.8.3. gaminamo ekstemporaliojo vaistinio preparato kiekis (tūris, svoris);

144.8.4. gaminamo ekstemporaliojo vaistinio preparato kiekio matas (pvz. ml, g);

144.8.5. gaminimo metodas, jei reikia;

144.9. informacija apie vaistinio preparato vartojimą, jei išduodamas vaistinis preparatas, įskaitant ir ekstemporalųjį vaistinį preparatą:

144.9.1. vartojimo būdas, pvz., vartoti į ausis, vartoti ant pažeistos vietos, leisti į odą ir t. t.;

144.9.2. vartojimo metodas, jei reikia;

144.9.3. vienkartinė dozė ir vienkartinės dozės forma;

144.9.4. vartojimo dažnumas, pavyzdžiui, kiek kartų per dieną, kas kiek valandų ir pan., išskyrus 144.9.8 papunktyje nustatytą atvejį;

144.9.5. vartojimo laikas, pvz., prieš valgį, po valgio, išskyrus Taisyklių 144.9.8 papunktyje nustatytą atvejį;

144.9.6. paros dozė ir paros dozės forma, jei reikia;

144.9.7. gydymo kurso trukmė (nurodant vaistinio preparato vartojimo dienų skaičių). Jei išrašomi vaistiniai preparatai, kurių vartojimo dažnumas priklauso nuo ligos simptomų, arba odos farmacinių formų ar akių, ausų, nosies lašų, gydymo kurso trukmė nurodoma apytikrė, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vidutiniškai vienas mėnuo trunka 30 dienų;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

 

144.9.8. jei vaistinio preparato vartojimo laikas ar dažnumas priklauso nuo simptomų ir nėra galimybių aiškiai nurodyti Taisyklių 144.9.4 ir 144.9.5 papunkčiuose nurodytos informacijos, farmacijos specialistas pateikia papildomą informaciją dėl vaisto vartojimo. Šiuo atveju Taisyklių 144.9.4 ir 144.9.5 papunkčiuose nurodyta informacija gali būti nerašoma;

144.10. jei išduodama kompensuojamoji MPP:

144.10.1. kompensuojamosios MPP grupės pavadinimas, kaip nurodyta Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne, ir (ar) kompensuojamosios MPP pavadinimas;

144.10.2. kompensuojamosios MPP aprašymas, jei reikia;

144.10.3.  jei išduodami lęšiai, nurodoma:

144.10.3.1. dešinės akies sfera;

144.10.3.2. dešinės akies cilindras;

144.10.3.3. dešinės akies ašis;

144.10.3.4. dešinės akies prizmė;

144.10.3.5. kairės akies sfera;

144.10.3.6. kairės akies cilindras;

144.10.3.7. kairės akies ašis;

144.10.3.8. kairės akies prizmė;

144.10.3.9. atstumas tarp vyzdžių centrų;

144.10.3.10. lęšių paskirtis;

144.10.4. kompensuojamosios MPP vienetų skaičius, vadovaujantis Taisyklių 32 punktu;

144.10.5. kompensuojamosios MPP naudojimo trukmė. Jei C sąraše nustatyta kompensuojamosios MPP vartojimo trukmė nurodyta mėnesiais, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vidutiniškai vienas mėnuo trunka 30 dienų. Jei C sąraše nurodyta vartojimo trukmė metais, recepte įrašomas dienų skaičius laikant, kad vieni metai trunka 360 dienų;

144.11. jei išduodama medicinos priemonė (medicinos prietaisas), išskyrus kompensuojamąsias MPP:

144.11.1. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas;

144.11.2. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) aprašymas, jei reikia;

144.11.3. jei išrašomi lęšiai, nurodoma:

144.11.3.1. dešinės akies sfera;

144.11.3.2. dešinės akies cilindras;

144.11.3.3. dešinės akies ašis;

144.11.3.4. dešinės akies prizmė;

144.11.3.5. kairės akies sfera;

144.11.3.6. kairės akies cilindras;

144.11.3.7. kairės akies ašis;

144.11.3.8. kairės akies prizmė;

144.11.3.9. atstumas tarp vyzdžių centrų;

144.11.3.10. lęšių paskirtis;

144.11.4. medicinos priemonės (medicinos prietaiso) naudojimo trukmė;

144.111. „Išdavimo (gavimo) data“data, kai pacientas ar jo atstovas gauna vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP, jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduota (parduota) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.12. „Pakanka iki data“ − data, iki kada faktiškai užteks išduoto vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) kiekio, kuri apskaičiuojama:

144.12.1. jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) pirmą kartą arba jei pacientas jų įsigyti atvyko po ankstesniame išdavimo (pardavimo) dokumente įrašytos „Pakanka iki data“ datos, prie išdavimo (pardavimo) dokumento parengimo datos, o jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine, prie „Išdavimo (gavimo) datos“ įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo ar kompensuojamosios MPP naudojimo (gydymo kurso) dienų skaičių (įskaitant išdavimo (gavimo) dieną);

144.12.2. jei išdavimo (pardavimo) dokumentas baigiamas rengti ne daugiau kaip 5 dienomis anksčiau negu ankstesniame išdavimo (pardavimo) dokumente įrašyta „Pakanka iki data“ data, prie „Pakanka iki data“ įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo ar kompensuojamosios MPP naudojimo (gydymo kurso) dienų skaičių;

144.12.3. jei vaistiniai preparatai išduodami (parduodami) pagal receptą su pastaba „Specialisto sprendimu“, atsižvelgiant į tai, kad ankstesniame išdavimo (pardavimo) dokumente įrašyta „Pakanka iki data“ data dar yra nepraėjusi, prie išdavimo (pardavimo) dokumento parengimo datos arba „Išdavimo (gavimo) datos“, jei vaistinis preparatas išduodamas (parduodamas) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine, įrašytos datos pridedant vaistinio preparato vartojimo dienų skaičių (įskaitant išdavimo (gavimo) dieną).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.13. galutinė išduoto vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pardavimo vaistinėje mažmeninė kaina (pritaikius jai visas galimas nuolaidas), nuo kurios skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis. Jei vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine, nurodoma nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dieną galiojanti galutinė išduoto vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP pardavimo vaistinėje mažmeninė kaina (pritaikius jai visas galimas nuolaidas), nuo kurios skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.14. paciento sumokėta priemoka, jei išduodamas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP. Jei kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine, nurodoma nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dieną galiojanti paciento priemoka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.141. padengiamos priemokos suma, jei ji taikoma išduodant kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1645, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15636

 

144.15. kompensuojamoji suma, jei išduodamas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP. Jei kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP išduodami (parduodami) sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį su vaistine, nurodoma nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dieną galiojanti kompensuojamoji suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

144.16. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir sveikatos priežiūros specialisto vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ir asmeninio spaudo numeris, jei vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP buvo parduotos (išduotos) per pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“;

144.17. farmacijos specialisto pastabos pacientui, jei reikia.

144.171. jei apdraustasis ar jo atstovas recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamąjį vaistinį preparatą įsigyja kaip nekompensuojamąjį vaistinį preparatą, farmacijos specialistas pacientui skirtame pastabų lauke pažymi, kad apdraustasis ar jo atstovas atsisakė įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

1441. Farmacijos specialistas, atsižvelgdamas į elektroniniame recepte su žyma „Pirmas paskyrimas“ nurodytą vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, turi išduoti (parduoti) pacientui ar jo atstovui kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, arba, jei vaistinė šio vaistinio preparato neturi, bet turi teisę jį įsigyti, pasiūlyti užsakyti, jei šį vaistinį preparatą turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas, ir išduoti (parduoti) užsakytą kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka. Ši nuostata netaikoma, kai pacientas kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka išsirinko pagal elektroninį receptą ESPBI IS ir jo pasirinkimo farmacijos specialistui nereikia patikslinti.

Jei kompensuojamasis vaistinis preparatas su mažiausia paciento priemoka yra įtrauktas į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje skelbiamą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų su mažiausia paciento priemoka, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs, sąrašą, pagal elektroninį receptą su žyma „Pirmas paskyrimas“ išduodamas (parduodamas) kitas iš eilės recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, kuriam nustatyta mažiausia paciento priemoka.

Jei vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais nėra galimybių nepažeidžiant vaistinio preparato vidinės pakuotės išduoti (parduoti) recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia priemoka (kompensuojamojo vaistinio preparato su mažiausia paciento priemoka pakuotėje esantis dozuočių kiekis yra daugiau kaip 10 proc. mažesnis arba daugiau kaip 30 proc. didesnis už recepte išrašytą vaistinio preparato dozuočių kiekį), išduodamas (parduodamas) kitas iš eilės recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, kuriam nustatyta mažiausia paciento priemoka, kurį galima išduoti (parduoti) vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais, nepažeidžiant vidinės pakuotės.

Jeigu šiame punkte nurodytomis sąlygomis pacientas atsisako įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, jam gali būti išduotas (parduotas) kitas recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, pacientui sumokant šio vaistinio preparato paciento priemoką.

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Punkto pakeitimai:

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

 

1442. Neteko galios nuo 2020-02-28

Punkto naikinimas:

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

Papildyta punktu:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

145. Pacientui pageidaujant ir, jei yra galimybė nepažeidžiant Taisyklių 99 punkto reikalavimų išduoti (parduoti) paciento pageidaujamą vaistinio preparato kiekį, vaistiniai preparatai pagal elektroninį receptą, išskyrus receptus su žyma „Gydymui tęsti“ ir „Ilgalaikiam gydymui“, gali būti parduodami dalimis. Šiuo atveju bendras pagal elektroninį receptą išduodamas (parduodamas) vaistinio preparato kiekis gali būti ne daugiau kaip 30 proc. didesnis nei recepte nurodytas vaistinio preparato kiekis.

146. Farmacijos specialistas pagal elektroninį receptą su žyma „Gydymui tęsti“ ar žyma „Ilgalaikiam gydymui“ turi pagal recepte nurodytą išdavimų skaičių išduoti (parduoti) vaistinio preparato, kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų) kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu, − jis apskaičiuojamas recepte nurodytą vaistinio preparato, kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų) kiekį padalijus iš recepte nurodyto išdavimų skaičiaus, atsižvelgiant į Taisyklių 101 punkte nustatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

1461. Vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaisai) pagal elektroninį receptą su žyma „Gydymui tęsti“ ar žyma „Ilgalaikiam gydymui“, skirti atitinkamam periodui, neįsigyti iki to periodo pabaigos, neišduodami (neparduodami).

Papildyta punktu:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

147. Farmacijos specialistas turi teisę išduoti vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ar medicinos priemones (medicinos prietaisus) pagal tą patį elektroninį receptą su žyma „Gydymui tęsti“ ar „Ilgalaikiam gydymui“ sveikatos priežiūros specialisto nurodytu periodiškumu, tačiau ne anksčiau nei likus 5 dienoms iki dienos (įskaitant „Vaisto pakanka iki“ nurodytą dieną), iki kurios pacientui turėtų pakakti anksčiau šio elektroninio recepto pagrindu išduotų (parduotų) vaistinių preparatų, kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų), ir ne vėliau kaip paskutinę periodo dieną (periodas, kuriam turi būti išduodamas vaistinis preparatas, apskaičiuojamas padalijant recepto galiojimo laikotarpį iš sveikatos priežiūros specialisto nurodyto išdavimų skaičiaus).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

148. Išdavimo (pardavimo) dokumentai netaisomi. Pastebėjus neteisingus duomenis, jie panaikinami, nurodant panaikinimo priežastį ir, jei reikia, parengiamas naujas išdavimo (pardavimo) dokumentas.

149. Farmacijos specialistas, nustatęs klaidą išrašytame elektroniniame recepte, turi teisę sustabdyti elektroninio recepto galiojimą, nurodydamas elektroninio recepto galiojimo sustabdymo priežastį. Elektroninio recepto galiojimo sustabdymą ir sustabdymo priežastį farmacijos specialistas patvirtina ESPBI IS priemonėmis.

150. Farmacijos specialistui sustabdžius elektroninio recepto galiojimą, ESPBI IS sukuria užduotį ir informuoja elektroninį receptą išrašiusį sveikatos priežiūros specialistą apie nustatytą klaidą. Sveikatos priežiūros specialistas turi teisę pakoreguoti vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) skyrimą ir (ar) elektroninio recepto duomenis ir patvirtinti naują elektroninį receptą arba atmesti užduotį ir nurodyti užduoties atmetimo priežastį. Elektroninis receptas nepradeda galioti, kol sveikatos priežiūros specialistas nepatvirtina naujo elektroninio recepto arba neatmeta užduoties, nurodydamas atmetimo priežastį. Jei sveikatos priežiūros specialistas atmeta elektroninio recepto sustabdymo užduotį, farmacijos specialistas negali sustabdyti elektroninio recepto galiojimo antrą kartą ir turi išduoti (parduoti) vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą).

151. Jei farmacijos specialistui neaišku, ar galima pacientui išduoti sveikatos priežiūros specialisto elektroniniame recepte išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų), jis turi susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis ir tai išsiaiškinti.

152. Pagal elektroninį receptą, kurio galiojimas yra sustabdytas, negali būti išduodami (parduodami) vaistiniai preparatai, MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

 

VIII SKYRIUS

PAPILDOMI VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MPP IŠDAVIMO (PARDAVIMO) PAGAL ELEKTRONINIUS RECEPTUS SUDARIUS NUOTOLINĘ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ REIKALAVIMAI

 

153. Vaistinės informacinėje sistemoje patvirtinus ESPBI IS informacijos apie paciento pasirinktus vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, kuriuos jis pageidauja įsigyti pagal elektroninius receptus (toliau – užsakymas), gavimą, elektroninis receptas turi būti rezervuojamas, kol bus suformuotas išdavimo (pardavimo) dokumentas arba kol bus atšauktas užsakymas.

154. Elektroninis receptas jo pateikimo į vaistinės informacinę sistemą dieną turi būti galiojantis.

Jeigu vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo data yra vėlesnė negu elektroninio recepto galiojimo pabaigos data, tačiau elektroninio recepto rezervavimo dieną jis galiojo, elektroninis receptas laikomas galiojančiu iki išdavimo (pardavimo) dokumento parengimo datos imtinai, bet ne ilgiau kaip atitinkamai 2 ar 4 darbo dienas nuo nuotolinės sutarties sudarymo dienos, atsižvelgiant į Taisyklių 158 punkte nustatytus vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP pristatymo terminus.

155. Vaistinių preparatų ir (ar) kompensuojamųjų MPP užsakymas gali būti atšaukiamas:

155.1. iki farmacinės paslaugos teikimo pradžios pacientui pageidaujant ESPBI IS ar vaistinės informacinės sistemos priemonėmis;

155.2. pradėjus teikti farmacinę paslaugą ir vėliau iki vaistinių preparatų ir (ar) kompensuojamųjų MPP pristatymo pacientui ar jo atstovui vaistinės nustatyta tvarka.

156. Atšaukus užsakymą, vaistinė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, turi panaikinti elektroninio (-ių) recepto (-ų), pagal kurį (-iuos) pacientas ar paciento atstovas pageidavo įsigyti užsakyme nurodytus vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP, rezervaciją.

157. Farmacijos specialistas turi pradėti rengti išdavimo (pardavimo) dokumentą, kai vaistinė su pacientu ar jo atstovu sudaro nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį.

158. Vaistinei su pacientu ar jo atstovu sudarius nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį, turi būti sudarytos galimybės pacientui užsakytus vaistinius preparatus ir (ar) kompensuojamąsias MPP mieste atsiimti per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas nuo nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties dienos. Jei pristatymo data yra poilsio ar švenčių diena, pristatymo pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

159. Pasibaigus elektroninio recepto galiojimo laikui nuotoliniu būdu užsakyti receptiniai vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP negali būti išduodami (parduodami), išskyrus atvejį, kai elektroninis receptas jo pateikimo į vaistinės informacinę sistemą dieną buvo galiojantis. Šiuo atveju pacientas nuotoliniu būdu užsakytus receptinius vaistinius preparatus ir (ar) kompensuojamąsias MPP turi atsiimti ir išdavimo (pardavimo) dokumentas turi būti pabaigiamas rengti ne vėliau kaip atitinkamai 2 ar 4 darbo dienas nuo nuotolinės sutarties sudarymo dienos, atsižvelgiant į Taisyklių 158 punkte nustatytus vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP pristatymo terminus.

160. Išdavimo (pardavimo) dokumentas turi būti baigiamas rengti, kai vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP pristatomi pacientui ar jo atstovui ir yra žinoma išdavimo (gavimo) diena.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

161. Vaistinėse tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis turi būti užtikrintas asmens duomenų, reikalingų išduoti (parduoti) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias MPP pacientui, jo atstovui ar Taisyklių 122, 123 ir 138 punktuose nurodytais atvejais kitam asmeniui (toliau – duomenys), tvarkymo saugumas ir konfidencialumas.

Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

 

_______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-669, 2015-05-28, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08245

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-835

 

„1 forma

 

 

 

 

ASPĮ pavadinimas, adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė),

telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas

ar faksas (su tarptautiniu kodu)

 

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerija

 

RECEPTAS

Paciento duomenys

 

 

 

Vardas

Pavardė

Gimimo data

 

 

Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris

Rp.

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

Išrašymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

metai, mėnuo, diena

metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

Gydytojo spaudas, parašas, telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas ar faksas (su tarptautiniu kodu)

 

 

 

Vaistinės spaudas

„Vaistai išduoti ... vaistinėje“ (vaistinės, jos filialo pavadinimas,

duomenys apie faktiškai išduotą (parduotą) vaistą (vaisto prekinis pavadinimas, stiprumas bei dozuočių kiekis)

vaistų išdavimo (pardavimo) data,

vaistą išdavusio (pardavusio) farmacijos specialisto spaudas ir parašas

 

 

 

Pastaba. Blankai turi būti spausdinami baltame A5 formato popieriuje.“

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. V-34, 2003-01-22, Žin., 2003, Nr. 12-451 (2003-01-31), i. k. 1032250ISAK0000V-34

Nr. V-835, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4658 (2013-09-04), i. k. 1132250ISAK000V-835

 

 

2 forma

 

Lietuvos Respublikos
…………………………………………….        sveikatos apsaugos
(ASPĮ pavadinimas)               ministerija

SPECIALUSIS RECEPTAS        Serija…………. Nr. ………

Suaugusiajam, vaikui
Ligonis…………………………………………………………………….     (vardas, pavardė, asmens kodas) “““““““““““
…………………………………………………………………………
(adresas arba ambulatorinės kortelės Nr.)
Sveikatos priežiūros įstaigos kodas “““““““
Kaina  Rp.Gydytojas…………………………………………………  
(vardas, pavardė, numeris) “““““
Išrašymo data ““““““““ Išdavimo data ““““““““

Galioja 5 dienas
…………………………………………………………………
Gydytojo spaudas, parašas, telefonas
Ypatingos apskaitos dokumentas
Taisyti draudžiama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 14 d.

įsakymo Nr. V- 1179 redakcija)

 

 

3 forma 


RECEPTAS Nr. 000000000

1. Kompensacijos rūšies kodas

 

2. Gydytojo specialybės kodas

 

3. Ligos kodas pagal

TLK-10-AM

 

4. AAGA arba ISAS kortelės Nr.

 

 

5. Galioja nuo |__|__|__|__|__|__|__|__|      iki       |__|__|__|__|__|__|__|__|

(metai,               mėnuo, diena)                      (metai,      mėnuo, diena)

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba spaudas)

__________________________________________________________________________

Rp.:

 

 

 

7. Išrašymo data          |__|__|__|__|__|__|__|__|

(metai,         mėnuo, diena)

 

8. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas gydytojo numeris

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

9. Gydytojo spaudas,

parašas, telefono Nr.

 

10.                 ___________________________________________________________________

(išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis)

 

11. Vaisto pakanka iki                                                              |__|__|__|__|__|__|__|__|

(metai,         mėnuo, diena)

 

12. Mažmeninė kaina                                                              13. Paciento sumokėta suma

|__|__|__|__|__|__| Eur                                                |__|__|__|__|__|__| Eur

 

14. Kompensuojama suma                                          15. Vaisto išdavimo data

|__|__|__|__|__|__| Eur                                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|

(metai,        mėnuo, diena)

16. Vaistinės spaudas, vaistus

išdavusio asmens vardas,

Metrikapavardė, parašas

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. V-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00073

Nr. V-1179, 2014-11-14, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17073

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 14 d.

įsakymo Nr. V- 1179 redakcija)

 

3 forma (išimties atvejams)

 

 

Įstaiga, įmonė

(spaudas)

Valstybinė

ligonių

kasa

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos

ministerija

 

RECEPTAS                serija ............          Nr................................................

 

1. Ligonis (asmens kodas) ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

......................................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

2. Adresas ...................................................................................................................................

(miestas, rajonas, kaimas, gatvė, namo Nr., buto Nr.)

 

3. Asmens dokumentas (pildoma, jei nėra asmens kodo) .............................................................

serija .................................................................  Nr. .....................................................................

 

4. Teritorinės ligonių kasos                                                     5. Ligos kodas pagal TLK 10-AM

ir gydymo įstaigos kodas                                                                                                 ⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

6. Kompensacijos rūšis (reikiamą skaitmenį apibraukti):

1

2

3

16

12

15

8

14

6

7

9

13

100 % bazinės kainos

90 % bazinės kainos

80 % bazinės kainos

50 % bazinės kainos

 

Rp:

 

7. Gydytojo numeris                                          11. ..................................................

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜                                                   (išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis)

8. Išrašymo data                                                ⬜⬜⬜⬜⬜⬜  Eur

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜                                               (mažmeninė kaina)

9. Galioja ................................                           12. Kompensuojama suma

(įskaitant recepto išrašymo dieną)                     ⬜⬜⬜⬜⬜ Eur

10. Gydytojo spaudas,                                       13. Pacientas sumokėjo

parašas, telefonas                                               ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ Eur

14. Vaisto išdavimo data

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

11, 12, 13, 14 pildo vaistinė

Metrika

 

Papildyta forma:

Nr. V-1179, 2014-11-14, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17073

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2014-01-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00073

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1489

redakcija)

 

KOMPENSACIJOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Kompensacijos rūšies kodas

Kompensacijos rūšis

Kompensavimo

procentas

1.

1

Vaikui

100 %

2.

2

Neįgaliajam

100 %

3.

3

Liga pagal sąrašą

100 %

4.

6

Neįgaliajam

50 %

5.

7

Pensininkui

50 %

6.

9

Liga pagal sąrašą

100 %

7.

Neteko galios nuo 2019-07-01

8.

13

Reta liga

50 %

9.

16

Reta liga

100 %

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-840, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12513

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Nr. V-369, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04888

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

RECEPTUOSE VARTOTINOS SANTRUMPOS

 

Aa

ana

po lygiai

ac., acid.

acidum

rūgštis

ad us. diagn.

ad usum diagnosticum

diagnostikai

ad us. ext.

ad usum externum

išorinio vartojimo

ad us. int.

ad usum internum

vidinio vartojimo

ad us. propr.

ad usum proprium

vartoti pačiam

ad us. vet.

ad usum veterinarium

veterinarijai, veterinarinis

aer.

aerosolum

aerozolis

aetherol.

aetheroleum

eterinis aliejus

alb.

albus, -a, -um

baltas

amp.

ampulla

ampulė

aq.

aqua

vanduo

aq. ad iniect.

aqua ad iniectabilia

injekcinis vanduo

aq. purif.

aqua purificata

išgrynintasis vanduo

aq. valde purif.

aqua valde purificata

labai išgrynintas vanduo

bac.

bacillis

lazdelė

bals.

balsamum

balzamas

but.

butyrum

sviestas

caps.

capsula

kapsulė

cito

cito

greitai, skubiai

comp.

compositus, -a, -um

sudėtinis

compr.

compressus

kompresas

conc.

concentratus, -a, -um

koncentruotas

cort.

cortex

žievė

crem.

cremum

kremas

crist.

cristallisatus, -a, -um

kristalinis, kristalizuotas

cryodessic.

cryodessicatus, -a, -um

liofilizuotas

D.

Da, Detur

duok, tebūnie duota

D. S.

Da, Signa

duok, pažymėk

D. t. d.

Da tales doses

duok tokių dozių

D. t. d. N.

Da tales doses numero

duok tokių dozių tiek

 

Dentur tales doses numero

tebūnie duota dozių tiek

dec.

decoctum

nuoviras

dil.

dilutus, -a, -um

praskiestas

disc.

discus

diskas

div. in p. aeq.

divide in partes aequales

padalyk į lygias dalis

drag.

dragee

dražetė

empl.

emplastrum

pleistras

emuls.

emulsio

emulsija

extr.

extractum

ekstraktas

f.

fiat, fiant

tepasidaro

flav.

flavus, -a, -um

geltonas

flos, flor.

flos, flores

žiedai

fl.

fluidus, -a, -um

skystas

fruct.

fructus

vaisius

g

ramma

gramas

gel.

gelum

gelis

glob. vag.

globulus vaginalis

globulė

gran.

granulum

granulė

gtt.

gutta, guttae

lašas, lašai

gtt. nasal.

guttae nasale

nosies lašai

gtt. ophth.

guttae ophthalmicae

akių lašai

gtt. otic.

guttae oticae

ausų lašai

herb.

herba

žolė

in amp.

in ampullis

ampulėmis

inf.

infusum

užpilas

inhal.

inhalatio

inhaliacija

inj.

iniectio, -ionis

injekcija

isoton.

isotonicus, -a, -um

izotoninis

i. m.

intra musculum

į raumenis

i. v.

intra venum

į veną

in tab.

in tabulettis

tabletėmis

lin.

linimentum

linimentas

liq.

liquor

skystis

m.

massa

masė

mcg

microgramma

mikrogramas

mg

milligramma

miligramas

m. pil.

massa pilularum

piliulių masė

M.

misce

sumaišyk

M. f.

misce (ut) fiat (fiant)

sumaišyk, tepasidaro

M. f. pulv.

misce (ut) fiat pulvis

sumaišyk, kad pasidarytų milteliai

mixt.

mixtura, -ae

mikstūra

ml

millilitrum

mililitras

N.

numero

skaičius

obd.

obductus, -a, -um

dengtas, -a

ol.

oleum, oleosus, -a, -um

aliejus, aliejinis

past.

pasta

pasta

pastill.

pastillus

pastilė

pess.

pessarium

pesarija (liežuvėlio formos supozitorija)

per os

per os

į vidų (peroraliai)

per rectum

per rectum

į tiesiąją žarną

per se

per se

grynas

physiol.

physiologicus, -a, -um

fiziologinis

pil.

pilula

piliulė

praecip.

praecipitatus, -a, -um

nusodintas

pulv.

pulvis

milteliai

%

pro centum

procentas

q. s.

quantum satis

kiek reikia

r., rad.

Radix

šaknis

Rp.

Recipe

paimk

rectif.

rectificatus

rektifikuotas (išvalytas)

Rep.

Repete, Repetatur

pakartok, tebūnie pakartota

rhiz.

rhizoma

šakniastiebis

S.

Signa, Signetur

pažymėk, tebūnie pažymėta

s. c.

sub cutis

į poodį

sem.

semen

sėkla

sicc.

siccus,-a, -um

sausas

simpl.

simpex

paprastas

sir.

sirupus

sirupas

sol.

solutio

tirpalas

sol. iniect.

solutio iniectabilis

injekcinis tirpalas

sp.

species

vaistažolių mišiniai, arbatos

spir.

spirituosus, -a, -um

etanolinis

steril.

sterilisa

sterilizuok

styl.

stylus

pieštukas (vaistinis)

supp.

suppositorium

supozitorija

susp.

suspensio

suspensija

susp. iniect.

suspensio iniectabilis

injekcinė suspensija

tab.

tabulettae (compressi)

tabletės

tab. obd.

tabuletta obducta

dengtoji tabletė

tab. solub.

tabuletta solubilis

tirpioji tabletė

tab. subling.

tabuletta sublinqualis

poliežuvinė tabletė

tab. vag.

tabuletta vaginale

makšties tabletė

tamp.

tamponum

tamponas

tinct.

tinctura

tinktūra

trit.

tritus, -a, -um

sutrintas

UA

unitas activitatis

veikimo vienetas

UI

unitas internationalis

tarptautinis vienetas

ung.

unguentum

tepalas

vitr.

vitrum

stiklas, stiklinis indas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, KIEKYBIŠKAI APSKAITOMŲ FARMACIJOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS

 

1. Etanolis

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

 

2. Chloramfenikolio milteliai

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

 

3. Klonidinas*

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

 

4. Nandrolonas*

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

 

5. Narkotiniai vaistai*, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą – Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams.

* Apskaitomos visos vaisto formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

 

 

Formos patvirtintos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

(Signatūrų formų pavyzdžiai)

 

Signatura

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d.

įsakymu Nr. 112

(2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr.V-388

redakcija)

 

 

RECEPTŲ SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Receptų sunaikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato receptų, išrašytų popieriniuose receptų blankuose (toliau − receptas), pasibaigus jų saugojimo vaistinėse terminui, sunaikinimo tvarką.

 

II SKYRIUS

RECEPTŲ SUNAIKINIMO TVARKA

 

2. Receptai naikinami tik pasibaigus jų saugojimo vaistinėse terminui, į kurį neįskaičiuojami einamasis mėnuo ar einamieji metai. Receptai, kurių saugojimo vaistinėje terminas yra 1 mėnuo, turi būti naikinami kas mėnesį, o receptai, kurių saugojimo terminas yra 1 ar 3 metai, – kartą per metus.

3. Vaistinės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaroma nuolatinė receptų naikinimo komisija (toliau – komisija) iš ne mažiau kaip 3 vaistinės darbuotojų. Vaistinėse, kuriose dirba ne daugiau kaip du darbuotojai, komisija sudaroma iš 2 darbuotojų. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomas komisijos pirmininkas.

4. Komisija naikintinus receptus sudegina, susmulkina specialiu popieriaus smulkintuvu arba suplėšo ar sukarpo taip, kad nebūtų galima nustatyti recepte nurodytų asmens duomenų. Naikintini receptai negali būti atiduodami į antrinių žaliavų supirkimo punktus ar išmetami į šiukšlių konteinerius.

5. Komisija, sunaikinusi receptus, surašo receptų sunaikinimo aktą (toliau – aktas), kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai. Rašomi atskiri Vaistinių preparatų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašą (toliau – kiekybiškai apskaitomi vaistiniai preparatai), ir kitų vaistinių preparatų aktai.

6. Akte turi būti nurodoma:

6.1. kiekybiškai apskaitomų vaistinių preparatų receptų akte – vaistinio preparato pavadinimas, jo farmacinė forma, stiprumas, pakuotė, pakuočių kiekis ir receptų skaičius ar vaistinės medžiagos pavadinimas, jos kiekis pakuotėje, pakuočių skaičius ir receptų skaičius bei bendras šiame papunktyje nurodytų sunaikintų receptų skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

6.2. aprašo 6.1 papunktyje nenurodytų vaistinių preparatų receptų akte − išduotų vaistinių preparatų farmakoterapinės grupės ir kiekvienos grupės receptų skaičius bei bendras šiame papunktyje nurodytų sunaikintų receptų skaičius. Jei naikinami tik vienos išduotų vaistinių preparatų farmakoterapinės grupės receptai ir jų skaičius sutampa su bendru šiame papunktyje nurodytų sunaikintų receptų skaičiumi, bendro šiame papunktyje nurodytų sunaikintų receptų skaičiaus nurodyti nereikia.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

 

7. Aktai turi būti numeruojami nuo metų pradžios ir saugomi vaistinėje 5 metus nuo jų surašymo dienos.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

 

 

Receptų sunaikinimo tvarkos

priedas

 

---------------------------------------------------------

(vaistinės pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

 

TVIRTINU*

(vaistinės vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

RECEPTŲ SUNAIKINIMO AKTAS

200 -00-00 Nr. 0-00

Vilnius

 

Vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministro 200 m.                                          d. įsakymu

Nr.             patvirtinta Receptų sunaikinimo tvarka,

 

___________________________________ 200 m.                                         įsakymu Nr.

(įsakymo leidėjas kilmininko linksniu)

 

sudaryta komisija _________________________________________________  sunaikino receptus,

                                                                                       (sunaikinimo būdas)

 

pagal kuriuos 200 m. ……………….. mėn. buvo išduoti vaistai:

 

Farmakoterapinė grupė

 

Vaisto pavadinimas, vaisto forma, stiprumas, pakuotė*

Pakuočių kiekis

Receptų skaičius

 

Komisijos pirmininkas __________________________________________  

                                                                                    (pareigos, vardas, pavardė)                                                       (parašas)

 

Nariai: _____________________________________________  

                                                    (pareigos, vardas, pavardė)                                                                                      (parašas)

 

 

 

* Tvirtinimo rekvizitai ir vaistų pavadinimai nurodomi tik kiekybiškai apskaitomų vaistų receptų sunaikinimo aktuose.

______________

 

 

Forma. Neteko galios nuo 2004-11-17

Formos naikinimas:

Nr. V-770, 2004-11-09, Žin. 2004, Nr. 166-6076 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-770

Papildyta forma:

Nr. 441, 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 90-3881 (2002-09-13), i. k. 1022250ISAK00000441

 

 

Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių

1 priedas

 

(Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduko blanko forma)

 

Papildyta priedu:

Nr. V-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00073

Priedo pakeitimai:

Nr. V-669, 2015-05-28, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08245

 

 

 

Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių

2 priedas

(Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduko forma)

Papildyta priedu:

Nr. V-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00073

Priedo pakeitimai:

Nr. V-669, 2015-05-28, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08245

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 222, 2002-05-20, Žin., 2002, Nr. 51-1959 (2002-05-22), i. k. 1022250ISAK00000222

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 266, 2002-06-10, Žin., 2002, Nr. 58-2364 (2002-06-14), i. k. 1022250ISAK00000266

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 432, 2002-08-26, Žin., 2002, Nr. 84-3679 (2002-08-30); Žin., 2002, Nr. 87-3761 (2002-09-06), i. k. 1022250ISAK00000432

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 441, 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 90-3881 (2002-09-13), i. k. 1022250ISAK00000441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo ir papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-20, 2003-01-14, Žin., 2003, Nr. 9-310 (2003-01-25), i. k. 1032250ISAK0000V-20

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-34, 2003-01-22, Žin., 2003, Nr. 12-451 (2003-01-31), i. k. 1032250ISAK0000V-34

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-386, 2003-06-27, Žin., 2003, Nr. 70-3204 (2003-07-16), i. k. 1032250ISAK000V-386

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 03 08 įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-706, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 116-5306 (2003-12-12), i. k. 1032250ISAK000V-706

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-171, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1650 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-171

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-292, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 70-2467 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-292

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-503, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 106-3951 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-503

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-770, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6076 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-770

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-388, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 63-2241 (2005-05-19), i. k. 1052250ISAK000V-388

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-864, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 135-4867 (2005-11-15), i. k. 1052250ISAK000V-864

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-402, 2006-05-19, Žin., 2006, Nr. 60-2154 (2006-05-27), i. k. 1062250ISAK000V-402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-619, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3219 (2006-07-25), i. k. 1062250ISAK000V-619

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-933, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4763 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-933

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-148, 2007-03-02, Žin., 2007, Nr. 30-1111 (2007-03-10), i. k. 1072250ISAK000V-148

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl Vaistų receptų rašymo ir vaistų pardavimo (išdavimo)" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-495, 2007-06-15, Žin., 2007, Nr. 68-2691 (2007-06-21), i. k. 1072250ISAK000V-495

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-539, 2008-06-04, Žin., 2008, Nr. 67-2554 (2008-06-12), i. k. 1082250ISAK000V-539

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-868 (2009-02-26), i. k. 1092250ISAK000V-112

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" papildymo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-463, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 73-2984 (2009-06-20), i. k. 1092250ISAK000V-463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-622, 2009-07-24, Žin., 2009, Nr. 91-3937 (2009-07-31), i. k. 1092250ISAK000V-622

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-704, 2009-08-28, Žin., 2009, Nr. 107-4488 (2009-09-08), i. k. 1092250ISAK000V-704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-829, 2009-10-01, Žin., 2009, Nr. 120-5171 (2009-10-08), i. k. 1092250ISAK000V-829

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-42, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 12-592 (2010-01-30), i. k. 1102250ISAK0000V-42

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-43, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 12-593 (2010-01-30), i. k. 1102250ISAK0000V-43

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-409, 2010-05-07, Žin., 2010, Nr. 55-2709 (2010-05-13), i. k. 1102250ISAK000V-409

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1116, 2010-12-23, Žin., 2010, Nr. 157-8003 (2010-12-31), i. k. 1102250ISAK00V-1116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-120, 2011-02-10, Žin., 2011, Nr. 20-1005 (2011-02-17), i. k. 1112250ISAK000V-120

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-370, 2011-04-15, Žin., 2011, Nr. 47-2255 (2011-04-21), i. k. 1112250ISAK000V-370

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-925, 2011-10-24, Žin., 2011, Nr. 129-6122 (2011-10-27), i. k. 1112250ISAK000V-925

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-367, 2012-04-26, Žin., 2012, Nr. 51-2542 (2012-05-03), i. k. 1122250ISAK000V-367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams" pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-806, 2012-08-30, Žin., 2012, Nr. 104-5296 (2012-09-06), i. k. 1122250ISAK000V-806

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams" pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4658 (2013-09-04), i. k. 1132250ISAK000V-835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams" pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00073

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-126, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-02-03, i. k. 2014-00915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-297, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-10, i. k. 2014-02915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams" pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-747, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09501

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1179, 2014-11-14, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17073

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-669, 2015-05-28, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08245

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1206, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17076

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-112, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-821, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17245

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1238, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26566

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1301, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18244

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-27, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00422

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-388, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05741

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-818, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12212

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-840, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12513

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1238, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-17987

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1489, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21938

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-369, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04888

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-399, 2019-04-09, paskelbta TAR 2019-04-10, i. k. 2019-05881

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-760, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10594

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2019-10-23 Nr. AB-20225-3-66-3-00007-2019-7, 2019-10-23, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04517

Nuasmenintas sprendimas 2019-10-23 Nr. AB-20225-3-66-3-00007-2019-7

 

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-223, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04225

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1645, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15636

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2374, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22271

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2771, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25606

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-553, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05290

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

62.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2321, 2021-10-15, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21657

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

63.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2897, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26241

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo