Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 78-3585, i. k. 1032210ISAK0003-439

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 3-503, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17200

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINIUS KROVINIŲ VEŽIMUS PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 3-439

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis dėl bendradarbiavimo kelių transporto srityje ir siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų naudojami leidimai vykdyti tarptautinius krovinių vežimus,

tvirtinu pridedamus:

1. leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvos Respubliką pavyzdį;

2. leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvos Respubliką ir į trečiąsias šalis ir atvirkščiai pavyzdį.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Leidimų pavyzdžiai

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-196, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2556 (2008-06-12), i. k. 1082210ISAK0003-196

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3-439 "Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-503, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17200

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo