Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 32-1521, i. k. 1122310ISAK001V-200

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-04:

Nr. 1V-5, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00045

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRas

 

įsakymas

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ (IŠSKYRUS DARBUOTOJUS, DIRBANČIUS PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIUS DARBO UŽMOKESTĮ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS, KITOS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS IR TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ (IŠSKYRUS TECHNINĖS PARAMOS LĖŠAS), PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIMS PRISKIRTOSE VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 12 d. Nr. 1V-200

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 17 punktu, Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“, 6.12 papunkčiu:

T v i r t i n u Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-200

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-5

redakcija)

 

 

didžiausiO leistinO valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus VIDAUS REIKALŲ ministro valdymo sritims priskirtose VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE sąrašas

 

Eil. Nr.

Valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

iš viso

iš jų

specialieji atašė ir jų pavaduotojai

kitos pareigybės

1.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

49

 

49

2.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

408

 

408

3.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

188

 

188

4.

Neteko galios nuo 2020-07-01.

5.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

TAR pastaba. 5 p. redakcija netenka galios praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios.

531

 

531

5.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

TAR pastaba. 5 p. redakcija įsigalioja praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios.

487

 

487

6.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1 571

4

1 567

7.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos

10 757

 

10 757

8.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

4 138

1

4 137

9.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos

453

 

453

10.

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

12

 

12

11.

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

99

 

99

12.

Neteko galios nuo 2020-07-01.

13.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

4 152

1

4 151

14.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

66

 

66

15.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

1 348

 

1 348

16.

Iš viso

TAR pastaba. 16 p. redakcija netenka galios praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios.

23 772

6

23 766

16.

Iš viso

TAR pastaba. 16 p. redakcija įsigalioja praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios.

23 728

6

23 722

 

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-16, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00301

Nr. 1V-131, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02070

Nr. 1V-673, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12265

Nr. 1V-878, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16882

Nr. 1V-644, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14120

Nr. 1V-254, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05913

Nr. 1V-963, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19624

Nr. 1V-1258, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26443

Nr. 1V-114, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02805

Nr. 1V-116, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02889

Nr. 1V-583, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15465

Nr. 1V-560, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14536

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-755, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 125-6304 (2012-10-27), i. k. 1122310ISAK001V-755

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 "Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-919, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 152-7790 (2012-12-22), i. k. 1122310ISAK001V-919

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 "Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-86, 2013-02-04, Žin., 2013, Nr. 15-741 (2013-02-09), i. k. 1132310ISAK0001V-86

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 "Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1024, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6588 (2013-12-17), i. k. 1132310ISAK01V-1024

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 "Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-447, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09462

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-561, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12510

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-654, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13234

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-720, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14619

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00234

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-783, 2015-10-05, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14774

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-990, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19575

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1048, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20618

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-257, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07647

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-330, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10922

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-257 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-410, 2016-05-31, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14387

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-257 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-446, 2016-06-17, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17210

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-257 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-548, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21340

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-685, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24431

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-193, 2017-03-16, paskelbta TAR 2017-03-16, i. k. 2017-04411

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-535, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12717

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-892, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21230

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-91, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01515

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-197, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-15, i. k. 2018-03972

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-469, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10953

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-586, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-10, i. k. 2018-12991

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-5, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00045

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-16, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00301

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-131, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02070

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-673, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12265

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-878, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16882

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-254, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-23, i. k. 2020-05913

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-644, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14120

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-963, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19624

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1258, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26443

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-114, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02805

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-116, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02889

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-1258 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-583, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15465

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-560, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14536

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo