Suvestinė redakcija nuo 2013-12-08 iki 2015-06-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 93-3415, i. k. 1041100NUTA00000715

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR GATVIŲ VALSTYBĖS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO

 

2004 m. birželio 10 d. Nr. 715

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2007, Nr. 81-3315) 31 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1048, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4311 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001048

Nr. 469, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 59-2950 (2013-06-06), i. k. 1131100NUTA00000469

 

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registrą, įsteigiant Lietuvos Respublikos adresų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. Lietuvos Respublikos adresų registro centrinė duomenų bazė turi būti užpildyta iki 2007 m. sausio 1 dienos.

3.2. Registro centrinės duomenų bazės pirminiam užpildymui naudojami šių valstybės registrų ir kadastrų duomenys:

3.2.1. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro - duomenys apie užfiksuotus nekilnojamojo turto objektų adresus ir kadastro žemėlapio informacija;

3.2.2. Juridinių asmenų registro - duomenys apie užfiksuotus juridinių asmenų buveinių adresus;

3.2.3. Gyventojų registro - duomenys apie gyventojų deklaruotų gyvenamųjų vietų adresus.

3.3. Kitų valstybės registrų, klasifikatorių ir kadastrų tvarkymo įstaigos, formuodamos adresų įrašus, nuo šio registro įsteigimo naudoja Lietuvos Respublikos adresų registro objektų duomenis, iki reorganizavimo registruotus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre, o nuo Lietuvos Respublikos adresų registro centrinės duomenų bazės užpildymo dienos - tik šio registro objektų duomenis.

4. Neteko galios nuo 2008-08-08

Punkto naikinimas:

Nr. 777, 2008-07-23, Žin. 2008, Nr. 90-3603 (2008-08-07), i. k. 1081100NUTA00000777

 

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 94-1845; 2001, Nr. 106-3817), ir įrašyti 30.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registru“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registru“.

6. Pakeisti Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principus ir tvarką, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl pavadinimų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo“ (Žin., 1996, Nr. 54-1277; 2000, Nr. 57-1688; 2003, Nr. 85-3874), ir įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

7. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 60-1417):

7.1. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrų nuostatų 20, 21, 24.1 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registras“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registras“ (atitinkamu linksniu).

7.2. Neteko galios nuo 2010-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1123, 2010-07-21, Žin. 2010, Nr. 91-4814 (2010-07-31), i. k. 1101100NUTA00001123

 

8. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1030, 2010-07-14, Žin. 2010, Nr. 87-4587 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001030

 

9. Neteko galios nuo 2010-10-31

Punkto naikinimas:

Nr. 1519, 2010-10-27, Žin. 2010, Nr. 128-6531 (2010-10-30), i. k. 1101100NUTA00001519

 

10. Neteko galios nuo 2007-01-31

Punkto naikinimas:

Nr. 82, 2007-01-26, Žin. 2007, Nr. 12-502 (2007-01-30), i. k. 1071100NUTA00000082

 

11. Pakeisti Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 961 „Dėl Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 72-2230), ir įrašyti 31.2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“.

12. Pakeisti Mokesčio mokėtojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2003, Nr. 24-991), ir įrašyti 61.3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

13. Pakeisti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2422), ir įrašyti 37.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

14. Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3034), ir įrašyti 35.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

15. Pakeisti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-550), ir įrašyti 52 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

16. Neteko galios nuo 2013-12-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1111, 2013-11-27, Žin. 2013, Nr. 125-6387 (2013-12-07), i. k. 1131100NUTA00001111

 

17. Neteko galios nuo 2006-12-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1268, 2006-12-13, Žin. 2006, Nr. 137-5226 (2006-12-16), i. k. 1061100NUTA00001268

 

18. Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539), ir įrašyti 15.1.5 ir 87.9 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

19. Pakeisti Žemės gelmių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d nutarimu Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1676), ir įrašyti 36.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

20. Pakeisti Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d nutarimu Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 75-3235), ir įrašyti 40 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

21. Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2003, Nr. 24-991), ir įrašyti 50.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

22. Pakeisti Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753):

22.1. Įrašyti 8.1, 8.3 ir 8.4 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“.

22.2. Įrašyti 8.2 punkte po žodžio „seniūnijos“ žodžius „įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre“.

23. Pakeisti Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 28-1137), ir įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

24. Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797), ir įrašyti 37.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

25. Neteko galios nuo 2011-12-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1457, 2011-12-14, Žin. 2011, Nr. 154-7285 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001457

 

26. Pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4348), ir įrašyti 38.1 ir 39.1 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

27. Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810), ir įrašyti 168.5 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

28. Pripažinti netekusiais galios:

28.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 767 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybės registro ir Lietuvos Respublikos gatvių registro reorganizavimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1674);

28.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. 138 „Dėl kai kurių registrų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-420);

28.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-991) 15 ir 17 punktus;

28.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 2 d. nutarimą Nr. 1112 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 138 „Dėl kai kurių registrų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 85-3873).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 469

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas, jų teises ir pareigas, Registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, skelbimą ir teikimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183) nustatytus, Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), ir Nuostatuose nurodytus Registro objektus, taip pat rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro duomenys ir dokumentai, teisės aktai ir (ar) jų kopijos, kuriais remiantis padaryti įrašai Registre (toliau – dokumentai), kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

4. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, Adresų formavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Registro objektų suteikimą, apskaitą ir valstybės registrų veiklą, ir Nuostatais.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašasvisų Registro objektų duomenų kopija be geografinių elementų (ribų, ašinių linijų, adresų taškų koordinačių), Registro tvarkytojo daroma du kartus per mėnesį – nuo einamojo mėnesio 1 iki 5 ir nuo 15 iki 20 dienos.

Lietuvos Respublikos adresų registro objekto grafiniai duomenys (toliau – grafiniai duomenys) – specialiais grafiniais formatais išreikšti Registro duomenų bazėje esantys Registro objekto duomenys (ribos, ašinės linijos ir taškai) su prijungtais kitais atributiniais Registro duomenimis, leidžiančiais tiksliai nustatyti pasirinktą objektą.

Tarpinis Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas – per laikotarpį tarp dviejų gretimų Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašų darymo pakitusių Registro objektų duomenų kopija.

Virtualusis adresas – Registre įregistruoto adreso atitikmuo elektroninėje erdvėje.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose įstatymuose.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Registro valdytoja yra Teisingumo ministerija.

7. Registro tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras.

8. Registro valdytojas metodiškai vadovauja Registro tvarkytojui, koordinuoja Registro funkcionavimą, atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

9. Registro valdytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas ir sprendžia Registro modernizavimo ir plėtros klausimus.

10. Registro valdytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises.

11. Registro tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

11.1. registruoja Nuostatų 14 punkte nurodytus Registro objektus;

11.2. teikia Registro duomenis duomenų gavėjams;

11.3. užtikrina tinkamą Registro veiklą, Registro duomenų ir dokumentų saugą;

11.4. kaupia, saugo ir atnaujina Registro duomenis, tvarko Registro duomenų bazės archyvą;

11.5. suderinęs su Registro valdytoju, sprendžia organizacinius ir techninius Registro funkcionavimo klausimus;

11.6. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Registro funkcionavimo problemas, teikia Registro valdytojui analizės rezultatus ir pagal juos parengtus pasiūlymus, kaip tobulinti Registro veiklą;

11.7. administruoja Registro duomenų bazę, projektuoja ir diegia Registro duomenų tvarkymo technologines priemones;

11.8. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

12. Registro tvarkytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nustatytas pareigas.

13. Registro tvarkytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytas teises.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

 

14. Registro objektai yra:

14.1. apskritys;

14.2. savivaldybės;

14.3. seniūnijos;

14.4. gyvenamosios vietovės (miestai, miesteliai, kaimai ir viensėdžiai);

14.5. gatvės;

14.6. adresai.

15. Registre tvarkomi šie Registro objektų tekstiniai ir grafiniai duomenys:

15.1. bendrieji Registro objektų duomenys:

15.1.1. registro objekto identifikavimo kodas;

15.1.2. dokumentas, kuriuo remiantis įregistruojamas ar išregistruojamas Registro objektas arba keičiami jo duomenys, dokumento rūšis, numeris, priėmimo data ir jį priėmusios institucijos pavadinimas;

15.1.3. objekto įregistravimo ir išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

15.2. specialieji Registro objektų duomenys:

15.2.1. apskritį apibūdinantys duomenys:

15.2.1.1. apskrities vardas (kilmininko linksniu);

15.2.1.2. administracinio vieneto tipas (apskritis);

15.2.1.3. apskrities teritorijos ribos valstybinėje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94) ir plotas;

15.2.1.4. apskrities centro kodas ir pavadinimas;

15.2.2. savivaldybę apibūdinantys duomenys:

15.2.2.1. savivaldybės vardas (kilmininko linksniu);

15.2.2.2. administracinio vieneto tipas (savivaldybė);

15.2.2.3. savivaldybės teritorijos ribos LKS-94 ir plotas;

15.2.2.4. savivaldybės centro kodas ir pavadinimas;

15.2.2.5. apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

15.2.3. seniūniją apibūdinantys duomenys:

15.2.3.1. seniūnijos vardas (kilmininko linksniu);

15.2.3.2. seniūnijos tipas (seniūnija);

15.2.3.3. seniūnijos vardo kirčiuotė;

15.2.3.4. seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribos LKS-94 ir plotas;

15.2.3.5. gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, kodas ir pavadinimas;

15.2.3.6. savivaldybės, kurios teritorijoje yra seniūnija, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

15.2.4. gyvenamąją vietovę apibūdinantys duomenys:

15.2.4.1. gyvenamosios vietovės vardas (vardininko ir kilmininko linksniu);

15.2.4.2. gyvenamosios vietovės vardo kirčiuotė;

15.2.4.3. gyvenamosios vietovės tipas (miestas, miestelis, kaimas, viensėdis);

15.2.4.4. žyma apie gyvenamajai vietovei suteiktą kurorto arba gyvenamajai teritorijai ar jos daliai suteiktą kurortinės teritorijos statusą;

15.2.4.5. gyvenamosios vietovės teritorijos ribos LKS-94 ir plotas;

15.2.4.6. savivaldybės, kurios teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

15.2.4.7. seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, kai seniūniją sudaro viena ar daugiau gyvenamųjų vietovių ir savivaldybės teritorijoje seniūnijos steigiamos, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

15.2.5. gatvę apibūdinantys duomenys:

15.2.5.1. gatvės vardas (kilmininko linksniu);

15.2.5.2. gatvės tipas;

15.2.5.3. gatvės ašinė linija (su pradžia, pabaiga ir posūkio taškais) LKS-94;

15.2.5.4. gyvenamosios vietovės, kurios teritorijoje yra gatvė, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

15.2.6. adresą apibūdinantys duomenys:

15.2.6.1. suteiktą žemės sklypui ir (ar) pastatui:

15.2.6.1.1. savivaldybės pavadinimas;

15.2.6.1.2. seniūnijos pavadinimas (išskyrus miestuose esančias seniūnijas);

15.2.6.1.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

15.2.6.1.4. gatvės pavadinimas (išskyrus tuos atvejus, kai numeriai suteikiami gyvenamojoje vietovėje);

15.2.6.1.5. žemės sklypo ir (ar) pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje;

15.2.6.1.6. pastato pavadinimas, jeigu suteiktas tuo adresu esančiam adreso objektui;

15.2.6.1.7. adreso vietą unikaliai išreiškiantys duomenys (koordinatės LKS-94);

15.2.6.1.8. nustatyta tvarka universaliųjų pašto paslaugų teikėjo adresui priskirti:

15.2.6.1.8.1. pašto kodas;

15.2.6.1.8.2. universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimas;

15.2.6.1.9. korpuso numeris (jeigu suteiktas);

15.2.6.1.10. virtualusis adresas;

15.2.6.2. suteiktą gyvenamajai ar negyvenamajai patalpai, suformuotai kaip atskiras nekilnojamasis daiktas:

15.2.6.2.1. savivaldybės pavadinimas;

15.2.6.2.2. seniūnijos pavadinimas (išskyrus miestuose esančias seniūnijas);

15.2.6.2.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

15.2.6.2.4. gatvės pavadinimas (išskyrus tuos atvejus, kai numeriai suteikiami gyvenamojoje vietovėje);

15.2.6.2.5. pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

15.2.6.2.6. korpuso numeris, jeigu suteiktas;

15.2.6.2.7. patalpos numeris pastate ar korpuse;

15.2.6.2.8. virtualusis adresas;

15.3. susiję su Registro objektais civilinės saugos ir gelbėjimo duomenys, nurodyti vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

16. Registro duomenims klasifikuoti naudojami specialūs Registro duomenų klasifikatoriai:

16.1. administracinių vienetų tipų klasifikatorius;

16.2. gyvenamųjų vietovių tipų klasifikatorius;

16.3. gatvių tipų klasifikatorius;

16.4. institucijų, kurių nėra Juridinių asmenų registre, klasifikatorius.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Duomenų teikėjai yra:

17.1. Vidaus reikalų ministerija;

17.2. institucijos, nurodytos Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Žin., 2011, Nr. 12-541), 20 punkte;

17.3. Ūkio ministerija;

17.4. savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai;

17.5. universaliųjų pašto paslaugų teikėjas;

17.6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

18. Vidaus reikalų ministerija Registro tvarkytojui teikia:

18.1. pranešimą apie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl administracinio vieneto steigimo, panaikinimo, jo teritorijos ribų ir centro nustatymo ir keitimo, pavadinimo jam suteikimo ar keitimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pavadinimo gyvenamajai vietovei suteikimo ir keitimo, gyvenamosios vietovės panaikinimo, jos teritorijos ribų nustatymo ir keitimo priėmimą; laisvos formos pranešime nurodoma dokumento informacija: pavadinimas (antraštė), rūšis, numeris, priėmimo ir įsigaliojimo data, jį priėmusios institucijos pavadinimas;

18.2. administracinio vieneto (apskrities ar savivaldybės) teritorijos ribų planą (M 1:50000), kai nustatomos ar keičiamos administracinio vieneto ribos;

18.3. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planus (M 1:10000 ir M 1:50000), kai nustatomos ar keičiamos gyvenamųjų vietovių ribos.

19. Ūkio ministerija Registro tvarkytojui teikia pranešimą apie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl kurorto statuso gyvenamajai vietovei suteikimo ar panaikinimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kurortinės teritorijos statuso gyvenamajai vietovei ar jos daliai suteikimo ar panaikinimo priėmimą; laisvos formos pranešime nurodoma dokumento informacija: pavadinimas (antraštė), rūšis, numeris, priėmimo ir įsigaliojimo data bei jį priėmusios institucijos pavadinimas.

20. Institucijos, nurodytos Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 20 punkte, Registro tvarkytojui teikia Registro valdytojo patvirtintos formos pranešimus apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pavadinimo valstybei nuosavybės teise priklausantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ar keitimo. Laisvos formos pranešime nurodoma dokumento informacija: pavadinimas (antraštė), rūšis, numeris, priėmimo ir įsigaliojimo data, jį priėmusios institucijos pavadinimas.

21. Valstybinė lietuvių kalbos komisija Registro tvarkytojui teikia Nuostatų 15.2.3.3 ir 15.2.4.2 punktuose nurodytus duomenis. Registro tvarkytojas, įregistravęs Registre naują seniūniją ar gyvenamąją vietovę, kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir paprašo pateikti minėtuose punktuose nurodytus duomenis. Duomenys Registro tvarkytojui pateikiami per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

22. Savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai Registro tvarkytojui teikia:

22.1. Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 (Žin., 2010, Nr. 103-5355), 9 punkte nurodytus dokumentus, – kai nustatomos ar keičiamos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribos ar buveinės, suteikiami ar keičiami pavadinimai, steigiamos ar naikinamos seniūnijos;

22.2. savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimą dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose nurodytus dokumentus, – kai suteikiami, keičiami ar naikinami gatvių pavadinimai ar keičiamos gatvių geografinės charakteristikos;

22.3. savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą dėl numerių adresų objektams suteikimo ar keitimo ir dokumentus, nurodytus Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Žin., 2011, Nr. 12-541), 1 ir 2 prieduose, – kai suteikiami numeriai adresų objektams;

22.4. savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą dėl pavadinimo pastatams, statiniams ir kitiems objektams, – kai Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo nustatyta tvarka suteikiami pavadinimai savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems pastatams.

23. Nuostatų 22.2 ir 22.3 punktuose nurodyti dokumentai teikiami naudojantis Adresų tvarkytojo nustatytomis priemonėmis – Adresų suteikimo taikomąja programa. Teikiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – saugus elektroninis parašas), arba pateikiamos rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu. Nuostatų 22.1 ir 22.4 punktuose nurodyti pateikti dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba gali būti pateikiamos rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu.

24. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas Registro tvarkytojo nustatytomis elektroninėmis priemonėmis teikia:

24.1. duomenis apie suteiktus pašto kodus, priskirtus Registre tvarkomiems Registro objektams (adresams); priskiriama naudojant Registro tvarkytojo suteiktą Registro objekto (adreso) identifikavimo kodą;

24.2. duomenis apie universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas, priskirtas Registre tvarkomiems Registro objektams (adresams); priskiriama naudojant Registro tvarkytojo suteiktą Registro objekto (adreso) identifikavimo kodą.

25. Savivaldybės vykdomoji institucija per vienus metus nuo teisės akto dėl miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų nustatymo ar keitimo priėmimo pažymi miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas nuolatiniais riboženkliais, vietovėse atlieka geodezinius matavimus, suformuoja ir pateikia Registro tvarkytojui bylą, nurodytą Miesto savivaldybių teritorijų bei gyvenamųjų vietovių ribų matavimo ir paženklinimo tvarkos, patvirtintos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 1999, Nr. 80-2368), 16 punkte.

26. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 18–25 punktuose nurodytus pranešimus, dokumentus ir duomenis, siekdamas įregistruoti arba išregistruoti Registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį, atlieka pateiktų dokumentų analizę, patikrina duomenis ir priima sprendimą Registro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Registro objekto duomenis, o esant Nuostatų 31 punkte nurodytam pagrindui atsisakyti Registro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti duomenis apie jį.

27. Registro objekto įregistravimas, išregistravimas ar Registro objekto duomenų pakeitimas susideda iš:

27.1. gautų dokumentų analizės ir sprendimo dėl jų atitikties Registro objektų nustatymą reglamentuojantiems teisės aktams priėmimo;

27.2. duomenų, įrašytų dokumentuose, patikros;

27.3. įrašo Registro duomenų bazėje padarymo;

27.4. gautų dokumentų perkėlimo į Registro duomenų bazės archyvą.

28. Registro objektas laikomas įregistruotu arba išregistruotu nuo to momento, kai Registro objekto duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę. Įregistruojant Registro objektą suteikiamas Registro objekto identifikavimo kodas, kuris laisvai generuojamas ir neturi vidinės struktūros.

29. Įregistruotam Nuostatų 14.6 punkte nurodytam Registro objektui asmens prašymu gali būti suteikimas virtualusis adresas. Prašymą suteikti arba atšaukti suteiktą virtualųjį adresą Registro tvarkytojui turi teisę pateikti asmuo, turintis nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, kurio adresas yra Nuostatų 14.6 punkte nurodytas registro objektas, arba asmuo, turintis valdymo ar naudojimo teisę į nekilnojamąjį daiktą, kurio adresas yra Nuostatų 14.6 punkte nurodytas registro objektas, gavęs šio nekilnojamojo daikto savininko sutikimą.

30. Registro tvarkytojas privalo:

30.1. įregistruoti ar išregistruoti Registro objektą arba pakeisti jo duomenis per 10 darbo dienų nuo būtinų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo;

30.2. per 5 darbo dienas pranešti apie Registro objekto įregistravimą ar išregistravimą arba Registro objekto duomenų pakeitimą, pateikdamas Registro išrašą:

30.2.1. kai įrašomi duomenys, susiję su apskritimis, – suinteresuotų savivaldybių vykdomosioms institucijoms;

30.2.2. kai įrašomi duomenys, susiję su savivaldybėmis, – suinteresuotų savivaldybių vykdomosioms institucijoms;

30.2.3. kai įrašomi su seniūnijomis, gyvenamosiomis vietovėmis, gatvėmis, adresais susiję duomenys, – suinteresuotos savivaldybės vykdomajai institucijai.

31. Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti Registro objektus ar įrašyti duomenų apie juos pakeitimus, kai nustatoma, kad:

31.1. Registro objektui įregistruoti ar išregistruoti arba jo duomenims pakeisti pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių Registro objektų nustatymą, reikalavimų;

31.2. pateikiamuose dokumentuose nurodyti klaidingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys;

31.3. pateikiamuose dokumentuose nurodyti duomenys neatitinka susijusio registro ir Georeferencinio pagrindo kadastro objektų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribų;

31.4. dokumentus pateikia ne tas subjektas, kuris pagal Nuostatus turi teisę juos pateikti;

31.5. jau priimtas Registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti registruoti tą patį Registro objektą, remiantis tais pačiais dokumentais.

32. Atsisakęs registruoti Registro objektus arba pakeisti jų duomenis, Registro tvarkytojas privalo apie savo sprendimą per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pranešti Registro duomenų teikėjui.

33. Duomenų teikėjas, gavęs iš Registro tvarkytojo informaciją apie atsisakymą įregistruoti ar išregistruoti Registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį, privalo netikslius duomenis ištaisyti ir per 5 darbo dienas arba kitą Registro tvarkytojo nurodytą protingą terminą ištaisytus duomenis ir dokumentus perduoti Registrui.

34. Kiekvienas duomenų teikėjas turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais jo pateiktais dokumentais ir duomenimis, taip pat ir saugomais duomenų bazės archyve.

35. Išregistruoto Registro objekto duomenys Registre automatiškai pažymimi kaip archyviniai, nurodoma jų išregistravimo data, jie saugomi Registro duomenų bazėje 10 metų. Po 10 metų šie duomenys automatiškai perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.

36. Registro objektas įregistruojamas Registre, išregistruojamas iš jo ar Registro objekto duomenys keičiami neatlygintinai.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

37. Jeigu pats Registro tvarkytojas nustato, kad į Registro duomenų bazę įrašyti duomenys neatitinka Registro objektui įregistruoti arba išregistruoti pateiktuose dokumentuose esančių duomenų, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, ištaisyti klaidą ir neatlygintinai informuoti apie tai duomenų gavėjus, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

38. Jeigu Registro tvarkytojas nustato, kad į Registro duomenų bazę įrašyti duomenys neatitinka Registro objektų nustatymą reglamentuojančių teisės aktų, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, ištaisyti klaidą ir neatlygintinai informuoti apie tai savivaldybės vykdomąją instituciją, duomenų gavėjus, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

39. Netikslūs Registro duomenys gali būti taisomi gavus suinteresuoto asmens (duomenų teikėjo, duomenų gavėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Suinteresuotas asmuo Registro tvarkytoją apie pastebėtus Registro duomenų netikslumus informuoja raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, prašymą ir netikslių duomenų faktą pagrindžiančių dokumentų kopijas pasirašęs saugiu elektroniniu parašu. Gautas prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir priimtas sprendimas prašymą tenkinti arba jį atmesti kaip nepagrįstą.

40. Jeigu gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai informuoti duomenų gavėjus, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

41. Jeigu gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus nustatoma, kad suinteresuoto asmens prašymas nepagrįstas, jis atmetamas. Apie priimtą sprendimą suinteresuotas asmuo informuojamas tokiu pat būdu, kokiu pateiktas prašymas. Suinteresuotas asmuo taip pat informuojamas apie galimybę Registro tvarkytojo atsisakymą ištaisyti Registro duomenis apskųsti teismui.

42. Jeigu nustatoma, kad gauti iš susijusio registro duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjų pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma ir susijusio Registro tvarkytojas per 24 valandas informuojamas, kad jo tvarkomame registre esantys duomenys neatitinka Registrui pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų.

43. Susijusio registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 42 punkte nurodytą informaciją, per 24 valandas Registro tvarkytoją informuoja, kad duomenis savo tvarkomame susijusiame registre patikslino arba kad duomenys jo tvarkomame registre teisingi ir tikslinami nebus. Jeigu duomenys susijusiame registre patikslinami, Registro tvarkytojas registravimo procedūrą tęsia, o jeigu nurodoma, kad susijusiame registre duomenys teisingi ir tikslinami nebus, – registravimo procedūrą nutraukia ir atsisako registruoti Registro objektą, jeigu yra vienas iš Nuostatų 31 punkte nurodytų pagrindų.

44. Registro tvarkytojas netikslias Registro objektų ribas gali patikslinti pagal susijusio registro ir Georeferencinio pagrindo kadastro objektų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės sienos tikslesnes ribas.

 


VI. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

45. Tinkamam Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų valstybės registrų ir klasifikatorių duomenys, reikalingi atsakingiems savivaldybių institucijų darbuotojams, kurie, naudodamiesi adresų tvarkytojo nustatytomis priemonėmis (Adresų suteikimo taikomąja programa), rengia ir teikia elektroninius Nuostatų 22.2 ir 22.3 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat atsakingiems Registro tvarkytojo darbuotojams, kurie atlieka pateiktų dokumentų analizę ir priima sprendimus dėl savivaldybių institucijų pateiktų dokumentų atitikties Registro objektų nustatymą reglamentuojantiems teisės aktams ir įgyvendina Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-80 (Žin., 2010, Nr. 19-920), 9 ir 10 punktuose nurodytus reikalavimus suderinti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo planus:

45.1. Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro – nekilnojamųjų daiktų unikalūs numeriai, adresai, žemės sklypų plotai, duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas), Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys (žemės sklypų ribos, statinių kerčių ir centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje);

45.2. Juridinių asmenų registro – juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas ir duomenys apie vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narius (vardas, pavardė ir asmens kodas), kurie nurodyti Juridinių asmenų registro nuostatuose;

45.3. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – valstybinės reikšmės miškų plotai (grafiniai duomenys).

46. Registro veiklai užtikrinti naudojami:

46.1. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys, kuriuos teikia valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“;

46.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 arba M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis, kurį teikia Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

47. Kai Registro tvarkytojas suderina gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planus, kaip numatyta Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo 10 punkte, suderintos ribos Registro grafinėje duomenų bazėje dedamos į suderintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų sluoksnį, kuris prieinamas matininkams ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kad rengiant ir derinant žemės sklypų planus būtų galima patikrinti, ar žemės sklypo ribos nekerta gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų, esančių suderintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų sluoksnyje, ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, kad žymint žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje būtų galima patikrinti, ar žemės sklypo ribos nekerta gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų, esančių suderintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų sluoksnyje, o nustačius, kad žemės sklypo ribos kerta suderintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų sluoksnyje esančias ribas, atsisakyti jį pažymėti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

48. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojas.

49. Registro duomenys ir dokumentai yra vieši.

50. Lietuvos Respublikos registrams (kadastrams) ir valstybės informacinėms sistemoms teikiami aktualūs Registro objektų duomenys.

51. Jeigu registruose (kadastruose) ir valstybės informacinėse sistemose naudojami Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenys, adreso duomenys teikiami kartu su šių registrų duomenimis.

52. Registro duomenų teikimo registrams (kadastrams) ir valstybės informacinėms sistemoms tvarka nustatoma atskirose duomenų teikimo sutartyse.

53. Viešai ir neatlygintinai Registro tvarkytojo interneto svetainėje galima:

53.1. atlikti paiešką pagal pasirinktą Registro objektą ir gauti jo priklausomybę kitiems Registro objektams apibūdinančius duomenis be Registro objektų identifikavimo kodų ir kitų duomenų, leidžiančių gautus duomenis naudoti savo registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

53.2. pagal pasirinktą Registro objektą gauti internetinio skaitmeninio žemėlapio fragmentą, apimantį pasirinktą ir gretimai esančius kitus Registro objektus, neteikiant jų geografinių charakteristikų (koordinačių), leidžiančių duomenis perkelti į vartotojo skaitmeninį žemėlapį.

54. Registro duomenys ir dokumentai gali būti:

54.1. teikiami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

54.2. teikiami raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

54.3. peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

55. Registro tvarkytojas gali teikti Registro išrašus apie atskirus Registro objektus, Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašus, tarpinius Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašus, grafinius duomenis, grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukas, dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijas ir pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją:

55.1. Registro išrašai apie atskirus Registro objektus gali būti teikiami raštu ar pasirašyti saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

55.2. Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas ir tarpinis Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas gali būti teikiami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

55.3. Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas gali būti perduodamas įrašytas į laikmeną;

55.4. grafiniai duomenys gali būti teikiami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, elektroninių ryšių priemonėmis arba įrašomi į laikmeną; šie duomenys gali būti teikiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;

55.5. grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukos gali būti teikiamos raštu arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

55.6. dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijos gali būti teikiamos raštu arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

55.7. pagal Registro duomenis parengta apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija teikiama raštu arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis.

56. Elektroniniu būdu Registro duomenys duomenų gavėjams teikiami tik pagal duomenų teikimo sutartis jose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir formatais.

57. Dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijos, spausdintiniai Registro išrašai apie atskirus objektus ir spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukos teikiami pagal asmenų prašymus per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, jeigu už duomenų teikimą sumokėta.

58. Duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik tokiu tikslu, koks nurodytas duomenų teikimo sutartyje ar prašyme. Duomenų gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

59. Duomenų gavėjams teikti duomenis tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutartyse, pasirašytose su Registro tvarkytoju, nustatyta tvarka.

60. Prašymas pateikti duomenis Registro tvarkytojui pateikiamas raštu arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu elektroninių ryšių priemonėmis.

61. Prašyme nurodomas vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, apibūdinami norimi gauti Registro duomenys, nurodomas jų gavimo tikslas, objektai, duomenų pateikimo būdas, forma ir formatas ir nustatytos gaunamų duomenų apsaugos priemonės.

62. Registro duomenų teikimo tipinių sutarčių ir prašymų formos skelbiamos Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

63. Registro duomenys teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už duomenų teikimą dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

64. Neatlygintinai Registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka nurodytiems subjektams ir savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

65. Informacija apie Registro tvarkytoją ir registruojamus Registro objektus, registravimo tvarką, duomenis, jų teikėjus, Registrui teikiamus duomenis ir dokumentus, klaidingų, netikslių ir neišsamių duomenų ištaisymo tvarką teikiama:

65.1. Registro tvarkytojo interneto svetainėje – pateikiamos nuorodos į Registro veiklą reguliuojančius teisės aktus;

65.2. Registro tvarkytojo nurodytu telefonu, raštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis gavus paklausimų.

66. Registro duomenys ir dokumentai Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims. Trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms Registro duomenys ir dokumentai teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

67. Registro saugą reguliuoja Registro valdytojo patvirtinti Duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų.

68. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, LST ISO/IEC 27001:2006, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, nustatančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), taip pat Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

69. Už Registro saugą atsako Registro valdytojas ir tvarkytojas.

70. Registro duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Registro dokumentai ir (ar) jų kopijos, kuriais remiantis registruojami Registro objektai, Registro tvarkytojo elektroniniame dokumentų archyve saugomi nuolat.

71. Už duomenų, įrašytų į Registrą, teisingumą ir tikslumą atsako Registro tvarkytojas. Registre įdiegtos duomenų įvedimo tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės (filtrai).

72. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Registre, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

73. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšų, gautų už Registro duomenų teikimą, ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

74. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

75. Reorganizuojamo arba likviduojamo Registro duomenys ir dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka valstybiniam archyvui arba kitam Registro tvarkytojui, kaip nustatyta sprendime dėl Registro reorganizavimo arba likvidavimo.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 469, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 59-2950 (2013-06-06), i. k. 1131100NUTA00000469

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1268, 2006-12-13, Žin., 2006, Nr. 137-5226 (2006-12-16), i. k. 1061100NUTA00001268

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro likvidavimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 82, 2007-01-26, Žin., 2007, Nr. 12-502 (2007-01-30), i. k. 1071100NUTA00000082

Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos valstybės registro likvidavimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4311 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 777, 2008-07-23, Žin., 2008, Nr. 90-3603 (2008-08-07), i. k. 1081100NUTA00000777

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 82-3420 (2009-07-11), i. k. 1091100NUTA00000695

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 465, 2010-04-28, Žin., 2010, Nr. 51-2493 (2010-05-04), i. k. 1101100NUTA00000465

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 794, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 74-3744 (2010-06-26), i. k. 1101100NUTA00000794

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1030, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4587 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001030

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7-1 ir 9 straipsnius ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1123, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 91-4814 (2010-07-31), i. k. 1101100NUTA00001123

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1519, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 128-6531 (2010-10-30), i. k. 1101100NUTA00001519

Dėl Užkrečiamųjų ligų valstybės registro ir Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų valstybės registro likvidavimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1457, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7285 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001457

Dėl Valstybinio ginklų registro reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 469, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 59-2950 (2013-06-06), i. k. 1131100NUTA00000469

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1111, 2013-11-27, Žin., 2013, Nr. 125-6387 (2013-12-07), i. k. 1131100NUTA00001111

Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo