Suvestinė redakcija nuo 2014-05-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 50-2249, i. k. 1032217ISAK0004R-63

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠUOLIŲ SU PARAŠIUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gegužės 12 d. Nr. 4R-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Komisijos 2012 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), SERA.3125 dalies a punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4R-291, 2013-12-27, Žin., 2013, Nr. 138-6999 (2013-12-30), i. k. 2013-00080

 

tvirtinu Šuolių su parašiutais taisykles (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu

Nr. 4R-63

 

ŠUOLIŲ SU PARAŠIUTAIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šuolių su parašiutais taisyklės nustato šuolių su parašiutais sąlygas bei tvarką.

2. Šios taisyklės yra taikomos atliekant šuolius su parašiutais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kai šuoliai su parašiutais atliekami už Lietuvos ribų, parašiutininkas, turintis Lietuvos parašiutų sporto federacijos (toliau – LPSF) išduotą parašiutininko pažymėjimą, privalo laikytis šių taisyklių tiek, kiek jos neprieštarauja tos užsienio valstybės analogiškoms taisyklėms ir nuostatoms.

3. Išimties tvarka, atliekant šuolius su parašiutais Lietuvos Respublikoje, nukrypimai nuo šių taisyklių yra leidžiami tik suderinus juos su Civilinės aviacijos administracija.

4. Atsižvelgiant į šuolių su parašiutu pobūdį, jie skirstomi į:

4.1. mokomuosius šuolius, kuriuos atlieka pradedantieji parašiutininkai, neturintys parašiutininko kvalifikacijos. Jie atliekami pagal LPSF patvirtintas parašiutininkų rengimo programas;

4.2. sportinius treniruočių šuolius, kuriuos atlieka parašiutininkai, siekiantys sportinio rezultato arba tokiu būdu praleidžiantys laisvalaikį;

4.3. parodomuosius šuolius, atliekamus masiniuose renginiuose arba kitur ne tam skirtame aerodrome, kai pašaliniai asmenys (žiūrovai) yra arčiau negu 100 metrų nuo parašiutininkų leidimosi vietos. Parodomuosius šuolius gali atlikti „C“ ir aukštesnės kategorijos parašiutininkai;

4.4. bandomuosius šuolius, kurie atliekami bandant naują parašiutų techniką arba atliekant šiose taisyklėse nenumatytus šuolius. Jei bandomasis šuolis prieštarauja šioms taisyklėms, būtina jį suderinti su Civilinės aviacijos administracija. Bandomuosius šuolius gali atlikti ne žemesnės negu „D“ kategorijos parašiutininkai;

4.5. gelbėjimosi šuolius. Tai šuoliai, kurie atliekami iš sugedusio ir negalinčio saugiai nutūpti orlaivio. Jie gali būti atliekami su gelbėjimosi arba kito tipo parašiutais;

4.6. dieninius šuolius, kurie atliekami nuo saulės patekėjimo iki jos laidos;

4.7. naktinius šuolius, kurie atliekami po saulės laidos ir iki jos patekėjimo. Naktinius šuolius gali atlikti ne žemesnės, negu „C“ kategorijos, parašiutininkai;

4.8. šuolius į vandenį. Planuojami šuoliai su parašiutu į vandenį gali būti atliekami mokantis gelbėjimosi procedūrų, bandant gelbėjimosi techniką, varžybų arba parodomųjų šuolių metu. Planuojamus šuolius į vandenį gali atlikti ne žemesnės, negu „B“ kategorijos, parašiutininkai;

4.9. pavienius šuolius, kai parašiutininkai vienas po kito iššoka tokiu atstumu, kad netrukdytų vienas kitam laisvame kritime;

4.10. grupinius šuolius, kai 2 arba daugiau parašiutininkų iššoka kartu arba nedideliu laiko skirtumu, kad būtų galima suartėti laisvame kritime. Grupinių šuolių metu būtina išlaikyti saugų atstumą skleidžiant parašiutą. „A“ kategorijos parašiutininkai grupinius šuolius gali atlikti tik su aukštesnės kategorijos parašiutininkais;

4.11. laisvo kritimo šuolius, kai parašiutas, iššokus iš orlaivio, skleidžiamas daugiau negu po 5 sekundžių;

4.12. šuolius iš mažų aukščių (iki 400 m). Juos galima atlikti tik su tais parašiutais, kurių naudojimo taisyklės nedraudžia tai daryti. Atlikti mokomuosius šuolius iš mažų aukščių draudžiama;

4.13. šuolius iš didelių aukščių (virš 4500 m). Jie atliekami pagal 22 ir 23 punktų reikalavimus.

4.14. šuolius iš ypač didelių aukščių (virš 6000 m). Jie atliekami pagal 25 punkto reikalavimus.

 

II. ŠUOLIŲ SU PARAŠIUTAIS SĄLYGOS

 

5. Atlikti šuolius su parašiutu gali tik asmuo, kuris yra Lietuvos parašiutų sporto federacijos (toliau – LPSF) nustatyta tvarka apmokytas bei turi LPSF išduotą arba pripažintą parašiutininko pažymėjimą (išskyrus asmenis, atliekančius mokomuosius šuolius).

6. Parašiutininko kategorijos suteikimo ir pratęsimo tvarką nustato LPSF. Parašiutininkų A, B, C ir D kategorijų suteikimo normatyvai turi atitikti Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) keliamus reikalavimus.

7. Organizuoti šuolius su parašiutu ir rengti parašiutininkus gali tik tie juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie turi LPSF išduotą leidimą. Fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu išduotas leidimas organizuoti šuolius ir rengti parašiutininkus, vadinamas šuolių organizatoriumi.

8. Draudžiama šokti su parašiutu apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų, taip pat susirgus, pavargus ir kitais atvejais, kuomet gali kilti pavojus šuolių saugai.

9. Parašiutininkas privalo užpildyti LPSF nustatytos formos sveikatos būklės deklaraciją. Jei parašiutininko sveikatos būklė neatitinka kurių nors deklaracijoje keliamų reikalavimų, jis privalo šuolių organizatoriui pateikti gydytojo pasirašytas medicininio patikrinimo išvadas apie sveikatos tinkamumą šokti su parašiutu.

10. Instruktoriai, atsakingi už saugą laisvo kritimo metu, vykdydami pradedančiųjų, A, B, C ir D kategorijos parašiutininkų rengimą (mokymą), privalo turėti galiojantį, LPSF išduotą arba pripažintą instruktoriaus pažymėjimą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba CAA 2 klasės sveikatos pažymėjimą. Instruktoriaus kategorijos suteikimo ir pratęsimo tvarką bei reikalavimus nustato LPSF.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-82, 2013-03-25, Žin., 2013, Nr. 32-1574 (2013-03-28), i. k. 1132217ISAK0004R-82

 

11. Šuolių organizatorius yra atsakingas už tai, kad šuolius atliekantys parašiutininkai ir instruktoriai turėtų galiojančius, LPSF išduotus, atitinkamos kategorijos pažymėjimus, kad šuolius atliekančių parašiutininkų sveikatos būklė nekeltų pavojaus šuolių saugai. Jis turi teisę reikalauti parašiutininkų pateikti atitinkamus pažymėjimus, medicininio patikrinimo išvadas apie jų tinkamumą šokti su parašiutu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-82, 2013-03-25, Žin., 2013, Nr. 32-1574 (2013-03-28), i. k. 1132217ISAK0004R-82

 

12. Atlikdamas pažymėjime nurodytos rūšies šuolius, parašiutininkas pats atsako už savo šuolių saugą.

13. Šuoliams su parašiutu galima naudoti tik tą parašiutų įrangą, kuri atitinka LPSF nustatytus reikalavimus.

 

III. PASIRENGIMAS ŠUOLIAMS

 

14. Kiekvieną šuolių dieną, šuolių organizatorius skiria šuolių vadovą. Šuolių vadovas atsako už šuolių organizavimą, jų saugą, koordinuoja personalo darbą. Jei aerodrome ar lauko aikštelėje tuo metu neatliekami kitokio pobūdžio skraidymai, šuolių vadovas gali eiti ir skrydžių koordinatoriaus pareigas. Visi parašiutininkai ir personalas privalo vykdyti šuolių vadovo nurodymus. Šuolių vadovu gali būti paskirtas instruktorius arba asmuo, kurio tinkamumą eiti šias pareigas patvirtino LPSF.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-82, 2013-03-25, Žin., 2013, Nr. 32-1574 (2013-03-28), i. k. 1132217ISAK0004R-82

Nr. 4R-69, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-14, i. k. 2014-05395

 

15. Prieš šuolių pradžią šuolių vadovas suteikia parašiutininkams informaciją apie nusileidimo vietą, meteorologines sąlygas ir šuolių atlikimo tvarką pagal meteorologines sąlygas.

16. Šuolių vadovas draudžia šokti su parašiutu parašiutininkams nepateikusiems šuolių vadovui užpildytos sveikatos būklės deklaracijos arba reikiamos medicininės pažymos.

17. Šuolių vadovas, matydamas, kad parašiutininko sveikatos būklė gali kelti pavojų šuolio saugai, privalo uždrausti jam atlikti šuolį.

18. Atlikdami šuolius visi parašiutininkai privalo turėti:

18.1. galiojantį parašiutininko pažymėjimą*;

18.2. užpildytą ir pasirašytą sveikatos būklės deklaraciją arba gydytojo pasirašytas medicininio patikrinimo išvadas apie sveikatos tinkamumą šokti su parašiutu;

18.3. techniškai tvarkingus ir laiku sudėtus pagrindinį ir atsarginį parašiutus;

18.4. veikiantį aukščiamatį, kai atliekamas laisvo kritimo šuolis;

18.5. įjungtą saugos prietaisą, kuriuo automatiškai skleidžiamas pagrindinis arba atsarginis parašiutas (išskyrus parašiutininkus, turinčius „D“ ir aukštesnę kategoriją, o „C“ kategorijos parašiutininkai atlikti šuolius be saugos prietaiso gali tik turėdami instruktoriaus pasirašytą leidimą, liudijantį jo pakankamą pasiruošimo lygį);

18.6. apsauginį šalmą**;

18.7. gelbėjimosi liemenę ar kitas gelbėjimosi priemones – kai ketinama leistis į vandenį;

18.8. atliekant naktinius šuolius – apšviečiamą aukščiamatį ir žibintą kupolui apšviesti.

19. Pradedantiesiems, neturintiems parašiutininko kategorijos, papildomai reikia turėti:

19.1. aprangą ilgomis rankovėmis ir ilgomis kelnėmis;

19.2. žemakulnius batus;

19.3. aukščiamatį, atliekant šuolius su „sparno“ tipo parašiutu.

20. Šuolių organizatorius privalo užtikrinti, kad numatomoje parašiutininkų nusileidimo vietoje būtų:

20.1. gerai iš oro matoma vėjo krypties indikacija;

20.2. atliekant šuolius naktį, nusileidimo vieta, pažymėta žibintais;

20.3. šokant į vandenį arba kai galimas netyčinis nusileidimas į vandenį, galimo nusileidimo vietoje privalo būti šuolių vadovo paskirtas budėtojas su atitinkamomis gelbėjimo priemonėmis;

20.4. visais atvejais parašiutininkų nusileidimo vietoje turi būti asmuo, galintis suteikti pirmąją medicininę pagalbą, aerodromo pirmos pagalbos vaistinėlė ir neštuvai.

21. Jei šuolio plane numatyta atkabinti vieną iš parašiutų, parašiutininkas, be atkabinamojo, privalo turėti dar 2 parašiutus.

22. Atliekant šuolius su parašiutais iš didelių aukščių (4500–6000 m) orlaivio salone turi būti tiekiamas deguonis, kad visi parašiutininkai galėtų pasinaudoti individualiomis kvėpavimo priemonėmis.

23. Rengiantis šuoliams iš didesnio negu 4500 m aukščio, 3000 m aukštyje parašiutininkai privalo užsidėti ir įjungti deguonies įrangą ir ją nusiimti arba atjungti likus ne daugiau kaip 30 sek. iki šuolio.

24. Atliekant šuolius iš vidutinių aukščių (iki 4500 m) deguonies įrangą būtina naudoti tais atvejais, jei lėktuvas iki iššokant parašiutininkams ilgiau negu 10 min., skraido didesniame, negu 3000 m aukštyje.

25. Atliekant šuolius iš ypač didelių aukščių (virš 6000 m), kiekvienas parašiutininkas šuolio metu privalo turėti įjungtą autonomišką aprūpinimo deguonimi įrangą. Šiuo atveju šuolių organizatorius turi užtikrinti, kad parašiutininkai būtų baigę specialią LPSF patvirtintą aukštybinių šuolių programą.

 

IV. ŠUOLIŲ SU PARAŠIUTAIS ATLIKIMO TVARKA

 

26. Atlikti šuolius su parašiutu galima iš tam parengtų lėktuvų, oro balionų, sraigtasparnių, sklandytuvų, atitinkančių LPSF nustatytus reikalavimus.

27. Orlaivio vadas (pilotas), skraidinantis parašiutininkus šuoliams, privalo turėti piloto licenciją su atitinkamos kvalifikacijos leidimu išmesti parašiutininkus.

28. Visi parašiutininkų šuoliai fiksuojami šuolių lentelėje ir knygelėje.

 

V. PARODOMIEJI ŠUOLIAI SU PARAŠIUTU

 

29. Parodomuosius šuolius leidžiama atlikti parašiutininkams, turintiems ne žemesnę negu „C“ kategoriją, o parodomuosius šuolius į ribotas nusileidimo aikšteles turi teisę atlikti ne žemesnės negu „D“ kategorijos parašiutininkai.

30. Atsižvelgdamas į nusileidimo vietos ir šuolių su parašiutais programos sudėtingumą, šuolių organizatorius savo įsakymu skiria parašiutininkų komandą ir šuolių vadovą, atsakingą už komandos pasirengimą šokti su parašiutais pagal patvirtintą renginio programą ir šuolių saugą. Parodomojo renginio metu parašiutininkų parodomiesiems šuoliams vadovauja šuolių vadovas.

31. Parašiutininkų pasirodymo programą savo įsakymu tvirtina šuolių organizatorius ir pateikia ją renginio organizatoriui.

32. Šuolių organizatorius privalo informuoti renginio organizatorių apie parašiutininkų nusileidimo vietos įrengimo ir apsaugos tvarką.

33. Atliekant šuolius su parašiutu, turi būti pažymėta, gerai iš oro matoma, parašiutininkų nusileidimo vieta, kuri turi būti nuo žiūrovų ne arčiau kaip 15 metrų. Renginio organizatorius privalo užtikrinti, kad šuolių metu į nusileidimo vietą nepatektų pašaliniai asmenys.

34. Nusileisdami parašiutininkai virš žiūrovų turi praskristi ne mažesniame negu 8 metrų aukštyje.

35. Jei dėl nenumatytų priežasčių (sustiprėja vėjas, prireikia atsarginio parašiuto ir kt.) nusileidžiama tarp žiūrovų, parašiutininkas visais įmanomais būdais privalo stengtis, kad leisdamasis netraumuotų žiūrovų.

36. Parašiutininkai, atliekantys šuolius aviacijos šventėse ir kituose renginiuose, privalo turėti civilinės atsakomybės draudimo polisą.

 

VI. ŠUOLIAI SU PARAŠIUTAIS VALDOMOJOJE ORO EDVĖJE

 

37. Šuoliai su parašiutais valdomojoje oro erdvėje galimi tik parašiutininkus skraidinančio orlaivio vadui gavus skrydžių vadovo leidimą.

38. Jei pradinė šuolių stadija vyksta valdomojoje oro erdvėje, o baigtinė stadija – nevaldomoje oro erdvėje, orlaivio vadas, prieš kreipdamasis į skrydžių vadovą dėl leidimo, privalo susisiekti su skrydžių koordinatoriumi arba šuolių vadovu (jei šuoliai parašiutu atliekami ne aerodromuose arba lauko aikštelėse) ir gauti iš jo patvirtinimą, kad atitinkamoje nevaldomos oro erdvės dalyje nevykdomi kiti skrydžiai.

39. Prašydamas leidimo šuoliams valdomojoje oro erdvėje, orlaivio vadas turi pranešti skrydžių vadovui bent šią informaciją:

39.1. pradinis šuolių aukštis / skrydžių lygis;

39.2. šuolių pradžia;

39.3. apskaičiuotas laikas, kada paskutinis iš iššokusių parašiutininkų paliks valdomąją oro erdvę, o jeigu šuoliai vykdomi aerodromo skrydžių valdymo zonos ribose – apskaičiuotas paskutinio iš iššokusių parašiutininkų nusileidimo laikas.

40. Šuoliams numatoma vieta arba koordinatės, bei matmenys (spindulys jūrmylėmis nuo šios vietos arba koordinačių) turi būti nurodyti skrydžio plane.

41. Leidimus vykdyti šuolius valdomosios oro ribose skrydžių vadovas duoda atsižvelgdamas į turimą radiolokacinę informaciją.

42. Šuolių vykdymo metu skrydžių vadovas atsako tik už nustatyto radiolokacinio skirstymo tarp šuoliams numatytos vietos  ir kitų, šuolių nevykdančių, orlaivių, skrendančių valdomojoje oro erdvėje, užtikrinimą.

Papildyta skyriumi:

Nr. 4R-69, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-14, i. k. 2014-05395

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-82, 2013-03-25, Žin., 2013, Nr. 32-1574 (2013-03-28), i. k. 1132217ISAK0004R-82

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintų Šuolių su parašiutais taisyklių pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-291, 2013-12-27, Žin., 2013, Nr. 138-6999 (2013-12-30), i. k. 2013-00080

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 4R-63 "Dėl Šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-69, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-14, i. k. 2014-05395

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintų šuolių su parašiutais taisyklių pakeitimo