Suvestinė redakcija nuo 2017-09-19 iki 2017-11-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 85-4480, i. k. 11220MIISAK0002V-72

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo BEI REKOMENDACIJŲ DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROCESŲ DOKUMENTAVIMO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 16 d. Nr. 2V-72

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3344), 3.2 punktą,

tvirtinu pridedamus:

1. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą;

2. Rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo.

 

 

 

Direktorius                                                                                   Arūnas Karlonas


PAtvirtinta

Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūros direktoriaus

2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS veiklų VERTINIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų teikimo ir jų vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos

MTEP veikla – kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3344) (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas) ir Frascati vadove/2002 (Vilnius, 2007, ISBN 978-9955-682-68-4) (toliau – Frascati vadovas).

Prašymas – Aprašo nustatyta tvarka Agentūrai pateikti dokumentai, siekiant išsiaiškinti, ar ūkio subjekto veikla priskirtina MTEP veiklai.

Technologinės plėtros komitetas – kaip apibrėžta Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 (Žin., 2011, Nr. 45-2149) (toliau – Ekspertinio vertinimo aprašas).

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), kituose teisės aktuose ir Frascati vadove vartojamas sąvokas.

3. Pagal šį Aprašą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje atliekamas tik ūkio subjektų įvykdytų MTEP veiklų, dėl kurių priskyrimo MTEP ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kyla neaiškumų, vertinimas.

 

II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

4. Kilus neaiškumui dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP ir norėdamas gauti Agentūros vertinimo išvadą, ūkio subjektas Agentūrai pateikia prašymą, kurį sudaro:

4.1. lydraštis, pasirašytas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens;

4.2. užpildyta ūkio subjekto veiklos aprašymo forma (Aprašo 1 priedas).

5. Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai (popierinė ir elektroninė (pdf ir doc formate, CD arba DVD laikmenoje) versijos) gali būti pateikti Agentūrai asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, adresu info@mita.lt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

 

III. PRAŠYMŲ VERTINIMAS

 

6. Gavusi Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, Agentūra atlieka administracinį vertinimą, kurio metu įvertinama, ar prašymas yra tinkamai pateiktas. Tuo atveju, jei ūkio subjektas pateikė ne visą, netikslią arba nepakankamą informaciją, Agentūra turi teisę prašyti patikslinti prašymą, nustatydama ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Jei po Agentūros prašymo patikslinti informaciją ūkio subjektas jos nepateikė arba pateikta informacija yra nepakankama vertinimui, Agentūra gali priimti sprendimą atmesti prašymą, nurodydama atmetimo priežastis ir apie tai informuodama ūkio subjektą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Administracinio vertinimo metu nustačius, kad prašymas yra tinkamai pateiktas, jis teikiamas ekspertiniam vertinimui. Administracinis vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Agentūroje dienos. Tuo atveju, jei prašoma patikslinti informaciją, šis terminas atitinkamai pratęsiamas. Agentūra, gavusi ūkio subjekto prašymą įvertinti atitinkamo laikotarpio veiklas, kurios jau buvo Agentūros įvertintos anksčiau, gali priimti sprendimą prašymą atmesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

 

7. Ekspertinį vertinimą organizuoja ir atlieka Ekspertų grupė, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas šio Aprašo 8–15 punktuose nustatyta tvarka.

8. Ekspertų grupę sudaro 5 ekspertai iš technologijos, biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių. Ekspertus į Ekspertų grupę deleguoja Technologinės plėtros komitetas vadovaudamasis Ekspertinio vertinimo aprašu. Dalis ekspertų Agentūros prašymu gali būti deleguojami Lietuvos mokslo tarybos. Ekspertų grupė, esant poreikiui, gali pasitelkti išorės ekspertus.

9. Ekspertų grupės sudėtis ir jos pirmininkas Technologinės plėtros komiteto teikimu patvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu.

10. Ekspertų grupės narių kadencijos trukmė – 3 metai. Eiti pareigas ekspertas gali ne ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

11. Ekspertų grupė, vertindama ūkio subjekto veiklą dėl priskyrimo MTEP, vadovaujasi skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo, nešališkumo, interesų konflikto vengimo ir konfidencialumo principais, Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, Frascati vadovu, kita vertinimui reikalinga medžiaga. Ekspertinio vertinimo metu pritrūkus informacijos ar duomenų, Agentūra turi teisę prašyti ūkio subjekto pateikti papildomą informaciją ar duomenis, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą arba ekspertai gali atlikti vertinimą veiklos vykdymo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-254, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-18, i. k. 2017-14782

 

12. Kiekvieną Ekspertų grupei pateiktą vertinti prašymą individualiai įvertina ne mažiau nei du ekspertai (Ekspertų grupės nariai arba išorės ekspertai), kiekvienas iš jų pateikdamas individualią išvadą dėl ūkio subjekto vykdytos veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP (Aprašo 2 priedas).

13. Individualios ekspertų išvados aptariamos Ekspertų grupės posėdyje, kurio metu suformuluojama apibendrinta galutinė išvada (toliau – galutinė išvada). Ekspertų grupėje nepriėjus bendros vieningos nuomonės, vykdomas balsavimas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Ekspertų grupės pirmininko balsas. Galutinę išvadą pasirašo Ekspertų grupės primininkas.

14. Ekspertinis vertinimas atliekamas per 60 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Nr. 2V-254, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-18, i. k. 2017-14782

 

15. Galutinė vertinimo išvada dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP pateikiama ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui per 3 darbo dienas nuo galutinės išvados priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Nr. 2V-254, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-18, i. k. 2017-14782

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Nurodykite MTEP veiklos, kurią prašote įvertinti, sąnaudas eurais (Eur).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-62, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05581

Nr. 2V-121, 2014-09-18, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15349

 

17. Mokesčių administratoriaus prašymai dėl ūkio subjekto veiklos vertinimo mutatis mutandis pateikiami ir nagrinėjami šio Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka.

18. Visa su ekspertinio vertinimo procesu susijusi informacija yra konfidenciali ir gali būti atskleidžiama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Agentūros veiksmai ar neveikimas, susiję su prašymų vertinimu ir sprendimų priėmimu gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Ekspertų veiklos apmokėjimas ir kita ekspertinio vertinimo organizavimo veikla, kuri nėra reglamentuojama šiuo Aprašu, vykdoma vadovaujantis Ekspertinio vertinimo aprašu.

21. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

_________________


Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo

1 priedas

 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS APRAŠYMO FORMA

 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklą vykdančioji institucija ir kontaktinė informacija (buveinės adresas, kontaktinis asmuo, telefono, fakso numeriai, el. pašto ir interneto svetainės adresai)

 

2. MTEP veiklos pavadinimas

 

3. MTEP veiklos mokslo sritis (-ys), tinkamą pažymėti (mokslo sritis (-ys) nurodoma (-os) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-29 nutarimu Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 2010, Nr. 158-8030) ir švietimo ir mokslo ministro 2011-02-14 įsakymu Nr. V-231 „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1123))

Humanitariniai mokslai

£[]

Žemės ūkio mokslai

£[]

Socialiniai mokslai

£[]

Biomedicinos mokslai

£[]

Fiziniai mokslai

£[]

Technologijos mokslai

£[]

4. MTEP veiklos trukmė (pradžia – pabaiga)

 

5. Nurodyti neaiškumus iškilusius priskiriant vykdytą veiklą MTEP

 

6. Veiklos atitiktis MTEP etapui (tinkamą pažymėti)

 

Fundamentiniai moksliniai tyrimai

Fundamentinių žinių įgijimas

£[]

Taikomieji moksliniai tyrimai

Žinių taikymo koncepcijos formulavimas

£[]

Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas

£[]

Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

£[]

Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei

£[]

Eksperimentinė plėtra

Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas

£[]

Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas

£[]

Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas)

£[]

Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo)

£[]

7. MTEP veiklos tikslas, uždaviniai

 

8. MTEP veiklos metodai ir priemonės (infrastruktūra)

 

9. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija

(priede pateikiami vykdytojų europinio standarto (Europass CV) gyvenimo aprašymai)

 

10. MTEP veiklos vykdymo etapų aprašymas

 

11. MTEP rezultatai ir jų naujumas

 

12. Nurodyti kuo MTEP veiklos rezultatai bus naudingi, pritaikomi, svarbūs kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

13. Ar MTEP veikla buvo / yra įgyvendinama vykdant projektus pagal nacionalines ir / ar tarptautines programas (vykdytų / vykdomų projektų, susijusių su MTEP veikla, sąrašas: programos ir projekto pavadinimas, finansavimo šaltiniai, laikotarpis)

 

14. Kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.)

15. Nurodykite MTEP veiklos finansavimo šaltinius: ar vykdyta veikla buvo užsakyta ir darbai finansuoti kito subjekto; ar veiklą finansavo ją vykdžiusi institucija.

 

 

Pasirašydami patvirtiname, kad informacija ir pateikti duomenys yra teisingi.

 

Ūkio subjekto vadovas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

 

 


 

Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados apie ūkio subjekto vykdytą MTEP veiklą forma)

 

IŠVADA APIE ŪKIO SUBJEKTO VYKDYTĄ MTEP veiklĄ

 

MTEP veiklos pavadinimas ..........................................................................................................

 

MTEP veiklą vykdęs ūkio subjektas ............................................................................................

 

1. Veiklos atitiktis nurodytam MTEP etapui (pagal LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 (Žin., 2012, Nr. 66-3344)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 


2. Veiklos tikslo atitiktis MTEP (pagal Frascati vadovą ar kitus dokumentus)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

3. Veiklos metodų atitiktis MTEP veiklos tikslui ir uždaviniams

(darbo metodų tinkamumas, naujumas)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

4. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija

(kvalifikacija ir jos atitiktis veiklos turiniui; patirties tinkamumas ir sąsajos su veiklos tikslais ir metodais)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

Galutinė išvada (pažymėti vieną):

 

5. Veiklos atitiktis MTEP veiklų reikalavimus: naujumas, nauda ir pritaikomumas kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

Išvada:

 

Veikla pripažįstama MTEP

 

£[]

Veikla nepripažįstama MTEP

 

£[]

Veikla iš dalies pripažįstama MTEP

(nurodyti, kurie darbai nepripažįstami ir kurie pripažįstami MTEP)

£[]

 

Data . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas (pasirašo, kai rengiama individualaus vertinimo išvada)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

 

Ekspertų grupės pirmininkas (pasirašo, kai rengiama galutinė išvada)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

 


PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūros direktoriaus

2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72

 

REKOMENDACIJOS DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROCESŲ DOKUMENTAVIMO

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) procesų dokumentavimo (toliau – Rekomendacijos) rekomenduoja ūkio subjektui MTEP veiklos dokumentavimo tvarką, kuri padės identifikuoti ūkio subjekto vykdomą MTEP veiklą.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1183 „Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 136-5320), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3344), kituose teisės aktuose bei Frascati vadove/2002 (Vilnius, 2007, ISBN 978-9955-682-68-4) (toliau – Frascati vadovas) apibrėžtas sąvokas.

 

II. MTEP PROCESŲ DOKUMENTAVIMAS

 

3. Ūkio subjekto MTEP dokumentaciją rekomenduojama tvarkyti projektinio darbo principu, veiklos eigoje laikantis nustatytos sekos ir nuoseklumo. Dokumentai, susiję su atskira MTEP veikla, turėtų būti tvarkomi/talpinami chronologine tvarka tik tai veiklai skirtoje byloje (ne bendrai su kitais įmonės dokumentais). Tvarkant ūkio subjekto MTEP veiklos dokumentaciją rekomenduojama vadovautis šių Rekomendacijų 2 punkte išvardintais dokumentais bei Frascati vadove pateiktais MTEP identifikavimo kriterijais.

4. Rekomenduojama, kad dokumentacijoje būtų aprašyti atliekami MTEP darbai, kuriuose būtų pateikta:

4.1. MTEP darbo tikslas ir uždaviniai;

4.2. MTEP darbo vykdymo eiga;

4.3. MTEP darbą vykdantys darbuotojai ir jų kvalifikacija;

4.4. vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga;

4.5. naudojami metodai atliekant MTEP darbus;

4.6. MTEP veiklos rezultatai ir jų panaudojimas;

4.7. kita svarbi informacija, įrodanti darbo priskyrimą MTEP.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1183 nuostatomis, ūkio subjektas privalo turėti jo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją bei turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos patirtos sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms, jeigu ūkio subjektas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus.

6. MTEP darbų sąnaudoms priskiriama:

6.1. MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos;

6.2. komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos;

6.3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

6.4. sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacijas, patalpų ir (arba) įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP darbais ir būtinas MTEP darbams atlikti;

6.5. sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas;

6.6. nuo aukščiau išvardintų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas.

7. MTEP sąnaudas pagrindžiantys dokumentai:

7.1. darbo sutartys, įsakymai (potvarkiai), žiniaraščiai (mokėjimo, atsiskaitymo ir pan.), mokėjimo dokumentai, kiti personalo išlaidas pateisinantys dokumentai;

7.2. įsakymai (potvarkiai) dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotę, komandiruotės dalyvių avansinės apyskaitos arba buhalterinės pažymos dėl patirtų komandiruotės išlaidų;

7.3. komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai (bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, sąskaitos už gyvenamojo ploto nuomos paslaugas, kelionės lapas, kuriame nurodyta nuvažiuotų kilometrų skaičius ir kuro sunaudojimas, mokėjimo dokumentai, kiti komandiruotę pateisinantys dokumentai);

7.4. panaudotų medžiagų, reagentų, įrangos sąrašai (žurnalai), atliktų tyrimų sąrašai (žurnalai);

7.5. išlaidas pagal paslaugų teikimo sutartis pagrindžiantys dokumentai (tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai);

7.6. projektui vykdyti būtinų medžiagų, atsargų ir panašių produktų (prekių) pirkimo išlaidas pateisinantys dokumentai (tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai);

7.7. MTEP rezultatą (produktą) pagrindžiantys dokumentai (straipsniai, ataskaitos, maketą ir/ar prototipą aprašanti dokumentacija, produkto bandymo protokolai, kiti dokumentai);

7.8. kiti dokumentai, pagrindžiantys MTEP veiklą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. MTEP dokumentacija turi būti kaupiama popierine arba elektronine forma, užtikrinančia teksto apsaugą ir galimybę nustatyti parašo tapatumą.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 pakeitimo

 

2.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-62, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05581

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-121, 2014-09-18, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15349

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2V-62 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-254, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-18, i. k. 2017-14782

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo