Suvestinė redakcija nuo 2017-12-01 iki 2018-10-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 85-4480, i. k. 11220MIISAK0002V-72

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo BEI REKOMENDACIJŲ DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROCESŲ DOKUMENTAVIMO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 16 d. Nr. 2V-72

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3344), 3.2 punktą,

tvirtinu pridedamus:

1. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą;

2. Rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo.

 

 

 

Direktorius                                                                                   Arūnas Karlonas


 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus 2012 m. liepos 16 d.

įsakymu Nr. 2V-72

(2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo

Nr. 2V-348 redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VEIKLŲ VERTINIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ūkio subjektų prašymų dėl jų vykdomų veiklų įvertinimo pateikimo ir vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos

2.1. MTEP veikla – kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika, kuri siūloma MTEP statistiniams tyrimams leidinyje „Frascati vadovas“ (2015) (toliau – Frascati vadovas).

2.2. Prašymas – Aprašo nustatyta tvarka Agentūrai pateikti dokumentai, siekiant išsiaiškinti, ar ūkio subjekto veikla priskirtina MTEP veiklai.

2.3. Technologinės plėtros komitetas – kaip apibrėžta Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ekspertinio vertinimo aprašas).

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Frascati vadove vartojamas sąvokas.

3. Pagal Aprašą Agentūroje atliekamas tik ūkio subjektų įvykdytų MTEP veiklų, dėl kurių priskyrimo MTEP ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kyla neaiškumų, vertinimas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

4. Kilus neaiškumui dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP ir norėdamas gauti Agentūros vertinimo išvadą, ūkio subjektas elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą, kurios interneto svetainės adresas www.e-mokslovartai.lt, Agentūrai pateikia prašymą (1 priedas).

5. Aprašo 4 punkte nurodyti prašymai priimami nuolat.

 

III skyrius

PRAŠYMŲ VERTINIMAS

 

6. Gavusi Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, Agentūra atlieka administracinį vertinimą, kurio metu įvertinama, ar prašymas yra tinkamai pateiktas. Tuo atveju, jei ūkio subjektas pateikė ne visą, netikslią arba nepakankamą informaciją, Agentūra turi teisę prašyti patikslinti prašymą, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą. Jei po Agentūros prašymo patikslinti informaciją ūkio subjektas jos nepateikė arba pateikta informacija yra nepakankama vertinimui, Agentūra gali priimti sprendimą atmesti prašymą, nurodydama atmetimo priežastis ir apie tai informuodama ūkio subjektą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Administracinio vertinimo metu nustačius, kad prašymas yra tinkamai pateiktas, jis teikiamas ekspertiniam vertinimui. Administracinis vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Agentūroje dienos. Tuo atveju, jei prašoma patikslinti informaciją, šis terminas atitinkamai pratęsiamas. Agentūra, gavusi ūkio subjekto prašymą įvertinti atitinkamo laikotarpio veiklas, kurios jau buvo Agentūros įvertintos anksčiau, gali priimti sprendimą prašymą atmesti.

7. Ekspertinį vertinimą organizuoja ir atlieka ekspertų grupė, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas Aprašo 8–15 punktuose nustatyta tvarka.

8. Ekspertų grupę sudaro ne mažiau kaip 5 ekspertai iš technologijos, biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių. Ekspertus į Ekspertų grupę deleguoja Technologinės plėtros komitetas vadovaudamasis Ekspertinio vertinimo aprašu. Ekspertų grupė, esant poreikiui, gali pasitelkti išorės ekspertus.

9. Ekspertų grupės sudėtis ir jos pirmininkas Technologinės plėtros komiteto teikimu patvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu.

10. Ekspertų grupės narių kadencijos trukmė – 3 metai. Eiti pareigas ekspertas gali ne ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

11. Ekspertų grupė, vertindama ūkio subjekto veiklą dėl priskyrimo MTEP, vadovaujasi skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo, nešališkumo, interesų konflikto vengimo ir konfidencialumo principais, Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, Frascati vadovu, kita vertinimui reikalinga medžiaga. Ekspertinio vertinimo metu pritrūkus informacijos ar duomenų, Agentūra turi teisę prašyti ūkio subjekto pateikti papildomą informaciją ar duomenis, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą arba ekspertai gali atlikti vertinimą veiklos vykdymo vietoje.

12. Kiekvieną Ekspertų grupei pateiktą vertinti prašymą individualiai įvertina ne mažiau nei du ekspertai (Ekspertų grupės nariai arba išorės ekspertai), kiekvienas iš jų pateikdamas individualią išvadą dėl ūkio subjekto vykdytos veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP (2 priedas).

13. Individualios ekspertų išvados aptariamos Ekspertų grupės posėdyje, kurio metu suformuluojama apibendrinta galutinė išvada (toliau – galutinė išvada). Ekspertų grupėje nepriėjus bendros vieningos nuomonės, vykdomas balsavimas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Ekspertų grupės pirmininko balsas. Galutinę išvadą pasirašo Ekspertų grupės primininkas.

14. Ekspertinis vertinimas atliekamas per 60 kalendorinių dienų nuo Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Agentūrai dienos. Tuo atveju, jei prašoma patikslinti informaciją, šis terminas atitinkamai pratęsiamas.

15. Galutinė vertinimo išvada dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP pateikiama ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui per 3 darbo dienas nuo galutinės išvados priėmimo dienos.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Už informacijos ir vertinimui pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą atsako ūkio subjektas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Mokesčių administratoriaus prašymai dėl ūkio subjekto veiklos vertinimo mutatis mutandis nagrinėjami šio Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

18. Visa su ekspertinio vertinimo procesu susijusi informacija yra konfidenciali ir gali būti atskleidžiama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Apeliacijos dėl prašymų vertinimo metu galimai padarytų Agentūros administracinių klaidų arba procedūros pažeidimų, galėjusių turėti lemiamos reikšmės prašymo įvertinimui gali būti skundžiami Technologinės plėtros komitetui Ekspertinio vertinimo apraše nustatyta tvarka. Agentūros veiksmai ar neveikimas, susiję su sprendimų priėmimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Ekspertų veiklos apmokėjimas ir kita ekspertinio vertinimo organizavimo veikla, kuri nėra reglamentuojama šiuo Aprašu, vykdoma vadovaujantis Ekspertinio vertinimo aprašu.

21. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-348, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19148

 


 

Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Ūkio subjekto prašymo dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP įvertinimo forma)

 

 

ŪKIO SUBJEKTO PRAŠYMAS

DĖL VYKDYTOS VEIKLOS PRISKYRIMO MTEP ĮVERTINIMO

(Elektroninėje paraiškos formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje paraiškos formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką)

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo el. pašto adresas

 

Pareiškėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr.

 

MTEP veiklos pavadinimas

 

MTEP veiklos mokslo sritis (-ys)

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos mokslo kryptis (-ys)

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos vykdymo pradžia

 

MTEP veiklos vykdymo pabaiga

 

Nurodykite neaiškumus iškilusius priskiriant vykdytą veiklą MTEP

 

Veiklos atitiktis MTEP etapui

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos tikslas, uždaviniai

 

MTEP veiklos metodai ir priemonės (infrastruktūra)

 

Pridėkite vykdytojų europinio standarto (Europass CV) gyvenimo aprašymus

Pridedama.

MTEP veiklos vykdymo etapų aprašymas

 

MTEP rezultatai ir jų naujumas

 

Nurodykite kuo MTEP veiklos rezultatai bus naudingi, pritaikomi, svarbūs kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

Nurodykite ar MTEP veikla buvo/yra įgyvendinama vykdant projektus pagal nacionalines ir/ar tarptautines programas (vykdytų/vykdomų projektų, susijusių su MTEP veikla sąrašas: programos ir projekto pavadinimas, finansavimo šaltiniai, laikotarpis)

 

Kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.)

Pridedama.

Nurodykite MTEP veiklos finansavimo šaltinius: ar vykdyta veikla buvo užsakyta ir darbai finansuoti kito subjekto; ar veiklą finansavo ją vykdžiusi institucija

 

Nurodykite MTEP veiklos, kurią prašote įvertinti, sąnaudas, Eur

 

Patvirtiname, kad informacija ir pateikti duomenys yra teisingi

Pažymima.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Nr. 2V-348, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19148

 


 

Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados apie ūkio subjekto vykdytą MTEP veiklą forma)

 

EKSPERTINĖ IŠVADA

APIE ŪKIO SUBJEKTO VYKDYTĄ MTEP VEIKLĄ

 

MTEP veiklą vykdęs ūkio subjektas

 

MTEP veiklos pavadinimas

 

 

1. Veiklos atitiktis nurodytam MTEP etapui (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus).

 

 

2. Veiklos tikslo atitiktis MTEP (pagal Frascati vadovą ar kitus dokumentus)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus).

 

 

3. Veiklos metodų atitiktis MTEP veiklos tikslui ir uždaviniams (darbo metodų tinkamumas, naujumas)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus)

 

 

4. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija (kvalifikacija ir jos atitiktis veiklos turiniui; patirties tinkamumas ir sąsajos su veiklos tikslais ir metodais)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus)

 

 

5. Veiklos atitiktis MTEP veiklų reikalavimams: naujumas, nauda ir pritaikomumas kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

Ekspertinė išvada:

 

Veikla pripažįstama MTEP

 

Veikla nepripažįstama MTEP

 

Veikla iš dalies pripažįstama MTEP

(nurodyti, kurie darbai nepripažįstami ir kurie pripažįstami MTEP)

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Nr. 2V-348, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19148

 


PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūros direktoriaus

2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72

 

REKOMENDACIJOS DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROCESŲ DOKUMENTAVIMO

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) procesų dokumentavimo (toliau – Rekomendacijos) rekomenduoja ūkio subjektui MTEP veiklos dokumentavimo tvarką, kuri padės identifikuoti ūkio subjekto vykdomą MTEP veiklą.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1183 „Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 136-5320), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3344), kituose teisės aktuose bei Frascati vadove/2002 (Vilnius, 2007, ISBN 978-9955-682-68-4) (toliau – Frascati vadovas) apibrėžtas sąvokas.

 

II. MTEP PROCESŲ DOKUMENTAVIMAS

 

3. Ūkio subjekto MTEP dokumentaciją rekomenduojama tvarkyti projektinio darbo principu, veiklos eigoje laikantis nustatytos sekos ir nuoseklumo. Dokumentai, susiję su atskira MTEP veikla, turėtų būti tvarkomi/talpinami chronologine tvarka tik tai veiklai skirtoje byloje (ne bendrai su kitais įmonės dokumentais). Tvarkant ūkio subjekto MTEP veiklos dokumentaciją rekomenduojama vadovautis šių Rekomendacijų 2 punkte išvardintais dokumentais bei Frascati vadove pateiktais MTEP identifikavimo kriterijais.

4. Rekomenduojama, kad dokumentacijoje būtų aprašyti atliekami MTEP darbai, kuriuose būtų pateikta:

4.1. MTEP darbo tikslas ir uždaviniai;

4.2. MTEP darbo vykdymo eiga;

4.3. MTEP darbą vykdantys darbuotojai ir jų kvalifikacija;

4.4. vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga;

4.5. naudojami metodai atliekant MTEP darbus;

4.6. MTEP veiklos rezultatai ir jų panaudojimas;

4.7. kita svarbi informacija, įrodanti darbo priskyrimą MTEP.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1183 nuostatomis, ūkio subjektas privalo turėti jo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją bei turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos patirtos sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms, jeigu ūkio subjektas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus.

6. MTEP darbų sąnaudoms priskiriama:

6.1. MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos;

6.2. komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos;

6.3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

6.4. sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacijas, patalpų ir (arba) įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP darbais ir būtinas MTEP darbams atlikti;

6.5. sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas;

6.6. nuo aukščiau išvardintų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas.

7. MTEP sąnaudas pagrindžiantys dokumentai:

7.1. darbo sutartys, įsakymai (potvarkiai), žiniaraščiai (mokėjimo, atsiskaitymo ir pan.), mokėjimo dokumentai, kiti personalo išlaidas pateisinantys dokumentai;

7.2. įsakymai (potvarkiai) dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotę, komandiruotės dalyvių avansinės apyskaitos arba buhalterinės pažymos dėl patirtų komandiruotės išlaidų;

7.3. komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai (bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, sąskaitos už gyvenamojo ploto nuomos paslaugas, kelionės lapas, kuriame nurodyta nuvažiuotų kilometrų skaičius ir kuro sunaudojimas, mokėjimo dokumentai, kiti komandiruotę pateisinantys dokumentai);

7.4. panaudotų medžiagų, reagentų, įrangos sąrašai (žurnalai), atliktų tyrimų sąrašai (žurnalai);

7.5. išlaidas pagal paslaugų teikimo sutartis pagrindžiantys dokumentai (tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai);

7.6. projektui vykdyti būtinų medžiagų, atsargų ir panašių produktų (prekių) pirkimo išlaidas pateisinantys dokumentai (tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai);

7.7. MTEP rezultatą (produktą) pagrindžiantys dokumentai (straipsniai, ataskaitos, maketą ir/ar prototipą aprašanti dokumentacija, produkto bandymo protokolai, kiti dokumentai);

7.8. kiti dokumentai, pagrindžiantys MTEP veiklą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. MTEP dokumentacija turi būti kaupiama popierine arba elektronine forma, užtikrinančia teksto apsaugą ir galimybę nustatyti parašo tapatumą.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-106, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3502 (2013-06-29), i. k. 11320MIISAK002V-106

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 pakeitimo

 

2.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-62, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05581

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-121, 2014-09-18, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15349

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2V-62 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-254, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-18, i. k. 2017-14782

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-348, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19148

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo