Suvestinė redakcija nuo 2018-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 13-396, i. k. 1042230ISAK0000A1-4

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01:

Nr. A1-664, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28800

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYME, PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 6 d. Nr. A1-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo 13 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą“ 1 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Individualių planų sudarymo tvarkos aprašą;

2. Papildomos išeitinės išmokos mokėjimo tvarkos aprašą;

3. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo tvarkos aprašą;

4. Persikėlimo išmokos apmokėjimo tvarkos aprašą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-4

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2018 m.

birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-304 redakcija)

 

 

INDIVIDUALIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Individualių planų sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio – sudaryti atleidžiamiems ar atleistiems iš darbo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) darbuotojams individualius planus – įgyvendinimo tvarką.

2. Individualaus plano sudarymo tikslas – padėti atleidžiamam iš darbo Ignalinos AE darbuotojui, susipažinusiam su Įstatyme numatytomis garantijomis ir jų įgyvendinimo sąlygomis, padėtimi darbo rinkoje bei įvertinusiam savo galimybes joje, priimti sprendimą dėl Įstatyme numatytų garantijų taikymo jo atleidimo iš darbo Ignalinos AE pasekmėms švelninti.

3. Individualus planas – tai Aprašo 1 priede nustatytos formos dokumentas, pasirašytas atleidžiamo ar atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo, Ignalinos AE direktoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus ar jo įgalioto asmens, kuriame numatomos užimtumo priemonės ir socialinės garantijos, nustatytos Įstatyme, darbuotojų atleidimo iš darbo Ignalinos AE pasekmėms švelninti.

4. Lėšos atleidžiamų ar atleistų iš darbo Ignalinos AE darbuotojų individualiuose planuose nurodytoms Įstatymo garantijoms įgyvendinti gali būti skiriamos tik pasirašius šiuos planus.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INDIVIDUALAUS PLANO TURINYS

 

6. Individualiame plane gali būti numatomos šios užimtumo priemonės:

6.1. įsidarbinimas į kompensuojamąsias darbo vietas;

6.2. persikvalifikavimas ar kvalifikacijos kėlimas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams atlikti;

6.3. lietuvių kalbos mokymasis.

7. Individualiame plane gali būti numatomos šios socialinės garantijos:

7.1. papildoma išeitinė išmoka;

7.2. priešpensinė bedarbio išmoka;

7.3. persikėlimo išmoka.

 

III SKYRIUS

INDIVIDUALIŲ PLANŲ SUDARYMAS

 

8. Ignalinos AE per 5 darbo dienas po raštiško numatomų atleisti iš darbo Ignalinos AE darbuotojų įspėjimo, kad darbo sutartis nutraukiama, Užimtumo tarnybai pateikia:

8.1. kiekvieno darbuotojo raštiško įspėjimo apie atleidimą iš darbo Ignalinos AE kopiją;

8.2. duomenis apie kiekvieną darbuotoją:

8.2.1. gimimo datą;

8.2.2. priėmimo į darbą Ignalinos AE datą;

8.2.3. gyvenamosios vietos adresą, telefoną;

8.2.4. padalinio, kuriame dirba, pavadinimą ir pareigas;

8.2.5. sąrašą pareigų, kurias jis ėjo;

8.2.6. šeiminę padėtį ir šeimos narių sudėtį;

8.2.7. išsilavinimą;

8.2.8. mokymo įstaigų suteiktas kvalifikacijas;

8.2.9. lietuvių kalbos mokėjimo lygį.

9. Ignalinos AE sudaro sąlygas atleidžiamiems iš darbo Ignalinos AE darbuotojams darbo metu pagal su ja suderintą grafiką dalyvauti rengiant individualius planus.

10. Užimtumo tarnyba:

10.1. organizuoja individualaus plano rengimą;

10.2. per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytos informacijos apie atleidžiamus iš darbo Ignalinos AE darbuotojus gavimo dienos tvirtina suderintą su Ignalinos AE individualių planų sudarymo veiksmų planą, kuriame išvardyti veiksmai (nurodant jų įgyvendinimo terminus, renginių datas ir atsakingus vykdytojus), skirti:

10.2.1. visiems atleidžiamiems ar atleistiems iš darbo Ignalinos AE darbuotojams supažindinti su individualių planų tikslais, individualių planų sudarymo veiksmų planu, darbuotojų, nedalyvaujančių rengiant individualius planus, atsakomybe;

10.2.2. atleidžiamiems iš darbo Ignalinos AE darbuotojams informuoti apie Įstatyme numatytas užimtumo ir socialines garantijas, ir jų įgyvendinimą;

10.2.3. informuoti apie įsidarbinimo galimybes;

10.2.4. konsultuoti profesijos pasirinkimo ir persikvalifikavimo klausimais;

10.2.5. konsultacijoms dėl tolesnės integracijos į darbo rinką ir kitais darbuotojams rūpimais socialiniais klausimais organizuoti;

10.3. atsako už veiksmų, skirtų individualiems planams sudaryti, įgyvendinimo koordinavimą ir vykdo individualių planų sudarymo veiksmų plane jai numatytus įgyvendinti veiksmus;

10.4. parengia individualius planus, užpildydama Aprašo 1 priede pateiktą formą (po vieną egzempliorių kiekvienam individualų planą pasirašiusiam asmeniui);

10.5. keičia individualius planus;

10.6. organizuoja užimtumo priemonių ir socialinių garantijų, nurodytų individualiuose planuose, įgyvendinimą;

10.7. saugo individualius planus.

11. Atleidžiamas ar atleistas iš darbo Ignalinos AE darbuotojas, negalintis nustatytu laiku atvykti į Užimtumo tarnybą, privalo per 3 darbo dienas po nustatytos atvykimo dienos apie tai pranešti Užimtumo tarnybai telefonu, elektroniniu paštu arba paštu, nurodydamas neatvykimo priežastį.

12. Atleidžiamam ar atleistam iš darbo Ignalinos AE darbuotojui, be pateisinamų priežasčių, nurodytų Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse, nedalyvaujančiam rengiant individualų planą, Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu individualus planas gali būti nesudaromas ir šis asmuo netenka papildomų užimtumo ir socialinių garantijų.

 

IV SKYRIUS

INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS

 

13. Atleistas iš darbo Ignalinos AE darbuotojas, kuris buvo įdarbintas kompensuojamojoje darbo vietoje ir jo darbo sutartis nutraukta nepraėjus dvejiems metams nuo jos pasirašymo dienos dėl priežasčių, nurodytų Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose bei 57 straipsnio 1 dalyje, turi teisę kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl individualaus plano pakeitimo, siekiant patikslinti Aprašo 6 punkte nurodytas priemones ir Aprašo 7 punkte nurodytas socialines garantijas.

14. Atleidžiamo ar atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo individualus planas gali būti keičiamas, kai atleidžiamas ar atleistas iš darbo Ignalinos AE darbuotojas, Užimtumo tarnyba ir Ignalinos AE sutaria, kad dėl objektyvių aplinkybių įgyvendinti numatytas užimtumo priemones ar socialines garantijas netikslinga ir kad jas, siekiant švelninti atleidimo pasekmes, reikia keisti ar būtina papildyti naujomis.

15. Individualaus plano keitimas įforminamas užpildant Aprašo 2 priede pateiktą Susitarimo dėl individualaus plano keitimo formą 3 egzemplioriais, įteikiant po vieną egzempliorių kiekvienam šį susitarimą pasirašiusiam asmeniui.

 

V SKYRIUS

ĮDARBINIMAS Į KOMPENSUOJAMĄSIAS DARBO VIETAS

 

16. Užimtumo tarnyba atleistus iš darbo Ignalinos AE darbuotojus, įsiregistravusius Užimtumo tarnyboje ir atitinkančius darbo reikalavimus, siunčia įsidarbinti įsteigtoje kompensuojamojoje darbo vietoje.

17. Dėl atleistų iš darbo Ignalinos AE darbuotojų įdarbinimo kompensuojamosiose darbo vietose raštu gali kreiptis Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodyti darbdaviai.

18. Darbdaviams, įsteigusiems kompensuojamąsias darbo vietas ir įdarbinusiems atleistus iš darbo Ignalinos AE darbuotojus, už kiekvieną įsteigtą darbo vietą Užimtumo tarnyba išmoka 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) dydžio kompensaciją šia tvarka:

18.1. per 5 darbo dienas perveda 12 MMA dydžio kompensaciją, gavusi darbdavio pažymą apie darbuotojo įdarbinimą pagal neterminuotą darbo sutartį bei šios sutarties kopiją;

18.2. po 12 mėnesių nuo darbo sutarties su atleistu iš darbo Ignalinos AE darbuotoju įsigaliojimo dienos 12 mėnesių kas mėnesį perveda įdarbintųjų darbo laikotarpiu po 1 MMA dydžio kompensaciją per 5 darbo dienas nuo dokumentų, patvirtinančių darbuotojo praeitą mėnesį dirbtą darbo laiką ir išmokėtą darbo užmokestį, pateikimo dienos.

19. Darbdaviai, nutraukę darbo sutartį su Užimtumo tarnybos siųstu atleistu iš darbo Ignalinos AE darbuotoju, privalo pranešti Užimtumo tarnybai apie nutrauktą darbo sutartį ir priimti kitą jos siunčiamą atleistą iš darbo Ignalinos AE darbuotoją.

20. Darbdavys, atleidęs įdarbintą Užimtumo tarnybos siųstą atleistą iš darbo Ignalinos AE darbuotoją nepraėjus 12 mėnesių nuo jo įdarbinimo, privalo grąžinti Užimtumo tarnybai jam išmokėtą kompensaciją už tos darbo vietos įsteigimą per 30 kalendorinių dienų nuo šio darbuotojo atleidimo dienos.

21. Pasibaigęs kompensacijų mokėjimas negali būti Užimtumo tarnybos siųsto atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo atleidimo iš darbo priežastis.

22. Užimtumo tarnyba tvarko įdarbintų atleistų iš darbo Ignalinos AE darbuotojų bei  darbdaviams išmokėtų kompensacijų apskaitą.

 

VI SKYRIUS

GINČŲ DĖL INDIVIDUALAUS PLANO SUDARYMO IR JO ĮGYVENDINIMO

NAGRINĖJIMAS

 

23. Atleidžiami ar atleisti iš darbo Ignalinos AE darbuotojai skundus dėl ginčų, iškilusių sudarant individualius planus, gali teikti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.

 

___________________________________

Individualių planų sudarymo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Individualaus plano forma)

INDIVIDUALUS PLANAS

 

_________________________________________________________________

(atleidžiamo ar atleisto iš darbo darbuotojo vardas ir pavardė)

 

20     m.                          d.

 

Šiuo individualiu planu nustatoma, kokios bus taikomos užimtumo priemonės ir socialinės garantijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, siekiant švelninti darbuotojų atleidimo iš darbo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) pasekmes.

 

1. Užimtumo priemonės:

________________________________________________________________

(išvardyti, kurios iš Individualių planų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-4 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 6 punkte nurodytų priemonių bus taikomos)

 

2. Socialinės garantijos:

________________________________________________________________

(išvardyti, kurios iš Aprašo 7 punkte nurodytų socialinių garantijų bus taikomos)

 

____________________     ____________________                     _____________________

(vardas ir pavardė)                (vardas ir pavardė)                              (vardas ir pavardė)

____________________     ____________________                    _____________________

(parašas)                                (parašas)                                        (parašas)

 

Atleidžiamas ar atleistas iš darbo Ignalinos AE darbuotojas

Užimtumo tarnybos direktorius

ar jo įgaliotas asmuo

Ignalinos AE direktorius

 

 

A. V.                                       A. V.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

 

Individualių planų sudarymo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Susitarimo dėl individualaus plano keitimo forma)

SUSITARIMAS DĖL INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMO

 

20      m.                           d.

 

Atleidžiamas ar atleistas iš darbo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) darbuotojas, Užimtumo tarnyba, atstovaujama direktoriaus ar jo įgalioto asmens, ir Ignalinos AE, atstovaujama direktoriaus, susitaria pakeisti 20       m.                               d. sudarytą atleidžiamo ar atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo

 

______________________________________individualų planą atleidimo

(vardas ir pavardė)

 

iš Ignalinos AE pasekmėms švelninti.

 

Keičiamas dalykas:___________________________________________

(nurodama, kas keičiama)

Keitimo priežastys:__________________________________________

 

 

____________________     ____________________                     _____________________

(vardas ir pavardė)                (vardas ir pavardė)                               (vardas ir pavardė)

____________________     ____________________                    _____________________

(parašas)                                  (parašas)                                                  (parašas)

 

 

Atleidžiamas ar atleistas iš darbo Ignalinos AE darbuotojas

Užimtumo tarnybos direktorius

ar jo įgaliotas asmuo

Ignalinos AE direktorius

 

A. V.                                          A. V.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-4

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo

Nr. A1-664 redakcija)

 

PAPILDOMOS IŠEITINĖS IŠMOKOS MOKĖJIMO tvarkos aprašas

 

1. Papildomos išeitinės išmokos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytų papildomų išeitinių išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Papildomas išeitines išmokas skiria ir moka Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), vadovaudamasi Įstatymu ir Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

3. Teisę į papildomą išeitinę išmoką turi asmenys, turintys ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamą darbo Ignalinos AE stažą, atleisti iš darbo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) ir individualaus plano socialinių garantijų dalyje nurodę šią išmoką.

4. Asmuo, pretenduojantis į papildomą išeitinę išmoką, privalo per vieną mėnesį nuo atleidimo iš darbo Ignalinos AE dienos registruotis Užimtumo tarnyboje. Jeigu nurodytą terminą asmuo praleidžia dėl objektyvių priežasčių (ligos, sužalojimo ar nelaimingo atsitikimo), jo teisė gauti papildomą išmoką išlieka, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo atleidimo iš darbo Ignalinos AE dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

5. Prašymą skirti papildomą išeitinę išmoką su Aprašo 6 punkte nurodytais dokumentais asmuo pateikia Užimtumo tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

6. Prie prašymo skirti papildomą išeitinę išmoką pridedami šie dokumentai:

6.1. Ignalinos AE išduota pažyma apie nepertraukiamą darbo Ignalinos AE stažą ir vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuotą pagal Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) arba kito galiojančio dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ar užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento (leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) patvirtinta kopija.

7. Kreipimosi dėl papildomos išeitinės išmokos diena laikoma diena, kurią priimtas ir užregistruotas prašymas skirti papildomą išeitinę išmoką su Aprašo 6 punkte nurodytais dokumentais.

8. Papildoma išeitinė išmoka skiriama ir išmokama ar pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

9. Pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas nuo papildomos išeitinės išmokos apskaičiuoja ir sumoka Užimtumo tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

10. Papildoma išeitinė išmoka neskiriama, jei atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo individualaus plano užimtumo priemonių dalyje nurodyta priemonė – įsidarbinimas kompensuojamosiose darbo vietose.

11. Atsisakiusi skirti papildomą išeitinę išmoką, Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo nuorašą. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti papildomą išeitinę išmoką priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o Užimtumo tarnyboje paliekami šių dokumentų nuorašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

12. Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas neskirti papildomos išeitinės išmokos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

13. Asmenys, nuslėpę arba pateikę neteisingus duomenis ir dėl to gavę papildomą išeitinę išmoką, privalo per mėnesį nuo pareikalavimo dienos permokėtas lėšas grąžinti Užimtumo tarnybai. Kilus ginčui, minėtos lėšos išieškomos teismo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-4

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo

Nr. A1-664 redakcija)

 

PRIEŠPENSINĖS BEDARBIO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytų priešpensinių bedarbio išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Priešpensines bedarbio išmokas skiria ir moka Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), vadovaudamasi Įstatymu ir Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

3. Priešpensinės bedarbio išmokos skiriamos ir mokamos Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims – nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams.

4. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo laikotarpiu išmokos gavėjams, jų pageidavimu nesudaromas individualus užimtumo veiklos planas, nurodytas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) 31 straipsnio 1 dalyje.

5. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo laikotarpiu išmokos gavėjai apie tai, kad atsisako sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, raštu informuoja Užimtumo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

6. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

II SKYRIUS

PRIEŠPENSINĖS BEDARBIO IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

7. Asmuo, turintis teisę gauti priešpensinę bedarbio išmoką ir nedarbo socialinio draudimo išmoką pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą, turi pasirinkti vieną iš šių išmokų.

8. Asmuo, turintis teisę į priešpensinę bedarbio išmoką ir norintis ją gauti, privalo būti įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir kartu su Užimtumo tarnyba, valstybės įmone Ignalinos atomine elektrine (toliau – Ignalinos AE) pasirašęs individualų planą, kurio socialinių garantijų dalyje yra nurodyta priešpensinė bedarbio išmoka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

9. Prie prašymo Užimtumo tarnybai skirti priešpensinę bedarbio išmoką pridedami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

9.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) arba kito galiojančio dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ar užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento (leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) patvirtinta kopija;

9.2. Ignalinos AE išduota pažyma apie nepertraukiamą darbo Ignalinos AE stažą ir vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuotą pagal Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Užimtumo tarnyba priima sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos skyrimo ir nustato jos dydį per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų ir duomenų gavimo dienos:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

10.1. Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų;

10.2. individualaus plano;

10.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritorinio skyriaus duomenų apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir nustatytą likusį laikotarpį iki senatvės pensijos amžiaus atleidimo iš darbo Ignalinos AE dieną.

11. Kreipimosi dėl priešpensinės bedarbio išmokos paskyrimo diena laikoma diena, kurią priimtas ir užregistruotas prašymas skirti priešpensinę bedarbio išmoką kartu su Aprašo 9 punkte nurodytais dokumentais.

12. Priešpensinė bedarbio išmoka skiriama ir mokama nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo priešpensinės bedarbio išmokos paskyrimo dienos.

13. Priešpensinė bedarbio išmoka pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

14. Užimtumo tarnyba apie priešpensinės bedarbio išmokos atitinkamiems asmenims paskyrimą informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

15. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimas sustabdomas, kai bedarbiui Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka sustabdomas bedarbio statusas.

16. Sustabdytos priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo bedarbio statuso atkūrimo dienos.

17. Priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimas nutraukiamas, kai bedarbiui Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka panaikinamas bedarbio statusas. Tais atvejais, kai individualus užimtumo veiklos planas pagal Aprašo 4 punktą nesudaromas, priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimas dėl Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punkte nurodytų su individualių užimtumo veiklos planų sudarymu susijusių priežasčių nenutraukiamas.

18. Priešpensinės bedarbio išmokos gavėjas, negalintis nustatytu laiku atvykti į Užimtumo tarnybą, privalo per 3 darbo dienas po nustatytos atvykimo dienos apie tai pranešti Užimtumo tarnybai telefonu, elektroniniu paštu arba paštu, nurodydamas neatvykimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

19. Svarbios priežastys, dėl kurių bedarbio statusas nėra panaikinamas, nustatytos Užimtumo įstatyme. Svarbios priežastys pripažįstamos pateisinamomis, priešpensinės bedarbio išmokos gavėjui pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Jam negalint pateikti šių dokumentų, sprendimą dėl svarbios priežasties pagrįstumo priima Užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnyba turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

20. Priešpensinė bedarbio išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki dienos, kai asmeniui sukanka nustatytas senatvės pensijos amžius.

21. Priešpensinė bedarbio išmoka, negauta iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokama asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

22. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

23. Atsisakiusi skirti priešpensinę bedarbio išmoką, Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo nuorašą. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti priešpensinę bedarbio išmoką priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o Užimtumo tarnyboje paliekami šių dokumentų nuorašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas neskirti priešpensinės bedarbio išmokos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

25. Asmenys, nuslėpę arba pateikę neteisingus duomenis ir dėl to gavę priešpensinę bedarbio išmoką, privalo per mėnesį nuo pareikalavimo dienos permokėtas lėšas grąžinti Užimtumo tarnybai. Kilus ginčui, minėtos lėšos išieškomos teismo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-4

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-304 redakcija)

 

PERSIKĖLIMO IŠMOKOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Persikėlimo išmokos apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytos persikėlimo išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Persikėlimo išmokas skiria ir moka Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), vadovaudamasi Įstatymu ir Aprašu.

3. Teisę gauti persikėlimo išmoką turi asmenys, atleisti iš darbo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) dėl Ignalinos AE eksploatavimo užbaigimo, kurie per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo Ignalinos AE dienos apsisprendžia išvykti  nuolat gyventi į kitą gyvenamąją vietovę Lietuvos Respublikoje arba užsienyje ir individualaus plano socialinių garantijų dalyje yra nurodę persikėlimo išmoką.

4. Apmokamos faktinės, dokumentais pagrįstos persikėlimo išlaidos, bet ne didesnės kaip 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios kreipimosi dėl persikėlimo išmokos mėnesį, kiekvienam šeimos nariui.

5. Asmuo, pretenduojantis į persikėlimo išmoką, turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

6. Prašymą, kuriame nurodomi atleisto iš darbo dėl Ignalinos AE eksploatavimo užbaigimo asmens šeimos nariai, skirti persikėlimo išmoką su Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais asmuo pateikia Užimtumo tarnybai.

7.  Prie prašymo skirti persikėlimo išmoką pridedami šie dokumentai:

7.1. Ignalinos AE išduota pažyma, kurioje nurodoma asmens atleidimo iš darbo priežastis ir data;

7.2. dokumentai, patvirtinantys faktines persikėlimo išlaidas (gautų paslaugų apmokėjimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai);

7.3. dokumentai, patvirtinantys atleisto iš darbo Ignalinos AE darbuotojo ir kiekvieno jo šeimos nario gyvenamosios vietos deklaravimą arba deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos;

7.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) arba kito galiojančio dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę, ar užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento (leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) patvirtinta kopija.

8. Persikėlimo išmoka skiriama ir pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje per 5 darbo dienas nuo prašymo skirti šią išmoką pateikimo dienos.

9. Atsisakiusi skirti persikėlimo išmoką, Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo nuorašą. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti persikėlimo išmoką priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o Užimtumo tarnyboje paliekami šių dokumentų nuorašai.

10. Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas neskirti persikėlimo išmokos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.

11. Asmenys, nuslėpę arba pateikę neteisingus duomenis ir dėl to gavę persikėlimo išmoką, privalo per mėnesį nuo pareikalavimo dienos permokėtas lėšas grąžinti Užimtumo tarnybai. Kilus ginčui, minėtos lėšos išieškomos teismo tvarka

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-82, 2005-03-22, Žin., 2005, Nr. 40-1300 (2005-03-29), i. k. 1052230ISAK000A1-82

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-4 "Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-87, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 36-1312 (2008-03-29), i. k. 1082230ISAK000A1-87

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-4 "Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-190, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 52-2587 (2010-05-06), i. k. 1102230ISAK00A1-190

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-4 "Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-664, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28800

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-304, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10217

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo