Suvestinė redakcija nuo 2022-06-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 149-5420, i. k. 1042330ISAK2/D1-513

 

TAR pastaba. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, dėl kurių iki 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3D-395/D1-187 įsigaliojimo (2022-06-17) priimti sprendimai pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, gali būti baigiami rengti, viešinami, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3D-395/D1-187 įsigaliojimo (2022-06-17) galiojusias Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, dėl kurių iki 2021 m. liepos 1 d. priimti sprendimai pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus teritorijoms, kurios patenka į galiojančiais detaliaisiais planais, parengtais pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, suplanuotas teritorijas, baigiami rengti, viešinami, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalies nuostatas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-23:

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 4 d. Nr. 3D-452/D1-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 37 straipsnio 10 dalimi ir 40 straipsnio 5 dalimi,

tvirtiname Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija)

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

2. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką Projekto sprendiniams. Projektas rengiamas šiais atvejais:

2.1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte);

2.2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

2.3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

2.5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka);

2.6. kai įsiterpusį valstybinės žemės plotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais numatoma sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

2.7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616; 2013, Nr. 76-3828) 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

3. Neteko galios nuo 2022-06-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

4. Rengiant Projektą atliekami šie veiksmai:

4.1. formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

4.2. pertvarkomi žemės sklypai:

4.2.1. padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;

4.2.2. atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;

4.2.3. sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

4.2.4. tuo pačiu metu taikant pasirinktus Taisyklių 4.2.1–4.2.3 ir 4.4 punktuose nurodytus būdus;

4.2.5. pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 11 dalyje nustatytas išimtis, žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

4.3. nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

4.4. numatoma įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

4.5. siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;

4.6. siūlomos nustatyti ar panaikinti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos (toliau – teritorijos), kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

4.7. numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2011, Nr. 74-3548; 2012, Nr. 132-6687) 11 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.

5. Projektas rengiamas, viešinamas, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ir Taisyklėmis. Projektą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

6. Atliekant bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto, Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu šių žemės sklypų dalys yra neracionalaus dydžio ir ne didesnės kaip:

6.1. 0,04 ha kitos paskirties žemės sklypo, išskyrus 6.4 papunktyje nustatytą atvejį;

6.2. 0,3 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo;

6.3. 0,5 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, jeigu po pertvarkymo žemės sklypai bus ne mažesni nei 5 ha;

6.4. 1,0 ha kitos paskirties žemės sklypo, kai perdalijami žemės sklypai patenka į pramoninių parkų, laisvųjų ekonominių zonų ar Lietuvos Respublikos valstybinių jūrų uostų teritorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-250/D1-268, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05053

 

7. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) keičiami į numatytą savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane arba, kai:

7.1. padalijamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas suformuojant atskirus kitos paskirties (tuo atveju, kai gyvenamosios paskirties pastatas ar kitas statinys ir jų priklausiniai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre) ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus;

7.2. padalijamas miškų ūkio paskirties žemės sklypas suformuojant atskirus kitos paskirties (tuo atveju, kai pastatas arba pastatas kartu su jo priklausiniais įregistruotas Nekilnojamojo turto registre) ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.3. atidalijamas iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo suformuojant atskirus kitos paskirties (tuo atveju, kai gyvenamosios paskirties pastatas ir jo priklausiniai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre) ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.31. atidalijamas iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio miškų ūkio paskirties žemės sklypo suformuojant atskirus kitos paskirties (tuo atveju, kai pastatas arba pastatas kartu su jo priklausiniais įregistruotas Nekilnojamojo turto registre) ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus (miško žemė gali būti padalyta į ne daugiau dalių, negu sprendime dėl nuosavybės teisių atkūrimo nurodytas bendraturčių skaičius šiame žemės sklype);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.4. padalijamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus. Žemės plotas, kuriame pagal Projektą numatoma pakeisti žemės ūkio paskirtį į miškų ūkio paskirtį ir kuris sudaro vientisą miško masyvą, negali būti skaidomas į atskirus miškų ūkio paskirties žemės sklypus, jeigu miško žemės plotas yra arba taps mažesnis kaip 5 ha, išskyrus atvejus, nustatytus Miškų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.5. atidalijama iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo miško žemė. Žemės plotas, kuriame numatoma pakeisti žemės ūkio paskirtį į miškų ūkio paskirtį ir kuris sudaro vientisą miško masyvą, negali būti skaidomas į atskirus miškų ūkio paskirties žemės sklypus, jeigu miško žemės plotas yra arba taps mažesnis kaip 5 ha, išskyrus atvejus, nustatytus Miškų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.6. pertvarkomas miškų ūkio paskirties žemės sklypas atidalijant esamas žemės ūkio naudmenas, suformuojant atskirus miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Suformuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas negali būti mažesnis už iki atidalijimo buvusios miško žemės plotą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

7.7. žemės sklype, kuris savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nepateko į prioritetinius plotus, kuriuose numatyta įveisti mišką, ir kuriame miškas įveistas parengus žemės sklypo planą su įveisiamo miško ribomis, žemės ūkio paskirtis keičiama į miškų ūkio paskirtį;

7.8. pertvarkomas miškų ūkio paskirties žemės sklypas (tuo atveju, kai žemės sklypas reikalingas buvusiai sodybai atstatyti) suformuojant miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypus;

7.9. padalijamas žemės ūkio paskirties sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypas suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo ir žemės ūkio paskirties mėgėjų sodo žemės sklypus arba suformuojant žemės ūkio paskirties mėgėjų sodo žemės sklypus;

7.10. padalijami privačios nuosavybės teise valdomi žemės sklypai, esantys valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-870/D1-1041, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19805

 

8. Formuojant naujus ar pertvarkant esamus žemės sklypus, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma ir keičiama vadovaujantis Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333).

9. Projektas rengiamas, kai planuojama Projekto teritorija neįtraukta į rengiamus kitos rūšies žemės valdos projektus (planus), vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomos ar keičiamos esamos žemės sklypų ribos. Projektas nerengiamas teritorijoms (išskyrus laisvųjų ekonominių zonų ar pramonės parkų teritorijas, kuriose Projektu gali būti pertvarkomi teritorijų planavimo dokumentais suplanuoti (įregistruoti ar neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre) žemės sklypai, nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto leidžiamojo užstatymo intensyvumo ir (ar) tankio), kurios patenka į detaliaisiais planais (arba vietovės lygmens bendraisiais planais, kuriuose nustatytas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) suplanuotas teritorijas arba į teritorijas, kurioms šie planai pradėti rengti ir (ar) pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą numatomi rengti, išskyrus atvejus, kai pagal šiuose planuose, numatančiuose tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis šiuose planuose numatytais principais, suformuojami nauji žemės sklypai ar pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

10. Negali būti sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijimo būdu pertvarkomi areštuoti arba esantys teisminio ginčo objektu žemės sklypai.

11. Projektas rengiamas visai mėgėjų sodo teritorijai arba mėgėjų sodo teritorijos daliai.

12. Projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius (toliau – organizatorius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

13. Projektų rengimo inicijavimo teisę turi organizatorius ir šie subjektai (toliau – iniciatoriai):

13.1. valstybinės žemės patikėtiniai;

13.2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;

13.3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;

13.4. privačios žemės savininkai;

13.5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

13.6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);

13.7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;

13.8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;

13.9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;

13.10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

14. Projekto rengimas finansuojamas:

14.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 17-688; 2009, Nr. 110-4661; 2010, Nr. 118-6018) nustatyta tvarka ir atvejais formuojant valstybinės žemės sklypus;

14.2. kitais atvejais – Projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis.

15. Projektus gali rengti ir įgyvendinti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje (toliau – Projekto rengėjas). Jeigu Projekto rengimas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) Projekto rengėjas taip pat privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

16. Projektų rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų, Projektų sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams valstybinę priežiūrą atlieka Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už priežiūrą).

17. Projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip. Projekto bylos dokumentų, kurie pagal Taisykles turi būti rengiami, tačiau jie rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo (patvirtinimo) dienos įkelia jų rengėjai, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

18. Taisyklės privalomos organizatoriui, iniciatoriams, Projektų rengėjams, Projekto rengimo reikalavimus rengiančioms ir teikiančioms institucijoms, Projektų sprendinius derinančioms institucijoms, valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančiai institucijai ir Projektus tvirtinančiai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

181. Asmens duomenys naudojami ir atliekami kiti tvarkymo veiksmai tik Taisyklėse nurodytu tikslu, taikant tinkamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones ir griežtai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

 

II SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PARENGIAMIEJI DARBAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

19. Iniciatoriai, nurodyti Taisyklių 13.1–13.10 papunkčiuose, prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui raštu, užpildydami Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo formą arba elektroninę prašymo formą ŽPDRIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

20. Kai prašymas organizuoti Projekto rengimą ir jo priedai pateikiami ne per ŽPDRIS, organizatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų gavimo įkelia juos į ŽPDRIS ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo raštu (registruotu laišku arba įteikiant pasirašytinai) informuoja prašymą pateikusį iniciatorių, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, paaiškina apie galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. Registruoto laiško išsiuntimo pažymos (kvito) arba įteikto pasirašytinai rašto kopijos įkeliamos į ŽPDRIS.

21. Organizatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (išskyrus Taisyklių 49 punkte nurodytą atvejį) nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą pradėti rengti Projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti Projekto rengimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ŽPDRIS priemonėmis informuoja prašymą pateikusį iniciatorių. Sprendime pradėti rengti Projektą nurodomi Projekto tikslai, kurie turi būti konkretūs. Kai Projektą pageidaujama rengti įsiterpusiame valstybinės žemės plote (išskyrus esantį mėgėjų sodų teritorijoje), organizatorius, prieš priimdamas sprendimą pradėti rengti Projektą, atlieka Taisyklių 56 punkte nurodytus veiksmus, o sprendimą pradėti rengti Projektą priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 47 ir 48 punktuose nurodytuose teisės aktuose nustatytam terminui, per kurį besiribojančių žemės sklypų savininkai ar naudotojai turi informuoti organizatorių apie pageidavimą tapti Projekto iniciatoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

22. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

23. Tais atvejais, kai Projekto rengimą inicijuoja savivaldybės administracija, Projektas pradedamas rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą pradėti rengti Projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

24. Organizatorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo pradėti rengti Projektą priėmimo dienos, atsižvelgdamas į Projekto tikslus ir vadovaudamasis Taisyklių 25 punktu, per ŽPDRIS parengia Projekto rengimo reikalavimus (Taisyklių 3 priedas) (toliau – reikalavimai) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo pradėti rengti Projektą priėmimo su prašymu pateikti reikalavimus (Taisyklių 2 priedas) per ŽPDRIS kreipiasi į:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

24.1. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, jei Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės;

24.2. kitus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnyje nurodytus valstybinės žemės patikėtinius, jei Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra jų patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

241. Kai visa Projekto teritorija patenka į pramoninių parkų ar laisvųjų ekonominių zonų teritorijas, Taisyklių 24 punkte nurodyti veiksmai neatliekami.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

25. Reikalavimai per ŽPDRIS turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo juos pateikti gavimo dienos. Organizatoriaus ir kitų institucijų, nurodytų Taisyklių 24 punkte, pateikiami reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su Projekto teritorija ir Projekto tikslais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdus bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su Projekto tikslais. Reikalavimuose išvardijamos konkrečios teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis turi būti rengiamas Projektas. Kai įstatymais ir kitais teisės aktais nėra reglamentuoti reikalavimus pateikiančių institucijų kompetencijai priskirti klausimai, jie gali būti įrašomi į reikalavimus. Reikalavimuose nurodomi Projektą derinantys asmenys ir institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

251. Reikalavimai nepateikiami, jei numatomo rengti Projekto tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Organizatoriui pateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl nepateikti reikalavimai, nurodomos konkrečios teisės aktų nuostatos, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, draudžiantys numatomus Projekto tikslus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

26. Jei reikalavimai per Taisyklių 25 punkte nustatytą terminą nebuvo pateikti ir nepateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl nepateikti reikalavimai, organizatorius turi teisę pradėti rengti Projektą. Kai pateikiamas Taisyklių 251 punkte nurodytas motyvuotas atsakymas, kodėl nepateikti reikalavimai, ir organizatorius sutinka su atsisakymu juos pateikti, organizatorius priima sprendimą nerengti Projekto ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną ŽPDRIS priemonėmis informuoja prašymą pateikusį iniciatorių. Organizatoriui nesutikus su pateiktu atsakymu, kodėl nepateikti reikalavimai, jis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsisakymo pateikti reikalavimus gavimo turi teisę institucijai teikti motyvuotą pakartotinį prašymą pateikti reikalavimus, nurodydamas pagrįstas pakartotinio prašymo pateikimo priežastis ir pridėdamas pakartotinį prašymą pagrindžiančius dokumentus. Pakartotinis organizatoriaus prašymas nagrinėjamas Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu pakartotinai atsisakoma pateikti reikalavimus, organizatorius per 5 darbo dienas nuo atsisakymo gavimo priima sprendimą nerengti Projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

261. Pateikti reikalavimai galioja visų Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų metu ir iki kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, žemės valdos projektams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Jei per reikalavimų galiojimo terminą Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros dėl objektyvių priežasčių nebaigtos ir turi būti tęsiamos, reikalavimų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 kartus, kiekvieną kartą – ne ilgiau kaip 2 metams. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki reikalavimų galiojimo termino pabaigos, iniciatorius, iš Projekto rengėjo gavęs duomenų, kad baigiasi pateiktų reikalavimų galiojimo terminas, organizatoriui pateikia prašymą šį terminą pratęsti, nurodydamas pratęsimo priežastis. Organizatorius per 5 darbo dienas nuo iniciatoriaus prašymo gavimo, įvertinęs iniciatoriaus prašymo pagrįstumą, priima sprendimą dėl reikalavimų galiojimo termino pratęsimo ar atsisakymo juos pratęsti arba pateikia naujus reikalavimus ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo priimto sprendimo pratęsti reikalavimų galiojimo terminą arba pateikti naujus reikalavimus kreipiasi į Taisyklėse nurodytas reikalavimus pateikusias institucijas su prašymu pratęsti reikalavimų galiojimo terminą, nurodydamas, kodėl Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ar tvirtinimo procedūros nebaigtos per nustatytą reikalavimų galiojimo terminą, ir reikalavimų galiojimo termino pratęsimo priežastis. Reikalavimus pateikusi institucija per 5 darbo dienas nuo organizatoriaus prašymo pratęsti reikalavimų galiojimo terminą pateikimo dienos išnagrinėja prašymą ir, įvertinusi toje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius, teisės aktų reikalavimus, priima motyvuotą sprendimą dėl reikalavimų galiojimo termino pratęsimo ar atsisakymo juos pratęsti arba pateikia naujus reikalavimus. Jeigu organizatorius per šiame punkte nurodytą terminą priima sprendimą atsisakyti pratęsti reikalavimų galiojimo terminą arba pateikti naujus reikalavimus, į reikalavimus pateikusias institucijas nėra kreipiamasi ir Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros organizatoriaus sprendimu, priimtu per 5 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti pratęsti reikalavimų galiojimo terminą priėmimo, yra baigiamos. Organizatoriui ir reikalavimus pateikusioms institucijoms pratęsus reikalavimų galiojimo terminą, pradėtos Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros tęsiamos. Reikalavimus pateikusioms institucijoms atsisakius pratęsti šį terminą, organizatoriaus sprendimu per 5 darbo dienas nuo reikalavimus pateikusių institucijų sprendimo atsisakyti pratęsti reikalavimų galiojimo terminą priėmimo pradėtos Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros nutraukiamos. Pateikus naujus reikalavimus, Projekto rengimo, viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros turi būti kartojamos.

Kai reikalavimų galiojimo terminas baigėsi Projekto viešinimo, derinimo, tikrinimo ar tvirtinimo procedūrų metu ir nebuvo kreiptasi dėl reikalavimų galiojimo termino pratęsimo iki šiame punkte nurodyto termino, dėl naujų reikalavimų pateikimo iniciatorius kreipiasi į organizatorių ir nauji reikalavimai yra pateikiami Taisyklių 24, 25 ir 251 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, terminus skaičiuojant nuo iniciatoriaus prašymo gavimo dienos. Reikalavimai pateikiami ne ilgesniam kaip 2 metų terminui, šiam pasibaigus, Projekto viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros negali būti tęsiamos, todėl organizatoriaus sprendimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos yra nutraukiamos. Pateikus naujus reikalavimus, tapačius anksčiau pateiktiems, turi būti kartojamos Projekto viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros. Pateikus naujus reikalavimus, netapačius anksčiau pateiktiems, turi būti kartojama ir Projekto rengimo procedūra.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

262. Pateikti reikalavimai turi būti keičiami naujais, kai įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai, darantys įtaką rengiamo Projekto sprendiniams, ir (ar) planuojamoje teritorijoje įsigalioja nauji teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai ir jų sprendiniai turi įtakos rengiamo Projekto sprendiniams (šios nuostatos netaikomos, kai Projektas patvirtintas).

Iniciatorius, iš Projekto rengėjo gavęs duomenų, kad pateikti reikalavimai neatitinka teisės aktų ir (ar) teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų nuostatų, ŽPDRIS informuoja organizatorių apie būtinumą atnaujinti reikalavimus, nurodydamas atnaujinimo priežastis. Organizatorius per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo, įvertinęs iniciatoriaus prašymo pagrįstumą, privalo pateikti naujus reikalavimus ir inicijuoti reikalavimų atnaujinimo procedūrą Taisyklių 261 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Reikalavimai gali būti keičiami naujais ir juos pateikusios institucijos iniciatyva, kai ši, nagrinėdama organizatoriaus prašymą pratęsti reikalavimų galiojimo terminą ar pateikti naujus reikalavimus, nustato, kad reikalavimus būtina atnaujinti pagal įsigaliojusius naujus teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

27. Organizatorius, kuris pats inicijuoja Projekto rengimą, ar kiti iniciatoriai pagal Projekto tikslus ir reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti) sudaro rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, nurodytu Taisyklių 15 punkte. Į ŽPDRIS įkeliama sutarties kopija ir užpildomi ŽPDRIS nurodyti sutarties metaduomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

28. Kai Projekto rengimą inicijuoja valstybės ar savivaldybės institucija, Projekto rengėjas nustatomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka. Pirkimą organizuoja ir pirkimo procedūras atlieka valstybės ar savivaldybės institucija, inicijuojanti Projekto rengimą.

29. Jeigu žemės sklypas, kurį prašoma pertvarkyti, priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, prašymą gali pateikti vienas ar keli bendraturčiai.

30. Projektui rengti reikalingus duomenis skaitmenine arba spausdintine forma Projekto rengėjas gauna iš organizatoriaus arba iš šių duomenų rengėjų ar platintojų. Projekto rengėjas naudoja:

30.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis;

30.2. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį;

30.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį;

30.5. Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinį;

30.7. ištrauką iš patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projekto, kuriame buvo suprojektuotas pertvarkomas žemės sklypas, plano ir iš paskiausiai patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projekto plano;

30.8. Miškų valstybės kadastro duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.9. į planuojamą teritoriją patenkančių žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.10. Saugomų teritorijų valstybės kadastro ir Kultūros vertybių registro duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.11. Žemės gelmių registro duomenis;

30.12. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenis;

30.13. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

30.14. Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro duomenis;

30.15. savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie gatvių parametrus pagal atitinkamas gatvių kategorijas, savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo, inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymą, kitus geoinformacinius duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

30.16. kitus duomenis ir informaciją.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

31. Projekto byla rengiama ŽPDRIS, o dokumentų originalai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti Projektą tvirtinančiai institucijai.

Kai Projekto rengimas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu, Projekto byla rengiama skaitmenine ir spausdintine formomis, 2 egzemplioriais, jeigu Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip, iš kurių po vieną pateikiama Projekto rengimą inicijavusiam asmeniui ir Projektą tvirtinančiai institucijai. Rengiant Projektą turi būti laikomasi Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

III SKYRIUS

SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PRINCIPAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

32. Žemės sklypai turi būti racionalių ribų ir tinkami naudoti pagal jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypo naudojimo būdą (-us).

33. Žemės sklypai turi būti formuojami ir pertvarkomi taip, kad nepablogėtų šių žemės sklypų sąlygos ir galimybės ūkinei veiklai vystyti bei veiklos sąlygos gretimų žemės sklypų naudotojams.

34. Žemės ūkio paskirties žemės sklypai turi būti formuojami ir pertvarkomi taip, kad žemės sklypai būtų stačiakampio arba artimos stačiakampiui formos, žemės sklypo ilgosios kraštinės lygiame arba banguotame reljefe būtų orientuojamos statmenai horizontalėms arba vyraujančių žemės darbų kryptimi, kalvotame reljefe – išilgai horizontalių arba taip, kad dirbant žemę būtų išvengta dirvožemio erozijos procesų.

35. Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, reikalingi ūkininko ūkio sodybai ir kitiems pastatams (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) eksploatuoti, turi būti formuojami ir pertvarkomi taip, kad žemės sklypai būtų ne mažesni kaip 0,5 hektaro.

36. Formuojant ar pertvarkant žemės sklypus, jų ribos turi būti derinamos su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis (upėmis, upeliais, melioracijos grioviais ar kanalais, ežerais, tvenkiniais, griovomis (raguvomis), medžių eilėmis) ir su statinių išdėstymu.

37. Vandens telkinys (ežeras, tvenkinys) visais atvejais formuojamas kaip atskiras žemės sklypas, išskyrus mažesnius kaip 0,5 ha vandens telkinius, kurie neregistruojami Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318).

38. žemės sklypo riba prie privačių arba galimų privatizuoti upelių ir griovių nustatoma upelio ar griovio viduriu.

39. žemės sklypas prie geležinkelio kelių, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, turinčių nustatytas kelio juostas, formuojamas sklypo ribas sutapatinus su kelių juostų ribomis. Prie kitų kelių žemės sklypų ribos planuojamos per 1 m nuo kelio sankasos ar iškasos išorinių kraštų arba per 2–3 m nuo kelio želdinių, arba 1 m nuo pakelės griovio krašto.

40. žemės plotai, kuriuos skiria valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto, rajoniniai), vietinės reikšmės (viešieji, vidaus) keliai, geležinkelio keliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

41. Į formuojamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą įtraukiama: miško žemė (išskyrus nustatytąja tvarka leistąją paversti kitomis žemės naudmenomis) ir žemė, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leista įveisti mišką, bei kitos įsiterpusios žemės naudmenos, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 procentų bendro žemės sklypo ploto, kai šis sklypas yra ne didesnis kaip 10 ha, ir ne daugiau kaip 1 ha, kai sklypas yra didesnis kaip 10 ha.

42. Formuojant ar pertvarkant žemės sklypus, turi būti numatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą, arba siūlomi servitutai.

43. Atskiriant kitos paskirties žemės sklypą (žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) iš žemės ūkio paskirties žemės sklypo ar miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kitos paskirties žemės sklypas formuojamas taip, kad į jį patektų gyvenamosios paskirties pastatas ir jo priklausiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės plotas.

44. prie statinio (išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 43 punkte) gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reikalingas statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti statiniams eksploatuoti, nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas padalijamas arba atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio padalijimu ar dalies iš bendrosios nuosavybės atidalijimu, suformuojamas atskiras statinys ir šiam statiniui eksploatuoti reikalingas žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas.

441. Formuojant žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir pertvarkant valstybinės žemės sklypus, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, vadovaujamasi Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

45. Žemės sklypo riba pagal tvoros ar daugiamečių želdinių kraštą, žemės savininkams ar valstybinės žemės patikėtiniams nesusitarus kitaip, nustatoma tvorą ar daugiamečius želdinius priskiriant tam žemės sklypui, kurio savininkas yra ir tvoros ar daugiamečių želdinių savininkas, arba tvoros ar daugiamečių želdinių viduriu, jeigu tvora ar daugiamečiai želdiniai tarnauja abiem žemės sklypams.

46. atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, taip pat žemės plotai, kuriuos užima elektros linijų stulpai ir kiti inžinerinės infrastruktūros statiniai, kuriems prižiūrėti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas; šios žemės naudojimo apribojimai nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai minėtiems statiniams prižiūrėti reikalingas didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, atskiri žemės sklypai gali būti neformuojami, jei nėra galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

Esamiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms eksploatuoti arba būsimiems tiesti ir eksploatuoti projektuojami servitutai ir (arba) nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

47. Kitos paskirties įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas (išskyrus mėgėjų sodo teritoriją) nustatomas ir iniciatorių prašymai organizuoti Projekto rengimą nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2004, Nr. 173-6398; 2011, Nr. 36-1708) 2.15 punkto reikalavimus.

48. Įsiterpęs laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotas (išskyrus mėgėjų sodo teritoriją) nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483) nuostatas.

49. Mėgėjų sodo teritorijoje įsiterpęs valstybinės žemės plotas nustatomas ir iniciatorių prašymai organizuoti Projekto rengimą nagrinėjami bei su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai apie pradedamą rengti Projektą informuojami Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044), nustatyta tvarka.

491. Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kuriose nėra parengtų vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, formuojant ir (ar) pertvarkant kitos paskirties žemės sklypus, papildomai taikomi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai:

491.1. žemės sklypai turi būti formuojami ir (ar) pertvarkomi racionaliai plėtojant teritorijos naudojimo funkcinę struktūrą, atsižvelgiant į vietovės gamtines sąlygas, ekologijos ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, estetines ir kompozicines savybes, įvertinant susiklosčiusius miesto (miestelio) arba jo dalies (rajono, rajono dalies) suplanavimo ir užstatymo principus;

491.2. turi būti numatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą (bent viena žemės sklypo kraštinė turėtų ribotis su gatve ar keliu, išskyrus atvejus, kai patekimas į žemės sklypą numatomas naudojant tam kito žemės sklypo teritoriją – servitutą). Formuojant žemės sklypą privažiavimo keliui (gatvei) turi būti įvertinti kelių ir gatvių parametrams keliami reikalavimai, nustatyti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

491.3. formuojant ir (ar) pertvarkant žemės sklypą:

491.3.1. žemės sklypas turi būti stačiakampio arba artimos jam keturkampės formos (žemės sklypas turėtų bent dvi lygiagrečias kraštines arba bent vieną statų kampą, kiti kampai ne smailesni nei 60°), išskyrus atvejus, kai:

491.3.1.1. žemės sklypas yra kvartalo kampe ar pakraštyje;

491.3.1.2. žemės sklypas ribojasi su žemės reljefo formomis, paviršiniais vandens telkiniais, želdynais, antropogeniniais komponentais ir (ar) Nekilnojamojo turto registre įregistruotais žemės sklypais;

491.3.2. atskiro konkretaus žemės sklypo forma turėtų atitikti bendros kvartalo funkcinės ir kompozicinės struktūros dėsningumus (rekomenduojama ne mažiau kaip 50 proc. kvartale esančių ir formuojamų žemės sklypų skirti tokiai pat veiklai, planuoti juos panašios formos ir ploto). Šis reikalavimas netaikomas formuojant žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir (ar) kai formuojamas žemės sklypas iš visų pusių ribojasi su Nekilnojamojo turto registre įregistruotais žemės sklypais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

491.3.3. žemės sklypo ilgosios kraštinės aukščių perkritimas neturėtų viršyti 12°;

491.3.4. žemės sklypo ilgosios ir trumposios kraštinės santykis turėtų atitikti racionalią proporciją, nurodytą 4 priede.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. Iki 2019-05-23 parengtiems Projektams, pateiktiems organizatoriui sprendiniams pritarti, 49-1 punkte nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai netaikomi.

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

IV SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TURINYS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

50. Projekto bylą sudaro:

50.1. Projekto grafinė dalis – Projekto sprendinių brėžinys su priedais;

50.2. Projekto tekstinė dalis – Projekto aiškinamasis raštas (apibūdinami Projekto tikslai, įvertinama esama būklė, paaiškinami Projekto sprendiniai, pagrindžiami ir aprašomi teritorijos naudojimo reglamentai, pateikiami kiti būtini paaiškinimai);

50.3. kiti dokumentai – prašymas organizuoti Projekto rengimą ir kartu su šiuo prašymu pateikti dokumentai, Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutarties kopija, reikalavimai, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalies bendrojo plano, jei šis parengtas, ištrauka, ištraukos iš patvirtintų žemės reformos žemėtvarkos projektų planų, detaliųjų planų kopijos arba ištraukos iš šių planų, sodo suplanavimo projekto ištrauka, dokumentai, kuriais įrodoma, kad Taisyklių 55, 56 ir 57 punktuose nurodyti asmenys informuoti apie planuojamą ar pradedamą rengti Projektą, išsiųstų registruotų laiškų kopijos, kvitai, dokumentai apie Projekto derinimą, tikrinimą, tvirtinimą ir kiti Projekto sprendiniams parengti reikalingi duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

51. Projekto grafinė dalis rengiama vadovaujantis Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija, patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos vadovo įsakymu, ir įkeliama į ŽPDRIS. Projekto sprendinių brėžinys rengiamas skaitmenine forma per ŽPDRIS M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000 ar M 1:10000. Mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos dydį.

52. Projekto sprendinių brėžinyje sutartiniais ženklais pažymimi Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijoje nurodyti sprendiniai bei šie esamos situacijos objektai:

52.1. esamų žemės sklypų ribos;

52.2. valstybinės ir vietinės reikšmės keliai;

52.3. hidrografiniai objektai;

52.4. statiniai.

Projekto sprendinių brėžinio kartografiniame pagrinde neatvaizduoti esamos situacijos objektai pateikiami papildomuose koordinuotose rastriniuose vaizduose, kurie detalizuoja kartografinį pagrindą arba pagrindžia sprendinius.

53. Sprendinių brėžinyje ar jo prieduose nurodomi pertvarkomos teritorijos žemės sklypų ir besiribojančių žemės sklypų kadastro numeriai, žemės sklypų plotai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) iki žemės sklypo pertvarkymo ir po jo, žemės naudmenų eksplikacija, teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, esami ir (ar) siūlomi servitutai, jų plotai ir pagal Projektą formuojamos naujos teritorijos žemės sklypų ir besiribojančių žemės sklypų kadastro numeriai, žemės sklypų plotai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), formuojamo žemės sklypo žemės naudmenų eksplikacija, teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, esami ir (ar) siūlomi servitutai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

V SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR SUPAŽINDINIMAS SU ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, JO DERINIMAS, TIKRINIMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

54. Informacija apie pradedamą rengti Projektą (nurodant planuojamos teritorijos vietą (pertvarkomų žemės sklypų adresus), žemės sklypų kadastro numerius, jei šioje teritorijoje yra Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai, planuojamos teritorijos plotą, Projekto tikslus ir uždavinius) bei galimybes su juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt). Ši informacija viešinama iki sprendimo dėl Projekto patvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

 

55. Kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.4 papunktyje nurodytu atveju, organizatorius apie pradedamą rengti Projektą informuoja planuojamoje teritorijoje esančių statinių savininkus ir statinių, esančių su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, savininkus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu ar registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, arba tik organizatoriaus interneto svetainėje, jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai neįrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ar Juridinių asmenų registrą, nurodydamas apie elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimų sekimo ir pasiūlymų teikimo galimybes. Kai planuojamoje teritorijoje ar su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, yra daugiabutis namas, organizatorius registruotu laišku informuoja daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ir (ar) bendrijos valdybą ar daugiabučio namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą atstovą, ar butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, nurodydamas paskelbti šią informaciją (skelbimų lentose ar kitomis informavimo priemonėmis) namo gyventojams. Kai planuojamoje teritorijoje ar su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, yra garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos administruojami garažai, organizatorius registruotu laišku informuoja bendrijos pirmininką, nurodydamas paskelbti šią informaciją (skelbimų lentose ar kitomis informavimo priemonėmis) garažų savininkams. Ši informacija viešinama iki sprendimo dėl Projekto patvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

56. Kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.6 papunktyje nurodytu atveju (išskyrus, kai Projektas rengiamas mėgėjų sodų teritorijai), organizatorius apie planuojamą rengti Projektą Taisyklių 47–48 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka informuoja su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių (turinčių daugiau negu vieną bendrą ribos posūkio tašką) žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, nurodydamas apie elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimų sekimo ir pasiūlymų teikimo galimybes, taip pat apie galimybę teikti prašymus pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir tapti iniciatoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

57. Kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.7 papunkčiuose nurodytais atvejais ir vadovaudamiesi Taisyklių 29 punktu prašymą pertvarkyti sklypus pateikė ne visi bendraturčiai, organizatorius apie pradedamą rengti Projektą informuoja kitus žemės sklypų valdytojus ir naudotojus Viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu ar registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, arba tik organizatoriaus interneto svetainėje, jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai neįrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ar Juridinių asmenų registrą, nurodydamas apie elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimų sekimo ir pasiūlymų teikimo galimybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

58. Parengtas Projektas teikiamas organizatoriui, šis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projekto gavimo priima sprendimą dėl Projekto suderinimo ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną teikia jį visuomenei susipažinti, jeigu pritaria Projekto sprendiniams, arba motyvuotai atsisako jį derinti ir grąžina Projekto rengėjui tikslinti, nurodydamas teisės aktais pagrįstas nepritarimo Projekto sprendiniams priežastis. Informacija apie parengtą Projektą ir galimybes su juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt) iki sprendimo dėl Projekto patvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo. Susipažinti su Projekto sprendiniais skiriamas 10 darbo dienų, o kai visa Projekto teritorija patenka į pramoninių parkų ar laisvųjų ekonominių zonų teritorijas arba kai visuomenei susipažinti Projektas teikiamas pakartotinai – 5 darbo dienų laikotarpis, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl Projekto sprendinių teikia raštu arba ŽPDRIS priemonėmis. Organizatorius ne per ŽPDRIS pateiktus pasiūlymus ir pritarimus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Projekto viešinimo laikotarpio pabaigos įkelia į ŽPDRIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

59. Organizatorius susipažinimo su parengtu Projektu laikotarpiu gautus pasiūlymus išnagrinėja ir ŽPDRIS priemonėmis ar kitu pareiškėjo pasiūlyme nurodytu būdu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas po supažindinimo laikotarpio pabaigos. Organizatorius, nustatęs, kad pasiūlymai pagrįsti, paveda Projekto rengėjui ištaisyti Projektą pagal gautus pasiūlymus.

60. Asmenys gautą organizatoriaus atsisakymą priimti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo atsisakymo gavimo dienos gali skųsti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą.

61. Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už priežiūrą, per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

62. Organizatorius, praėjus ne daugiau kaip 5 darbo dienoms nuo organizatoriaus atsisakymo priimti pasiūlymus apskundimo termino, nurodyto Taisyklių 60 punkte, pabaigos, Projektą, išskyrus atvejus, kai visa Projekto teritorija patenka į pramoninių parkų ar laisvųjų ekonominių zonų teritorijas, per ŽPDRIS teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų pateikimo, taip pat Projektas derinamas su:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

62.1. saugomų teritorijų direkcija (toliau – Direkcija), kai Projektas rengiamas valstybiniame parke, biosferos rezervate, taip pat valstybinių draustinių, biosferos poligonų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, Direkcijai priskirtose pagal Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskirtų saugomų teritorijų direkcijoms, sąrašą, tvirtinamą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-870/D1-1041, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19805

 

62.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžiomis ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis:

62.2.1. Valstybine miškų tarnyba, kai pagal Projektą:

62.2.1.1. planuojama miško žemę paversti kitomis naudmenomis Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais;

62.2.1.2. pertvarkomam ar formuojamam žemės sklypui nustatoma miškų ūkio paskirtis;

62.2.1.3. žemės sklypas pertvarkomas Miškų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

62.2.1.4. pertvarkomam žemės sklypui, kuriame yra miško žemės, numatoma keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

62.2.1.5. formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame yra miško žemės.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

62.2.2. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kai:

62.2.2.1. Projekto teritorijoje ar jos dalyje yra naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius ir anhidritą) telkinys ar jo dalis, požeminio vandens vandenvietė ar jos apsaugos zona;

62.2.2.2. Projektu, kurio teritorija patenka į Šiaurės Lietuvos karstinį regioną, nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) ir (ar) siūloma naujai nustatyti ar panaikinti teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-870/D1-1041, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19805

 

62.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija ar jos dalis yra:

62.3.1. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos pasienio ruožo 0,5 km pločio juostoje nuo valstybės sienos į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą, kai valstybės siena eina sausuma arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

62.3.2. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienio ruožo 0,3 km pločio juostoje (nuo valstybės sienos į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą, kai valstybės siena eina sausuma arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis);

62.3.3. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio ruožo dalyje – nuo valstybės sienos iki pasienio rokadinio kelio;

62.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kai į suprojektuotus žemės sklypus (jų dalis) patenka kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir (ar) apsaugos zonos, išskyrus savivaldybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus ir vietoves, jų teritorijas ir (ar) zonas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

62.5. sodininkų bendrijos pirmininku, jeigu Projektas rengiamas mėgėjų sodo teritorijos valstybinėje žemėje arba sodininkų bendrijai nuosavybės teise priklausančioje žemėje;

62.6. Valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, jeigu Projektas rengiamas žemės sklype (-uose), besiribojančiame (-iuose) su valstybinės reikšmės keliu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

62.7. Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai pagal Projektą nustatomos sanitarinės apsaugos zonos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-216/D1-259, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09859

 

62.8. Valstybės saugumo departamentu ar Vadovybės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, jei Projektas rengiamas teritorijoje, priskiriamoje Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų apsaugos zonai;

62.9. kitomis institucijomis, jeigu tai nurodyta pateiktuose reikalavimuose.

63. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos. Reikalavimus išdavusi institucija, derindama Projektą, atsako už Projekto atitiktį išduotiems reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

64. Projektas laikomas suderintu, kai yra atsakymas, kad Projektas suderintas, taip pat, jei per Taisyklių 63 punkte nustatytą terminą nebuvo gautas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą.

65. Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina Projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba jo netvirtinti. Kai visa Projekto teritorija patenka į pramoninių parkų ar laisvųjų ekonominių zonų teritorijas, Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už priežiūrą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina organizatoriaus pateikto Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba jo netvirtinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

651. Kai Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ar tvirtinimo procedūrų metu nustatoma trūkumų, kurie yra mažareikšmiai, tai yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikties ar kitų techninių klaidų, kurias būtina ištaisyti, tačiau jų ištaisymas nepakeičia Projekto sprendinių ir nesudaro pagrindo atsirasti žalai tretiesiems asmenims, ištaisius šiuos trūkumus, pakartotinai Projekto susipažinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros neatliekamos. Organizatorius, grąžindamas Projektą taisyti Projekto rengėjui, nurodo, kad reikia ištaisyti tik mažareikšmius trūkumus. Projekto rengėjas, ištaisęs trūkumus, kartu su Projektu organizatoriui teikia ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodo, kokie pakeitimai buvo atlikti.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

66. Parengtam Projektui turi raštiškai pritarti Projekto iniciatorius (-iai), žemės sklypo (-ų) savininkas (-ai) ar valstybinės žemės patikėtinis (-iai). Tuo atveju, kai nėra visų šių asmenų raštiškų pritarimų, Projektas gali būti teikiamas tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, tačiau, jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad parengtas Projektas atitinka teisės aktų reikalavimus, šis padalinys priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti, nurodydamas pastabą, kad Projektas galės būti tvirtinamas tik tada, kai bus gauti visi šių asmenų raštiški pritarimai arba, kai teismo sprendimu bus nustatyta, kad pagal tokį Projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas.

67. Projektas gali būti tvirtinamas tik gavus Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti. Kartu su Projektu ŽPDRIS priemonėmis pateikiamas prašymas leisti miško žemę paversti kitomis naudmenomis ir kiti dokumentai, nurodyti Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 (Žin., 2011, Nr. 120-5657), jei Projekte planuojama miško žemę paversti kitomis naudmenomis.

68. Savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo gavimo (kai išvada dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo yra su Taisyklių 66 punkte nurodyta pastaba arba Projektas grąžinamas Projekto rengėjui taisyti Taisyklių 651 punkte nurodytu atveju, 5 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo patikslinto Projekto gavimo dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

69. Organizatoriaus sprendimai atsisakyti organizuoti Projekto rengimą, pratęsti reikalavimų galiojimo terminą, Taisyklių 24 punkte nurodytų institucijų, išskyrus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių, atsisakymai pateikti reikalavimus, pratęsti jų galiojimo terminą, organizatoriaus atsisakymai derinti Projektą, Taisyklių 62 punkte nurodytų institucijų ir asmenų, išskyrus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių, atsisakymai derinti Projektą, Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvados dėl Projekto tvirtinimo (netvirtinimo) tikslingumo, taip pat Projektą tvirtinančios institucijos sprendimai dėl Projekto patvirtinimo arba atsisakymo jį tvirtinti nuo šių dokumentų paskelbimo ŽPDRIS dienos gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių atsisakymai pateikti reikalavimus, pratęsti jų galiojimo terminą, atsisakymai derinti Projektą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų paskelbimo ŽPDRIS dienos gali būti skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui, o Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas – administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

70. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us) priimamas kartu su sprendimu patvirtinti Projektą.

71. Sprendimas paversti miško žemę kitomis naudmenomis priimamas kartu su sprendimu patvirtinti Projektą vadovaujantis Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu.

72. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime dėl Projekto patvirtinimo nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

72.1. organizatorius ir iniciatorius (jeigu organizatorius ir iniciatorius nesutampa);

72.2. Projekto pavadinimas;

72.3. Projekto rengėjas;

72.4. į Projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų kadastro numeriai, adresai, šių žemės sklypų plotai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

72.5. prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) ir pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

72.6. kitai paskirčiai (naudingųjų iškasenų teritorijos) suformuoto žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), pagal kuriuos numatoma naudoti šį žemės sklypą, baigus jame vykdyti naudingųjų iškasenų kasybą;

72.7. teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

72.8. naujai siūlomi nustatyti arba panaikinti, arba paliekami esami servitutai;

72.9. informacija apie patvirtinto Projekto įsigaliojimą;

72.10. duomenys, nurodyti Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos apraše, kai priimamas sprendimas miško žemę paversti kitomis naudmenomis.

73. Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą, kuriuo patvirtintas Projektas (nurodant Projekto pavadinimą, sprendimo datą, numerį), paskelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt). Ši informacija viešinama ne ilgiau kaip iki sprendimo, kuriuo patvirtintas Projektas, apskundimo termino pabaigos, nurodytos Taisyklių 69 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

 

74. Neteko galios nuo 2022-06-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

741. Projektas keičiamas, kai Projekto iniciatorius (-iai) pageidauja pakeisti Projekto sprendinius, kurie nėra įgyvendinti. 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

742. Prašymas pakeisti Projektą teikiamas ir nagrinėjamas bei Projektas keičiamas taikant Taisyklėse nustatytą prašymo organizuoti Projekto rengimą teikimo ir nagrinėjimo bei Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų tvarką (išskyrus Taisyklių 743 punkte nurodytąjį atvejį), nurodant papildomai prašyme organizuoti Projekto rengimą ir sprendime pradėti rengti Projektą keičiamo Projekto pavadinimą, sprendimo, kuriuo patvirtintas keičiamas Projektas, datą ir numerį, bei ŽPDRIS paslaugos numerį, jei keičiamas Projektas buvo rengtas ŽPDRIS.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

743. Kai Projektą numatoma keisti ištaisant Taisyklių 651 punkte nurodytus mažareikšmius trūkumus, Taisyklių 24 punkte nurodyti veiksmai ir Projekto susipažinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros neatliekami.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

 

VI SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPŲ PERDALIJIMAS NERENGIANT ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

75. Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais žemės sklypai perdalijami pagal žemės sklypų perdalijimo planą (šiuo atveju reikalavimai nereikalingi), kurį žemės sklypų valdytojų pageidavimu ir lėšomis gali rengti Taisyklių 15 punkte nurodyti asmenys. Planas rengiamas ir kiti veiksmai, susiję su plano rengimu, vykdomi ne ŽPDRIS priemonėmis.

76. Kai žemės sklypų perdalijimo plano rengimą organizuoja valstybės ar savivaldybės institucija, plano rengėjas nustatomas Taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

77. Žemės sklypų perdalijimo plano rengimo organizatorius su Taisyklių 15 punkte pasirinktu plano rengėju sudaro žemės sklypų perdalijimo plano rengimo sutartį.

78. Plano rengėjas atlieka šiuos žemės sklypų perdalijimo nerengiant Projekto darbus:

78.1. išanalizuoja numatomų perdalyti žemės sklypų kadastro duomenis ir kartografinę medžiagą;

78.2. parengia numatomų perdalyti žemės sklypų perdalijimo planus skaitmenine ir spausdintine formomis pagal Taisyklių 51, 52 ir 53 punktuose nurodytus reikalavimus;

78.3. suderina žemės sklypų perdalijimo planą su perdalijamų žemės sklypų savininkais ar valstybinės žemės patikėtiniais ir savivaldybės administracijos direktoriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

79. Sprendimą dėl perdalijimo būdu patikslintų žemės sklypų plotų ir ribų patvirtinimo arba atsisakymą juos tvirtinti, nurodydamas teisės aktais pagrįstas atsisakymo priežastis, pagal žemės savininkų ar valstybinės žemės patikėtinių ir savivaldybės administracijos direktoriaus suderintus žemės sklypų perdalijimo planus priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo suderintų žemės sklypų perdalijimo planų gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

80. Neteko galios nuo 2022-06-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ PERDALIJIMO PLANŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

81. Pagal Projektą arba žemės sklypų perdalijimo planą atliekami suformuotų ar pertvarkytų, ar perdalytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Atlikus žemės sklypų kadastrinius matavimus, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo, parengiamos jų kadastro duomenų bylos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

82. Žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, vadovaudamiesi savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais pertvarkyti žemės sklypus ir Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimais nustatyti jų kadastro duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

82.1. sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų padalijimo, atidalijimo, sujungimo ar perdalijimo, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas (sklypai) priklauso vienam asmeniui;

82.2. teikia duomenis Nekilnojamojo turto registrui dėl žemės sklypų kadastro duomenų patikslinimo (perdalijimo atveju) arba dėl žemės sklypų, turėtų iki padalijimo, atidalijimo ar sujungimo sutarties sudarymo, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų išregistravimo bei žemės sklypų, pertvarkytų pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo Projektą, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo.

83. Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų valstybinės žemės sklypų ribų nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka, kitais atvejais – teismine tvarka.

___________________________

part_c60f64406d9e4cc1836b0d286c5a3b75_end

 


 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo

projektų rengimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr.3D-57/D1-58

redakcija)

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas

________________________________________________________________________________

/ juridinio asmens arba kitos užsienio organizacijos teisinė forma, buveinė, el. pašto adresas; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, kodas)

 

______________________________________________

(Savivaldybės administracijos direktoriui)

 

PRAŠYMAS ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

______________________ Nr. _________________

           (data)                                        (registracijos numeris*)

 

Jeigu atstovaujama ________________________________________________________________

(atstovaujamojo asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (dokumento

                                         pavadinimas, data, numeris)

________________________________________________________________________________

(atstovaujamojo asmens duomenys)

Prašau (prašome) organizuoti žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą _

________________________________________________________________________________

(prašomo suformuoti žemės ploto buvimo vieta arba siekiamo pertvarkyti žemės sklypo adresas /

________________________________________________________________________________

formuojamo valstybinės žemės ploto (teritorijos) plotas, ha /

________________________________________________________________________________

pertvarkomo (pertvarkomų) žemės sklypo (sklypų) plotas, ha, kadastro Nr.)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________(keičiamo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimas ir sprendimo, kuriuo patvirtintas šis projektas, data ir numeris, ŽPDRIS

paslaugos numeris)**

Projekto tikslai: ___________________________________________________________________  

(nurodomi Projekto tikslai, o kai formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, papildomai

________________________________________________________________________________  

nurodoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), preliminarus formuojamo žemės sklypo plotas, ha)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)*

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

* Rašoma, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija.

** Rašoma, kai pageidaujama pakeisti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinius.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

part_01f3a44d19cb4dbf8488753837d31c2c_end


 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo

projektų rengimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________________

(Dokumento sudarytojas)

_______________________________________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo duomenys)

 

___________________________________

(Adresatas)

 

 

PRAŠYMAS PATEIKTI REIKALAVIMUS

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUI RENGTI

 

______________ Nr. __________

(Prašymo data)                     (Dokumento registracijos numeris)

 

 

1. Formuojamas ar pertvarkomas žemės sklypas (teritorija): _______________________________________

(adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais (0,0001 hektaro tikslumu))

_______________________________________________________________________________________

 

2. Projekto tikslai: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

___________________              _________________                                ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                              (Parašas)                                                                                                              (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

part_ab8b2803d61040619b47b26a210f2aac_end


 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo

projektų rengimo taisyklių

3 priedas

 

(Reikalavimų formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________________

(Dokumento sudarytojas)

_______________________________________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo duomenys*)

 

____________________________

(Adresatas*)

 

Į _________ Nr. _________

(Gauto dokumento nuoroda*)

 

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

REIKALAVIMAI

 

20____ m. ____________________ d. Nr. ________

______________

(Dokumento sudarymo vieta**)

 

1. Formuojamas ar pertvarkomas žemės sklypas (teritorija): _______________________________________

(adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais (0,0001 hektaro tikslumu))

_______________________________________________________________________________________

 

2. Projekto tikslai: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3. Formuojamam ar pertvarkomam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1) bendrųjų planų: ______________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios dokumentą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

_______________________________________________________________________________________

2) detaliųjų planų: _____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios dokumentą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

_______________________________________________________________________________________

3) specialiojo teritorijų planavimo dokumentų: _________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

_______________________________________________________________________________________

 

4. Formuojamam ar pertvarkomam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių žemės valdos projektų

sprendiniai: _____________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

 

5. Kiti projekto rengimo reikalavimai:

1) _____________________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________________

 

6. Projekto rengimo reikalavimai galioja:

_______________________________________________________________________________________

(nurodomas Projekto rengimo reikalavimų galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 3 metai)

 

PRIDEDAMA:

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

 

 

 

______________________                     ________________                                 _______________

(Pareigų pavadinimas)                                                                                     (Parašas)                                                                                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

* Rašoma, jei siunčiama kitai institucijai.

** Rašoma, kai projekto rengimo reikalavimus rengia organizatorius

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

 

part_4e3f4f3798d44c4292979f6f38c2f4bb_end


 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių

4 priedas

 

 

Eil.Nr.

Funkcinė

zona

Teritorijos naudojimo tipai

Žemės sklypo ilgosios ir trumposios kraštinės santykis

Žemės sklypo plotas

1.

Gyvenamoji

zona

Vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorija

nuo 1:1 iki 1:3

nuo 4 arų*

Gyvenamoji teritorija

nuo 1:1 iki 1:2

nuo 4 arų*

Mišri gyvenamoji teritorija

nuo 1:1 iki 1:3

nuo 15 arų

Paslaugų teritorija

nuo 1:1 iki 1:2

nuo 15 arų

Socialinės infrastruktūros teritorija

nuo 1:1 iki 1:2

nuo 15 arų**

2.

Centrų

zona

Mišri centro teritorija

Sklypai formuojami pagal susiklosčiusią ar jai panašią urbanistinę struktūrą

Mišri gyvenamoji teritorija

nuo 1:1 iki 1:2

nuo 10 arų

Paslaugų teritorija

Sklypai formuojami pagal susiklosčiusią ar jai panašią urbanistinę struktūrą

Socialinės infrastruktūros teritorija

Sklypai formuojami prie gatvės (kelio), užtikrinančios juose numatomos veiklos vykdymą**

3.

Specializuotų kompleksų

zona

Specializuotų kompleksų teritorija

Sklypai formuojami pagal susiklosčiusią ar jai panašią urbanistinę struktūrą

Socialinės infrastruktūros teritorija

Sklypai formuojami prie gatvės (kelio), užtikrinančios juose numatomos veiklos vykdymą **

4.

Pramonės

ir sandėliavimo

zona

Pramonės ir sandėliavimo teritorija

Sklypai formuojami prie gatvės (kelio), užtikrinančios juose numatomos veiklos vykdymą

 

Inžinerinės infrastruktūros teritorija

 

Paslaugų teritorija

5.

Inžinerinės infrastruktūros

zona

Inžinerinės infrastruktūros teritorija

Sklypai formuojami prie gatvės (kelio), užtikrinančios juose numatomos veiklos vykdymą 

6.

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

Inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorija

Sklypai formuojami prie gatvės (kelio), užtikrinančios juose numatomos veiklos vykdymą

Vandenvietė

-

7.

Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona

Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija

-

Aikštė

Sklypai formuojami pagal susiklosčiusią ar jai panašią urbanistinę struktūrą

Socialinės infrastruktūros

teritorija

nuo 1:1 iki 1:2

nuo 50 arų

8.

 

Pastabos:

* Netaikoma vienbučio blokuoto užstatymo tipui.

** Socialinės infrastruktūros teritorijų naudojimo tipo žemės sklypai, skirti viešojo naudojimo objektams, dėstomi kvartalo centrinėje ir (ar) prie pagrindinių gatvių (kelių), išskyrus atvejus, kai objektui turi būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar norminiai atstumai. “

 

__________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-265/D1-308, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 63-2430 (2007-06-06), i. k. 1072330ISAK5/D1-308

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-538/D1-667, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 131-5327 (2007-12-13), i. k. 1072330ISAK8/D1-667

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-276/D1-222, 2009-04-27, Žin., 2009, Nr. 50-2020 (2009-05-05), i. k. 1092330ISAK6/D1-222

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-551/D1-557, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 78-4080 (2012-07-04), i. k. 1122330ISAK1/D1-557

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-525/D1-567, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 82-4130 (2013-07-27), i. k. 1132330ISAK5/D1-567

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1/D1-1, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00175

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-250/D1-268, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05053

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-216/D1-259, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09859

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-551/D1-681, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13583

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-870/D1-1041, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19805

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-312/D1-309, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08093

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-617/D1-668, 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18064

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-57/D1-58, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02287

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-395/D1-187, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12905

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_3ff8f180748b400881337a726343ddf5_end