Suvestinė redakcija nuo 2008-12-19 iki 2009-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 5-204, i. k. 10723IRISAK005V-105

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAIKANT „VIENO LANGELIO“ PRINCIPĄ

 

2007 m. gruodžio 28 d. Nr. 5V-105

Vilnius

 

Įgyvendindamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779):

1. Tvirtinu Pranešimo apie prašymo registraciją formą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Bendrajam skyriui organizuoti asmenų aptarnavimą departamente, taikant „vieno langelio“ principą, jiems atvykus į departamento priimamąjį, aptarnavimą telefonu, prašymų, skundų ir pranešimų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Departamento skyrių vedėjams, gavus paštu iš asmenų prašymus, skundus arba pranešimus, tiesiogiai adresuotus departamento skyriui, juos nedelsiant perduoti departamento Bendrajam skyriui registruoti.

2.3. Departamento Bendrajam skyriui gavus paštu iš asmenų prašymus, asmens pageidavimu per 2 (dvi) darbo dienas nuo prašymo registravimo Bendrajame skyriuje dienos, išsiųsti prašymo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5V-123, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 145-5851 (2008-12-18), i. k. 10823IRISAK005V-123

 

2.4. Bendrajam skyriui pasirinkta forma ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo kokybę. Apklausos duomenis ir pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo pateikti departamento direktoriui.

3. Nustatau, kad:

3.1. Asmenys departamente aptarnaujami departamento priimamojo darbo laiku: pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.45–18.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.

3.2. Elektroniniu paštu gauti asmenų prašymai, skundai ir pranešimai, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo ir prašymą, skundą arba pranešimą pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį.

3.3. Prašymai dėl departamento tvarkomų žinybinių registrų duomenų teikimo pateikiami, naginėjami ir atsakymai į juos pateikiami šių žinybinių registrų nuostatų ir registrų duomenų teikimo tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, nustatyta tvarka.

4. Pripažįstu netekusius galios:

4.1. Departamento direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 5V- 85 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 145-5560);

4.2. Departamento direktoriaus 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 5V-27 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 5V-85 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 33-1409).

 

 

Direktorius                                                                         Vygantas Ivanauskas

 

 

Forma patvirtinta Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5V-105

 

(Pranešimo apie prašymo registraciją formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Juridinių asmenų registras    Kodas 188774822    Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

Tel. (8 5) 271 7177     Faks. (8 5) 271 8921    El. p. ird@vrm.lt

 

(Adresatas)

 

 

 

 

 

 

Į

2000-00-00

prašymą

 

PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO REGISTRACIJĄ

 

2000-00-00  Nr. 00R-00

 

Pranešame, kad Jūsų prašymas, adresuotas ___________________________________

(Informatikos ir ryšių departamentui

_____________________________________________________________________ gautas

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar departamento skyriui)

2000-00-00, prašymo registracijos Nr. 00R-00.

 

 

__________________________________

(darbuotojo, priėmusio prašymą, pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5V-123, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 145-5851 (2008-12-18), i. k. 10823IRISAK005V-123

Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5V-105 "Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant "Vieno langelio" principą" pakeitimo