Suvestinė redakcija nuo 2022-07-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 100-3185, i. k. 100301MISAK0471/582

 

Nauja redakcija nuo 2007-07-01:

Nr. D1-329/V-469, 2007-06-11, Žin. 2007, Nr. 67-2627 (2007-06-16), i. k. 107301MISAK29/V-469

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERŠALŲ, KURIŲ KIEKIS APLINKOS ORE RIBOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS KRITERIJUS, SĄRAŠO IR TERŠALŲ, KURIŲ KIEKIS APLINKOS ORE RIBOJAMAS PAGAL NACIONALINIUS KRITERIJUS, SĄRAŠO IR RIBINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO VERČIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-225/V-1216, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15314

 

Tvirtiname:

1. Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašą (pridedama).

2. Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribines aplinkos oro užterštumo vertes (pridedama).

Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                                               DANIUS LYGIS

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PAREIGAS                                                                              RAIMUNDAS ALEKNA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2000 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr. 471/582

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. birželio 11 d.

įsakymo Nr. D1-329/V-469 redakcija)

 

TERŠALŲ, KURIŲ KIEKIS APLINKOS ORE RIBOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS KRITERIJUS, SĄRAŠAS

 

I. Teršalai, kurių ribinė vertė, leistinas nukrypimo dydis ir pavojaus slenkstis turi būti nustatomi pirmiausia:

Sieros dioksidas

Azoto dioksidas

Smulkiosios kietosios dalelės (įskaitant KD10)

Suspenduotos kietosios dalelės

Švinas

Ozonas

 

II. Kiti teršalai:

Benzenas

Anglies monoksidas

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Kadmis

Arsenas

Nikelis

Gyvsidabris

 

III. Šių teršalų ribinės vertės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-225/V-1216, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15314

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-329/V-469, 2007-06-11, Žin., 2007, Nr. 67-2627 (2007-06-16), i. k. 107301MISAK29/V-469

 

part_dda371d6597449608ff63f2ca914113d_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2000 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr. 471/582

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. birželio 11 d.

įsakymo Nr. D1-329/V-469 redakcija)

 

TERŠALŲ, KURIŲ KIEKIS APLINKOS ORE RIBOJAMAS PAGAL NACIONALINIUS KRITERIJUS, SĄRAŠAS IR RIBINĖS APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO VERTĖS

 

Teršalo pavadinimas

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3

Pusės valandos

Vidutinė 1 paros

1. Acetaldehidas

0,01

0,01

2. Acetonas (dimetilketonas)

0,35

0,35

3. Acetonitrilas (cianometanas, metilo cianidas)

0,1

4. Acto anhidridas

0,07

0,03

5. Acto rūgštis (etano rūgštis)

0,20

0,06

6. Akrilo nitrilas

0,03

7. Akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

0,10

0,04

8. Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

0,03

0,03

9. Alavo (II) oksidas (alavo monoksidas)/kaip alavas/

0,02

10. Alavo (IV) oksidas (alavo dioksidas)/kaip alavas/

0,02

11. Alavo chloridas/kaip alavas/

0,50

0,05

12. Alavo sulfatas/kaip alavas/

0,02

13. Alilo acetatas (acto rūgšties alilo esteris)

0,4

14. Alilo alkoholis (2-propen-1-ol)

0,02

15. Alilo chloridas (3-chlorpropenas-1)

0,07

0,01

16. Aliuminio chloridas/kaip aliuminis/

0,01

17. Aliuminio nitridas/kaip aliuminis/

0,01

18. Aliuminio oksidas

0,04

19. Aliuminio stearatas/kaip aliuminis/

0,001

20. p-amilo acetatas

0,1

0,1

21. Amilo alkoholis (pentanolis)

0,01

0,01

22. Amilo bromidas (1-brompentanas)

0,03

0,01

23. Amiloformiatas

0,1

24. 2-amino-l,3,5-trimetilbenzenas (mezidinas)

0,003

0,003

25. Amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša)

2,0

0,2

26. Amoniakas

0,20

0,04

27. Amonio chloridas

0,1

28. Amonio nitratas (amonio salietra)

0,3

29. Angliavandeniliai, sotieji, C11-C19 /kaip anglis/

1

30. Angliavandeniliai, sotieji, C1-C10 /kaip anglis/

100

31. Anglies disulfidas (anglies sulfidas)

0,030

0,005

32. Anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea)

0,2

33. Anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

4,0

0,7

34. Azoto rūgštis/kaip HNO3 molekulė/

0,40

0,15

35. Bario chloridas/kaip baris/

0,004

36. Bario feritas/kaip baris/

0,004

37. Bario fluoridas/kaip baris/

0,002

38. Bario hidroksidas/kaip baris/

0,004

39. Bario karbonatas/kaip baris/

0,004

40. Bario oksidas/kaip baris/

0,004

41. Bario peroksidas/kaip baris/

0,01

42. Bario stearatas/kaip baris/

0,003

43. Bario sulfatas/kaip baris/

0,1

44. Benzaldehidas (benzoino aldehidas)

0,04

45. Benzilcianidas (fenilacetonitrilas)

0,01

46. Benzilo acetatas (acto rūgšties benzilo esteris)

0,01

47. Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

0,16

48. Benzilo chloridas (chlormetilbenzenas)

0,05

49. Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai junginiai)/kaip anglis/

5,0

1,5

50. Benzoinė rūgštis

0,03

51. Berilis ir jo junginiai/kaip berilis/

0,00001

52. Bismuto nitratas/kaip bismutas/

0,005

53. Bismuto oksidas

0,05

54. Boras, amorfinis

0,01

55. Boro rūgštis

0,02

56. Bromas

0,04

57. Brombenzenas (fenilbromidas)

0,03

58. Bromo vandenilis

1,0

0,1

59. m-bromtoluenas

0,08

60. o-bromtoluenas

0,09

61. p-bromtoluenas

0,13

62. 1,3-butadienas (divinilas)

3

1

63. Butanolis (butilo alkoholis)

0,1

0,1

64. Butilacetatas

0,1

0,1

65. Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

0,0075

66. Butilaminas

0,07

67. 4-butilanilinas

0,04

68. Butilenas

3

3

69. Butilmerkaptanas

0,0003

70. Butilo bromidas (1-brombutanas)

0,03

0,01

71. Butilo chloridas

0,07

72. p-tret-butiltoluenas

0,023

73. Chloras

0,10

0,03

74. Chlorbenzenas

0,1

0,1

75. o-chlorbenzoinė rūgštis

0,06

76. Chlorbrommetanas

100

77. 3-chlorbutanonas-2 (chlorketonas)

0,02

78. m -, o-, p-chlorfenoliai

0,01

79. Chloro vandenilis (druskos rūgštis)/kaip HC1/

0,2

0,2

80. Chlorprenas

0,020

0,002

81. m-chlortoluenas

0,01

82. o-chlortoluenas

0,02

83. p-chlortoluenas

0,01

84. Chromo (Cr6+) junginiai /kaip chromo trioksidas/

0,0015

0,0015

85. Chromo (Cr3+) junginiai

0,01

86. Ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)

0,01

87. Cikloheksanas

1,4

1,4

88. Cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

0,06

0,06

89. Cikloheksanonas

0,04

90. Cikloheksilaminas

0,01

91. Ciklopentanas (pentametilenas)

0,1

92. Ciklopentenas

0,1

93. Cinko acetatas/kaip cinkas/

0,005

94. Cinko chloridas/kaip cinkas/

0,005

95. Cinko karbonatas/kaip cinkas/

0,01

96. Cinko monofosfatas/kaip cinkas/

0,005

97. Cinko nitratas/kaip cinkas/

0,005

98. Cinko oksidas/kaip cinkas/

0,05

99. Cinko stearatas/kaip cinkas/

0,005

100. Cinko sulfatas/kaip cinkas/

0,008

101. Cinko sulfidas/kaip cinkas/

0,01

102. Derva, lengvoji – rudosios anglies koksavimo produktas/kaip fenoliai/

0,004

103. Diacetonas (diacetono alkoholis)

0,3

104. Dialilftalatas (ftalio rūgšties dialilo esteris)

0,01

105. m-, o-dibrombenzenai

0,13

106. p-dibrombenzenas

0,2

107. 2,4-dibromfenolis

0,09

108. 2,6-dibromfenolis

0,06

109. 1,2-dibrompropanas

0,04

0,01

110. Dibutilftalatas

0,1

111. Dibutilo eteris (butoksibutanas)

0,1

112. 3,4-dichloranilinas

0,01

0,01

113. rn-, o-, p-dichlorbenzenai

0,035

114. 3,4-dichlorbutenas-1

0,02

115. 1,4-dichlorbutenas-2

0,005

116. 2,2'-dichlordietilo eteris (dichloretilo eteris, chloreksas)

0,02

117. Dichlordifluormetanas (freonas-12)

100

10

118. 1,2-dichloretanas

3

1

119. Dichlorfenolis

0,012

120. 1,2-dichlorpropanas

0,18

121. 1,3-dichlorpropanas

0,2

122. 1,3-dichlorpropenas

0,10

0,01

123. 2,3-dichlorpropenas

0,20

0,06

124. 2,4-dichlortoluenas

0,1

125. Diciklopentadienas

0,01

126. Dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis)

0,05

127. Dietilaminas

0,05

0,05

128. Dietilketonas (pentanonas-3)

0,5

0,3

129. Difenilmetandiizocianatas

0,001

130. Difeniloksidas (fenoksibenzenas, difenilo eteris, fenilo eteris)

0,01

131. Difluorchlormetanas (freonas-22)

100

10

132. l, l-difluoretanas(freonas-152)

8

133. Diizopropilo eteris (izopropilo eteris)

0,4

134. 4,4-dimetil-l,3-dioksanas

0,010

0,004

135. Dimetilacetamidas

0,20

0,006

136. Dimetilaminas

0,005

0,005

137. Dimetiletanolaminas

0,25

0,06

138. Dimetilformamidas (DMFA)

0,03

0,03

139. 2,6-dimetilheptanonas-4 (diizobutilketonas)

0,05

140. Dimetilo eteris

0,2

141. Dimetilsulfidas

0,08

142. 1,2-dimetoksietanas

0,1

143. Dimetoksimetanas (metilalis, dimetilformalis)

0,15

144. Dinitrofenolis

0,004

145. p-dioksibenzenas (hidrochinonas)

0,02

146. Dioktilftalatas

0,02

147. Divinilbenzenas

0,004

148. Epichlorhidrinas (3-chlor-l,2- epoksipropanas)

0,2

0,2

149. Etanolis (etilo alkoholis)

1,4

150. Etantiolis (etilmerkaptanas)

0,00003

-

151. Etilacetatas

0,1

0,1

152. Etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

0,0007

153. Etilbenzenas

0,02

0,02

154. Etilenas

3

3

155. Etilenchlorhidrinas

0,01

156. Etilendiaminas

0,03

157. Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis)

0,03

0,3

158. Etilenglikolio monopropilo eteris (propilceliozolvas)

1,5

0,5

159. Etilenglikolis (etandiolis)

1

160. Etileniminas

0,001

0,001

161. Etileno dioksidas (dioksanas, 1,4 dioksanas)

0,07

162. Etileno oksidas

0,30

0,03

163. Etilensulfidas

0,5

164. Etilformiatas

0,02

165. Etilo bromidas (brometanas)

0,05

166. Etilo chloridas

0,2

167. Etilo eteris (dietilo eteris)

1,0

0,6

168. Etilstirenas

0,05

169. m-, o-, p-etiltoluenai

0,03

170. 2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

0,7

171. 2-etoksietilacetatas (celozolvacetatas)

1

172. Fenolis

0,010

0,003

173. Fluorbenzenas

0,1

174. Fluordichlormetanas (freonas-21)

100

10

175. Fluoro dujiniai junginiai (silicio tetrafluoridas, fluoro vandenilis)/kaip fluoras/

0,020

0,005

176. Fluoro neorganiniai mažai tirpūs junginiai/aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas/

0,20

0,03

177. Fluoro neorganiniai tirpūs junginiai/natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas/

0,03

0,01

178. o-fluortoluenas

0,2

179. p-fluortoluenas

0,3

180. Fluortrichlormetanas (freonas-11)

100

10

181. Formaldehidas (skruzdžių aldehidas)

0,1

0,01

182. Formalglikolis (dioksolanas-1,3)

6

183. Fosforo (V) oksidas /fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas/

0,15

0,05

184. Fosforo vandenilis (fosfinas)

0,010

0,001

185. Fosgenas

0,003

186. Furanas

0,01

187. Furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas)

0,05

0,05

188. Furilo alkoholis

0,01

189. Geležies (II)-amonio sulfato heksahidratas (Moro druska) /kaip geležis/

0,01

190. Geležies chloridas/kaip geležis/

0,004

191. Geležies nitratas/kaip geležis/

0,004

192. Geležies oksidas/kaip geležis arba kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/

0,04

193. Geležies sulfatas/kaip geležis arba kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/

0,007

194. Glutaro aldehidas (glutaralis)

0,03

195. Heksachlorbenzenas

0,013

196. Heksafluorbenzenas

0,8

0,1

197. Heksafluorpropilenas

0,05

198. Heksanolis (heksilo alkoholis)

0,8

0,2

199. Heksenas

0,400

0,085

200. Heksilo bromidas (1-bromheksanas)

0,03

0,01

201. Heptenas

0,350

0,065

202. Hidrazinas

0,001

203. Izoamilacetatas

0,2

204. Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1 -olis)

0,1

0,1

205. Izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

0,1

206. Izobutironitrilas

0,02

0,01

207. Izooktanolis (izooktilo alkoholis, 2-etilheksanolis)

0,15

0,15

208. Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

0,6

0,6

209. Izopropilacetatas (acto rūgšties izopropilo esteris)

0,1

210. Izopropilbenzenas (kumolas)

0,014

0,014

211. Izopropilo bromidas (2-brompropanas)

0,03

0,01

212. Izopropilo chloridas (2-chlorpropanas)

0,05

213. Izosviesto rūgštis

0,03

214. Jodas

0,03

215. Kalcio chloridas

0,05

 

216. Kalcio hidroksidas (gesintos kalkės)

0,2

217. Kalcio karbidas

0,3

218. Kalcio oksidas (negesintos kalkės)

0,3

219. Kalio chloratas (Bertoleto druska)

0,05

220. Kalio chloridas

0,1

221. Kalio fericianidas

0,04

222. Kalio karbonatas (potašas)

0,10

223. Kalio stearatas/kaip kalis/

0,006

224. Kalio sulfatas

0,04

225. Kaprolaktamas (garai, aerozolis)

0,06

0,06

226. Kaprono aldehidas (p-heksanalis)

0,02

227. Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį ar dujinį kurą arba atliekas

0,15

0,05

228. Kobaltas, metalinis

0,001

229. Kobalto acetatas/kaip kobaltas/

0,003

230. Kobalto chloridas

0,001

231. Kobalto karbonatas/kaip kobaltas/

0,003

232. Kobalto sulfatas/kaip kobaltas/

0,0010

0,0004

233. Ksilenas (dimetilbenzenas)

0,2

0,2

234. Ličio chloridas

0,02

235. Ličio karbonatas/kaip litis/

0,005

236. Magnio boridas

0,02

237. Magnio chloratas

0,3

238. Magnio oksidas

0,40

0,05

239. Manganas. Mangano oksidai ir kiti junginiai/kaip mangano dioksidas/

0,010

0,001

240. Metakrilo rūgšties butilo esteris (butilmetakrilatas)

0,15

241. Metakrilo rūgštis

0,03

0,01

242. Metanolis (metilo alkoholis)

1,0

0,5

243. 2-metil-l,3-dioksolanas (acetaldehido etilacetalis)

0,2

244. 1-metil-3-izopropilbenzenas (m-cimolas)

0,03

245. 1-metil-4-izopropilbenzenas (p-cimolas)

0,03

246. Metilacetatas

0,07

0,07

247. Metilakrilatas

0,01

0,01

248. 2-metilbutadienas-l,3 (Izoprenas)

0,5

249. Metilchlorformiatas

0,001

250. Metileno bromidas

0,10

0,04

251. Metileno chloridas (dichlormetanas)

8,8

3

252. Metileno jodidas

0,4

253. Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)

0,1

254. Metilformiatas

0,04

255. Metilfiiranas

0,015

256. 5-metilfurfurolas

0,2

257. Metilizobutilketonas

0,1

258. Metilizobutiratas

0,1

259. Metilizopropenilo esteris

0,5

260. Metilmerkaptanas (metantiolis)

0,000009

261. Metilmetakrilatas

0,10

0,01

262. 2-metilnaftalinas

0,02

263. Metilo bromidas

0,2

264. Metilo chloridas (chlormetanas)

0,06

265. 2-metilpropanalis (izosviesto aldehidas)

0,01

266. 2-metilpropenas (izobutilenas)

0,1

267. alfa metilstirenas

0,04

0,04

268. 2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris)

0,5

269. Metoksibenzenas (anizolis)

0,1

270. 2-metoksietanolis (metilceliozolvas)

0,3

271. 1 -metoksipropanolis-2 (propilenglikolio alfa-metilo esteris)

0,5

272. Molibdeno disulfidas/kaip molibdenas/

0,1

273. Monochloracto rūgšties etilo esteris (etilchloracetatas)

0,01

274. Monochloracto rūgšties natrio druska

0,005

275. Monochloracto rūgštis

0,02

276. Monoetanolaminas

0,01

277. Naftalinas

0,003

0,003

278. Natrio chloridas (valgomoji druska)

0,15

279. Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

0,01

280. Natrio hipochloritas

0,1

281. Natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

0,04

282. Natrio nitritas

0,005

283. Natrio sulfatas

0,3

0,1

284. Natrio tetraboratas (boraksas)/kaip boras/

0,02

285. Natrio tripolifosfatas

0,5

286. Nitrilotrimetilenfosfoninė rūgštis

0,03

287. Nitrobenzenas

0,008

0,008

288. m-nitrobrombenzenas

0,12

0,01

289. m-, o-, p-nitrochlorbenzenai

0,004

0,004

290. 2-nitropropanas

0,1

291. m-, o-, p- nitrotoluenai

0,006

292. 2-oktanolis (oktilo alkoholis, kaprilo alkoholis

0,6

0,2

293. Pelargono aldehidas (nonanalis, nonilo aldehidas)

0,02

294. Pentachlorbenzenas

0,003

295. Pentachlorfenolis

0,02

296. Pentachlornitrobenzenas

0,01

297. Pentafluorbenzenas

1,2

0,1

298. Perlitas

0,05

299. Piridinas

0,08

0,08

300. Polichlorpinenas/chlorintųjų biciklinių junginių mišinys/

0,005

0,005

301. Polietilenas

0,1

302. Poliizocianatas

0,02

303. Propanalis (propiono aldehidas)

0,01

304. Propandiolis-1,2 (Propilenglikolis)

0,03

305. Propanolis (propilo alkoholis)

0,3

0,3

306. Propilo bromidas (1-brompropanas)

0,03

0,01

307. Propilpropionatas (propiono rūgšties propilo esteris)

0,5

308. Propiono rūgšties butilo esteris (butilpropionatas)

0,5

309. Propiono rūgšties etilo esteris (etilpropionatas)

0,1

310. Siera/elementari/

0,07

311. Sieros heksafluoridas

0,001

312. Sieros rūgštis/kaip H2SO4 molekulė/

0,3

0,1

313. Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

0,008

314. Silicio dioksidas amorfinis

0,02

315. Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

0,2

316. Solventnafta

0,2

317. Stearinas

0,2

318. Stibis

0,01

319. Stirenas

0,040

0,002

320. Suspenduotos kietosios dalelės, išskyrus kietąsias daleles deginant kietąjį, skystąjį ar dujinį kurą arba atliekas

0,50

0,15

321. Sviesto aldehidas (butanalis)

0,015

0,015

322. p-terfenilas

0,05

323. 1,2,4,5-tetrachlorbenzenas

0,13

324. 1,1,2,2-tetrachloretanas

0,06

325. Tetrachloretilenas (perchloretilenas)

0,50

0,06

326. Tetrachlorpropenas

0,07

0,04

327. Tetraetilšvinas

0,000006

328. Tetrafluoretilenas

6,0

0,5

329. Tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

0,2

0,2

330. Titano (IV) oksidas (titano dioksidas, anatazas)

0,5

331. Toluenas

0,6

0,6

332. Toluilendiizocianatas

0,05

0,02

333. Tribrommetanas (bromoformas)

0,05

334. Trichlorbenzenas

0,008

335. 1,1,1 -trichloretanas (metilchloroformas)

2,0

0,2

336. Trichloretilenas

4

1

337. 2,4,6-trichlorfenolis

0,003

338. Trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

0,03

339. Trichlorsilanas

0,02

340. Tridekanolis

0,4

341. Trietanolaminas

0,04

342. Trietilaminas

0,14

0,14

343. 1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas-113)

8

344. Trifluorchloretilenas (Chlortrifluoretilenas)

0,01

345. Trikrezolis/o-, m-, p-izomerų mišinys/

0,005

0,005

346. Trimetilaminas

0,15

347. 1,2,4-trimetilbenzenas

0,02

348. 1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas)

0,1

349. 1,5,5-trimetilcikloheksanonas (izoforonas)

0,01

350. Trimetilkarbinolis (2-metil-2-propanolis)

0,3

351. 2,4,6-trinitrofenolis

0,01

352. Vaitspiritas (sunkusis benzinas)

1

353. Valerijono aldehidas (pentanalis)

0,03

354. Valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

0,03

0,01

355. Vanadžio (V) oksidas (vanadžio pentoksidas, vanadžio anhidridas)

0,001

356. Vandenilio peroksidas

0,02

357. Vario chloridas, sulfatas, sulfitas /kaip varis/

0,003

0,001

358. Vario chloritas, oksidas/kaip varis/

0,002

359. Vario trichlorfenoliatas

0,006

0,003

360. Vinilacetatas

0,15

0,15

361. Vinilcikloheksanas (cikloheksiletilenas)

0,03

362. Vinilo chloridas

0,005

363. Žibalas (iš žibalo išsiskiriantys lakieji organiniai junginiai)/kaip anglis/

1,2

 

Pastabos:

1. Skliausteliuose (...) prie teršalų pavadinimų pateikti teršalų pavadinimų sinonimai, firminiai pavadinimai ar elementų valentingumai; tarp pasvirusių brūkšnelių /.../ prie teršalų pavadinimų nurodyta, pagal kokią medžiagą ar jos elementą nustatyta ribinė vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-953/V-1307, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18762

 

2. Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė nurodyta esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 °C) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg stulpelio) slėgiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-953/V-1307, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18762

 

3. Teršalo vidutinė 1 paros koncentracija nustatoma iš ne mažiau kaip keturių pusės valandos trukmės šio teršalo koncentracijos matavimų, atliktų per parą vienodais laiko tarpais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-953/V-1307, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18762

 

4. Vertinant ūkinės veiklos, iš kurios išmetamas teršalas, kuriam nustatytos dvi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, poveikį aplinkos orui, išskyrus gyvenamosios aplinkos, kurortų bei kurortinių teritorijų statusą turinčių gyvenamųjų vietovių aplinkos orą, taikoma pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė. Gyvenamosios aplinkos ir kurortų bei kurortinių teritorijų statusą turinčių gyvenamųjų vietovių aplinkos orui taikomos abi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.

Papildyta punktu:

Nr. D1-225/V-1216, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15314

 

5. Gyvenamosios aplinkos oras suprantamas, kaip aplinkos oras žemės sklype ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, religinės paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų ir statinių, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, kalėjimų, pataisos darbų kolonijų, tardymo izoliatorių), kitos paskirties pastatų, kuriuose įrengtos minėtos paskirties patalpos.

Kurorto ir kurortinės teritorijos statusą turinčios gyvenamosios vietovės suprantamos, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme.

Papildyta punktu:

Nr. D1-225/V-1216, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15314

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-325/V-587, 2008-06-16, Žin., 2008, Nr. 70-2688 (2008-06-19), i. k. 108301MISAK25/V-587

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-329/V-469, 2007-06-11, Žin., 2007, Nr. 67-2627 (2007-06-16), i. k. 107301MISAK29/V-469

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 "Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-325/V-587, 2008-06-16, Žin., 2008, Nr. 70-2688 (2008-06-19), i. k. 108301MISAK25/V-587

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 "Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-953/V-1307, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18762

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-225/V-1216, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15314

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_2cb7576abe374a7fa4e5d93f3a6f8464_end