Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 110-5214, i. k. 1112250ISAK000V-822

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL gaivinimo standartų patvirtinimo

 

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-822

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 30-712; 1999, Nr. 55-1767; 2002, Nr. 43-1601) 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartą;

1.2. Vaiko gaivinimo standartą;

1.3. Naujagimio gaivinimo standartą.

2. Nurodau, kad šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktais patvirtintų pradinio gaivinimo standartų nuostatomis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123) patvirtinto sąrašo asmenys, išklausę mokymo kursą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914).

4. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822

 

SUAUGUSIO ŽMOGAUS GAIVINIMO STANDARTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas (toliau – gaivinimo standartas) parengtas siekiant išsaugoti žmogaus gyvybę bei sumažinti mirtingumą nelaimingų atsitikimų, širdies ir kraujotakos ligų ir būklių atvejais.

2. Šis gaivinimo standartas nustato gaivinimo veiksmus sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę.

3. Gaivinimas apima:

3.1. pradinį gaivinimą;

3.2. specialųjį gaivinimą;

3.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą stacionarinėje ASPĮ.

4. Šiame gaivinimo standarte vartojamos sąvokos:

Gaivintojas – asmuo, teikiantis pirmąją pagalbą.

Gaivintojas specialistas – sveikatos priežiūros specialistas ar paramedikas.

5. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos specialistas, priimantis pagalbos skambučius, teikia instrukcijas telefonu, vadovaudamasis 1, 2 ir 3 priedais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

II. PRADINIS suaugusio žmogaus GAIVINIMAS

 

6. Pradinis gaivinimas apima kvėpavimo ir kraujotakos palaikymą ir (ar) atkūrimą atliekant krūtinės ląstos paspaudimus ir dirbtinį kvėpavimą (įpūtimus), sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui. Kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas ir (ar) atkūrimas atitolina suaugusio žmogaus mirties pradžią.

7. Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą, gaivintojas įvertina situaciją, galimus pavojus ir imasi visų įmanomų situaciją atitinkančių atsargumo priemonių.

8. Prieš pradedant gaivinti, patikrinamas asmens sąmoningumas atsargiai jį pajudinant ir paklausiant „kaip jaučiatės?“

9. Jeigu žmogus atsako ar sujuda, jo padėties keisti nereikia. Jei reikia, kviečiama GMP ir asmuo nuolat stebimas.

10. Jeigu žmogus nejuda ir neatsako (nesąmoningas), gaivintojas kviečia pagalbą. Tolesnių gaivinimo veiksmų seka nurodyta 1 priede.

11. GMP kvietimas:

11.1. jeigu yra vienas gaivintojas, jis, atsižvelgdamas į esamą situaciją ir esamas ryšio priemones, sprendžia, kaip kuo greičiau iškviesti GMP;

11.2. esant daugiau nei vienam gaivintojui, vienas iš jų pradeda gaivinti, kitas kviečia GMP.

12. Kvėpavimo takų atvėrimas:

12.1. jeigu žmogus kvėpuoja ir yra nesąmoningas, jį reikia paguldyti ant šono. Įtarus stuburo traumą, to daryti negalima. Būtina stebėti kvėpavimą ir laukti, kol atvyks GMP;

12.2. jeigu žmogus nekvėpuoja, pradedamas KKP.

13. Krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų santykis (nepriklausomai nuo gaivintojų skaičiaus) – 30:2. Po 30 krūtinės ląstos paspaudimų daromi 2 įpūtimai ir t. t. Paspaudimų greitis – mažiausiai 100 k./min., bet ne daugiau kaip 120 k./min. (du paspaudimai per sekundę); paspaudimų gylis – ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm; įpūtimo trukmė – vidutiniškai 1 sekundė, tūris – pakankamas, kad pakiltų krūtinės ląsta. Krūtinės ląstos paspaudimai atliekant įpūtimus neturi būti nutraukti ilgiau kaip 10 sekundžių. Visi gaivintojai atlieka krūtinės ląstos paspaudimus, o apmokyti atlikti įpūtimus gaivintojai derina krūtinės ląstos paspaudimus su įpūtimais. Gaivintojai specialistai gali naudoti krūtinės ląstos paspaudimus atliekančius mechaninius prietaisus, kurie atlieka krūtinkaulio paspaudimus arba naudoti krūvį paskirstančią juostą, kai nėra galimybės atlikti gaivinimo rankomis, pvz.: nenutrūkstamas gaivinimas transportavimo metu (kai gaivintojo specialisto saugumui kyla pavojus), ypač užsitęsusio (ilgai trunkančio) gaivinimo atvejais (esant hipotermijai) ir gaivinimas tam tikrų procedūrų metu (pvz., koronarografija).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

14. Esant galimybei, kiek įmanoma greičiau panaudojamas automatinis išorinis defibriliatorius. Atliekamų gaivinimo veiksmų seka nurodyta 2 priede.

15. Pradinis suaugusiojo gaivinimas tęsiamas tol, kol:

15.1. atvyksta GMP;

15.2. atsiranda gyvybės požymių;

15.3. gaivintojas išsenka ir (ar) kyla tiesioginė grėsmė gaivintojo gyvybei.

16. Užspringimas ir jo gydymas (veiksmų seka užspringus nurodyta 3 priede):

16.1. svetimkūnis gali sukelti dalinę arba visišką kvėpavimo takų obstrukciją;

16.1.1. dalinės (lengvos) kvėpavimo takų obstrukcijos (nepraeinamumo) požymiai: žmogus gali įkvėpti, garsiai kosėti, yra sąmoningas ir gali kalbėti;

16.1.2. visiškos (sunkios) kvėpavimo takų obstrukcijos (nepraeinamumo) požymiai: žmogus negali įkvėpti, todėl negali kalbėti, gali tyliai ar be garso kosėti, pamėlynuoja oda ir gleivinės, netenkama sąmonės;

16.2. jei asmuo praranda sąmonę, jis paguldomas ant kieto pagrindo, kviečiama GMP, pradedamas KKP;

16.3. pirštais bandyti pašalinti svetimkūnį galima tik tuo atveju, jei jis yra iš kietos medžiagos ir yra matomas.

 

III. SPECIALUSis suaugusio žmogaus GAIVINIMAS

 

17. Specialusis suaugusio žmogaus gaivinimas apima gaivintojų specialistų pagal kompetenciją ir galimybes bei turimas priemones veiksmus, atliekamus sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę.

18. Specialusis gaivinimas apima:

18.1. pradinį gaivinimą, atliekamą gaivintojų specialistų, turinčių galimybę naudotis specialiomis kraujotakos ir kvėpavimo atkūrimo bei palaikymo priemonėmis;

18.2. elektrokardiogramos registravimą, interpretavimą, aritmijų diagnostiką;

18.3. kaulų čiulpų ar venos punkciją ir vaistų ir skysčių švirkštimą per kateterį;

18.4. priežasčių, sukėlusių kvėpavimo ir (ar) širdies sustojimą, nustatymą ir šalinimą;

18.5. būklės stabilizavimą po gaivinimo ir paruošimą transportuoti.

19. Specialiojo suaugusio žmogaus gaivinimo veiksmų seka nurodyta 4–9 prieduose (priklausomai nuo kraujotakos sustojimo ar sutrikimo mechanizmo). Kiekvienas kitas veiksmas atliekamas tuo atveju, jei prieš tai atliktas nebuvo sėkmingas.

20. Specialiojo gaivinimo apimtį ir trukmę sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui nustato gydytojas, įvertinęs gaivinimo efektyvumą. Kiti gaivintojai specialistai atlieka specialiojo gaivinimo veiksmus tol, kol yra SV, o nutraukia – kai atliekant specialųjį gaivinimą asistolija tęsiasi ilgiau nei 20 min. nesant pašalinamų priežasčių, nurodytų 4 priede.

21. Atgaivintas žmogus yra gydomas stacionarinėje ASPĮ, vadovaujantis ABCDE gydymo principu.

22. ABCDE gydymo principas:

22.1. kvėpavimo takų praeinamumas ir apsauga (A);

22.2. adekvati plaučių ventiliacija (B);

22.3. adekvati kraujotaka ir organų perfuzija (C);

22.4. priemonių, mažinančių antrinį smegenų pažeidimą (pvz., karščiavimo prevencija, terapinė hipotermija, esant ASPĮ galimybei palaikyti kraujo įsotinimą deguonimi 94–98 proc., palaikyti normokapniją, užtikrinti adekvačią audinių ir organų perfuziją ir kt.), taikymas (D);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

22.5. ligonio apžiūra ir ištyrimas (E).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. ASPĮ vadovo nustatyta tvarka sudaromos gaivinimo komandos, patvirtinama jų darbo organizavimo tvarka ir gaivinimo protokolai.

 

PAAIŠKINIMAI

 

AID – automatinis išorinis defibriliatorius

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

ABCDE:

A – atverti kvėpavimo takus (angl. airway open)

B – kvėpavimas (angl. breathing)

C – kraujotaka (angl. circulation)

D – negalia, neurologinis pažeidimas (angl. disability)

E – apžiūra ir ištyrimas (angl. expose, examine)

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

AKS – arterinis kraujo spaudimas

AV blokada – atrioventrikulinė blokada

BD – bifazinis defibriliatorius

GMP – greitosios medicinos pagalbos stotis

EKG – elektrokardiograma

EMD – elektromechaninė širdies veiklos disociacija

KKP – kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas ir (ar) atkūrimas atliekant krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus

MD – monofazinis defibriliatorius

O2 – deguonis

PSVT – paroksizminė supraventrikulinė tachikardija

PV – prieširdžių virpėjimas

ST – skilvelinė tachikardija

SpO2 – kraujo įsotinimas deguonimi

SV – skilvelių virpėjimas

SVT – supraventrikulinė tachikardija

ŠSD – širdies susitraukimų dažnis

 

_________________

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

1 priedas

 

 

SUAUGUSIO ŽMOGAUS PRADINIS GAIVINIMAS

 

 

Nėra sąmonės ir normalaus kvėpavimo

,Šaukiamasi pagalbos,30 krūtinės ląstos paspaudimų 

,2 įpūtimai

,Tęsti gaivinimo ciklus
Krūtinės ląstos paspaudimai ir įpūtimai 30:2
Kai tik atnešamas AID – įjungti ir
elgtis pagal AID garsines instrukcijas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

2 priedas

 

Suaugusio žmogaus pradinis gaivinimas naudojant automatinį išorinį defibriliatorių

 

 


 

 

 

 

Nėra sąmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šauktis pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atverti kvėpavimo takus

Nėra normalaus kvėpavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnešti AID Kviesti GMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKP 30:2,

kol prijungiamas AID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AID analizuoja

širdies ritmą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defibriliuoti

 

 

 

 

 

Nereikia defibriliuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 impulsas

 

 

 

 

Nedelsiant tęsti 2 minutes KKP 30:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelsiant tęsti 2 minutes KKP 30:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

3 priedas

 

Suaugusio žmogaus užspringimo gydymas

 

 

 

 

 

 

Įvertinti obstrukcijos sunkumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiška obstrukcija

Neefektyvus kosulys

 

 

Dalinė obstrukcija

Efektyvus kosulys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąmoningas

 

Nesąmoningas

 

Skatinti kosėti

 

 

 

 

 

 

 

5 smūgiai į nugarą

5 pilvo paspaudimai

 

Pradėti pradinį gaivinimą (1 priedas)

 

Obstrukcija išlieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstrukcija išlieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

4 priedas

 

 

SUAUGUSIO ŽMOGAUS SPECIALUSIS GAIVINIMAS

 

 

Nėra sąmonės                              Nekvėpuoja arba kvėpčioja                                                                  

 

 

Krūtinės ląstos paspaudimai ir įpūtimai 30:2
Prijungti defibriliatorių ar (ir) monitorių
Minimalios pertraukos
,Defibriliuoti  
(SV / ST be jaučiamos pulso bangos)
,Nedefibriliuoti 
(EMD / asistolija)                          
,Atkurta spontaninė kraujotaka,1 impulsas
Minimalios pertraukos

,Nedelsiant tęsti 2 minutes
Krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus 30:2
Minimalios pertraukos
,Nedelsiant po gaivinimo

• ABCDE
• Palaikyti kraujo įsotinimą O2 (94–98 proc.)
• Palaikyti normokapniją 
• 12 derivacijų EKG
• Gydyti galimas priežastis 
• Palaikyti tikslinę šerdinę kūno temperatūrą – 36°C
,Nedelsiant tęsti 2 minutes
Krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus 30:2
Minimalios pertraukos
,Analizuoti ritmą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KKP metu:

·    Užtikrinamas kokybiškas KKP: paspaudimų dažnis, gylis, krūtinės ląstos atpalaidavimas

·    Veiksmai planuojami prieš pertraukiant KKP:

skiriama deguonies terapija

specialiomis priemonėmis užtikrinama kvėpavimo takų apsauga

pagal galimybes stebima kapnografija

·    Kai kvėpavimo takai apsaugoti, tęsiami nepertraukiami krūtinės ląstos paspaudimai

·    Pirmas defibriliacijos impulsas, jei yra SV/ST be jaučiamos pulso bangos:

naudojant monofazinį impulsą – 360 J

naudojant bifazinį defibriliatorių – 120–200 J

·    Jei po pirmo defibriliacijos impulso išlieka SV/ST be jaučiamos pulso bangos, kiti impulsai turėtų būti:

naudojant monofazinį impulsą – 360 J

naudojant bifazinį impulsą – esant galimybei galingumas palaipsniui didinamas iki maksimalaus

·    Vaistai leidžiami į veną arba kaulų čiulpus

·    1 mg epinefrino kas 3–5 minutes leidžiama:

asistolijos atveju leidžiama iškart išpunktavus veną ar kaulų čiulpus

SV/ST be jaučiamos pulso bangos atveju – po trečio defibriliacijos impulso

·    Amiodaronas leidžiamas SV/ST be jaučiamos pulso bangos:

300 mg smūginė dozė po trečio defibriliacijos impulso

150 mg smūginė dozė ir 900 mg infuzija per 24 val., pasikartojus ar išliekant SV/ST be jaučiamos pulso bangos

·    Esant galimybei šalinamos „Galimos priežastys“

 

 

 

 

 

 

Galimos priežastys:
• hipoksija
• hipovolemija
• hipokalemija / hiperkalemija / metaboliniai sutrikimai
• hipotermija
• įtemptas pneumotoraksas
• širdies tamponada
• toksinai 
• trombozė (vainikinės ar plaučių arterijos)

,Taikoma esant galimybei:
• echoskopija
• mechaninės krūtinės ląstos kompresijos priemonės
• koronarinė angiografija ir perkutaninė koronarinė intervencija
• ekstrakorporinės gaivinimo priemonės


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

5 priedas

 

 

Tachikardijos gydymas

 

 

 

Vertinti ABCDE

Skirti deguonies terapiją, punktuoti veną

Stebėti EKG, AKS, SpO2, registruoti 12 derivacijų EKG

Nustatyti ir gydyti galimas priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinti nepalankius požymius:

1. šoką

2. sinkopę

3. miokardo išemiją

4. širdies nepakankamumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestabili būklė

 

 

 

Stabili būklė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. 6 priedą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRS siauri (<0,12 sek.)

 

QRS platūs (>0,12 sek.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. 7 priedą

 

Žr. 8 priedą

 

_________________

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

6 priedas

 

Nestabilios būklės tachikardijos gydymas

 

 

 

?Vertinti ABCDE

?Skirti deguonies terapiją, punktuoti veną

?Stebėti EKG, AKS, SpO2, 12 derivacijų EKG

?Nustatyti ir gydyti galimas priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinti nepalankius požymius:

1. šoką

2. sinkopę

3. miokardo išemiją

4. širdies nepakankamumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestabili būklė

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinchronizuota kardioversija*

iki 3 kartų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiodarono hidrochlorido 300 mg į veną per 10–20 min., kartoti impulsą,

po to – amiodarono hidrochlorido 900 mg per 24 val.

 

 

* Kardioversija visada atliekama taikant sedaciją arba bendrą anesteziją.

 

_________________

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

7 priedas

 

 

Stabilios būklės siaurų QRS kompleksų tachikardijos gydymas

 

 


 

 

Vertinti ABCDE

Skirti deguonies terapiją, punktuoti veną

Stebėti EKG, AKS, SpO2, 12 derivacijų EKG

Nustatyti ir gydyti galimas priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinti nepalankius požymius

1. šoką; 2. sinkopę; 3. miokardo išemiją; 4. širdies nepakankamumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. 8 priedą

Ne

Ar QRS siauri (< 0,12 sek.)?

 

Nestabili būklė

Žr. 6 priedą

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

 

 

 

Ar ritmas reguliarus?

 

 

 

Reguliarus

 

 

Nereguliarus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. vagus mėginiai

Adenozino 6 mg į veną

Jei reikia, kartoti 12 mg

Jei reikia, kartoti dar 12 mg

Nuolat stebėti EKG

 

 

Nereguliarių siaurų kompleksų tachikardija

Gali būti prieširdžių virpėjimas (PV)

Širdies ritmo dažnio kontrolei:

b-blokatoriai arba diltiazemo hidrochloridas* į veną

spręsti dėl digoksino* arba amiodarono hidrochlorido, jei yra širdies nepakankamumas

Jei pradžia prieš > 48 val., skirti antikoaguliantų

* išrašomas vardiniu receptu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar atkurtas normalus sinusinis ritmas?

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

Gali būti re-entry PSVT:

12 derivacijų EKG, esant sinusiniam ritmui

jei kartojasi, skirti adenozino ir spręsti dėl profilaktinio antiaritmikų skyrimo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne

Gydytojo specialisto konsultacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gali būti prieširdžių virpėjimas

Kontroliuoti ŠSD, pvz., b-blokatoriais

 

_________________

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

8 priedas

 

STABILIOS BŪKLĖS PLAČIŲ QRS KOMPLEKSŲ TACHIKARDIJOS GYDYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Suaugusio žmogaus gaivinimo standarto

9 priedas

 

BRADIKARDIJOS GYDYMAS

**Alternatyvūs vaistai:
aminofilinas
dopaminas
gliukagonas (perdozavus β-blokatorių arba kalcio kanalų blokatorių) glikopirolatas (galima vartoti vietoj atropino sulfato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822

 

VAIKO GAIVINIMO standartas

 

i. Bendrosios nuostatos

 

1. Vaiko gaivinimo standartas (toliau – gaivinimo standartas) parengtas siekiant sumažinti vaikų mirtingumą nelaimingų atsitikimų ir kitų gyvybei pavojingų būklių metu.

2. Šis gaivinimo standartas nustato veiksmus, atliekamus sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiantis išsaugoti vaiko gyvybę.

3. Gaivinimas apima:

3.1. pradinį gaivinimą;

3.2. specialųjį gaivinimą;

3.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

4. Šiame gaivinimo standarte vartojamos sąvokos:

Vaikas – asmuo iki 18 metų amžiaus.

Naujagimis – vaikas nuo gimimo momento iki 28 parų (jam gimus prieš laiką – iki 28 parų koreguoto amžiaus).

Kūdikis – vaikas nuo 28 parų iki 1 metų.

Gaivintojas – asmuo, teikiantis pirmąją pagalbą.

Gaivintojas specialistas – sveikatos priežiūros specialistas ar paramedikas.

5. Vaiko gaivinimas skiriasi nuo suaugusiojo gaivinimo, nes vaikai dažniau miršta ne dėl širdies veiklos, o dėl kvėpavimo sutrikimo. Vaikams širdis staiga sustoja retai, paprastai tai būna kvėpavimo sutrikimo ir (ar) šoko (kraujotakos sutrikimo) pasekmė (vadinamasis antrinis hipoksinis širdies sustojimas).

6. Greitosios medicinos pagalbos stotis arba Bendrosios pagalbos centras, priimantys pagalbos skambučius, teikia instrukcijas telefonu, vadovaudamiesi 1 ir 2 priedais.

 

ii. pRADINIS VAIKO GAIVINIMAS

 

7. Pradinio vaiko gaivinimo tikslas – kvėpavimo ir kraujotakos atkūrimas ir (ar) palaikymas, iki bus pradėtas specialusis gaivinimas.

8. Pradinis gaivinimas atliekamas ABCD principu ir apima:

8.1. kvėpavimo takų atvėrimą (A);

8.2. dirbtinį kvėpavimą, nustojus kvėpuoti (B);

8.3. krūtinės ląstos paspaudimus (C) ir dirbtinį kvėpavimą, sustojus širdies veiklai ir kvėpavimui;

8.4. defibriliaciją, kai yra skilvelių virpėjimas ar skilvelinė tachikardija be centrinio pulso bangos, panaudojant AID (D);

8.5. užspringimo nustatymą ir svetimkūnio šalinimą iš kvėpavimo takų.

9. Vaiko gaivinimas (pradinio vaiko gaivinimo veiksmų seka nurodyta 1 priede):

9.1. jei tikslus vaiko amžius nežinomas, tačiau jis atrodo fiziškai subrendęs, jis gaivinamas vadovaujantis suaugusio žmogaus pradinio gaivinimo standartu;

9.2. iš ASPĮ po gimimo išrašytas naujagimis gali būti gaivinamas kaip kūdikis;

9.3. prieš pradedant teikti pirmąją pagalbą, įvertinama situacija, galimi pavojai ir imamasi visų įmanomų situaciją atitinkančių atsargumo priemonių;

9.4. patikrinama sąmonė pajudinant ir pašaukiant. Pagalba kviečiama:

9.4.1. jeigu reaguoja ar sujuda, įvertinami sužeidimai, kviečiama GMP, stebima būklė, jei galima, padėtis nekeičiama;

9.4.2. jeigu nereaguoja ir nejuda – šaukiamasi pagalbos, atliekami pradinio gaivinimo veiksmai. GMP kviečiama po 5 gaivinimo ciklų (1 gaivinimo ciklas: krūtinės ląstos paspaudimai ir įpūtimai santykiu 30:2);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

9.4.3. jei yra du gaivintojai, antrasis turi kviesti GMP, traumos atveju stabilizuoti kaklą rankomis;

9.5. atveriami kvėpavimo takai;

9.6. nustatoma, ar kvėpuoja. Nereguliarus kvėpčiojimas nelaikomas kvėpavimu;

9.6.1. jeigu gaivinamasis nereaguoja, nejuda, tačiau kvėpuoja, jis paguldomas ant šono (įtariant stuburo traumą to daryti negalima), stebimas jo kvėpavimas ir laukiama GMP;

9.6.2. jeigu nekvėpuoja, pradedamas dirbtinis kvėpavimas – atliekami ne mažiau kaip 2 efektyvūs įpūtimai (galima bandyti pūsti iki 5 kartų); esant galimybei, gaivintojai gali naudoti savaime prisipildančius (Ambu tipo) oro maišus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

9.7. atliekami krūtinės ląstos paspaudimai (toliau – paspaudimai):

9.7.1. paspaudimai atliekami stipriai spaudžiant apatinę krūtinkaulio dalį – apie trečdalį krūtinės ląstos gylio (kūdikiams apie 4 cm, vaikams apie 5 cm), dažnis – 100–120 k./min.;

9.7.2. kūdikiui paspaudimai atliekami dviem pirštais, jei gaivina du gaivintojai specialistai, paspaudimai atliekami dviejų rankų nykščiais;

9.7.3. gaivintojas specialistas paspaudimų poreikį nustato pagal centrinį pulsą (per 5–10 sek.) arba gyvybės požymius. Jei vaikas nekvėpuoja, tačiau jo pulsas dažnesnis kaip 60 k./min. ar yra kitų gyvybės požymių, gaivintojas specialistas tęsia vien įpūtimus 12–20 k./min. (kas 1 min. tikrindamas pulsą ar gyvybės požymius), iki atsiras spontaninis kvėpavimas ar atvyks GMP;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

9.8. krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinis kvėpavimas atliekami ciklais santykiu 15:2.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

9.9. esant galimybei, naudojamas AID;

9.9.1. jei defibriliacija atliekama vaikui iki 8 m. amžiaus, naudojami vaikiški elektrodai (impulso stiprumas iki 50–75 J). Defibriliaciją vaikams galima atlikti ir suaugusiesiems skirtais elektrodais;

9.9.2. kūdikiams gaivinti AID gali naudoti tik gaivintojas specialistas.

10. Pagalba vaikui, esant svetimkūniui kvėpavimo takuose (2 priedas):

10.1. kvėpavimo takų svetimkūnis gali sukelti dalinį (lengvą) ar visišką (sunkų) kvėpavimo takų užkimšimą (obstrukciją):

10.1.1. dalinės (lengvos) obstrukcijos požymiai: garsus ir efektyvus kosulys, vaikas verkia ar kalba, gali įkvėpti oro. Esant lengvai obstrukcijai, reikia netrukdyti kosėti, stebėti, ar neatsiranda sunkios obstrukcijos požymių, kviesti GMP ar gabenti vaiką savo transportu į artimiausią ASPĮ;

10.1.2. visiškos (sunkios) obstrukcijos požymiai: vaikas negali verkti, kalbėti, įkvėpti, kosulys tampa neefektyvus (tylus ar begarsis), pamėlsta oda ir gleivinės, vėliau sutrinka sąmonė. Esant sunkiai kvėpavimo takų obstrukcijai, sąmoningam vaikui atliekami svetimkūnio šalinimo veiksmai, o nesąmoningas vaikas guldomas ant kieto pagrindo, atveriama burna, jei svetimkūnis matomas, jis pašalinamas. Jei svetimkūnio nematyti, vadovaujamasi pradinio gaivinimo 1 priedu;

10.2. visus springusius vaikus, net ir pašalinus svetimkūnį, būtina skubiai vežti į ASPĮ.

11. Pradinio vaiko gaivinimo veiksmai tęsiami tol, kol:

11.1. atvyksta GMP;

11.2. atsiranda gyvybės požymių (vaikas pradeda judėti, atmerkia akis, atkuriamas normalus kvėpavimas);

11.3. gaivintojas išsenka ir (ar) kyla tiesioginė grėsmė gaivintojo gyvybei.

 

III. SPECIALUSIS VAIKO GAIVINIMAS

 

12. Specialusis vaiko gaivinimas – gaivintojų specialistų pagal galimybes ir kompetenciją bei turimas priemones atliekami veiksmai, sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiantis išsaugoti vaiko gyvybę.

13. Specialusis gaivinimas apima:

13.1. pradinį gaivinimą, atliekamą gaivintojų specialistų, turinčių galimybę naudotis specialiomis kraujotakos ir kvėpavimo atkūrimo bei palaikymo priemonėmis;

13.2. elektrokardiogramos registravimą, interpretavimą, aritmijų diagnostiką;

13.3. kaulų čiulpų ar venos punkciją ir vaistų ir skysčių švirkštimą per kateterį;

13.4. priežasčių, sukėlusių kvėpavimo ir (ar) širdies sustojimą, nustatymą ir šalinimą;

13.5. būklės stabilizavimą po atgaivinimo ir paruošimą transportuoti.

14. Specialiojo vaiko gaivinimo veiksmai (3–6 priedai):

14.1. jeigu yra skilvelių virpėjimas ar skilvelinė tachikardija be jaučiamos centrinio pulso bangos, kuo greičiau atliekama defibriliacija;

14.2. vaistai gaivinimo metu švirkščiami į veną arba į kaulų čiulpus. Nepavykus punktuoti, vaistai gali būti švirkščiami į trachėją per intubacinį ar tracheostominį vamzdelį.

15. Specialiojo gaivinimo apimtį ir trukmę sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui nustato gydytojas, įvertinęs gaivinimo efektyvumą. Kiti gaivintojai specialistai taiko specialaus gaivinimo veiksmus tol, kol yra SV, o nutraukia, kai taikant specialųjį gaivinimą asistolija tęsiasi ilgiau nei 20 min. ir nėra pašalinamų priežasčių, kurios nurodytos 3 priede.

16. Atgaivintas vaikas saugiai transportuojamas į stacionarinę ASPĮ, teikiančią sveikatos priežiūros paslaugas vaikams.

17. Atgaivintam vaikui ASPĮ teikiama pagalba vadovaujantis ABCDE principu ir apima:

17.1. kvėpavimo takų atvėrimą ir apsaugą (A);

17.2. adekvačią plaučių ventiliaciją (B);

17.3. adekvačią kraujotaką ir organų perfuziją (C);

17.4. priemones, mažinančias antrinį smegenų pažeidimą (terapinė hipotermija (32–34°C) arba kontroliuojama normotermija (36–37,5°C)) (D);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

17.5. ligonio apžiūrą ir ištyrimą (E).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. ASPĮ vadovo nustatyta tvarka sudaromos gaivinimo komandos, patvirtinama jų darbo organizavimo tvarka ir gaivinimo protokolai.

 

PAAIŠKINIMAI

 

AID – automatinis išorinis defibriliatorius

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

ABCDE:

A – atverti kvėpavimo takus

B – kvėpavimas

C – kraujotaka

D – neurologinis pažeidimas

E – apžiūra ir ištyrimas

GMP – greitosios medicinos pagalbos stotis

EMD – elektromechaninė širdies veiklos disociacija

ST – skilvelinė tachikardija

SV – skilvelių virpėjimas

SV / ST be pulso – skilvelių virpėjimas ar skilvelinė tachikardija be centrinio pulso bangos

IV – į veną

IO – į kaulų čiulpus

ET – į trachėją

ŠSD – širdies susitraukimų dažnis

 

_________________

 

Vaiko gaivinimo standarto

1 priedas

 

PRADINIS VAIKO GAIVINIMAS

 

JEI NEREAGUOJA Į APLINKĄ,Šaukiamasi pagalbos
Atveriami kvėpavimo takai,JEI NĖRA NORMALAUS KVĖPAVIMO
Atliekami 2 efektyvūs įpūtimai (galima bandyti pūsti iki 5 kartų) ,JEI NĖRA GYVYBĖS POŽYMIŲ
Atliekami gaivinimo ciklai:
15 paspaudimų ir 2 įpūtimai


,Jei yra AID – tęsiami gaivinimo ciklai, kol AID prijungiamas,Reikia defibriliuoti,Nereikia defibriliuoti,Nedelsiant tęsiami gaivinimo ciklai 
2 min.   
,Nedelsiant tęsiami gaivinimo ciklai 
2 min.
,AID analizuoja širdies ritmą,1 impulsas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Vaiko gaivinimo standarto

2 priedas

 

Pagalba vaikui, esant svetimkūniui kvėpavimo takuose

 

 

Įvertinamas obstrukcijos sunkumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiška obstrukcija, tylus, begarsis, neefektyvus kosulys

 

Dalinė obstrukcija, garsus, efektyvus kosulys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąmoningas

Iki 5 kartų delnu suduodama į tarpumentę, jei svetimkūnis nepasišalina,

atliekami paspaudimai (iki 5 kartų):

kūdikiams – krūtinės ląstos, vaikams – pilvo. Nesant efekto kartojama

 

Be sąmonės

Atveriami kvėpavimo takai ir

vadovaujamasi pradinio vaiko gaivinimo 1 priedu

(prieš įpūtimus patikrinama, ar burnoje nesimato svetimkūnio)

 

Vaikas transportuojamas į ASPĮ, stebint, kol svetimkūnis bus iškosėtas ar atsiras visiškos obstrukcijos požymių

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Vaiko gaivinimo standarto

3 priedas

 

SPECIALUSIS VAIKO GAIVINIMAS

JEI VAIKAS NEREAGUOJA,
NEKVĖPUOJA ARBA YRA TIK PAVIENIAI ĮKVĖPIMAI
Atliekamas pradinis gaivinimas ir prijungiamas monitorius / defibriliatorius,Kviečiama gaivinimo komanda (jei yra vienas gaivintojas – pirmiausia atliekami 5 gaivinimo ciklai),Įvertinamas ritmas,Reikia defibriliuoti

(SV/ ST be pulso)
,Atsinaujino spontaninė kraujotaka,Nereikia defibriliuoti

(EMD / asistolija)
,1 defibriliacijos impulsas
4 J/kg
,Nedelsiant gaivinama 2 min.
Vengiama pertraukų tarp gaivinimo veiksmų
Žr. 4 priedą 

,Nedelsiant gaivinama 2 min.
Vengiama pertraukų tarp gaivinimo veiksmų
Žr. 4 priedą
Gaivinimo metu

• Atliekami kokybiški paspaudimai
• Prieš pertraukiant paspaudimus apgalvojami tolesni veiksmai
• Tiekiamas deguonis
• Punktuojama vena ar kaulų čiulpai
• Skiriamas epinefrinas kas 3-5 min.
• Numatomas kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimas specialiosiomis priemonėmis ir kapnografijos galimybė
• Šalinamos „Galimos priežastys“

Gydymas atgaivinus
pagal ABCDE principą
Galimos priežastys:
• hipoksija
• hipovolemija
• hipokalemija ir hiperkalemija, 
• metabolinė acidozė
• hipotermija
• įtemptas pneumotoraksas
• širdies tamponada
• toksinai
• tromboembolija
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Vaiko gaivinimo standarto

4 priedas

 

Pagalba, kai nėra centrinio pulso

 


 

 

1.

 

Pradinis gaivinimas

Tiekiamas deguonis

Prijungiamas monitorius / defibriliatorius

Punktuojama vena ar kaulų čiulpai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SV / ST

 

Taip

2

Ar reikia defibriliuoti?

 

Ne

 

9

Asistolija / EMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Defibriliuojama 1 kartą

defibriliatoriumi 4 J/kg ar AID

 

Nedelsiant tęsiami paspaudimai / įpūtimai

10

Nedelsiant tęsiamas pradinis gaivinimas

Skiriamas epinefrinas

• IV / IO – 0,01 mg/kg (1:10000; 0,1 ml/kg)

• ET – 0,1 mg/kg (1:1000; 0,1 ml/kg)

• Kartojama kas 3–5 min.

• Jei vena nupunktuota, vaistai švirkščiami IV, jeigu ne – IO ar ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Po 5 gaivinimo ciklų, ar 2 min.

Tikrinamas ritmas

Ar reikia defibriliuoti?

Ne

 

 

 

11

Po 5 gaivinimo ciklų ar 2 min.

Tikrinamas ritmas

Ar reikia defibriliuoti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

 

 

 

Ne

 

Taip

Žr. 4 langelį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsiamas gaivinimas, kol kraunasi

defibriliatorius

Defibriliuojama 1 kartą

defibriliatoriumi 4 J/kg ar AID

 

Nedelsiant tęsiami paspaudimai / įpūtimai

Skiriamas epinefrinas

• IV / IO – 0,01mg/kg (1:10000; 0,1 ml/kg)

• ET –  0,1mg/kg (1:1000; 0,1 ml/kg)

• Kartojama kas 3–5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asistolija, žr. 10 langelį

Jei monitoriuje pastebimas aktyvumas, tikrinamas pulsas

Jei nėra pulso, žr. 10 langelį

Jei yra centrinis pulsas, vertinama ABCDE

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaivinimo metu:

• Spaudžiama stipriai ir greitai (100–120 k./min.), leidžiama krūtinės ląstai visiškai grįžti į pradinę padėtį, trumpinamos paspaudimų pertraukos

• 1 ciklas: 15 paspaudimų, 2 įpūtimai

• Užtikrinamas kvėpavimo takų praeinamumas, vengiama hiperventiliacijos

• Jei kvėpavimo takų praeinamumas užtikrintas (endotrachėjinis vamzdelis, laringinė kaukė, tracheostominis vamzdelis), paspaudimų ir įpūtimų santykis nebederinamas

• Spaudžiama be pertraukų 100–120 k./min., pučiama

10–12 k./min., tikrinamas ritmas kas 2 min.

• Šalinamos galimos priežastys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Po 5 gaivinimo ciklų ar 2 min.

Tikrinamas ritmas

Ar reikia defibriliuoti?

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Taip

 

 

 

 

 

Tęsiamas gaivinimas, kol kraunasi defibriliatorius

Defibriliuojama 1 kartą

Defibriliatoriumi 4 J/kg ar AID

Nedelsiant tęsiami paspaudimai / įpūtimai

Skiriami antiaritminiai vaistai:

• IV / IO – amiodaronas, 5 mg/kg, greitai

• IV / IO – lidokaino hidrochloridas, 1 mg/kg (jei nėra amiodarono)

• EKG pasireiškus torsades de pointes – magnio sulfatas, 25-50 mg/kg IV / IO, greitai, maksimaliai 2 g.

Po 5 gaivinimo ciklų ar 2 min. – žr. 5 langelį

 

 

 

 

hipoksija

hipovolemija

hipokalemija, hiperkalemija

metabolinė acidozė

hipotermija

hipoglikemija

įtemptas pneumotoraksas

širdies tamponada

toksinai

tromboembolija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Vaiko gaivinimo standarto

5 priedas

 

Bradikardijos gydymas

 

 

 

 

1

Pulsas čiuopiamas

Ar yra kraujotakos sutrikimas*?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Užtikrinamas kvėpavimo takų praeinamumas

Įvertinamas ir užtikrinamas kvėpavimas, jei reikia, ventiliuojama

• Tiekiamas deguonis

• Prijungiamas monitorius / defibriliatorius, punktuojama vena ar kaulų čiulpai

• Nustatomos ir šalinamos priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ar nepaisant deguonies tiekimo ir ventiliacijos

ŠSD išlieka < 60 k. / min. ir yra kraujotakos sutrikimas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Atliekami pradinio gaivinimo veiksmai 2 min.

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vertinama ir užtikrinama ABC

• Jei reikia, skiriamas deguonis

• Aiškinamasi bradikardijos priežastys

Ne

5

Ar tęsiasi bradikardija ir kvėpavimo / kraujotakos sutrikimas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Epinefrinas

IV / IO – 0,01 mg/kg (1:10 000; 0,1 ml/kg)

ET – 0,1 mg/kg (1:1000; 0,1 ml/kg)

Kartojama kas 3–5 min.

Atropinas

Skiriama, jei padidėjęs klajoklio nervo tonusas ar yra pirminė atrioventrikulinė blokada

IV / IO – 0,02 mg/kg, galima kartoti

ET – 0,04–0,06 mg/kg 

minimali dozė – 0,1 mg, maksimali dozė – 0,5 mg

Apsvarstoma elektrinės širdies stimuliacijos ar nuolatinės epinefrino infuzijos galimybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jei nebečiuopiamas centrinis pulsas,

vadovaujamasi 4 priedu

 

 

 

*Kraujotakos sutrikimas:

hipotenzija

• staigus sąmonės sutrikimas

• šokas

 

_________________

 

Vaiko gaivinimo standarto

6 priedas

 

TACHIKARDIJOS GYDYMAS, ESANT SUTRIKUSIAI KRAUJOTAKAI*, ASPĮ

• Užtikrinamas kvėpavimo takų praeinamumas
• Įvertinamas ir užtikrinamas kvėpavimas, ventiliuojama, jei reikia, tiekiamas deguonis
• Prijungiamas monitorius / defibriliatorius, punktuojama vena ar kaulų čiulpai
• Nustatomos ir šalinamos priežastys

,Siauri QRS (≤ 0,08 sek.),Platūs QRS (> 0,08 sek.),Įvertinama QRS trukmė

,Ritmo analizė
12 derivacijų EKG / monitorius

,Galima skilvelinė tachikardija

,Sinchroninė kardioversija
1 J/kg, jei nėra efekto – didinama iki 2 J/kg
(nuskausminama, jei nebus uždelsta kardioversija)
,Galima sinusinė tachikardija
• aiški priežastis 
• P danteliai matomi, normalūs
• R-R kinta, P-R vienodas
• Kūdikių ŠSD dažniausiai < 220 k./min. 
• Vaikų ŠSD dažniausiai < 180 k./min.


,Galima supraventrikulinė tachikardija
• neaiški priežastis
• P dantelių nėra / nenormalūs
• ŠSD mažai kintantis 
• Kūdikių ŠSD dažniausiai ≥ 220 k./min.
• Vaikų ŠSD dažniausiai ≥ 180k./min.


,Amiodaronas 5 mg/kg
į veną per 20–60 min.
Gydytojo specialisto konsultacija
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822

 

NAUJAGIMIO gaivinimo standartas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Naujagimio gaivinimo standartas (toliau – gaivinimo standartas) parengtas siekiant sumažinti naujagimių mirtingumą nelaimingų atsitikimų ir kitų gyvybei pavojingų būklių metu.

2. Šis gaivinimo standartas nustato gaivinimo veiksmus, atliekamus sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiantis išsaugoti naujagimio gyvybę.

3. Dažniausia naujagimius reikia gaivinti dėl sustojusio kvėpavimo.

4. Kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas apima krūtinės ląstos paspaudimus (toliau – paspaudimai) ir dirbtinį kvėpavimą (toliau – įpūtimai).

5. Gaivinimas apima:

5.1. pradinį gaivinimą;

5.2. specialųjį gaivinimą;

5.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

6. Šiame gaivinimo standarte vartojamos sąvokos:

6.1. Pradinis naujagimio gaivinimas – kvėpavimo ir kraujotakos atkūrimas ir (ar) palaikymas, atliekant dirbtinį kvėpavimą ir krūtinės ląstos paspaudimus;

6.2. kitos šiame gaivinimo standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Vaiko gaivinimo standarte, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

7. Greitosios medicinos pagalbos stotis arba Bendrosios pagalbos centras, priimantys pagalbos skambučius, teikia instrukcijas telefonu, vadovaudamiesi 1 priedu.

 

II. PRADINIS NAUJAGIMIO GAIVINIMAS

 

8. Ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar ASPĮ, neteikiančioje akušerijos ir neonatologijos paslaugų, gaivinama vadovaujantis 1 priedu.

9. Iš ASPĮ po gimimo išrašytas naujagimis gali būti gaivinamas kaip kūdikis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

10. Naujagimį reikia gaivinti, kai jis nekvėpuoja ar kvėpčioja ir (ar) yra suglebęs.

11. Lydintis asmuo ar kitas gaivintojas turi kviesti GMP ir įsidėmėti laiką, kada pradėtas gaivinimas.

12. Atliekant gaivinimą, pirmiausia (per 30 sek.) reikia:

12.1. užtikrinti šiltą aplinką;

12.2. išvalyti burną ir nosį;

12.3. sausai nušluostyti, pašalinti drėgnus vystyklus ir guldyti ant sauso kieto pagrindo;

12.4. šiek tiek atlošti galvą, paskatinti kvėpavimą glostant nugarą, krūtinę, galūnes, ar patapšnojant per padus.

13. Jei naujagimis nekvėpuoja ar kvėpčioja, per 30 sekundžių reikia atlikti 20–30 įpūtimų. Jei naujagimis ir toliau nekvėpuoja ar kvėpčioja, pradedami daryti krūtinės ląstos paspaudimai.

14. Paspaudimų ir įpūtimų santykis, nepriklausomai nuo gaivintojų skaičiaus, turi būti 3:1. Po 3 paspaudimų atliekamas 1 įpūtimas. Per 2 sekundes atliekama 3 paspaudimai ir 1 įpūtimas. Per minutę atliekama 90 paspaudimų ir 30 įpūtimų. Spaudžiamas apatinis krūtinkaulio trečdalis dviejų rankų nykščiais arba dviem pirštais. Paspaudimų gylis – apie trečdalį krūtinės ląstos gylio.

15. Pradinio naujagimio gaivinimo veiksmai atliekami tol, kol:

15.1. atkuriama kraujotaka ir kvėpavimas;

15.2. atvyksta GMP.

16. Jei gaivintas tik ką gimęs naujagimis, atkūrus kraujotaką ir kvėpavimą, jis atskiriamas nuo motinos perkerpant ar perpjaunant virkštelę: ji tampriai perrišama marlinėmis ar kitokio audeklo juostelėmis, vieną juostelę uždedant apie 18 cm, kitą – 25 cm atstumu nuo bambos žiedo. Virkštelė perkerpama arba perpjaunama tarp abiejų juostelių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

III. SPECIALUSIS NAUJAGIMIO GAIVINIMAS

 

17. Specialusis naujagimio gaivinimas – tai kvėpavimo ir kraujotakos atkūrimas ir palaikymas, naudojant specialiąsias medicinos pagalbos priemones ir medikamentus.

18. Specialiuoju naujagimio gaivinimo standartu vadovaujasi stacionarinės ASPĮ, teikiančios akušerijos ir neonatologijos paslaugas, ir pagal priskirtą kompetenciją ir galimybes – GMP specialistai.

19. Naujagimiui atliekamų gaivinimo veiksmų seka nurodyta 2 priede.

20. Pirmųjų gaivinimo veiksmų ypatumai:

20.1. naujagimiai, gimę iki 32 nėštumo savaičių, tuoj pat po gimimo suvystomi į plastikinį vystyklą ar maišą iki kaklo, nešluostomi. Visi gaivinimo veiksmai, jei reikia, atliekami naujagimiui esant maiše ar vystykle;

20.2. jei vaisiaus vandenyse yra mekonijaus, gimus naujagimiui įvertinamas jo aktyvumas (kvėpavimas ir raumenų tonusas). Jei naujagimis neaktyvus (suglebęs ir nekvėpuoja ar kvėpčioja), atliekami pirmieji gaivinimo veiksmai. Jei kvėpavimas neatsikuria ar ŠSD mažiau kaip 100 k./min., pradedama dirbtinė plaučių ventiliacija (toliau – DVP);

20.3. jei naujagimis gimsta iš tirštų, mekonijumi užterštų vaisiaus vandenų, yra neaktyvus (suglebęs ir nekvėpuoja ar kvėpavimas nereguliarus) ir įtariama kvėpavimo takų obstrukcija, intubuojama trachėja ir išsiurbiamas turinys iš trachėjos;

20.4. jei atlikus pirmuosius gaivinimo veiksmus atkuriamas spontaninis kvėpavimas (ŠSD > 100 k./min.), bet yra centrinė cianozė, oksigenacija vertinama pulsoksimetru. Jei oksigenacija nepakankama, laisva tėkme tiekiamas deguonis

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

21. Dirbtinis kvėpavimas:

21.1. jei, atlikus pirmuosius gaivinimo veiksmus, naujagimis nepradeda kvėpuoti arba kvėpčioja ir (arba) jo ŠSD mažiau kaip 100 k./min., pradedama daryti įpūtimus pro veido kaukę 40–60 k./min. dažniu. Įvertinamas įpūtimų efektyvumas, pašalinamos priežastys, kurios gali sąlygoti neefektyvius įpūtimus;

21.2. jei naujagimiams, gimusiems po 34 nėštumo savaitės, ventiliacija pro veido kaukę neefektyvi ir intubuoti trachėjos nėra galimybių, ventiliuojama pro gerklų kaukę;

21.3. išnešiotiems naujagimiams įpūtimai atliekami aplinkos oru. Prireikus naudojamas deguonis;

21.4. neišnešiotiems naujagimiams (gimusiems iki 32 nėštumo savaitės) įpūtimai pradedami 21–30 % deguonies koncentracija ir ji reguliuojama pagal naujagimio oksigenaciją, matuojamą pulsoksimetru;

21.5. neišnešiotam kvėpuojančiam naujagimiui, kuriam yra kvėpavimo sutrikimo sindromo požymių, skiriama nuolatinio teigiamo slėgio kvėpavimo takuose terapija;

21.6. DPV atliekama 30 sek. Po 30 sek. įvertinama širdies veikla. Jei ŠSD yra daugiau kaip 100 k./min., bet nėra spontaninio kvėpavimo, tęsiami įpūtimai;

21.7. jei įpūtimai užtrunka keletą minučių, per burną į skrandį įkišamas maitinimo zondas dekompresijai atlikti;

21.8. įpūtimai baigiami, kai atkuriama širdies veikla (>100 k./min.) ir kvėpavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

22. Trachėjos intubacija atliekama, kai:

22.1. naujagimis gimsta iš mekonijumi užterštų tirštų vaisiaus vandenų, yra neaktyvus (suglebęs ir nekvėpuojantis ar kvėpčioja) ir įtariama kvėpavimo takų obstrukcija;

22.2. ventiliacija kvėpavimo maišu pro veido kaukę neefektyvi;

22.3. atliekami krūtinės ląstos paspaudimai;

22.4. įtariama įgimta diafragmos išvarža.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

23. Krūtinės ląstos paspaudimai:

23.1. jei 30 sekundžių atliekant įpūtimus ŠSD išlieka < 60 k./min., pradedami krūtinės ląstos paspaudimai (tęsiant įpūtimus);

23.2. jei įtariama, kad bradikardijos priežastis yra širdies patologija, galima didinti krūtinės ląstos paspaudimų dažnį iki 15 paspaudimų (15 paspaudimų ir 2 įpūtimai)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

24. Medikamentai:

24.1. jei po 30 sekundžių trukusių įpūtimų ir dar po 30 sekundžių įpūtimų su paspaudimais ŠSD išlieka mažiau kaip 60 k./min., į virkštelės veną srove sušvirkščiama epinefrino tirpalo ir (ar) cirkuliuojantį kraujo tūrį atkuriančių tirpalų;

24.2. epinefrinas švirkščiamas į virkštelės veną (kol kateterizuojama virkštelės vena, epinefrinas gali būti švirkščiamas į trachėją);

24.3. hipovolemijai kontroliuoti skiriama 0,9 proc. natrio chlorido arba Ringerio laktato tirpalo.

25. Specialusis naujagimio gaivinimas nutraukiamas, kai tinkamai atliekant visus gaivinimo veiksmus ne mažiau kaip 10 minučių nepavyksta atkurti širdies veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

26. Atlikus specialųjį gaivinimą naujagimiui teikiama pagalba, vadovaujantis ABCDE pricipu, užtikrinant:

26.1. kvėpavimo takų praeinamumą ir apsaugą (A);

26.2. plaučių ventiliaciją (B);

26.3. kraujotaką ir organų perfuziją (C);

26.4. priemonių, mažinančių pohipoksinį smegenų pažeidimą ir gerinančių centrinės nervų sistemos veiklą, taikymą (terapinė hipotermija) (D);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

26.5. apžiūrą ir ištyrimą (E).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Atlikus specialųjį naujagimio gaivinimą, užpildomas naujagimio gaivinimo protokolas (3 priedas).

 

28. ASPĮ vadovo nustatyta tvarka sudaromos gaivinimo komandos ir nustatoma jų darbo organizavimo tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

PAAIŠKINIMAI

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

ABCDE:

A – atverti kvėpavimo takus

B – kvėpavimas

C – kraujotaka

D – neurologinis pažeidimas

E – apžiūra ir ištyrimas

GMP – greitosios medicinos pagalbos stotis

KKP – kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas

ŠSD – širdies susitraukimų dažnis

 

_________________

 

 

Naujagimio gaivinimo standarto

1 priedas

 

PRADINIS NAUJAGIMIO GAIVINIMAS

 

 

 

Normalios (36,5–37,5°C) kūno temperatūros palaikymas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* kas 30 sek. vertinti kvėpavimą

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Naujagimio gaivinimo standarto

2 priedas

 

SPECIALUSIS NAUJAGIMIO GAIVINIMAS

Naujagimių SpO2 po gimimo (dešinės rankos) normos:
1 min. – 60–65 proc. 
2 min. – 65–70 proc.
3 min. – 70–75 proc.
4 min. – 75–80 proc.
5 min. – 80–85 proc.
10 min. – 85–95 proc.
,Ne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

Naujagimio gaivinimo standarto

3 priedas

 

(Naujagimio gaivinimo protokolo forma)

 

NAUJAGIMIO GAIVINIMO PROTOKOLAS

 

Pavardė, vardas

Gimimo data:

Ligos istorijos Nr.

Pildoma, kai gaivinamas tik ką gimęs naujagimis

Gimimo laikas:                                    val.                 min.

Pildoma, kai naujagimis gaivinamas vėlesniu naujagimystės laikotarpiu

Gaivinimo data:

Gaivinimo pradžios laikas:                 val.                 min.

I. Tirštas mekonijus vaisiaus vandenyse (pildoma, kai gaivinamas tik ką gimęs naujagimis)

Tirštas mekonijus vaisiaus vandenyse: Ne    Taip

Aktyvus (pažymėti)  Neaktyvus (nekvėpuoja ar kvėpčioja ir suglebęs) (pažymėti)

Išsiurbimas iš trachėjos

(parašyti laiką po gimimo)

Mekonijus trachėjoje

(pažymėti)

ŠSD po išsiurbimo

(pažymėti)

I – asis    (                 )

taip

ne

< 100

> 100

II – asis  (                  )

taip

ne

< 100

> 100

III – asis (                 )

taip

ne

< 100

> 100

II. Pirmieji gaivinimo veiksmai                   

Pradžia:                      

Trukmė:

Šiluma 

Išsiurbimas iš burnos ir nosies 

Kvėpavimo stimuliavimas

Deguonies tiekimas laisva tėkme: Ne   Taip

Deguonies koncentracija:         %

Būklės vertinimas

Kvėpuoja     Nekvėpuoja     Kvėpčioja     SpO2:             %    ŠSD                  k./min.

III. Dirbtinė plaučių ventilia-cija (DPV)

Pro veido kaukę

Neatlikta

Atlikta    

Pradžia:                       

DPV trukmė:

Aplinkos oru

Su deguonimi

Deguonies koncentracija:          %

Pro intubacinį vamzdelį

Neatlikta

Atlikta    

Intubacijos laikas:

DPV trukmė:

Intubacinio vamzdelio skersmuo (mm) (pažymėti):

2,0    2,5    3,0    3,5    4,0

Intubacinio vamzdelio įkišimo į trachėją gylis (cm) (pažymėti):

6    7    8    9    10

Pro

gerklų

kaukę

Neatlikta

Atlikta    

Gerklų kaukės

įkišimo laikas:

DPV trukmė:

Būklės vertinimas

Kvėpuoja     Nekvėpuoja        Kvėpčioja     SpO2:           %    ŠSD                 k./min.

IV. Krūtinės ląstos paspaudimai (tęsiant įpūtimus santykiu 3:1)

Neatlikti

Atlikti

Pradžia:                       

Trukmė:

 

 

Būklės vertinimas

Kvėpuoja     Nekvėpuoja         Kvėpčioja     SpO2:           %     ŠSD               k./min.

V. Medikamentai, tęsiant DPV ir krūtinės ląstos paspaudimus

Nešvirkšti   Švirkšti

 

Laikas

Į virkštelės veną  (ml)

Į kitą centrinę  ar periferinę veną

Epinefrinas 1:10 000

 

 

ŠSD (k./min.)

 

 

0,9 proc. natrio chloridas

 

 

ŠSD (k./min.)

 

 

Epinefrinas 1:10 000

 

 

ŠSD (k./min.)

 

 

0,9 proc. natrio chloridas

 

 

ŠSD (k./min.)

 

 

Epinefrinas 1:10 000

 

 

ŠSD (k./min.)

 

 

Būklės vertinimas

Kvėpuoja     Nekvėpuoja        Kvėpčioja     SpO2:           %    ŠSD                 k./min.

VI. CPAP terapija (pildoma, kai gaivinamas

tik ką gimęs naujagimis)

Netaikyta []

Taikyta    []

CPAP slėgis:             cmH2O

Deguonies koncentracija CPAP metu:

Gaivinimo trukmė:

Neatgaivintas

Naujagimio būklės pagal Apgar skalę vertinimas (pildoma, kai gaivinamas tik ką gimęs naujagimis)             

 

Laikas

ŠSD

Kvėpavimas

Odos spalva

Raumenų tonusas

Refleksinis jaudrumas

Suma

 

1 min.

 

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu po 5 min. 6 balai ar mažiau

 

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaivinto naujagimio perkėlimas į naujagimių skyrių / intensyvios terapijos palatą (pildoma, jei reikia perkelti)

Pervežama (pažymėti):         transportiniu inkubatoriumi        inkubatoriumi           lova

Būklė pervežant

Kvėpuoja     Nekvėpuoja     Kvėpčioja      SpO2:             %    ŠSD                  k./min.

Pervežimo metu

 

Tiekiamas deguonis laisva tėkme: Ne      Taip         Deguonies koncentracija:           %

DPV pro intubacinį vamzdelį:       Ne      Taip         Deguonies koncentracija:           %

CPAP terapija                                Ne      Taip         CPAP slėgis:                      cmH2O

Deguonies koncentracija:              %

Perkėlimo į naujagimių skyrių laikas:

Pastabos:

 

 

 

 

 

Gaivinimo komanda:

Komandos vadovas

(pareigos, antspaudas, parašas)

 

 

 

I gaivintojas

(pareigos, antspaudas, parašas)

 

 

 

II gaivintojas

(pareigos, antspaudas, parašas)

 

 

 

III gaivintojas

(pareigos, antspaudas, parašas)

 

 

 

 

 

 

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1008, 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-14, i. k. 2018-14535

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo