Suvestinė redakcija nuo 2014-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 55-2747, i. k. 112301MISAK9/3D-331

 

lietuvos respublikos aplinkos ministrO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO

 

2012 m. gegužės 8 d. Nr. D1-409/3D-331

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2011, Nr. 74-3548) 13 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 8.3.18 punktu,

t v i r t i n a m e Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. D1-409/3D-331

 

medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizaCIJOS ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tikslinių medžių rūšių medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarką.

2. Tikslinės medžių rūšys, kurių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotai inventorizuojami kaip miškas arba ne miško žemė, apauganti mišku, nurodytos Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) vartojamas sąvokas.

4. Tvarkos aprašas netaikomas tais atvejais, kai medžių savaiminukai auga kitos paskirties žemės sklypuose, kelio juostose, geležinkelių apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų žemės sklypuose, miestų teritorijose, nepriskirtose miškų ūkio paskirties žemei, išskyrus atvejus, kai inventorizuojama žemės savininko ar patikėtinio iniciatyva.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-986/3D-927, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19018

 

5. Ne miško žemės plotai, apaugę tikslinių medžių rūšių, nurodytų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose, savaiminukais, kurių vidutinis amžius iki 20 metų, įtraukiami į apskaitą Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918), nustatyta tvarka.

 

II. MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJA

 

6. Medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama:

6.1. atliekant sklypinę miškų inventorizaciją, vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V (Žin., 2010, Nr. 45-2182);

6.2. rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-928 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2011, Nr. 165-7881);

6.3. rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581);

6.4. atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790);

6.5. rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus.

7. Medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, apaugęs ne miško žemės plotas inventorizuojamas kaip miškas, kai jis atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytus reikalavimus miškui.

8. Medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius iki 20 metų, apaugęs ne miško žemės plotas inventorizuojamas kaip ne miško žemė, apauganti mišku, kai jis atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytus reikalavimus ne miško žemei, apaugančiai mišku.

9. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizaciją gali atlikti asmuo, atitinkantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006, Nr. 95-3741; 2010, Nr. 81-4249), 3 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – Inventorizaciją atliekantis asmuo).

10. Kai medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama žemės savininko iniciatyva, žemės savininkas Inventorizaciją atliekančiam asmeniui pateikia prašymą dėl savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos, kuriame nurodo žemės sklypo kadastro numerį, žemės sklypo plano kopiją ir nuosavybę patvirtinantį dokumentą.

11. Kai medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama atliekant sklypinę miškų inventorizaciją, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus ar rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, inventorizaciją atlieka šių dokumentų rengėjas, jei jis atitinka Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus, jei neatitinka šių reikalavimų, – kreipiasi į Inventorizaciją atliekantį asmenį dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos.

12. Inventorizaciją atliekantis asmuo medžių savaiminukais apaugusią ne miško žemę inventorizuoja vadovaudamasis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija.

13. Apie atliekamą valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją, kurios metu inventorizuojama savaiminukais apaugusi ne miško žemė, Inventorizaciją atliekantis asmuo paskelbia vietinėje spaudoje, seniūnijų, kuriose vykdoma inventorizacija, informaciniuose stenduose ir Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje (www.amvmt.lt), nurodydamas inventorizacijos vietą ir trukmę, savo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

14. Inventorizaciją atliekantis asmuo, inventorizavęs medžių savaiminukais apaugusią ne miško žemę, inventorizacijos duomenis perduoda Valstybinei miškų tarnybai Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 12-10-V (Žin., 2010, Nr. 44-2162), nustatyta tvarka.

 

III. MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS

NE MIŠKO ŽEMĖS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

15. Valstybinė miškų tarnyba:

15.1. gavusi valstybinės ne miško žemės plotų, apaugusių medžių savaiminukais, inventorizacijos duomenis:

15.1.1. kai savaiminukų vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, jais apaugusius žemės plotus įrašo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 (Žin., 2003, Nr. 97-4348), nustatyta tvarka kaip mišką ir šiuos plotus įtraukia į valstybinę miškų apskaitą;

15.1.2. kai savaiminukų vidutinis amžius iki 20 metų, jais apaugusių žemės plotų duomenis įrašo į ne miško žemės, apaugančios mišku, duomenų bazę;

15.1.3. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo apaugusių mišku žemės plotų įrašymo į Miškų valstybės kadastrą ir apaugančios mišku ne miško žemės plotų įrašymo į duomenų bazę dienos informuoja Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos apie šiuos plotus ir perduoda jai kartografinę ir aprašomąją medžiagą skaitmenine forma;

15.2. gavusi privačios ne miško žemės plotų, apaugusių medžių savaiminukais, inventorizacijos duomenis:

15.2.1. kai savaiminukų vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, per 3 mėnesius nuo inventorizacijos duomenų gavimo dienos informuoja žemės savininkus, kad šie plotai per 3 mėnesius nuo informavimo dienos bus įrašyti į Miškų valstybės kadastrą kaip miškas ir įtraukti į valstybinę miškų apskaitą, o žemės savininkai turės patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka;

15.2.2. kai savaiminukų vidutinis amžius iki 20 metų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo inventorizacijos duomenų gavimo dienos šių plotų duomenis įrašo į ne miško žemės, apaugančios mišku, duomenų bazę ir informuoja žemės savininkus apie galimybę jiems priklausančius apaugančius mišku ne miško žemės plotus įtraukti į apskaitą.

16. Į Miškų valstybės kadastrą įrašyto medžių savaiminukais apaugusio ne miško žemės ploto kadastro duomenys Nekilnojamojo turto kadastre turi būti patikslinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 metus po jų įrašymo į Miškų valstybės kadastrą.

 

IV. APMOKĖJIMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS

 

17. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės ploto inventorizacijos darbai apmokami užsakovo (valstybės, žemės valdytojų ar savininkų) lėšomis.

18. Medžių savaiminukais apaugęs ne miško žemės plotas įrašomas į Miškų valstybės kadastrą kaip miškas valstybės lėšomis.

19. Medžių savaiminukais apaugusio ne miško žemės ploto kadastriniai matavimai, planų ir kadastrinių matavimų bylos parengiamos matavimus užsakiusio žemės valdytojo lėšomis pagal užsakovo ir vykdytojo susitarimą.

20. Žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas Nekilnojamojo turto kadastre apmokamas žemės valdytojo lėšomis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Į Miškų valstybės kadastrą įrašytų medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų duomenys tikslinami Miškų valstybės kadastro nuostatų nustatyta tvarka žemės valdytojo iniciatyva.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-986/3D-927, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19018

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo