Suvestinė redakcija nuo 2022-02-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 55-2747, i. k. 112301MISAK9/3D-331

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 8 d. Nr. D1-409/3D-331

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi,

t virtiname Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. D1-409 /3D-331

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. vasario 1 d. įsakymo

Nr. D1-29/3D-66 redakcija)

 

MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato medžių savaiminukais apaugusios valstybinės ir privačios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į miško žemės apskaitą tvarką ir sąlygas.

2. Medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė įtraukiama į miško žemės apskaitą Aprašo nustatyta tvarka kaip miškas, jeigu atlikus inventorizaciją, augančios medžių rūšys, jų tankis, kokybė ir išsidėstymas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai), reikalavimus, kai neatitinka šių reikalavimų, medžių savaiminukais apaugusi privati ne miško žemė į miško žemės apskaitą įtraukiama vadovaujantis Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Aprašas netaikomas, kai medžių savaiminukai auga kitos paskirties arba konservacinės paskirties žemės kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių teritorijose, išskyrus atvejus, kai juos į miško žemės apskaitą prašo įtraukti privačios žemės savininkas arba bendraturčiai (toliau – žemės savininkas) arba valstybinės žemės patikėtinis.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose.

 

II SKYRIUS

MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJA

 

5. Medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė įtraukiama į miško žemės apskaitą atlikus jos inventorizaciją valstybinės miškų inventorizacijos metu arba žemės savininko / valstybinės žemės patikėtinio iniciatyva.

6. Inventorizaciją gali atlikti vidinės miškotvarkos projektų rengėjai (toliau – inventorizaciją atliekantys asmenys). Inventorizacija atliekama vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, tvirtinama Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu (toliau – Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija).

7. Kai medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama žemės savininko / valstybinės žemės patikėtinio iniciatyva, jis inventorizaciją atliekančiam asmeniui pateikia prašymą, jame įrašo žemės sklypo kadastro numerį, prideda žemės sklypo nuosavybę patvirtinantį dokumentą, žemės sklypo planą su pažymėtomis medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės, kurioje prašo atlikti inventorizaciją, ribomis.

8. Kai medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama atliekant valstybinę miškų inventorizaciją, ją atliekantis asmuo apie tai turi paskelbti savivaldybių, kuriose vykdoma inventorizacija, vietiniuose laikraščiuose, seniūnijų informaciniuose stenduose ir Valstybinės miškų tarnybos (toliau – Tarnyba) interneto svetainėje, nurodyti inventorizacijos vietą, trukmę, savo telefono numerį ir elektroninį paštą.

9. Inventorizaciją atlikęs asmuo parengia inventorizacijos duomenis, perduoda juos Tarnybai arba žemės savininkui / valstybinės žemės patikėtiniui vadovaudamasis Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus tvirtinamo duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo reikalavimais.

 

III SKYRIUS

INVENTORIZUOTOS MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

10. Kai medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama žemės savininko / valstybinės žemės patikėtinio iniciatyva, jis Tarnybai turi pateikti Aprašo priede nurodytos formos prašymą, žemės ploto planą su pažymėtomis žemės, kurią prašo įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą (toliau – Miškų valstybės kadastras), ribomis, ir medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos duomenis vadovaudamasis Aprašo 9 punkte nustatytais reikalavimais. Prašymą turi pasirašyti visi bendraturčiai.

11. Kai atliekant valstybinę miškų inventorizaciją inventorizuojama medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius – 20 metų ir daugiau, apaugusi ne miško žemė, Tarnyba, gavusi inventorizacijos duomenis, ne vėliau kaip per 3 mėnesius po jų gavimo raštu informuoja valstybinės žemės patikėtinius ir žemės savininkus, kad jų valdoma ar jiems priklausanti ne miško žemė po 3 mėnesių nuo jų informavimo dienos bus įrašyta į Miškų valstybės kadastrą, ir perduoda jiems inventorizacijos duomenis.

12. Kai atliekant valstybinę miškų inventorizaciją inventorizuojama medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius – mažesnis kaip 20 metų, apaugusi ne miško žemė:

12.1. Tarnyba inventorizacijos duomenis paskelbia Tarnybos interneto svetainėje ir per 6 mėnesius nuo jų paskelbimo raštu informuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės patikėtinius apie galimybę jiems priklausančią ar patikėjimo teise valdomą ne miško žemę įtraukti į miško žemės apskaitą įrašant ją į Miškų valstybės kadastrą;

12.2. žemės savininkas / valstybinės žemės patikėtinis, pageidaujantis medžių savaiminukais apaugusią ne miško žemę įtraukti į miško žemės apskaitą ir įrašyti ją į Miškų valstybės kadastrą, Tarnybai pateikia Aprašo priede nurodytos formos prašymą, žemės sklypo planą su pažymėtomis žemės ploto, kurį prašoma įtraukti į miško žemės apskaitą, ribomis ir žemės nuosavybės dokumentą. Prašymą turi pasirašyti visi bendraturčiai.

13. Kai žemės savininkas / valstybinės žemės patikėtinis prašo įtraukti į miško žemės apskaitą medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius – mažesnis kaip 20 metų, apaugusią ne miško žemę:

13.1. Tarnyba, gavusi prašymą ir dokumentus, kai savaiminukais apaugęs ne miško žemės plotas patenka į teritorijas, kuriose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, kitais teisės aktais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, būtinas atsakingų institucijų ir (ar) infrastruktūros valdytojų (savininkų) sutikimas ar nuomonė, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi:

13.1.1. kai patenka į saugomą teritoriją ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, – į saugomos teritorijos direkciją arba direkciją, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtos administruoti valstybės įsteigtos neturinčios direkcijų saugomos teritorijos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, nepatenkančios į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą;

13.1.2. kai patenka į saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radavietes ir (ar) augavietes, registruotas Saugomų rūšių informacinėje sistemoje, – į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos;

13.1.3. kai patenka į savivaldybės draustinio teritoriją arba būtina gauti informaciją apie patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose, melioruotoje žemėje arba melioracijos statinių apsaugos zonose ar juostose nustatytus apribojimus, – į savivaldybės administraciją;

13.1.4. kai patenka į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą įrašytų ar saugomų objektų apsaugos zonas, – į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių;

13.1.5. kai patenka į kitas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas ir būtina gauti atsakingų institucijų arba infrastruktūros valdytojų (savininkų) pritarimą, –  į šiame įstatyme nurodytas atsakingas institucijas arba infrastruktūros valdytojus (savininkus);

13.2. Aprašo 13.1.1–13.1.5 papunkčiuose nurodytos institucijos arba infrastruktūros valdytojai (savininkai) Tarnybos prašymą dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės įtraukimo į miško žemės apskaitą galimybės išnagrinėja ir motyvuotus atsakymus Tarnybai pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu savivaldybės administracija pritaria, kad medžių savaiminukais apaugęs ne miško žemės plotas gali būti įtrauktas į miško žemės apskaitą, su atsakymu pateikia drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką .shp arba geoTiff  formatu ir technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad atsakymus teikiančios institucijos arba infrastruktūros valdytojai (savininkai) pritaria, kad medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė būtų įtraukta į miško žemės apskaitą;

13.3. Tarnyba, gavusi atsakymus iš 13.1.1–13.1.5 papunkčiuose nurodytų institucijų arba infrastruktūros valdytojų (savininkų), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja žemės savininką / valstybinės žemės patikėtinį apie galimybę įrašyti savaiminukais apaugusią ne miško žemę į Miškų valstybės kadastrą. Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis ir teritorijų planavimo dokumentais medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės negalima įtraukti į miško žemės apskaitą, Tarnyba rašte nurodo atsisakymo įtraukti į miško žemės apskaitą priežastis.

14. Tarnyba įrašo savaiminukais apaugusią ne miško žemę į Miškų valstybės kadastrą ir apie tai informuoja žemės savininkus / valstybinės žemės patikėtinius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus tvirtinamo duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo reikalavimais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Žemės savininkas / valstybinės žemės patikėtinis žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre privalo patikslinti ne vėliau kaip per 2 metus po medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės įrašymo į Miškų valstybės kadastrą dienos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-986/3D-927, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19018

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-29/3D-66, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01735

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 ,,Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo