Suvestinė redakcija nuo 2021-09-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 87-3180, i. k. 1042020ISAK0004-200

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-10:

Nr. 4-981, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-09, i. k. 2021-19055

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIAMS ASMENIMS TAIKOMŲ ALKOHOLIO PRODUKTŲ, TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ GABENIMO IR LAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. 4-200

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio įgyvendinimo“ 1 punktą,

tvirtinu Fiziniams asmenims taikomas alkoholio produktų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 4-981

redakcija)

 

 

FIZINIAMS ASMENIMS TAIKOMOS ALKOHOLIO PRODUKTŲ, TABAKO GAMINIŲ ir su tabako gaminiais susijusių gaminių GABENIMO ir laikymo LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

 

1.  Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos teritorijoje gabenantiems ir laikantiems alkoholinius gėrimus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, su visais pakeitimais (toliau – KN), 2021 metų KN versijoje klasifikuojamus KN 2203–2206 pozicijose ir KN 2208 pozicijoje) ir nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį (2021 metų KN versijoje klasifikuojamą KN 2207 pozicijoje) (toliau – alkoholio produktai), cigaretes, cigarus, cigariles, rūkomąjį tabaką, kaitinamojo tabako produktus (toliau – tabako gaminiai), rūkomuosius žolinius gaminius (tabako gaminius ir rūkomuosius žolinius gaminius, 2021 metų KN versijoje klasifikuojamus KN 2402 ir 2403 pozicijose), elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles (2021 metų KN versijoje klasifikuojamus KN 8543 70 70, KN 3824 99 56 ir KN 3824 99 57 subpozicijose) (elektroninės cigaretės, elektroninių cigarečių pildyklės, rūkomieji žoliniai gaminiai, toliau – susiję gaminiai).

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose:

3.1. tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento):

3.1.1. nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus Taisyklių 3 punkte nurodytus atvejus);

3.1.2. paženklintus suklastotomis banderolėmis;

3.2. falsifikuotus ar kontrabandinius tabako gaminius, susijusius gaminius ir alkoholio produktus;

3.3. nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį.

4. Fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, susijusius gaminius (išskyrus elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles) ir alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), jeigu jie:

4.1. laiko įvežtus į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija:

4.1.1. 100 litrų vyno, 20 litrų spiritinių gėrimų, 20 litrų kitų alkoholinių gėrimų, 2000 vienetų cigarečių, 400 vienetų cigarilių, 200 vienetų cigarų, 1 kg rūkomojo tabako, 2000 vienetų kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių ir jų pildyklių tiek, kad jose esantis skystis bendrai neviršytų 200 ml elektroninių cigarečių skysčio, 2000 vienetų rūkomųjų žolinių gaminių, ir jeigu prekės įvežtos iš Europos Sąjungos valstybių narių;

4.1.2. 50 litrų vyno, 10 litrų spiritinių gėrimų, 20 litrų kitų alkoholinių gėrimų, 200 vienetų cigarečių, 100 vienetų cigarilių, 50 vienetų cigarų, 0,5 kg rūkomojo tabako, 200 vienetų kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių ir jų pildyklių tiek, kad jose esantis skystis bendrai neviršytų 20 ml elektroninių cigarečių skysčio, 200 vienetų rūkomųjų žolinių gaminių, ir jeigu prekės įvežtos iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares (toliau – trečiosios šalys);

4.2. laiko didesnį į Lietuvos Respubliką įvežtų tabako gaminių, susijusių gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekį, negu nustatyta Taisyklių 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiuose:

4.2.1. jeigu vienos rūšies (pavadinimo) alkoholinių gėrimų yra ne daugiau kaip 2 vienetai, cigarečių – 40 vienetų, cigarilių – 100 vienetų, cigarų – 10 vienetų, kaitinamojo tabako produktų – 40 vienetų, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių tiek, kad jose esantis skystis bendrai neviršytų 4 ml elektroninių cigarečių skysčio, rūkomųjų žolinių gaminių – 40 vienetų arba

4.2.2. informavę apie tai Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;

4.3. gabena įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatyto kiekio, leidžiamo keleiviams įvežti tuo transportu, kuriuo atvyko į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių be importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų;

4.4. gabena didesnį iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežtų tabako gaminių, susijusių gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekį, negu nustatyta Taisyklių 4.3 papunktyje, turėdami importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus; 

4.5. gabena įvežtus iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, susijusius gaminius ir alkoholinius gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Taisyklių 4.1.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyto šių prekių kiekio.

5. Taisyklių 4 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kuriems pagal Tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės įstatymą ir Alkoholio kontrolės įstatymą draudžiama vartoti ar turėti tabako gaminių, susijusių gaminių ir alkoholinių gėrimų, nes jie neatitinka amžiaus ribos, nuo kurios leidžiama vartoti ar turėti šiuos gaminius, taip pat turgavietėse fizinių asmenų laikomiems ir gabenamiems tabako gaminiams, susijusiems gaminiams ir alkoholiniams gėrimams.

6. Fiziniams asmenims draudžiama laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Alkoholio produktų pakuotė, tokia kaip butelis, skardinė, pakelis, statinė ir kitos panašios pakuotės, laikoma atidaryta, jeigu alkoholio produktų gamintojo išleista pakuotė yra pažeista – ji buvo atkimšta, atsukta ar kitaip atidaryta.

Fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime numatytą veiklą, draudžiama jų darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytose automobilinėse parduotuvėse laikyti ir gabenti alkoholio produktus, taip pat taksi vairuotojams jų darbo metu draudžiama taksi automobiliuose laikyti ir gabenti alkoholio produktus.

7. Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja institucijos, kurioms šią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-312, 2007-07-19, Žin., 2007, Nr. 83-3410 (2007-07-26), i. k. 1072020ISAK0004-312

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-652, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 150-6130 (2008-12-31), i. k. 1082020ISAK0004-652

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-31, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 9-429 (2010-01-23), i. k. 1102020ISAK00004-31

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-443, 2010-06-11, Žin., 2010, Nr. 70-3477 (2010-06-17), i. k. 1102020ISAK0004-443

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-244, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2402 (2011-04-28), i. k. 1112020ISAK0004-244

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-759, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4590 (2013-08-31), i. k. 1132020ISAK0004-759

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 "Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-981, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-09, i. k. 2021-19055

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 „Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo