Suvestinė redakcija nuo 2010-11-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 122-6255, i. k. 110106ANUTA00O3-203

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMU Nr. O3-96 PATVIRTINTOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS DALINIO PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. O3-203

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 65-3196) 10 straipsniu, nutaria iš dalies pakeisti Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 2, 16, 17, 47.5, 47.13, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 69, 77, 80.2.2.1, 80.2.2.2, 88, 118, 118.5 ir 121 punktus:

1. išdėstyti 2 punktą nauja redakcija:

2. Metodika privaloma visiems Šilumos ūkio įstatymo numatytiems subjektams, skaičiuojantiems ir nustatantiems šilumos kainų dedamąsias. Metodika nėra privaloma nepriklausomiems šilumos gamintojams, dėl kurių Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, yra priėmusi motyvuotus sprendimus netaikyti privalomosios šilumos gamybos kainodaros (toliau vadinama – Nereguliuojami gamintojai).“;

2. išdėstyti 16 punktą nauja redakcija:

16. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – apibrėžtos Komisijos patvirtintame Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše.“;

3. 17 punkte išbraukti žodžius „juridinis“ ir „arba, turėdamas šilumos tiekimo licenciją, – vartotojui“ ir išdėstyti 17 punktą taip:

17. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą šilumos tiekėjui.“;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-261, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 132-6759 (2010-11-11), i. k. 110106ANUTA00O3-261

 

4. išdėstyti 47.5 punktą nauja redakcija:

47.5 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 patvirtintas Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas.“;

5. papildyti Metodiką nauju 47.13 punktu:

47.13. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201 patvirtintas Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašas.“;

6. išdėstyti 48 punktą nauja redakcija:

48. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, dėl kurių Komisija nėra priėmusi sprendimo netaikyti privalomosios kainodaros (toliau vadinama – Reguliuojami gamintojai), šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato Komisija. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos.“;

7. išdėstyti 51 punktą nauja redakcija:

51. Reguliuojamas gamintojas šilumos gamybos kainos dedamąsias nustato įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal šią Metodiką. Šiuo atveju, nustatant šilumos gamybos kainos dedamąsias mutatis mutandis, taikoma šios Metodikos 49 punkte numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. Šilumos tiekėjų iš tokių gamintojų superkamos šilumos gamybos kaina ribojama Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše ir Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 3 ir 4 punktuose numatyta tvarka.“;

8. išdėstyti 52 punktą nauja redakcija:

52. Nereguliuojamas gamintojas šilumos gamybos kainą nustato įmonės įstatuose nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų iš tokių gamintojų superkamos šilumos gamybos kaina ribojama Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše ir Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 3 ir 4 punktuose numatyta tvarka“;

9. išdėstyti 55 punktą nauja redakcija:

55. Kasmet apie nustatytas kainų dedamąsias šilumos tiekimo įmonės bei Reguliuojami gamintojai viešai informuoja vartotojus.“

10. išdėstyti 56 punktą nauja redakcija:

56. Šilumos tiekėjai bei Reguliuojami gamintojai iki mėnesio 10 dienos pateikia duomenis apie praėjusio mėnesio pirkto kuro kainas, apskaitytas pagal Energetikos ministerijos teisės aktą, reglamentuojantį kieto kuro apskaitos taisykles, bei iš Nereguliuojamų gamintojų superkamos šilumos kainas. Komisijai duomenis teikia šilumos tiekėjai ir Reguliuojami gamintojai. Savivaldybės institucijai duomenis teikia šilumos tiekėjai, kurių šilumos bazinių kainų dedamosios nustatomos pagal Metodikos 49 ir 50 punktų reikalavimus. Laiku nepateikus informacijos, šilumos tiekėjams bei Reguliuojamiems gamintojams taikoma Įstatymų numatyta atsakomybė.“

11. išdėstyti 57 punktą nauja redakcija:

57. Komisija iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš Nereguliuojamų gamintojų, kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos kainas.“;

12. išdėstyti 58 punktą nauja redakcija:

58. Atsižvelgdami į nustatytas šilumos kainų dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir (ar) pakitusias perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kainas, šilumos tiekėjai bei Reguliuojami gamintojai iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas. Šilumos kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Šilumos kainos gali būti keičiamos ne dažniau kaip kas mėnesį. Jei apskaičiuota šilumos kaina skiriasi nuo galiojančios mažiau nei 5 proc., šios galima nekeisti.“;

13. išdėstyti 59 punktą nauja redakcija:

59. Komisija ir savivaldybės institucija kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir kaip taikomos šilumos kainos. Komisija kontroliuoja šilumos tiekėjų ir Reguliuojamų gamintojų šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei šilumos kainas. Savivaldybės institucija – įmonių, kurių šilumos bazinių kainų dedamosios nustatytos pagal Metodikos 49 ir 50 punktų reikalavimus, šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei šilumos kainas. Už neteisingai skaičiuojamus šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir neteisingai taikomas šilumos kainas visiems šilumos tiekėjams bei Reguliuojamiems gamintojams taikoma Įstatymų numatyta atsakomybė bei artimiausio šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu pagal Metodikos 118 punkto reikalavimus koreguojamos šilumos kainų dedamosios.“;

14. 65 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „nepriklausomų šilumos“ įrašyti žodį „Reguliuojamų“ ir išdėstyti 65 punktą taip:

65. Šilumos tiekėjų bei Reguliuojamų gamintojų veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas atliekant lyginamąją analizę, t. y. lyginant įmonės veiklą su kitų atitinkamai įmonių grupei priklausančių įmonių veikla. Įmonių, realizuojančių mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas lyginant įmonės veiklą su V grupės įmonių veikla. Lyginamosios analizės rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Lyginamosios analizės aprašu. Komisijos įvertinti atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliai skelbiami viešai. Šie rodikliai yra pagrindas šilumos tiekėjo veiklos efektyvumo užduotims ir sąnaudoms nustatyti šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ir šilumos kainų kintamosios dedamosios nustatymo metu.“;

15. 69 punkte vietoj žodžių „nepriklausomi šilumos“ įrašyti žodį „Reguliuojami“ ir išdėstyti 69 punktą taip:

69. Pagal Metodikos priede pateiktą lentelę bei turto priežiūros ir eksploatavimo planą šilumos tiekėjai šilumos bazinės kainos dedamosioms nustatyti pateikia Komisijai su savivaldybės institucija (savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) suderintą šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpio investicijų planą, Reguliuojami gamintojai pateikia baziniam laikotarpiui planuojamas investicijas. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis Investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka. Investicijų plano bei turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaita pateikiama Komisijai kartu su šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektu.“;

16. 77 punkte vietoj žodžių „nepriklausomi šilumos“ įrašyti žodį „Reguliuojami“ ir išdėstyti 77 punktą taip:

77. Šilumos tiekėjai ir Reguliuojami gamintojai, teikdami šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų projektus, turi nurodyti ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekimo veiklos sandorius tarp susijusių asmenų.“;

17. išdėstyti 80.2.2.1 punktą nauja redakcija:

80.2.2.1. Nereguliuojamų gamintojų šilumos kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiomis šilumos pirkimo–pardavimo sutartimis;“;

18. išdėstyti 80.2.2.2 punktą nauja redakcija:

80.2.2.2. galutinė nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kaina turi būti ne didesnė už šilumos tiekėjų, superkančių šilumą, palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kaip numatyta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše ir Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 3 ir 4 punktuose;“;

19. išdėstyti 88 punktą nauja redakcija:

88. Jeigu Reguliuojamo gamintojo vidutinė faktinė dvejų paskutinių metų pelno norma (normatyvinio pelno santykis atitinkamai su reguliuojamo turto verte) viršija Komisijos nustatytą vidutinę svertinę kapitalo kainą daugiau kaip 9 procentiniais punktais, kitais metais šios veiklos kaina mažinama visa pelno viršijimo suma virš 9 procentinių punktų.“;

20. 118 punkte vietoje žodžių „Metodikos 51 ir 52 punktuose numatyto nepriklausomo šilumos“ įrašyti žodį „Reguliuojamo“ ir išdėstyti 118 punktą taip:

118. Šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos tiekėjo ar Reguliuojamo gamintojo gautos papildomos pajamos arba patirtos, bet nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainų kintamąsias dedamąsias:“;

21. išdėstyti 118.5 punktą nauja redakcija:

118.5. įmonės ataskaitinio laikotarpio iš nepriklausomo šilumos gamintojo pirktos šilumos kaina ribojama palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis, kaip numatyta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše ir Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 3 ir 4 punktuose.“;

22. papildyti Metodiką 118.6 punktu:

118.6. palyginamųjų šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo tikslais pagal 118 punktą apskaičiuotos gautos papildomos pajamos arba patirtos, bet nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, paskirstomos baziniam šilumos gamybos savo šaltinyje šilumos kiekiui.“;

23. išdėstyti 121 punktą nauja redakcija:

121. Įmones apie kuro, šilumos, perkamos iš Nereguliuojamų gamintojų, kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos kainas, informuoja Komisija:“.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-261, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 132-6759 (2010-11-11), i. k. 110106ANUTA00O3-261

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-203 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo" ištaisymo