Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 122-6175, i. k. 1122055ISAK4/1B-785

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. VA-161/1B-1041, 2016-12-19, paskelbta TAR 2016-12-19, i. k. 2016-29137

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSKAITYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 15 d. Nr. VA-94/1B-785

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 15 ir 25 straipsniais, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 94 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ 2.5 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ 4 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.19 papunkčiu:

1. Tvirtiname Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisykles (pridedama).

2. Nustatome, kad importo pridėtinės vertės mokestis, kurį mokėti prievolė atsirado iki 2013 m. vasario 28 d., įskaitomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ 2.5 ir 2.6 papunkčiais.

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 

 

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti generalinio direktoriaus

funkcijas                                                                                Ramutė Liupkevičienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-94/1B-785

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2016 m. gruodžio 19 d.

įsakymo Nr. VA-161/1B-1041 redakcija)

 

 

IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSKAITYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įskaitymo už šalies teritorijoje išleidžiamas į laisvą apyvartą prekes tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, PVM įstatyme ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), vartojamas sąvokas.

4. Importo PVM įskaitomas, jeigu prekės muitinei deklaruotos, pateikiant elektroninę muitinės deklaraciją, muitinės deklaraciją Sąjungos muitinės kodekso 182 straipsnyje nustatytu įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba bendrąjį administracinį dokumentą.

 

II SKYRIUS

IMPORTO PVM ĮSKAITYMAS

 

5. Importo PVM įskaitomas, jeigu prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu prekių importuotojas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.

6. Įskaitomas importo PVM:

6.1. apskaičiuotas prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu;

6.2. apskaičiuotas papildomai, išleidus prekes į laisvą apyvartą.

7. Importo PVM neįskaitomas, kai:

7.1. prievolė mokėti importo PVM atsiranda kitais PVM įstatyme nustatytais atvejais nei išleidžiant prekes į laisvą apyvartą;

7.2. išleidžiant prekes į laisvą apyvartą, prekių importuotojui muitinėje atstovaujama netiesiogiai.

8. Informacija apie prekių importuotojo registraciją PVM mokėtoju patikrinama turimomis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis.

9. Jeigu informacijos apie prekių importuotojo registraciją PVM mokėtoju turimomis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis patikrinti neįmanoma, muitinės pareigūnas PVM mokėtojo kodą patikrina Europos Komisijos arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) interneto svetainėse suteiktomis galimybėmis. Jeigu muitinės pareigūnas prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu turi pagrįstų abejonių dėl prekių importuotojo buvimo PVM mokėtoju, jis turi teisę pareikalauti pateikti garantiją, užtikrinančią muitinės deklaracijoje nurodytų mokesčių sumokėjimą.

10. Muitinė, patikrinusi muitinės deklaraciją po prekių išleidimo į laisvą apyvartą ir nustačiusi, kad muitinės deklaracijoje nurodyta neteisinga importo PVM suma, priima sprendimą dėl muitinės deklaracijoje nurodytos importo PVM sumos perskaičiavimo ir apie priimtą sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja prekių importuotoją ir VMI.

11. Prekių importuotojo prašymai perskaičiuoti importo PVM, kuris buvo įskaitytas Taisyklių nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami muitinei.

12. PVM mokėtojai, kurių importo PVM įskaitomas, vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, apskaičiuotą importo PVM privalo deklaruoti VMI pateikiamoje mokestinio laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Muitinė, nustačiusi, kad importo PVM buvo įskaitytas nepagrįstai, priima sprendimą išieškoti nesumokėtą importo PVM.

14. Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytais atvejais perskaičiuotas importo PVM sumas įskaito arba grąžina prekių importuotojui VMI.

15. Muitinė ir VMI duomenimis apie PVM mokėtojus ir įskaitomas importo PVM sumas keičiasi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VMI duomenų teikimo sutartyje nustatytais terminais, apimtimi ir būdu.

16. Taisykles pažeidę apmokestinamieji asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

TAR pastaba. Importo pridėtinės vertės mokestis, kurį mokėti prievolė atsirado iki 2013 m. vasario 28 d., įskaitomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ 2.5 ir 2.6 papunkčiais.

Nr. VA-161/1B-1041, 2016-12-19, paskelbta TAR 2016-12-19, i. k. 2016-29137

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-161/1B-1041, 2016-12-19, paskelbta TAR 2016-12-19, i. k. 2016-29137

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. VA-94/1B-785 „Dėl Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo