Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4770, i. k. 111106ANUTA00O3-218

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-218

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (Žin., 2006, Nr. 143-5455, 2011, Nr. 89-4303), 28 punktu, n u t a r i a:

1. Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas taikomas skaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-218

(2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-943

redakcija)

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu (toliau – Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 16 punkto nuostatą ir užtikrinti patikimą bei kokybišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentams ir vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

2. Aprašas nustato lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos efektyvumo rodiklius (toliau – Rodikliai), duomenų, reikalingų Rodikliams apskaičiuoti, teikimo tvarką, Rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Rodiklių viešo skelbimo tvarką.

3. Apraše nustatyti Rodikliai taikomi visiems ūkio subjektams, Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijusiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas (toliau – Ūkio subjektas).

4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. Lyginamoji analizė – Ūkio subjekto veiklos rodiklių palyginimas su kitų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, vykdančių atitinkamą veiklą ir pagal iš anksto žinomus kriterijus priskirtų atitinkamai vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupei, rodikliais, siekiant nustatyti Ūkio subjekto būtinąsias sąnaudas.

4.2. Normatyvinis pagrindinės veiklos darbuotojų skaičius – darbuotojų skaičius, reikalingas Ūkio subjekto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai aptarnauti.

4.3. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupė (toliau – Grupė) – du ar daugiau Ūkio subjektų, kurių teikiamų geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekiai yra panašūs.

4.4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES

 

5. Ūkio subjektai pagal ataskaitinio laikotarpio teikiamų geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekius skirstomi į penkias Grupes:

5.1. I Grupė (paslaugų pardavimai nuo 7501 tūkst. m3 per metus);

5.2. II Grupė (paslaugų pardavimai nuo 1501 iki 7500 tūkst. m3 per metus);

5.3. III Grupė (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus);

5.4. IV Grupė (paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m3 per metus);

5.5. V Grupė (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).

6. Ūkio subjektai, kurių pagrindinė veikla yra ne tik geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, į Grupes neskirstomi ir į lyginamąją analizę netraukiami.

 

III SKYRIUS

LYGINAMIEJI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

7. Derinant Ūkio subjektų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, būtinosios sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis šiais Rodikliais:

7.1. elektros energijos sąnaudų rodikliai:

7.1.1. elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti;

7.1.2. elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti;

7.1.3. elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti;

7.1.4. elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti;

7.2. darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai:

7.2.1. darbo intensyvumo indeksas. Rodiklis skaičiuojamas geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai;

7.2.2. bendras darbo intensyvumo indeksas;

7.2.3. paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti vienam normatyviniam veiklos darbuotojui per metus. Rodiklis skaičiuojamas geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai;

7.2.4. normatyvinių geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui;

7.2.5. vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis;

7.3. einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai. Rodikliai skaičiuojami geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo veikloms:

7.3.1. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui;

7.3.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai;

7.3.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais;

7.3.4. nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais;

7.3.5. nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai;

7.4. remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai. Rodikliai skaičiuojami geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo veiklai:

7.4.1. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui;

7.4.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai;

7.4.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais;

7.4.4. nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais;

7.4.5. nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai.

8. Elektros energijos sąnaudų rodikliai:

8.1. elektros energijos suvartojimas geriamojo vandens gavybos ir pristatymo veikloje (ESvt). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m3 geriamojo vandens patiekti (išgauti ir pristatyti) į 100 m aukštį. Bendras geriamojo vandens pakėlimo aukštis visuose gręžiniuose ir pakėlimo stotyse apskaičiuojamas remiantis svertiniu vidurkiu. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(1),

 

čia:

EEvt – aktyvinės elektros energijos suvartojimas geriamajam vandeniui išgauti ir pristatyti (kWh);

Qvp – pristatyto geriamojo vandens kiekis (m3);

Hvg,vp – vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse (m).

Vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(1.1),

 

čia:

Q1 – pirmo pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m3);

H1 – pirmo pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 1.1 formulę, naudojant tik pirmo pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį;

Q2 – antro pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m3);

H2 – antro pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 1.1 formulę, naudojant tik antro pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį;

Qn – trečiojo ir paskesnio pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m3);

Hn – trečiojo ir paskesnio pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 1.1 formulę, naudojant trečiojo ir paskesnio pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį;

8.2. elektros energijos suvartojimas geriamajam vandeniui paruošti (ESvr). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m3 geriamojo vandens paruošti. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

(2),

 

čia:

EEvr – aktyvinės elektros energijos suvartojimas ruošiant geriamąjį vandenį (kWh);

Qvr – paruošto geriamojo vandens kiekis (m3);

8.3. elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti (ESns). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m3 nuotekų pakelti į 100 m aukštį. Bendras nuotekų pakėlimo aukštis visose nuotekų perpumpavimo stotyse apskaičiuojamas remiantis svertiniu vidurkiu. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(3),

 

čia:

EEns – aktyvinės elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti (kWh);

Qns – per nuotekų siurblines pratekėjęs nuotekų kiekis (m3);

Hns – vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis nuotekų perpumpavimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 8.1.1 punkte nurodytą svertinio vidurkio skaičiavimo formulę;

8.4. elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti (ESnv). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą, tenkantį vienai tonai išvalytų teršalų. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(4),

 

čia:

EEnv – aktyvinės elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti (kWh);

U1 – atitekančių nuotekų užterštumas pagal BDS7 (mg/l);

U2 – išleidžiamų nuotekų užterštumas pagal BDS7 (mg/l);

Qnv – išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m3).

9. Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai:

9.1. darbo intensyvumo indeksas (DIvg, DIvr, DIvp, DIns, DInv, DIdt, DIpv). Rodiklis parodo normatyvinį konkrečios veiklos darbuotojų skaičiaus santykį su konkrečioje veikloje faktiškai dirbančių darbuotojų skaičiumi. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(5),

 

čia:

ND – normatyvinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (žm.);

FD – faktinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (žm.).

Darbuotojų skaičius pagal normatyvą skaičiuojamas pagal Aprašo priedą;

9.2. bendras darbo intensyvumo indeksas (DI). Rodiklis palygina, kiek darbuotojų pagal normatyvą ir faktiškai vykdo darbus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(6),

 

čia:

NPVD – normatyvinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (žm.);

FPVD – faktinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojų skaičius (žm.).

Ūkio subjekto būtinosioms sąnaudoms nustatyti, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai aptarnauti reikalingas darbuotojų skaičius nustatomas vadovaujantis Aprašo 9.2 rodikliu, jei reikia, darbuotojų skaičius atskirose Ūkio subjekto veiklose koreguojamas pagal Aprašo 9.1 punkte apskaičiuotus rodiklius;

9.3. paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti vienam normatyviniam geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui per metus (PVvg, PVvr, PVvp, PVns, PVnv, PVpv). Rodiklis leidžia įvertinti Ūkio subjekto darbo organizavimą, gebėjimą savo jėgomis atlikti eilinius ūkio darbus, taip pat nustato geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų intensyvumą, t. y. parodo, kiek iš išorės Ūkio subjekto perkamų paslaugų tenka vienam Ūkio subjekto geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui. Didesnis rodiklis reiškia, kad, esant optimaliam geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičiui (NPVD), Ūkio subjektas daugiau paslaugų perka iš išorės. Rodiklis naudojamas, jei reikia koreguoti darbuotojų skaičių atskirose Ūkio subjekto veiklose. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(7),

 

čia:

PS – paslaugų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

9.4. normatyvinių geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (ADI). Rodiklis parodo, kiek tiesioginės veiklos darbuotojų aptarnauja vienas administracijos darbuotojas, ir leidžia įvertinti administracijos darbuotojų poreikį. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(8),

 

čia:

FAD – faktinis administracijos darbuotojų skaičius (žm.). Prie administracijos darbuotojų priskiriami darbuotojai, užtikrinantys bendrą Ūkio subjekto veiklą, kurie su konkrečiais verslo vienetais ir paslaugomis neturi nei tiesioginio, nei netiesioginio sąsajumo, tačiau užtikrina Ūkio subjekto organizacinės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą;

9.5. vidutinis vieno geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojo darbo užmokestis (DUvid). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(9),

 

čia:

DU – faktinis metinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojų darbo užmokesčio fondas tūkst. Lt (tūkst. Eur).

10. Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai:

10.1. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam geriamojo vandens gavyboje naudojamam siurbliui (RDVvg). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(10),

 

čia:

RDSvg – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos geriamojo vandens gavybos veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

VGS – geriamojo vandens gavybai naudojamų siurblių skaičius (vnt.);

10.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienai geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai (RDVvr). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(11),

 

čia:

RDSvr – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos geriamojo vandens ruošimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

VRĮ – geriamojo vandens ruošimui naudojamų darbo mašinų skaičius (vnt.), t. y. atskiri technologiniai įrenginiai (nugeležinimo filtrai, dezinfekavimo, aeravimo įrenginiai ir pan.);

10.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais (RDVvp). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(12),

 

čia:

RDSvp – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos geriamojo vandens pristatymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

VT – požeminių geriamojo vandens tinklų ilgis, išskyrus technologinius vamzdynus (km);

VPS’ – geriamojo vandens pakėlimo siurblių dalis, tenkanti vienam kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo, skaičiuojama pagal formulę:

 

 

(12.1),

 

čia:

VPS – geriamojo vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius (vnt.).

10.4. nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais (RDVns). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(13),

 

čia:

RDSns – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos nuotekų surinkimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

NT – nuotekų tinklų ilgis, išskyrus technologinius vamzdynus (km);

NPS’ – nuotekų pakėlimo siurblių dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo, skaičiuojama pagal formulę:

 

 

(13.1),

 

čia:

NPS – nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius (vnt.);

10.5. nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienai nuotekoms valyti naudojamai darbo mašinai (RDVnv). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(14),

 

čia:

RDSnv – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos nuotekų valymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

NVĮ – nuotekų valymo veikloje naudojamų darbo mašinų skaičius (vnt.), t. y. atskiri technologiniai įrenginiai (grotos, smėliagaudės, nuotekų nusodintuvai, aeraciniai rezervuarai, orapūtės, siurbliai ir pan).

10.1–10.5 punktuose apibrėžti Rodikliai parodo einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų, reikalingų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, turtui aptarnauti, vertę ir leidžia įvertinti Ūkio subjekto turto būklę.

11. Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai:

11.1. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam geriamajam vandeniui išgauti naudojamam siurbliui (PDVvg). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(15),

 

čia:

PDSvg – remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens gavybos veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

11.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienai geriamajam vandeniui ruošti naudojamai darbo mašinai (PDVvr). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(16),

 

čia:

PDSvr – remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens ruošimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

11.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su vandens pakėlimo siurbliais (PDVvp). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(17),

 

čia:

PDSvp – remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens pristatymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

11.4. nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais (PDVns). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(18),

 

čia:

PDSns – remonto darbų pagal sutartis sąnaudos nuotekų surinkimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);

11.5. nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienai nuotekoms valyti naudojamai darbo mašinai (PDVnv). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

(19),

 

čia:

PDSnv – remonto darbų pagal sutartis sąnaudos nuotekų valymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur).

Rodikliai parodo perkamų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų, reikalingų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, veiklos turtui aptarnauti, vertę ir leidžia įvertinti Ūkio subjekto turto būklę.

 

IV SKYRIUS

RODIKLIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

12. Rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti Ūkio subjektų duomenys. Rodiklių bazei sudaryti naudojami Ūkio subjektų, kurių pagrindinė veikla yra tik geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, duomenys.

13. Ūkio subjektai duomenis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį teikia pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 2–14 priedus iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

14. Atskirų Grupių vidutiniai Rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant ekstremalias (didžiausią ir mažiausią) vertes.

 

V SKYRIUS

RODIKLIŲ TAIKYMAS IR SKELBIMAS

 

15. Rodikliai taikomi Ūkio subjektams rengiant ir Komisijai vertinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektus Įstatymo nustatyta tvarka.

16. Ūkio subjektų, realizuojančių mažiau nei 201 tūkst. m3 geriamojo vandens per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus Ūkio subjekto veiklą su V grupės Ūkio subjektų veikla.

17. Įvertinus Grupės vidutinius Rodiklius ir nustačius, kad Ūkio subjekto Rodiklis yra blogesnis nei Grupės, kuriai priklauso Ūkio subjektas, vidutinis Rodiklis, Ūkio subjekto būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos įvertinus Grupės vidutinį Rodiklį bei atsižvelgiant į Ūkio subjekto veiklos specifiką, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę bei teikiamas paslaugas, sąnaudų atsiradimo priežastis ir būtinybę, Ūkio subjektui taip pat nustatomos siektinos veiklos efektyvumo užduotys. Jei Ūkio subjekto Rodiklis yra geresnis nei Grupės, kuriai priklauso Ūkio subjektas, vidutinis Rodiklis, Ūkio subjekto būtinosios sąnaudos nedidinamos pagal Grupės vidutinį Rodiklį, bet Ūkio subjektui, atsižvelgiant į anksčiau minėtus faktus ir įvertinus geriausią Grupės rodiklio vertę, gali būti nustatomos siektinos veiklos efektyvumo užduotys.

18. Komisija, atlikusi teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi Rodiklius, juos skelbia viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Komisija, atsižvelgdama į situaciją rinkoje, gali:

19.1. nustatyti 9.3, 10.1–10.5 ir 11.1–11.5 punktuose nurodytų Rodiklių reikšmes taip, kad šios atitiktų praėjusio ataskaitinio laikotarpio Rodiklių reikšmes, įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos (defliacijos) įtaką, jei apskaičiuojama, kad šio ataskaitinio laikotarpio atitinkamų Rodiklių pokytis, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, viršija infliacijos (defliacijos) įtaką:

 

 

(20),

 

čia:

Spersk n  – perskaičiuotas, įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos įtaką, nagrinėjamojo laikotarpio Rodiklis;

Sn-1  – praėjusio ataskaitinio laikotarpio Rodiklis;

Iv – infliacija (defliacija, proc.), suskaičiuota įvertinus Lietuvos statistikos departamento paskelbtų atitinkamų laikotarpių metinių vartotojų kainų indeksų pokytį;

19.2. esant motyvuotam Komisijos sprendimui, nustatyti tam tikriems Ūkio subjektams papildomus Rodiklius bei jų ribines vertes ir įpareigoti Ūkio subjektus laikytis nustatytų ribinių Rodiklių verčių.

20. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_____________________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

o3-218(priedas 6)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 7)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 8)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 9)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 10)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 11)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 1)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 2)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 3)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 4)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-218(priedas 5)

Neteko galios nuo: 2016-01-01

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

o3-943(priedas)

Papildyta priedu:

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-943, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20282

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo