Suvestinė redakcija nuo 2020-12-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 61-3034, i. k. 113203NISAK0001-120

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-28:

Nr. 1-69, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04628

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas

 

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI AUDITORIAUS KVALIFIKACIJĄ ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITUI PASTATUOSE, ĮRENGINIUOSE IR TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS ATLIKTI, ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2013 m. birželio 5 d. Nr. 1-120

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu ir Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

1. T v i r t i n u šios sudėties Asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1 Jūratė Pravalackaitė – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos grupės vadovė, Komisijos pirmininkė, o jai nesant – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos grupės patarėjas Mindaugas Stonkus;

1.2Karolis Januševičius – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

1.3Giedrius Šiupšinskas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros docentas, Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijos vedėjas, Komisijos narys;

1.4. Rimantas Bakas – Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, Komisijos narys;

1.5Laima Narsutytė – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vyriausioji specialistė, Komisijos narė (sekretorė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-247, 2019-09-02, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13951

Nr. 1-403, 2020-12-08, paskelbta TAR 2020-12-08, i. k. 2020-26576

 

2. P a v e d u Komisijai vykdyti asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimą, vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis.

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-157, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10100

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-69, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04628

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-247, 2019-09-02, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13951

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-403, 2020-12-08, paskelbta TAR 2020-12-08, i. k. 2020-26576

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo