Suvestinė redakcija nuo 2010-05-29 iki 2010-07-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 2-63, i. k. 095505ANUTA00000125

 

Nauja redakcija nuo 2002-04-15:

Nr. 37, 2002-03-14, Žin. 2002, Nr. 31-1200 (2002-03-27), i. k. 102505ANUTA00000037

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1995 m. gruodžio 21 d. Nr. 125

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 46 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles (pridedamos).

 

 

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                 KAZYS RATKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125

(Lietuvos banko valdybos

2010 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 03-48 redakcija)

 

PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) tvarkymo nuostatas ir tvarką, pagal kurią Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti komerciniai bankai, specializuoti bankai ir užsienio bankų filialai privalo teikti duomenis apie paskolų gavėjus ir jiems suteiktas paskolas.

2. Asmens duomenys duomenų bazėje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o asmens duomenų bazės valdytojas nustatyta tvarka registruojamas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

3. Duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir pinigų politikos vykdymo funkcijai atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms prielaidas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų bazės gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Kredito įstaiga – bankas (Lietuvos Respublikoje įregistruotas komercinis bankas ir specializuotas bankas), užsienio banko filialas.

4.2. Paskola – paskola ir kreditas, iš jų: kredito linija, vartojimo kreditas, hipotekos kreditas, sąskaitos kreditas (overdraftas), tarpbankinės paskolos, taip pat atpirkimo sandoris, išsimokėtinai (kreditan) parduotas turtas, kreditiniai įsiskolinimai, susidarę dėl faktoringo arba vekselių operacijų, finansinė nuoma (lizingas).

4.3. Paskolos gavėjų grupė – paskolos gavėjai, priskirti prie tos pačios grupės pagal kategoriją, apibrėžtą Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosiose nuostatose, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2006, Nr. 142-5442), naudojamą taikant vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą:

4.3.1. centrinė valdžia ir centriniai bankai;

4.3.2. institucijos;

4.3.3. mažmeniniai klientai;

4.3.4. įmonės;

4.3.5. kiti paskolų gavėjai, nepriskirti prie 4.3.1–4.3.4 punktuose nurodytų paskolų gavėjų.

4.4. Šalies kodas – šalies, kurioje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba įregistruotas juridinis asmuo, kodas.

4.5. Kontroliuojamoji įmonė – tai banko kontroliuojama finansų įstaiga arba draudimo įmonė, kurios finansines ataskaitas visiškai konsoliduoja globojantysis (patronuojantysis) bankas, vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 153 (Žin., 2006, Nr. 143-5461) patvirtintų Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių nuostatomis.

5. Lietuvos bankas, bankai ir jų kontroliuojamos įmonės, užsienio bankų filialai, prieš sudarydami sandorius dėl paskolų teikimo, privalo gauti iš paskolos gavėjo visus šiame dokumente nurodytus duomenis ir pasižadėjimą teikti šiuos duomenis naudojimosi paskola metu.

6. Duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas į duomenų bazę privalo teikti Lietuvos bankas ir visos kredito įstaigos (toliau – duomenų teikėjai).

7. Bankas privalo 9 punkte nustatyta tvarka teikti į duomenų bazę duomenis ir apie savo kontroliuojamų įmonių (išskyrus kontroliuojamuosius Lietuvos Respublikoje įregistruotus bankus) suteiktas paskolas. Jeigu banko kontroliuojama įmonė įsteigta užsienio valstybėje, į duomenų bazę pateikiami duomenys tik apie tos įmonės suteiktas paskolas Lietuvos Respublikos rezidentams. Bankas, pradėjęs kontroliuoti jau veikiančią įmonę, privalo gauti 9 punkte nurodytus duomenis ir per tris mėnesius nuo kontrolės pradžios pateikti juos į duomenų bazę. Kai bankas baigia kontroliuoti įmonę, apie tai informuojamas Lietuvos bankas, o duomenys apie paskolų gavėją ir jam suteiktas paskolas toliau neteikiami.

8. Duomenų bazės valdytojas yra Lietuvos bankas. Duomenų bazės valdymo ir tvarkymo funkcijos Lietuvos banko padaliniams paskirstomos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu.

 

II. DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9. Duomenų teikėjai į duomenų bazę teikia:

9.1. duomenis apie paskolos gavėją (arba gavėjus, jei paskola grąžinama solidariai):

9.1.1. jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo (tarp jų ir ūkininkas):

9.1.1.1. asmens kodą (privalomas Lietuvos Respublikos piliečiams), o jeigu paskolos gavėjas ūkininkas, – ir ūkio registracijos kodą;

9.1.1.2. vardą;

9.1.1.3. pavardę;

9.1.1.4. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.1.5. jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį ir jo galiojimo laiką;

9.1.1.6. šalies kodą;

9.1.2. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo:

9.1.2.1. juridinio asmens kodą;

9.1.2.2. juridinio asmens pavadinimą;

9.1.2.3. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.2.4. šalies kodą;

9.1.2.5. duomenis apie vienasmenį valdymo organą, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 punktuose, o jeigu įmonei taikoma bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, – tik bankroto arba restruktūrizavimo procedūrą vykdančio fizinio asmens duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 punktuose, arba juridinio asmens duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose;

9.1.2.6. paskolos gavėjo priskyrimą atitinkamai grupei, nurodytai 4.3 punkte;

9.2. duomenis, susijusius su paskolos suteikimu:

9.2.1. kreditoriaus (jo filialo), įskaitant kontroliuojamąsias įmones, sutartinį kodą, galiojantį tik duomenų bazėje;

9.2.2. paskolos tikslą;

9.2.3. sutartyje numatytą paskolos sumą ir valiutos kodą; jei pagal tą pačią sutartį paskola suteikiama dviem arba daugiau asmenų, kurie solidariai užtikrina paskolos grąžinimą, – nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

9.2.4. paskolos palūkanų normą ir palūkanų pasikeitimo datą;

9.2.5. sutarties dėl paskolos suteikimo numerį arba kitą skolinio įsipareigojimo identifikacinį numerį ir pasirašymo datą;

9.2.6. ekonominės veiklos rūšį, kuriai suteikta paskola, vadovaujantis Europos Sąjungos ekonominės veiklos rūšių klasifikacija (NACE) – sąrašas pateikiamas šių taisyklių 1 priede;

9.2.7. paskolos rūšį, išskiriant:

9.2.7.1. kredito liniją;

9.2.7.2. vartojimo kreditą;

9.2.7.3. hipotekos kreditą;

9.2.7.4. sąskaitos kreditą (overdraftą);

9.2.7.5. tarpbankinę paskolą;

9.2.7.6. atpirkimo sandorį;

9.2.7.7. išsimokėtinai (kreditan) parduotą turtą;

9.2.7.8. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl faktoringo operacijų;

9.2.7.9. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl vekselių operacijų;

9.2.7.10. finansinę nuomą (lizingą);

9.2.7.11. kitas paskolas ir kreditus;

9.2.8. paskolos suteikimo arba pirkimo (perėmimo) datą, sumą, valiutos kodą ir, jei paskola nupirkta (perimta), – kreditoriaus, iš kurio nupirkta (perimta) paskola, kodą, galiojantį duomenų bazėje, ir(ar) juridinio arba fizinio asmens duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 arba 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, o jeigu paskola nupirkta iš užsienio šalies kreditoriaus, – tik šalies kodą;

9.3. duomenis apie paskolos užtikrinimo priemones:

9.3.1. paskolai užtikrinti garantiją, laidavimą išdavusių bei turtą įkeitusių asmenų duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose; jeigu paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas valdomas bendros jungtinės nuosavybės teise, į duomenų bazę pateikiami duomenys apie kiekvieną įkeisto turto bendrasavininkį;

9.3.2. paskolai užtikrinti išduotų garantijų, laidavimų sumą, valiutos kodą ir datą;

9.3.3. paskolą apdraudus draudimo įmonėje:

9.3.3.1. draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose;

9.3.3.2. toje draudimo įmonėje apdraustos paskolos sumą, valiutos kodą;

9.3.4. paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant šias turto rūšis:

9.3.4.1. nekilnojamąjį turtą:

9.3.4.1.1. gyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.2. negyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.3. žemės sklypą;

9.3.4.1.4. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.3.4.2. kilnojamąjį turtą:

9.3.4.2.1. transporto priemones;

9.3.4.2.2. mašinas ir įrengimus;

9.3.4.2.3. prekių atsargas;

9.3.4.2.4. kitą kilnojamąjį turtą;

9.3.4.3. finansinį užstatą, atitinkantį Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo reikalavimus:

9.3.4.3.1. akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.3.4.3.2. skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.3.4.3.3. kitus vertybinius popierius;

9.3.4.3.4. lėšas indėlio sąskaitoje;

9.3.4.3.5. lėšas banko sąskaitoje;

9.3.4.3.6. kitas grąžintinas lėšas;

9.3.4.4. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą; nurodydamas šį įkeičiamą turtą, duomenų teikėjas turi jį įvardyti;

9.3.5. jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem ar daugiau kreditorių, – nurodomas šio turto įkeitimo eiliškumas; jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas dviejų ar daugiau to paties kreditoriaus suteiktų paskolų grąžinimas, – įkeistas turtas paskirstomas proporcingai suteiktų paskolų sumai arba kitaip duomenų teikėjo nustatyta tvarka;

9.4. duomenis apie paskolos grąžinimą:

9.4.1. numatomus paskolos dalinių ir galutinio grąžinimų terminus, sumas ir valiutos kodus;

9.4.2. paskolos grąžinimo (įskaitant dalinius grąžinimus) datą ir sumą, išskiriant paskolą ar paskolos dalį, jei paskola ar jos dalis grąžinta:

9.4.2.1. kreditoriui įvykdžius arba pardavus paskolos užtikrinimo priemonę:

9.4.2.1.1. garantiją;

9.4.2.1.2. laidavimą;

9.4.2.1.3. draudimo įmonės draudimą;

9.4.2.1.4. nekilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.4.1. gyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.2. negyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.3. žemės sklypą;

9.4.2.1.4.4. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.5. kilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.5.1. transporto priemones;

9.4.2.1.5.2. mašinas ir įrengimus;

9.4.2.1.5.3. prekių atsargas;

9.4.2.1.5.4. kitą kilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.6. finansinį užstatą:

9.4.2.1.6.1. akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.2. skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.4.2.1.6.3. kitus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.4. lėšas indėlio sąskaitoje;

9.4.2.1.6.5. lėšas banko sąskaitoje;

9.4.2.1.6.6. kitas grąžintinas lėšas;

9.4.2.1.7. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą;

9.4.2.2. perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą;

9.4.3. parduotos (perduotos) paskolos sumą, valiutos kodą, pardavimo (perdavimo) datą, kreditoriaus, kuriam parduota (perduota) paskola, kodą, galiojantį tik duomenų bazėje, ir(ar) fizinio arba juridinio asmens, kuriam parduota (perduota) paskola, duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, jeigu parduodama užsienio šalies kreditoriui, – tik šalies kodą;

9.4.4. duomenis apie paskolos vertės tikslinimą:

9.4.4.1. paskolos vertės tikslinimo metodą – individualiai ar bendrai;

9.4.4.2. jei paskola vertinama individualiai, – nuvertėjusios paskolos vertę, nustatytą patikslinus paskolos vertę;

9.4.4.3. paskolos vertės patikslinimo datą;

9.4.5. nurašytos visos paskolos arba jos dalies sumą, valiutos kodą ir nurašymo datą; galutinai nurašytoms paskoloms duomenų teikėjas pateikia atskirą požymį;

9.4.6. nurašytų paskolų grąžinimo į balansinį turtą datą, sumą, valiutos kodą;

9.5. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų (pirmą ir paskesnius kartus) pagal šių taisyklių 2 priedo 1 punkte nurodytas sąlygas:

9.5.1. paskolos gavėjo pripažinimo neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

9.5.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas neįvykdančiu įsipareigojimų;

9.6. paskolos gavėjo pripažinimo vėl vykdančiu įsipareigojimus datą (pirmo ir paskesnių kartų) pagal šių taisyklių 2 priedo 2 punkto nuostatas.

10. Jeigu kreditiniai įsiskolinimai susidarė dėl faktoringo operacijų klientui perdavus kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą skolininkui (be laidavimo), 9 punkte numatyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami apie skolininką. Į duomenų bazę neteikiami 9.1.2.5, 9.2.3–9.2.5 punktuose nurodyti duomenys apie skolininkus (debitorius), kurių rizika visiškai apdrausta draudimo įmonėje. Jeigu faktoringo sutartis sudaryta su laidavimu, 9 punkte numatyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami tik apie klientą, perdavusį kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą.

11. Duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie visas vienam paskolos gavėjui suteiktas paskolas, kai viena arba kelių paskolų suma didesnė negu 50 000 litų arba kai viena arba kelių paskolų suma mažesnė, bet paskolos gavėjas pripažįstamas neįvykdančiu įsipareigojimų. Duomenys neteikiami apie paskolas, įskaitant sąskaitos kreditą, suteiktas Lietuvos bankui, šalies kredito įstaigoms ir užsienio bankams ne ilgesniam negu 14 dienų laikotarpiui, ir tais atvejais, kai banko kontroliuojama įmonė suteikia paskolą pačiam bankui. Lietuvos bankas teikia duomenis tik apie paskolos gavėjus fizinius asmenis ir jiems suteiktas paskolas. Nurodytus 9.1.2.6 punkte duomenis teikia tik kredito įstaigos.

12. Duomenų teikėjai 9 punkte nurodytus duomenis privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo faktinio paskolos suteikimo, pirkimo (perėmimo), grąžinimo, pardavimo (perdavimo), nurašymo ir 9 punkte pateiktų duomenų pasikeitimo.

13. Duomenys apie paskolos gavėjo grąžintas paskolas, kreditoriaus parduotas (perduotas) paskolas, taip pat apie paskolas, suteiktas kontroliuojamųjų įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, saugomi duomenų bazėje septynerius metus nuo paskolos grąžinimo, pardavimo (perdavimo) arba kontrolės baigimo dienos, o duomenys apie nurašytas paskolas – kol kreditorius turi reikalavimo teisę į šias paskolas, bet ne trumpiau kaip septynerius metus.

 

III. DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 

14. Duomenų teikėjai Lietuvos bankui pateikia duomenis (įskaitant filialų duomenis) apie savo ir kontroliuojamųjų įmonių paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas naudodamiesi Lietuvos banko sukurta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga. Duomenų teikėjai Lietuvos bankui perduoda duomenis nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis.

15. Lietuvos bankas pateikia duomenų teikėjams techninės ir programinės įrangos reikalavimus bei duomenų pateikimo ir gavimo nustatytų struktūrų bylas.

16. Duomenų teikėjai paklausimus į duomenų bazę pateikia ir atsakymus gauna naudodamiesi Lietuvos banko sukurta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga. Atsakymai į paklausimus, išskyrus sutrumpintą pirmo tipo paklausimą, pateikiami nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis, o atsakymas į sutrumpintą pirmo tipo paklausimą – kitą darbo dieną.

17. Duomenų teikėjai gali teikti Lietuvos bankui duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas bei paklausimus į duomenų bazę Lietuvos banko poilsio ir švenčių dienomis bei po 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis, tačiau tuo metu Lietuvos bankas neužtikrins duomenų bazės veikimo ir duomenų teikėjams neteiks techninės pagalbos.

18. Duomenų teikėjai į duomenų bazę gali teikti dviejų tipų paklausimus.

19. Pateikę pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo 9.1.1 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose nurodytus duomenis, duomenų teikėjai iš duomenų bazės gauna šiuos duomenis:

19.1. paskolos suteikimo tikslą;

19.2. sutartyje nustatytą paskolos sumą; jei numatyta, kad paskolą grąžins du arba daugiau asmenų, – nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

19.3. paskolos palūkanų normą;

19.4. ekonominės veiklos rūšį, kuriai suteikta paskola, nurodytą šių taisyklių 1 priede;

19.5. sutartyje nustatytą paskolos sumą pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.7 punkte;

19.6. paskolos gavėjui suteiktų paskolų grąžinimo sumas artimiausiems penkeriems metams, suskirstytas ketvirčiais;

19.7. paskolų, kurių grąžinimas numatytas vėliau negu po penkerių metų, sumą ir galutinį grąžinimo terminą;

19.8. faktiško įsiskolinimo sumą, išskiriant pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.7 punkte;

19.9. duomenis apie paskolų vertės tikslinimą:

19.9.1. paskolų vertės tikslinimo metodą;

19.9.2. visų paskolos gavėjo nuvertėjusių paskolų vertę, nustatytą individualiai patikslinus paskolos vertę;

19.10. paskolos gavėjo nurašytų paskolų sumą;

19.11. paskolos gavėjo per metus grąžintų paskolų sumą, o jeigu paskola ar jos dalis grąžinta įvykdžius paskolos užtikrinimo priemonę arba perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą, – paskolos grąžinimo šaltinius, nurodytus 9.4.2.1 ir 9.4.2.2 punktuose, bei iš jų susigrąžintą paskolos sumą;

19.12. paskolos gavėjo išduotų garantijų sumą;

19.13. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų garantijų sumą;

19.14. paskolos gavėjo suteiktų laidavimų sumą;

19.15. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų laidavimų sumą;

19.16. jeigu paskola apdrausta draudimo įmonėje, – draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, ir toje draudimo įmonėje apdraustos paskolos sumą;

19.17. paskolos gavėjo įkeisto turto vertę ir įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte;

19.18. kitų asmenų paskolos gavėjo paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte, o jei tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem arba daugiau kreditorių, – įkeitimo eiliškumą;

19.19. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų:

19.19.1. pripažinimo neįvykdančiu įsipareigojimų datą (pirmo ir paskesnių kartų) ir paskolos likutį tą dieną;

19.19.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas neįvykdančiu įsipareigojimų;

19.20. pripažinimo vėl vykdančiu įsipareigojimus datą.

20. Pateikę sutrumpintą pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo 9.1.1.1–9.1.1.3 punktuose nurodytus duomenis, duomenų teikėjai iš duomenų bazės gauna šiuos duomenis:

20.1. sutartyje nustatytą paskolos sumą pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.7 punkte;

20.2. faktiško įsiskolinimo sumą, išskiriant pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.7 punkte;

20.3. nurašytų paskolų sumą;

20.4. paskolos gavėjo išduotų garantijų sumą;

20.5. paskolos gavėjo suteiktų laidavimų sumą;

20.6. paskolos gavėjui suteiktų paskolų grąžinimo artimiausiais penkeriais metais sumas, suskirstytas ketvirčiais;

20.7. paskolų, kurių grąžinimas numatytas vėliau negu po penkerių metų, sumą ir galutinį grąžinimo terminą;

20.8. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų:

20.8.1. paskutinio pripažinimo neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

20.8.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas neįvykdančiu įsipareigojimų;

20.9. pripažinimo vėl vykdančiu įsipareigojimus datą.

21. Pateikę antro tipo paklausimą, duomenų teikėjai pagal 4.3 punkte numatytas paskolų gavėjų grupes gauna sąrašą paskolų gavėjų, kuriuos neįvykdančiais įsipareigojimų pripažino pats duomenų teikėjas, ir sąrašą tų paskolų gavėjų, kurie pripažinti neįvykdančiais įsipareigojimų kitose duomenų teikėjų įstaigose (nenurodant kitų kreditorių pavadinimų); datą, kada nustatyta, kad įsipareigojimai neįvykdomi, neįvykdytos paskolos likutį ir viso įsiskolinimo sumą tą dieną; sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas neįvykdančiu įsipareigojimų.

22. Duomenų bazėje saugomi duomenys teikiami tik duomenų teikėjų centrinėms būstinėms, Lietuvos banko struktūriniams padaliniams, kuriems šie duomenys reikalingi jų nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

23. Kredito įstaiga, norėdama gauti duomenis iš duomenų bazės, turi sudaryti su Lietuvos banku sutartį, kurioje būtų aptartos duomenų teikimo sąlygos ir kaina.

24. Kredito įstaigų, kurioms atšaukta licencija, taip pat įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, pateikti duomenys apie paskolų gavėjus ir jiems suteiktas paskolas neatnaujinami ir duomenų teikėjams neteikiami.

25. Lietuvos bankas atsako už duomenų bazės informacijos, saugomos ir naudojamos Lietuvos banke, saugumą ir konfidencialumą.

26. Duomenų teikėjo įstaigoje turi būti sukurtos ir valdybos (užsienio banko filiale – vadovo) patvirtintos naudojimosi duomenų baze vidaus taisyklės su asmenų, galinčių naudotis duomenimis arba juos teikti, sąrašu. Asmenys raštu turi įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį. Kiekvienas duomenų teikėjo paklausimas (arba duomenų pateikimas) turi būti registruojamas ir saugomas vienerius metus. Duomenų teikėjo įstaigoje vidaus audito tarnybos privalo ne rečiau kaip kartą per trejus metus tikrinti ir įvertinti patvirtintas duomenų bazės naudojimo procedūras, taikomas programines priemones ir įdiegtas vidaus kontrolės procedūras ir ar tai sudaro prielaidas užtikrinti perduodamų duomenų kokybę.

27. Mėnesiui pasibaigus, Lietuvos bankas pateikia kredito įstaigai naudojimosi duomenų baze protokolą, kurį iki mėnesio 20 d. kredito įstaigos vadovas patvirtina ir grąžina Lietuvos bankui.

28. Už duomenų teisingumą ir konfidencialumą atsako duomenų teikėjo vadovas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Jeigu kredito įstaigos laiku nepateikia, pateikia neišsamius duomenis arba jų nepatikslina, kredito įstaigoms arba jų vadovams gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos poveikio priemonės.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 186, 1998-10-29, Žin., 1998, Nr. 100-2798 (1998-11-18), i. k. 098505ANUTA00000186

Nr. 37, 2002-03-14, Žin., 2002, Nr. 31-1200 (2002-03-27), i. k. 102505ANUTA00000037

Nr. 144, 2002-11-14, Žin., 2002, Nr. 113-5085 (2002-11-27), i. k. 102505ANUTA00000144

Nr. 32, 2005-03-10, Žin., 2005, Nr. 38-1268 (2005-03-24), i. k. 105505ANUTA00000032

Nr. 03-48, 2010-05-06, Žin., 2010, Nr. 55-2742 (2010-05-13), i. k. 110505ANUTA00003-48

 


Paskolų rizikos duomenų

bazės tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

PASKOLŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL EKONOMINES VEIKLOS RŪŠIS

 

Nr.

Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas

NACE

Sekcija

Skyrius

1.

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė

A

01–02

2.

Žuvininkystė

B

05

3.

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

10–14

4.

Apdirbamoji pramonė

D

15–37

5.

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

E

40–41

6.

Statyba

F

45

7.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

G

50–52

8.

Viešbučiai ir restoranai

H

55

9.

Transportas, sandėliavimas ir ryšiai

I

60–64

10.

Finansinis tarpininkavimas

J

65–67

11.

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

K

70–74

12.

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

L

75

13.

Švietimas

M

80

14.

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

N

85

15.

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla

O

90–93

16.

Kitos ekonominės veiklos rūšys

P–Q

95–99

17.

Paskolos, nepriskirtos ekonominei veiklai

 

 

 

iš jų:

 

 

18.

paskolos būstui įsigyti

 

 

 

_________________


Paskolų rizikos duomenų

bazės tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

SĄLYGOS, KAI PASKOLOS GAVĖJAS PRIPAŽĮSTAMAS NEĮVYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA VĖL VYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMUS

 

1. Paskolos gavėjas pripažįstamas neįvykdančiu įsipareigojimų, jei tenkinama bent viena iš išvardytų sąlygų:

1.1. Duomenų teikėjo nuomone tikėtina, kad paskolos gavėjas iki galo neįvykdys savo įsipareigojimų duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) iki tol, kol duomenų teikėjas nesiims tokių veiksmų, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės įvykdymas. Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymiai yra šie:

1.1.1. duomenų teikėjas nustojo už paskolą kaupti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus periodinius mokėjimus;

1.1.2. reikšmingai pablogėjus paskolos kokybei, duomenų teikėjas tikslina paskolos vertę;

1.1.3. duomenų teikėjas parduoda paskolą ir dėl to patiria reikšmingą nuostolį (didesnį negu 5 proc. paskolos likučio). Įvertinami tik nuostoliai, susiję su paskolos gavėjo kredito rizika. Jei duomenų teikėjas parduodamas paskolą patiria nuostolį dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitusių palūkanų normų), toks nuostolis neįvertinamas;

1.1.4. duomenų teikėjas persvarsto paskolą dėl pablogėjusios paskolos gavėjo finansinės būklės ir patiria finansinių nuostolių;

1.1.5. duomenų teikėjas inicijuoja paskolos gavėjo pripažinimo nemokiu procedūrą, atsižvelgdamas į paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei);

1.1.6. paskolos gavėjo arba trečiosios šalies iniciatyva paskolos gavėjui pradėta bankroto arba kita panaši procedūra, kurios metu galima panaikinti arba atidėti paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei).

1.2. Paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 100 litų arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos.

2. Paskolos gavėjas pripažįstamas vėl vykdančiu įsipareigojimus, jei, duomenų teikėjo nuomone, negali būti taikomas (netenkinamas) nei vienas iš kriterijų, pagal kuriuos paskolos gavėjas pripažįstamas neįvykdančiu įsipareigojimų.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 17, 1996-02-02, Žin., 1996, Nr. 12-339 (1996-02-09), i. k. 096505ANUTA00000017

Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių pakeitimo

 

2.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 59, 1998-03-26, Žin., 1998, Nr. 29-795 (1998-03-27), i. k. 098505ANUTA00000059

Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo

 

3.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 186, 1998-10-29, Žin., 1998, Nr. 100-2798 (1998-11-18), i. k. 098505ANUTA00000186

Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių

 

4.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 37, 2002-03-14, Žin., 2002, Nr. 31-1200 (2002-03-27), i. k. 102505ANUTA00000037

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 144, 2002-11-14, Žin., 2002, Nr. 113-5085 (2002-11-27), i. k. 102505ANUTA00000144

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 15, 2004-02-26, Žin., 2004, Nr. 34-1132 (2004-03-04), i. k. 104505ANUTA00000015

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 32, 2005-03-10, Žin., 2005, Nr. 38-1268 (2005-03-24), i. k. 105505ANUTA00000032

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 17, 2007-03-01, Žin., 2007, Nr. 29-1087 (2007-03-08), i. k. 107505ANUTA00000017

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 25, 2008-03-06, Žin., 2008, Nr. 31-1113 (2008-03-15), i. k. 108505ANUTA00000025

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 151, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 72-2958 (2009-06-18), i. k. 109505ANUTA00000151

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 03-48, 2010-05-06, Žin., 2010, Nr. 55-2742 (2010-05-13), i. k. 110505ANUTA00003-48

Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo