Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 95-3722, i. k. 1081100NUTA00000789

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 1479, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21031

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 23 d. Nr. 789

Vilnius

 

Įgyvendindama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, 4.2 papunktį ir atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. K(2007)4475, priimantį veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013) 6262, 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1298/2013 (OL 2013 L 347, p. 256), ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką
pavaduojantis finansų ministras                                                                Rimantas Šadžius

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1479
redakcija)

 

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDAS

 

I SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS, NUSTATYTŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANE, PASKIRSTYMAS TARP MINISTERIJŲ IR (AR) KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRUOJAMŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ

 

1. Europos Sąjungos fondų lėšų įsipareigojimams, nustatytų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansavimo plane, paskirstymas tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų administruojamų veiksmų programos prioritetų pagal metus:

(eurais)

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Iš viso

1. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

53980347

54679935

55823601

59468696

64243956

71605616

80464642

440266793

2. Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

26782930

27130038

27697480

29506033

31875329

35527896

39923397

218443103

3. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

14220004

14404295

14705571

15665795

16923738

18863015

21196742

115979160

4. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

18928877

19174197

19575238

20853435

22527939

25109396

28215923

154385005

5. Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui

Finansų ministerija

3486824

3532013

3605887

3841340

4149795

4625317

5197559

28438735

Iš viso

117398982

118920478

121407777

129335299

139720757

155731240

174998263

957512796

 

2. Šiame punkte nurodytos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonės, atsižvelgdamos į Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo metu planuojamas sutaupyti lėšas, prisiimdamos įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis, gali viršyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede nurodytas administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms skirtas Europos Sąjungos fondų lėšų sumas ir panaudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų ne daugiau, nei būtina įsipareigojimams dėl Europos Sąjungos fondų lėšų prisiimti:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija administruojamoms 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 3 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje minėtam prioritetui nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.2. Švietimo ir mokslo ministerija administruojamoms 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 4 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje prioritetams nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.3. Vidaus reikalų ministerija administruojamoms 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 5 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje minėtam prioritetui nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.4. Finansų ministerija administruojamoms 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 7 procentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 418, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-27, i. k. 2015-06385

 

3. Šio skyriaus 2 punkte nurodytos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonės, pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis viršydamos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede nurodytas administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtas lėšas, turi užtikrinti, kad pagal tą patį prioritetą finansuojamų projektų Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių projektų lėšų santykis neviršytų prioritetui veiksmų programoje nustatyto Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių projektų lėšų santykio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 418, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-27, i. k. 2015-06385

 

4. Pagal atskiras Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemones projektams išmokama Europos Sąjungos fondų lėšų suma ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų suma gali viršyti atskiroms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms ir (ar) atskiriems regionams skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą ir (ar) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą, neviršijant ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos administruojamo (-ų) prioriteto (-ų) visoms įgyvendinimo priemonėms numatytos įgyvendinti bendros Europos Sąjungos fondų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumos, išskyrus:

4.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuri administruojamoms 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 2 procentais;

4.2. Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri administruojamoms 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 1,5 procento ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą – 2,4 procento;

4.3. Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri administruojamoms 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 0,1 procento ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą – 1,1 procento;

4.4. techninės paramos gavėjus, kurie neviršydami projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytų sumų, apmokėdami projektų, įgyvendinamų pagal 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemones, išlaidas, gali viršyti šio prioriteto priemonėms įgyvendinti numatytas Europos Sąjungos fondų lėšas 7 procentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1381, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21101

 

5. Bendra pagal visas 2007–2013 m. veiksmų programas projektams įgyvendinti išmokama Europos Sąjungos fondų lėšų suma negali viršyti šių veiksmų programų finansiniuose planuose numatytų Europos Sąjungos fondų lėšų bendros sumos.

 

 

II skyrius

Europos Sąjungos fondų lėšų, kurios nebus panaudotos ir gali būti prarastos pagal reglamento Nr. 1083/2006 93 straipsnio nuostatas, paskirstymas tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų administruojamų veiksmų programos prioritetų pagal metus

 

(eurais)

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

1. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

7786587

72606913

214313014

294915354

440266793

2. Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

3863399

36024701

106333706

146325424

21844310

3. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

2051215

19126786

56456321

77689337

115979160

4. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

2730463

25460513

75151513

103415722

154385005

5. Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui

Finansų ministerija

502969

4689995

13843404

19049858

28438735

Iš viso

16934633

157908908

466097958

641395695

957512796

 

 

III SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ REGIONŲ PROJEKTAMS, PASKIRSTYMAS TARP MINISTERIJŲ IR (AR) KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRUOJAMŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ IR REGIONŲ

 

(eurais)

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Veiksmų programos priemonės pavadinimas

Regionai

Iš viso

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

328023

1133688

638510

284378

540624

651820

248393

302763

340461

1296495

5765155

Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai

320107

1184989

607130

268625

493513

601299

229968

265891

308369

1467444

5747335

Teritorijų planavimas

1168696

4267857

2493918

1250849

1776645

2164570

829822

1153400

1115616

5095931

21317304

Iš viso

1816826

6586534

3739558

1803852

2810782

3417689

1308183

1722054

1764446

7859870

32829794

 

 

IV SKYRIUS

PRIORITETO „Kokybiškas UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-01-K PRIEMONĖ „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Remiamos veiklos:

įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas (toliau šiame skirsnyje – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, sudarymas;

mokymo darbo vietoje organizavimas;

įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu;

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

sektoriniai tyrimai / studijos, nustatantys sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (būtina sąlyga, kad konkretaus atlikto tyrimo / studijos rezultatų pagrindu projekto įgyvendinimo metu būtų rengiamas sektoriaus darbuotojų mokymas).

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių įmonės;

privatieji juridiniai asmenys;

asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus;

pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

 

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

34200

veiksmų programos rodiklis

 

įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus

procentai

60

veiksmų programos rodiklis

 

iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės

 

80

 

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

38000

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

32300

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

51584995

0

0

0

20363066

71948061

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-02-K PRIEMONĖ „SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Socialinio dialogo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Remiamos veiklos:

darbdavių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu;

darbuotojų mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;

veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus;

partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių;

metodinės ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida.

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

darbdaviai (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekse);

darbdavių organizacijos;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pasirašytos kolektyvinės sutartys (išskyrus šakos kolektyvines sutartis)

skaičius

600

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 729 „Dėl Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programa), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

pasirašytos šakos kolektyvinės sutartys

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

trišalės ir dvišalės tarybos ir komisijos apskrityse ir savivaldybėse

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonėse įsteigti saugos ir sveikatos komitetai

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

9000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

15000

veiksmų programos rodiklis

parengti kolektyvinių sutarčių (išskyrus šakos kolektyvines sutartis) projektai

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

parengti šakos kolektyvinių sutarčių projektai

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5792400

0

0

0

0

5792400

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-03-V PRIEMONĖ „ĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Įmonių socialinė atsakomybė“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – propaguoti socialinį sąmoningumą versle, gerinti įmonių gebėjimus versle diegti įmonių socialinės atsakomybės principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, stiprios socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos.

Remiamos veiklos:

verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendrų įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas: mokymas, konsultavimas, personalo mainai, bendros akcijos ir renginiai įmonių socialinės atsakomybės gerajai patirčiai skleisti;

atsakingą vartojimą skatinančių kampanijų, akcijų (radijo, televizijos laidų, kitų interaktyvių akcijų) rengimas;

mokymo renginių, pristatančių atsakingo investavimo koncepciją ir užsienio šios srities patirtį, organizavimas;

įmonių socialinės atsakomybės diegimo pavieniuose sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse praktinių gairių ir metodinės medžiagos, kuri padėtų įmonėms diegti atsakingos gamybos, atsakingo investavimo principus, užtikrintų lyčių lygių galimybių veiksmingą įgyvendinimą privačiame sektoriuje, rengimas ir taikymas;

praktinių seminarų, kuriuose būtų aptariamos įmonių socialinės atsakomybės plėtros galimybės, įmonių socialinės atsakomybės principų diegimas versle didžiuosiuose miestuose ir regionuose, organizavimas su socialinių partnerių atstovais;

konsultantų ir patarėjų mokymo praktiniais įmonių socialinės atsakomybės klausimais organizavimas;

mokymo, įsivertinimo ir praktinių seminarų įmonių socialinės atsakomybės orientacinio standarto, socialinės atskaitomybės, aplinkosaugos ir socialinės vadybos sistemų diegimo klausimais organizavimas įmonėse;

įmonių socialinės atsakomybės diegimo įmonėse ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrimų atlikimas;

kitos veiklos, numatytos Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos ir jos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių plano patvirtinimo“ (toliau šiame skirsnyje – Planas).

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Plane numatyti atsakingi priemonių vykdytojai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įmonės, prisijungusios prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengta įmonių veiklos vertinimo indikatorių sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonės, pradėjusios taikyti socialinės atskaitomybės ir (ar) aplinkos vadybos sistemas ir standartus

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įgyvendintos įmonių socialinės atsakomybės diegimo skatinimo iniciatyvos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

1100

veiksmų programos rodiklis

parengti metodiniai leidiniai

skaičius

12

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengtas įmonių socialinės atsakomybės mokymo modulis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

atlikti tyrimai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

renginiai

skaičius

11

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1578429

0

0

0

0

1578429

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-04-K PRIEMONĖ „ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.

Remiamos veiklos:

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių ir leidžiančių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kūrimas ir įgyvendinimas;

lanksčių darbo organizavimo formų taikymo skatinimas: darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų švietimas lanksčių darbo formų taikymo ir palankios šeimai darbo aplinkos klausimais;

šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimas (darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų mokymas lyčių lygybės klausimais: moterų ir vyrų vaidmenų stereotipų keitimas, lyčių lygybės darbe pranašumai ir kita);

šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimas (tėvų, visuomenės informavimas, šeimų švietimas ir kita);

studijos ir tyrimai, kurių reikia įvairiai priemonės remiamai veiklai vykdyti;

savanorių, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo srities darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ar savivaldybių įmonės;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos;

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenų, išsilaikiusių savo darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų vienos iš priemonės tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350 „Dėl Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos“ (toliau – Nacionalinė demografinė (gyventojų) politikos strategija), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų vienos iš priemonės tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

dalyvavusieji pagal priemonę finansuotuose projektuose, iš jų:

skaičius

5000

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos rodikliui apskaičiuoti

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

1800

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10311145

3622834

0

0

0

13933979

 

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

PENKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-05-V PRIEMONĖ „EMIGRANTŲ IŠ LIETUVOS SUGRĮŽIMO SKATINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti asmenų, išvykusių iš Lietuvos dėl ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir integraciją į darbo rinką, vykdyti ekonominės migracijos prevenciją.

Remiamos veiklos:

švietimas, informavimas ir konsultavimas siekiant įgyvendinti ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones;

kita veikla, skatinanti ekonominės migracijos mažėjimą ir emigravusių asmenų sugrįžimą į Lietuvą.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų planas), numatyti atsakingi vykdytojai arba jų įgaliotos institucijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

suteiktos konsultacijos

skaičius

1300

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

migracijos saldo

vienetai

-4783

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

renginiuose dalyvavę asmenys

skaičius

866

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

renginiai

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

leidiniai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

539896

0

0

0

0

539896

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-06-K PRIEMONĖ „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.

Remiamos veiklos:

viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, siejant tai su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto metu;

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

tyrimai / studijos, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos sričių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius (būtina sąlyga, kad konkretaus atlikto tyrimo / studijos rezultatų pagrindu projekto metu bus rengiamas darbuotojų mokymas).

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, kurios neįtrauktos į ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (toliauministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes), ir Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ (toliau Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes);

viešosios įstaigos, kuriose valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip šių viešųjų įstaigų savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas;

viešieji juridiniai asmenys, atstovaujantys šio skirsnio devintojoje ir dešimtojoje pastraipose nurodytoms įstaigoms arba atliekantys valstybės pavestas funkcijas, arba kitaip atstovaujantys viešajam interesui, – kiek tai susiję su dirbančiųjų mokymu, kvalifikacijos kėlimu ar perkvalifikavimu.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

42000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

45942

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

44000

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

29185246

0

0

4395752

0

33580998

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-07-K PRIEMONĖ „KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje.

Remiamos veiklos:

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas;

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdienėje veikloje, ugdymas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos;

švietimo, profesinio mokymo įstaigos;

mokslo ir studijų institucijos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

tarptautinės organizacijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

55000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

57000

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė,– ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10396148

0

0

0

0

10396148

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-08-K PRIEMONĖ „VERSLUMO SKATINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Verslumo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, taip skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą.

Remiamos veiklos:

kontroliuojančiojo fondo įsteigimas;

finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas (paskolų teikimas), derinamas su mokymu ir konsultavimu.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

steigiant kontroliuojančiuosius fondus – finansų institucijos, numatytos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1298/2013 (OL 2013 L 347, p. 256 (toliau šiame skirsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 44 straipsnyje;

pagal priemonę remiant kitas veiklas – kontroliuojančiojo fondo valdytojo atrinkti finansų inžinerijos priemonių valdytojai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais, atrinktais pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnio nuostatas.

 

Priemonės įgyvendinimo būdas

 

Finansų inžinerija.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sukurta naujų darbo vietų

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

4500

veiksmų programos rodiklis

Produkto

asmenys / įmonės, pasinaudoję finansų inžinerijos priemone

skaičius

1200

veiksmų programos rodiklis

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

5000

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

14481001

0

0

0

0

14481001

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Įgyvendinant pagal priemonę finansuojamas finansų inžinerijos priemones, bus skiriama parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą, labai mažų ir mažų įmonių, fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie nėra finansuojami pagal Europos regioninės plėtros fondo finansų inžinerijos priemones. Pagal priemonę finansuojamos finansų inžinerijos priemonės netaikomos projektams, susijusiems su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, numatytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede, gamyba.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-09-V PRIEMONĖ „kaimo vietovių darbo jėgos persiorIentavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui veikloje.

Remiamos veiklos:

dirbančiųjų žemės ūkyje ir kitų kaimo gyventojų informavimas, motyvavimas, orientavimas, konsultavimas apie užimtumo galimybes kaime;

mokymo kursų, seminarų, konsultacinių seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo iniciatyvų organizavimas;

konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų dalis (iš visų dalyvavusiųjų mokyme)

procentai

18

papildomas rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

10904

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

11197

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

4701

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

8772226

0

0

0

0

8772226

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013) 6262, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-10-V PRIEMONĖ „SVEIKATOS SPECIALISTŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO PAGRINDINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ MAŽINIMO, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, suteikiant specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Remiamos veiklos:

sveikatos specialistų bendrųjų kompetencijų kvalifikacijos kėlimas: kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų;

sveikatos specialistų specialiųjų kompetencijų kvalifikacijos kėlimas: atnaujinant ar suteikiant profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimosi kursuose, stažuotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina atsakingi vykdytojai, numatyti Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programoje, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos tvirtinimo.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigę mokymą dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

16000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

18000

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

17000

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17357347

0

0

0

0

17357347

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-11-V PRIEMONĖ „ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, pritraukiančiose tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ar plėtrą.

Remiamos veiklos:

įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

mokymo darbo vietoje organizavimas;

įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys ar užsienio įmonių filialai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

1260

veiksmų programos rodiklis

įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus

procentai

60

veiksmų programos rodiklis

iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės

 

80

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

1400

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

3555831

0

0

0

2370555

5926386

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-13-V PRIEMONĖ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetenciją, tobulinti žinias ir gebėjimus.

Remiamos veiklos:

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius), praktinių gebėjimų stiprinimas;

tyrimai / studijos, nustatantys socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, įvertinantys mokymo kokybę, efektyvumą, poveikį praktiniam darbui;

informacinės sistemos (registracijos žurnalo), kaupiančios duomenis apie dirbančiųjų socialinį darbą kvalifikaciją, atestaciją, sukūrimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programoje, patvirtintoje socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-303 Dėl Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos patvirtinimo“, nurodyti atsakingi vykdytojai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

3960

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

4400

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

3740

tyrimai

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurta informacinė sistema (registracijos žurnalas)

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1477062

0

0

0

0

1477062

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-12-V PRIEMONĖ „SUBSIDIJOS VERSLUMUI SKATINTI“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Remiama veikla – subsidijų darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti teikimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams.

Galimi pareiškėjai

 

Pareiškėjai yra Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 

Atsakingos institucijos

 

priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 „Dėl Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės).

 

Priemonės įgyvendinimo būdas

 

Visuotinė dotacija.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Produkto

Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, pasinaudoję subsidija

skaičius

600

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

2896200

0

0

0

0

2896200

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Subsidijos pagal priemonę neteikiamos tiems Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, kuriems darbo užmokestis yra kompensuojamas pagal kitas veiksmų programų priemones, pavyzdžiui, VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, VP1-1.2-SADM-04-V priemonę „Parama pirmajam darbui“, VP2-2.1-ŪM-05-V priemonę „Invest LT+“, VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“ ir kitas priemones, kuriose teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.2-SADM-01-V PRIEMONĖ „IEŠKANČIŲ DARBO ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – siekti suderinti darbo pasiūlą ir paklausą – skatinti bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis įsitraukti ar sugrįžti į darbo rinką, didinti bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti, stiprinti už šios politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – administracinius gebėjimus, didinti jos teikiamų paslaugų veiksmingumą, remti socialines įmones.

Remiamos veiklos:

bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir neformalusis švietimas;

remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas subsidijuojant, parama darbo įgūdžiams įgyti, viešieji darbai) ir darbo rotacija;

bedarbių teritorinis mobilumas;

pirmojo darbo pagal įgytą specialybę ar profesiją rėmimas;

parama socialinėms įmonėms: socialinių įmonių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų mokymas; neįgaliųjų socialinių įmonių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija, subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti;

valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų atliekami tyrimai ir kita veikla, siekiant nustatyti iššūkius Lietuvos darbo rinkai ir rasti optimalius reagavimo į šiuos iššūkius būdus (darbo rinkos poreikių analizė ir vertinimas, kvalifikacijų poreikio prognozės, vykdomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimas, naujų paslaugų, programų, metodų rengimas ir diegimas, kita.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio ir (ar) remiamojo įdarbinimo programose

procentai

40

veiksmų programos rodiklis

bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įgiję profesinę kvalifikaciją

skaičius

32320

veiksmų programos rodiklis

bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įgijusių profesinę kvalifikaciją, dalis iš visų įtrauktųjų į mokymo programas

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigę mokymą socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms (įgyti kvalifikacijos ar mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

280

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti

paremtos socialinės įmonės

skaičius

130

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti

Produkto

bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas

skaičius

40400

veiksmų programos rodiklis

bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į remiamojo įdarbinimo programas

skaičius

180000

veiksmų programos rodiklis

mokyti socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms

skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti

 

paremti socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms

skaičius

2900

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti

 

atlikti tyrimai ir vertinimai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumui vertinti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

197447046

30735940

0

8253123

10426320

246862429

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013) 6262, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.2-SADM-02-V PRIEMONĖ „NEĮGALIŲJŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS SISTEMOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką – sukurti efektyvią neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą.

Remiamos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimo ir diegimo veiklos:

asmens darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas;

profesinių gebėjimų vertinimo, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų ir standartų, paslaugų kokybės vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas;

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas;

asmens darbingumo vertintojų, profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba jos įgaliota institucija ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

neįgalių asmenų įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius baigus profesinės reabilitacijos programas

procentai

40

veiksmų programos rodiklis

neįgalieji, baigę profesinės reabilitacijos programas

skaičius

1600

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos patvirtinimo (toliau – Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategija), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

sukurtos metodikos ir standartai

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

neįgalieji, dalyvavę profesinės reabilitacijos programose

skaičius

2000

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai, skirti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemai kurti ir tobulinti

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9557461

3534812

0

0

0

13092273

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.3-SADM-01-K PRIEMONĖ „DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS IR SOCIALINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA DARBO RINKOJE“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Remiamos veiklos:

prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais;

socialinių problemų prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas šiose srityse: nusikalstamumas, priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų, smurtas šeimoje, prekyba žmonėmis ir kita;

lyčių lygybės skatinimo, moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje / ekonominėje veikloje užtikrinimo priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas;

studijos ir tyrimai, kurių reikia šio skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose numatytoms priemonėms kurti ir įgyvendinti.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos;

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

renginiuose įgytas žinias teigiamai įvertinę asmenys

skaičius

4500

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 317„Dėl Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė antidiskriminacinė 2009–2011 metų programa), uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

asmenys, dalyvavę renginiuose

skaičius

5700

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

renginiai

skaičius

75

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

leidiniai

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1448100

0

0

0

0

1448100

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.3-SADM-02-K PRIEMONĖ „SOCIALINĖS RIZIKOS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Remiamos veiklos:

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, kūrimas ir įgyvendinimas;

savanoriško darbo, susijusio su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimu į darbo rinką, skatinimas;

socialinio darbo su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) metodikų parengimas ir vykdymas;

socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių šio skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose nurodytose srityse, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

25

veiksmų programos rodiklis

neįgaliųjų, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

27

veiksmų programos rodiklis

nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

20

veiksmų programos rodiklis

asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

28

veiksmų programos rodiklis

Produkto

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys, dalyvavę pagal šią priemonę remiamoje veikloje, iš jų:

skaičius

25500

veiksmų programos rodiklis

neįgalieji

skaičius

4000

veiksmų programos rodiklis

nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų

skaičius

6000

veiksmų programos rodiklis

asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis

skaičius

1460

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos šeimų nariai, kuriems taikytos priemonės, skatinančios juos integruotis į visuomenę

skaičius

2800

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

53524924

0

0

0

0

53524924

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.2-SADM-04-V PRIEMONĖ „PARAMA PIRMAJAM DARBUI“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Parama pirmajam darbui“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti jaunimo užimtumą, sudarant darbdaviams papildomas finansines paskatas įdarbinti jaunimą.

Remiama veikla – pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį asmenų nuo 16 iki 29 metų dalies darbo užmokesčio kompensavimas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

 

Galimi pareiškėjai

 

Pareiškėjai yra privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys (toliau kartu šiame skirsnyje – įmonės), atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

 

Priemonės įgyvendinimo būdas

 

Visuotinė dotacija.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Produkto

pirmą kartą įsidarbinę asmenys nuo 16 iki 29 metų

skaičius

20000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonės, gavusios paramą pirmajam darbui

skaičius

10000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9267841

0

0

0

0

9267841

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Parama (dalies darbo užmokesčio kompensavimas) pagal priemonę neteikiama tiems asmenims, kuriems darbo užmokestis kompensuojamas pagal kitas veiksmų programų priemones, pavyzdžiui, VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, VP1-1.1-SADM-12-V priemonęSubsidijos verslumui skatinti“, VP2-2.1-ŪM-05-V priemonę „Invest LT+“, VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“ ir kitas priemones, pagal kurias teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti.

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-1.1-SADM-14-V PRIEMONĖ „DARBO IR ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS: INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Remiamos veiklos:

bandomųjų projektų įgyvendinimas: mobilių komandų kūrimasis, į socialinį darbą dirbančiųjų komandą įtraukiant slaugos specialistus; mobilių komandų darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas; integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimas ir konsultavimo paslaugų (pagalbos prižiūrint patiems) teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis; metodinė (techninė) pagalba įstaigai įgyjant reikiamas licencijas, higienos pasus bendruomeninei slaugai į namus teikti, prireikus – reabilitacijos į namus paslaugoms teikti; neformalios pagalbos skatinimas ir palaikymas į integralios pagalbos organizavimą ir teikimą įtraukiant savanorius, bendruomenės narius;

tyrimas / studija, skirti teikiamos integralios pagalbos veiksmingumui ir pritaikomumui įvertinti atliekant rezultatų ir proceso analizę.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Integralios pagalbos plėtros programoje, patvirtintoje socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 „Dėl Integralios pagalbos plėtros programos patvirtinimo“, nurodyti atsakingi vykdytojai.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

540

veiksmų programos rodiklis

įdarbinti slaugos specialistai

skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

integralios pagalbos gavėjai

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

600

veiksmų programos rodiklis

atlikti tyrimai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5880335

0

0

0

0

5880335

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

VP1-1.2-SADM-05-V PRIEMONĖ „Jaunimo UŽIMTUMO IR MOTYVACIJOS SKATINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – motyvuoti socialiai pažeidžiamus jaunus žmones integruotis į darbo rinką ir (arba) formaliojo švietimo sistemąsuteikti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir sudaryti sąlygas plėtoti jų socialinį užimtumą ir profesinį aktyvumą.

Remiamos veiklos – niekur nedirbančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas; intensyvios individualios pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

jaunų žmonių, kurie įgijo (patobulino) kompetencijų, dalis (iš visų programoje dalyvavusių jaunų žmonių)

procentai

85

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

organizacijų, kurios įtvirtino savanoriškos veiklos taikymą organizacijos veikloje, dalis (iš visų savanorius priėmusių organizacijų)

procentai

40

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

jauni žmonės, sėkmingai baigę intensyvios pagalbos programą

procentai

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

jaunų žmonių, dalyvaujančių aktyviose darbo rinkos priemonėse, dalis (iš visų, baigusių intensyvios pagalbos programą)

procentai

35

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

jauni žmonės, dalyvavę savanoriškoje veikloje

skaičius

650

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

akredituotos organizacijos, kurios priėmė jaunus žmones atlikti savanoriškos veiklos

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

jauni žmonės, dalyvavę intensyvios pagalbos programoje

skaičius

2000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

2316960

0

0

0

0

2316960

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

VP1-1.3-SADM-03-V PRIEMONĖ „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Remiamos veiklos:

asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija, integracija į darbo rinką;

duomenų bazės papildymas ir stebėsenos sistemos atnaujinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

28

veiksmų programos rodiklis

Produkto

asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, dalyvavę pagal šią priemonę remiamoje veikloje

skaičius

540

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

2896200

0

0

0

0

2896200

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

V SKYRIUS

PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VP1-2.1-ŠMM-01-V PRIEMONĖ „ŠVIETIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ STIPRINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų veiklos kokybės į(si)vertinimo ir išorinio vertinimo sistemų kūrimas ir tobulinimas, siekiant pagerinti vertinimo procesų kokybę ir užtikrinti švietimo įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų efektyvumą.

Remiamos veiklos:

bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas;

standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas;

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas;

mokslo ir studijų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas;

mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos tobulinimas;

studentų priėmimo sistemos tobulinimas;

aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos sukūrimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

Ugdymo plėtotės centras;

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras;

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

viešieji juridiniai asmenys.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

išorinio vertinimo išvadas gavusios mokslo ir studijų institucijos

skaičius

55

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 „Dėl Nacionalinės studijų programos patvirtinimo (toliau – Nacionalinė studijų programa), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1535

veiksmų programos rodiklis

mokslo ir studijų institucijos, pateikusios prašymą dėl išorinio vertinimo

skaičius

65

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurta bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 „Dėl Mokyklų tobulinimo programos plius patvirtinimo (toliau – Mokyklų tobulinimo programa plius), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurta nacionalinių studijų, mokslo ir technologijų prognozavimo ir ateities įžvalgų sistemų

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

15125645

2761585

0

0

0

17887230

 

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VP1-2.1-ŠMM-02-V PRIEMONĖ „LYDERYSTE PAREMTAS IR LYDERIAVIMĄ SKATINANTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALDYMO TOBULINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams pagrindus.

Remiamos veiklos: švietimo bendruomenių ir jų lyderių savarankiškumo skatinimas, mokymo organizavimas tobulinant švietimo institucijų valdymą.

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

810

veiksmų programos rodiklis

parengtos studijų programos

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4372137

785183

0

0

0

5157320

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VP1-2.1-ŠMM-03-V PRIEMONĖ „ŠVIETIMO PERSONALO (ADMINISTRAVIMO PERSONALO, ŠVIETIMO VADYBININKŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMŲ PLĖTRA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų edukacines ir vadybines kompetencijas, skatinti kurti švietimo valdymo informacines sistemas regionuose ir jas naudoti kokybiškai švietimo politikos analizei atlikti.

Remiamos veiklos:

apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas;

regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra;

švietimo valdymo informacinių sistemų ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

Švietimo informacinių technologijų centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programų rodiklis

Produkto

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

590

veiksmų programų rodiklis

parengtos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1334182

235444

0

0

0

1569626

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VP1-2.1-ŠMM-04-K PRIEMONĖ „STUDIJŲ SISTEMOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti studijų sistemos prieinamumą ir efektyvumą.

Remiamos veiklos:

aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sąrangos tobulinimas (įskaitant strategijų, valdymo tobulinimo koncepcijų parengimą ir aukštųjų mokyklų tarybų narių kompetencijų ugdymą);

neformaliu būdu įgytų kvalifikacijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštojo mokslo sistemoje;

studijų sistemos kokybės vadybos sistemų kūrimas ir įgyvendinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

aukštosios mokyklos;

asociacijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

asmenys, kurie siekė gauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimą

skaičius

95

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1720

veiksmų programos rodiklis

aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

25

veiksmų programos rodiklis

aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas (iš visų aukštųjų mokyklų)

procentai

50

veiksmų programos rodiklis

aukštosios mokyklos, kuriose įdiegtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

13700636

1962389

0

407350

0

16070375

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-01-V PRIEMONĖ „STUDIJAS REGLAMENTUOJANČIŲ APRAŠŲ RENGIMAS AR ATNAUJINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į NAUJUS KOKYBINIUS REIKALAVIMUS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skirtingų pakopų studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir atnaujinimas, siekiant suderinti Lietuvos teisės aktus su Bolonijos proceso dokumentais, atsižvelgti į ūkio poreikius, aukštosioms mokykloms keliamus tikslus, aukštųjų mokyklų misiją.

Remiamos veiklos:

studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir tobulinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Studijų kokybės vertinimo centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

170

veiksmų programos rodiklis

parengti arba atnaujinti studijas reglamentuojantys aprašai

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionali-nės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

914608

161402

0

0

0

1076010

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-02-V PRIEMONĖ „BENDROJO LAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PEDAGOGINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijas ir kompetencijas.

Remiamos veiklos:

profesijos mokytojų ir su sektoriniais praktinio mokymo centrais susijusių kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimas;

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sąlygų sudarymas suteikiant galimybę pedagogams įgyti naują arba tobulinti turimą kvalifikaciją, užtikrinant pagalbos pedagogams sistemos kokybę;

mokyklų naujų bendradarbiavimo modelių kūrimas, išbandymas, diegimas ir sklaida;

Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas;

pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas;

ugdymo turinio naujovių įgyvendinimo sklaidos modelio parengimas, išbandymas ir diegimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras;

Švietimo informacinių technologijų centras;

Ugdymo plėtotės centras;

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

650

veiksmų programos rodiklis

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

13145

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

120

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

655

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1820

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

sukurti švietimo paslaugų teikimo modeliai

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 „Dėl Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurtas ir išbandytas hipotetinis besimokančiųjų mokyklų tinklų modelis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

21048457

3295248

0

395207

0

24738912

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-03-V PRIEMONĖ „MOKYMO PERSONALO, DIRBANČIO SU LIETUVIŲ VAIKAIS, GYVENANČIAIS UŽSIENYJE, UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ VAIKAIS, GYVENANČIAIS LIETUVOJE, IR KITŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS MOKINIAIS, KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pedagoginio ir mokinių konsultavimo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas, skatinant pastarųjų norą lavintis.

Remiamos veiklos:

vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymas;

mokymo personalo, dirbančio su užsieniečių vaikais Lietuvoje ir lietuvių vaikais užsienyje, kompetencijų tobulinimas;

gamtos mokslų mokytojų kompetencijų ugdymas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybinės (ir (ar) nevalstybinės) švietimo ir mokymo veiklą vykdančios įstaigos arba asociacijos;

vaikų socializacijos centrų steigėjai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;

viešieji juridiniai asmenys.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1252

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

151

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

13

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1474705

260242

0

0

0

1734947

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖ „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – inovatyvių ir atitinkančių švietimo ir ūkio poreikius kvalifikacijų formavimas, mokymo, mokymosi ir studijų modulių ir specialistų kvalifikacijos kėlimo programų atnaujinimas, kūrimas ir pritaikymas (mokymo organizavimas) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemoje, vaikų kūrybiškumo ugdymo plėtra, informacinių sistemų, susietų su aukštųjų mokyklų vidaus valdymu, kūrimas ir diegimas, pameistrystės mokymo formų plėtojimas.

Remiamos veiklos:

kvalifikacijų formavimas, modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas (modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas, modulinių mokymo programų rengimas);

modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas (rengėjų mokymas, priemonių rengimas, sklaida) ir modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose;

vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas profesinio mokymo įstaigose;

profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas;

mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: didesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui;

aukštųjų mokyklų vidaus valdymo tobulinimas: informacinių sistemų, susietų su aukštosios mokyklos valdymu, kūrimas ir (arba) diegimas (įskaitant mokymą);

studijų programų rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas (mokymo organizavimas) I ir II studijų pakopose tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose įgyvendinant Lietuvos Respublikos strategines specialistų rengimo programas, patvirtintas teisės aktais;

vaikų kūrybiškumo ugdymo priemonių parengimas ir diegimas;

specialistų perkvalifikavimo programų rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas;

pameistrystės mokymo formų plėtojimas: profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo sąlygomis.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

Ugdymo plėtotės centras;

Švietimo informacinių technologijų centras;

mokslo ir studijų institucijos;

profesinio mokymo įstaigos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

moksleivių (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

asmenų, kurie gavo aukštosios mokyklos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED
2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo posričių, kuriuose buvo į modulines pertvarkytų profesinio mokymo programų, dalis iš visų švietimo posričių

procentai

56

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

5000

veiksmų programos rodiklis

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

40

veiksmų programos rodiklis

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

800

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

117

veiksmų programos rodiklis

asmenys, kurie tobulina kvalifikaciją pagal neformaliojo švietimo programas aukštojoje mokykloje

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

170

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

profesinio mokymo institucijos (ISCED

2–4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

profesinio mokymo institucijų (ISCED

2–4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis iš visų profesinio mokymo institucijų

procentai

65

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

aukštųjų mokyklų (ISCED
5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis iš visų aukštųjų mokyklų

procentai

30

veiksmų programos rodiklis

pateiktos profesinio mokymo programos (ISCED 2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu

skaičius

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo posričiai, kuriuose buvo į modulines pertvarkytų profesinio mokymo programų

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurti švietimo paslaugų teikimo modeliai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

ūkio sektoriai, kuriuose parengti ar atnaujinti profesiniai standartai

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

25971410

3397635

66423

1304472

744239

31484179

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-05-K PRIEMONĖ „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti ugdymo turinį, orientuoti jį į esminių mokinių kompetencijų ugdymo, ugdymo programų lankstumo, įvairiapusiškumo, didesnių pasirinkimo galimybių didinimą ir inovacijų skatinimą.

Remiamos veiklos:

integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese;

verslumo ugdymo priemonių sukūrimas, įdiegimas ir tobulinimas;

ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas;

mokyklų bendruomenių ir kitų suinteresuotų grupių bendradarbiavimo modelių ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas, diegimas ir sklaida.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešieji juridiniai asmenys.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

moksleivių (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

422

veiksmų programos rodiklis

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

11015

veiksmų programos rodiklis

moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

32000

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1476

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1005

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10436562

1395658

185062

165470

120924

12303676

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-06-V PRIEMONĖ „BESIMOKANČIŲJŲ PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMOJE“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti prielaidas ugdyti mokinių pagrindines kompetencijas pirmajame pagrindinio ugdymo programos koncentre (5–8 kl.), remiantis gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais; sudaryti sąlygas besimokantiems suaugusiesiems ugdyti bendruosius gebėjimus.

Remiamos veiklos:

pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių (gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba, mokymosi mokytis) kompetencijų ugdymas;

besimokančių suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

moksleivių, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

suaugusiųjų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1200

veiksmų programos rodiklis

moksleiviai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis

suaugusieji, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

6400

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

2000

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

išleisti suaugusiųjų mokymui (-si) skirti leidiniai

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

7749666

1367436

0

0

0

9117102

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-07-K PRIEMONĖ „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą.

Remiamos veiklos:

studijų programų atnaujinimas, naujų rengimas ir įgyvendinimas (mokymo organizavimas) I ir II studijų pakopose tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose (išskyrus teisės aktais patvirtintas Lietuvos Respublikos strategines specialistų rengimo programas);

dėstytojų kompetencijų ugdymas tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose;

aukštųjų mokyklų ir studijų programų tarptautiškumo didinimas;

studentų praktinių įgūdžių, verslumo stiprinimas: I ir II studijų pakopos studentų praktika ir stažuotė įmonėse, įstaigose ir organizacijose, praktikos vietų informacinės sistemos, vadovavimas praktikai.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

mokslo ir studijų institucijos;

valstybės biudžetinės įstaigos;

tarptautinės organizacijos;

asociacijos;

viešosios įstaigos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

teigiamai įvertintos studijų programos

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

9000

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

3380

veiksmų programos rodiklis

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengtos studijų programos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

atnaujintos studijų programos

skaičius

40

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengtos jungtinės studijų programos

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

dėstytojų stažuotės

 

skaičius

 

130

 

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

39620654

4209959

0

2755411

0

46586024

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-08-V PRIEMONĖ „AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti tarptautinę dimensiją Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje aukštojo mokslo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui užtikrinti, prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo ir atsižvelgiant į Europos švietimo plėtros strateginių dokumentų nuostatas.

Remiamos veiklos:

aukštojo mokslo prieinamumo sistemos tobulinimas (Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos sukūrimas; kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos sukūrimas);

aukštojo mokslo tarptautiškumo ir sklaidos tarptautiniu mastu didinimas, įskaitant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines studentų mobilumo programas skatinimą;

užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas;

nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų ir (arba) stažuočių sistemos kūrimas ir diegimas;

lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras,

Švietimo mainų paramos fondas;

mokslo ir studijų institucijos;

viešojo administravimo institucijos / įstaigos;

tarptautinės organizacijos;

asociacijos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

210

veiksmų programos rodiklis

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

870

veiksmų programos rodiklis

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

200

papildomas rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

parengtos ir įgyvendintos mokslo ir studijų institucijų pristatymo programos

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

užsienyje veikiantys lituanistikos (baltistikos) centrai, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10557905

1872788

0

0

0

12430693

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-09-V PRIEMONĖ „STUDIJŲ PROGRAMŲ PLĖTRA NACIONALINĖSE KOMPLEKSINĖSE PROGRAMOSE“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia nacionalinėms kompleksinėms programoms (toliau šiame skirsnyje – NKP) įgyvendinti, ir skatinti tęstinį dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant NKP, kvalifikacijos tobulinimą.

Remiama veikla – studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas (įskaitant studijų personalo (dėstytojų) kompetencijų ugdymą) I ir II studijų pakopose.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina aukštosios mokyklos.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

2700

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1080

veiksmų programos rodiklis

parengtos arba atnaujintos I ir II pakopų studijų programos

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 „Dėl Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos patvirtinimo“ (toliau – Bendroji nacionalinė kompleksinė programa), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

dėstytojų stažuotės

skaičius

55

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES fondų

lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Iš viso

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10710255

1880808

0

9495

0

12600558

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.2-ŠMM-10-V PRIEMONĖ „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą, didinti socializacijos ir užimtumo formų įvairovę.

Remiamos veiklos:

pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra įvairiuose švietimo lygmenyse, stiprinant mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;

mokinių socializacijos ir užimtumo formų plėtra įgyvendinant neformaliojo švietimo programas;

geros kokybės neformaliojo švietimo paslaugoms teikti reikalingų gebėjimų ugdymas;

neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimas.

 

Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Švietimo mainų paramos fondas;

viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

Ugdymo plėtotės centras.

 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

900

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

160

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

64000

papildomas rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

500

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

11648404

2058907

14481

0

141914

13863706

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Parama bus skiriama toms priemonės veikloms, kurios nebus finansuojamos pagal VP2-3.1-IVPK-07-V priemonę „Elektroninio mokymosi paslaugos“.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

VP1-2.3-ŠMM-01-V PRIEMONĖ „PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS VEIKLOS TOBULINIMAS IR PLĖTRA“

 

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti profesinio orientavimo sistemą: užtikrinti jos vientisumą ir nuoseklumą, profesinio orientavimo paslaugų įvairovę, aukštą kokybę ir prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo priemonių kūrimą ir specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių dalyvavimą plėtojant profesinio orientavimo paslaugas.

Remiamos veiklos:

savivaldybių karjeros centrų modelio, bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokinių ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas;

profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams (bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose) sukūrimas;

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (toliau šiame skirsnyje – AIKOS) turinio ir palaikymo plėtotė;

su mokiniais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas;