Nutarimas paskelbtas: Žin., 2001, Nr. 7-194

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2001 m. sausio 17 d. Nr. 44

Vilnius

 

 

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR SUDĖTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įpareigoti Susisiekimo ministeriją iki 2001 m. gegužės 1 d. patvirtinti ir paskelbti ”Valstybės žiniose” Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarką.

2. Nustatyti, kad transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitiktis vertinti pradedama:

2.1. naujų (pirmą kartą registruojamų) transporto priemonių, išskyrus dvirates ir trirates transporto priemones, – nuo 2002 m. sausio 1 dienos;

2.2. naujų (pirmą kartą registruojamų) dviračių ir triračių transporto priemonių – nuo 2003 m. sausio 1 dienos;

2.3. pirmą kartą Lietuvoje registruojamų naudotų transporto priemonių – nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

3. Įgalioti Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos:

3.1. atlikti transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių (tarp jų ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių) atitikties įvertinimą;

3.2. iki 2003 m. sausio 1 d. patvirtinti sudėtinių transporto priemonių dalių, kurioms taikomas atitikties įvertinimas, sąrašą.

Punkto pakeitimai

Nr. 1212, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5231 (2004-09-25)

 

4. Įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją nuo Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos įsigaliojimo pirmą kartą Lietuvoje registruoti tik tas transporto priemones, kurių atitiktis įvertinta.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

 

 

Susisiekimo ministras  Gintaras Striaukas

__________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1212, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5231 (2004-09-25) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 17 D. NUTARIMO NR. 44 "DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR SUDĖTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-09-27)

anrups@lrs.lt