Suvestinė redakcija nuo 2020-11-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 66-2513, i. k. 1081100NUTA00000534

 

TAR pastaba. Iki 2020 m. spalio 31 d. pateikti ir neišnagrinėti prašymai gauti kremavimo veiklos licenciją nagrinėjami pagal iki šio termino galiojusias procedūras.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KREMAVIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 28 d. Nr. 534

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

Patvirtinti Kremavimo veiklos licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Artūras Paulauskas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 534

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. kovo 9 d.

nutarimo Nr. 291 redakcija)

 

KREMAVIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

1. Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kremavimo veiklos licencijas išduodančios institucijos įgaliojimus, dokumentus, kuriuos reikia pateikti, norint gauti kremavimo veiklos licencijas, šių licencijų išdavimo, pakeitimo, dublikatų išdavimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti licenciją tvarką, licencijos turėtojo teises ir pareigas, licencijuojamos veiklos sąlygas ir jų laikymosi priežiūrą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo ir šio įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1Kremavimo veiklos licencija (toliau – licencija) – Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis licencijos turėtojo teisę verstis kremavimo veikla.

2.2Licencijos turėtojas – kremavimo paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas, turintys Taisyklių nustatyta tvarka išduotą licenciją.

2.3Licencijuojama veikla – Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodyta kremavimo veikla.

2.4Pareiškėjas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas, kurie ketina verstis kremavimo veikla ir Taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi dėl licencijos išdavimo.

2.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose kremavimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

II. SKYRIUS
LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

3. Licencijas išduoda Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija (toliau – licencijas išduodanti institucija).

4. Licencijas išduodanti institucija atlieka šias funkcijas, susijusias su kremavimo veiklos licencijavimu:

4.1. išduoda ar pakeičia licenciją arba motyvuotai atsisako išduoti ar pakeisti licenciją, išduoda licencijos dublikatą arba atsisako jį išduoti, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina arba motyvuotai atsisako panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina arba motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą;

4.2. Neteko galios nuo 2020-08-26

Punkto naikinimas:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

4.3.  sprendimai išduoti ar pakeisti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą priimami Licencijų informacinėje sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

4.4. skelbia savo interneto svetainėje informaciją apie priimtus sprendimus išduoti ar pakeisti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą. Informacijoje nurodomi šie duomenys: licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, licencijuojama veikla, licencijos pavadinimas ir numeris, jos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

4.5. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

 

5. Atlikdama Taisyklių 4 punkte nurodytas funkcijas, licencijas išduodanti institucija turi teisę gauti iš pareiškėjų, licencijų turėtojų ir valstybės institucijų informaciją, kurios reikia nagrinėjant prašymus išduoti, pakeisti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, taip pat informaciją, kurios reikia priimant sprendimus dėl įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir sprendimus dėl įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo. Atlikdama Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas funkcijas, licencijas išduodanti institucija priima sprendimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skyriaus nuostatomis dėl licencijavimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

III. SKYRIUS
DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI AR PAKEISTI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

6. Pareiškėjas licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

6.1. Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą išduoti ar pakeisti licenciją (toliau – prašymas).;

6.2. dokumentų kopijas, patvirtintas asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas privalo jį turėti:

6.2.1. dokumento, įrodančio, kad pareiškėjo nors vienas personalo darbuotojas turi biomedicinos technologo profesinę kvalifikaciją;

6.2.2. technologinės schemos ir (ar) kito dokumento, įrodančio atitiktį Aplinkos ministerijos nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams, kuriuose būtų pažymėti ir aprašyti išmetamųjų dujų valymo įrenginiai ir jų efektyvumas, į kaminą patenkančių išmetamųjų dujų greitis, kremavimo įrenginio antrinės kameros temperatūra, patenkančių į kaminą dujų temperatūra, degimo proceso stebėjimo ir valdymo prietaisai, įskaitant oro teršalų nuolatinio matavimo išmetamosiose dujose prietaisus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

7. Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjas gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licencijas išduodančiai institucijai.

8. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

 

IV. SKYRIUS
LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR PAKEITIMAS, LICENCIJŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

9. Licencijas išduodanti institucija, gavusi Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus:

9.1. patikrina Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) interneto svetainėje, interneto svetainėje www.verslovartai.lt ar Licencijų informacinėje sistemoje pateiktus duomenis apie pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą kremavimo veiklai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

9.2. patikrina pareiškėjo įregistravimą ir jo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje arba per Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinę sistemą;

9.3. per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas išduoti (pakeisti) licenciją gautas, ir jame nurodo terminą, per kurį prašymas privalo būti išnagrinėtas, taip pat pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų licencijas išduodančios institucijos ir pareiškėjo ginčų, ir nuostatą, kad pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad licencija išduota. Patvirtinimas pareiškėjui išsiunčiamas elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą.

10. Jeigu pareiškėjas licencijas išduodančiai institucijai pateikia ne visus Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus arba pareiškėjo pateikti dokumentai užpildyti netaisyklingai, juose pateikti neteisingi duomenys ar šie dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo raštu praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tuomet Taisyklių 11 punkte nurodytų sprendimų priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų gavimo dienos. Pareiškėjui apie priimtą sprendimą pranešama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą.

11. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Taisyklių 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti ir apie priimtą sprendimą praneša pareiškėjui raštu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą. Licencija atiduodama pareiškėjui ar išsiunčiama paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja licenciją gauti paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

12. Licencija turi būti pakeista, kai pasikeičia bent vienas iš licencijoje nurodytų licencijos turėtojo duomenų: pavadinimas, teisinė forma, kodas. Pasikeitus bent vienam iš šių duomenų, licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą prašymą. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šiame punkte nurodytą prašymą, jį nagrinėja, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl licencijos pakeitimo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša apie jį pareiškėjui raštu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą. Pakeista licencija atiduodama pareiškėjui ar išsiunčiama paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja licenciją gauti paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

13. Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos turėtojas praranda ar sugadina licenciją. Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, privalo nedelsdamas apie tai pranešti licencijas išduodančiai institucijai.

14. Licencijos turėtojas, norėdamas gauti licencijos dublikatą, licencijas išduodančiai institucijai pateikia Aplinkos ministerijos nustatytos formos motyvuotą prašymą išduoti licencijos dublikatą.

15. Licencijas išduodanti institucija, gavusi Taisyklių 14 punkte nurodytą prašymą, jį nagrinėja, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie jį praneša pareiškėjui raštu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą. Licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“. Licencijos dublikatas atiduodamas pareiškėjui ar išsiunčiamas paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja licencijos dublikatą gauti paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

 

V. SKYRIUS
LICENCIJOS FORMA IR DUOMENYS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

16. Licencijos formą tvirtina aplinkos ministras.

17. Neteko galios nuo 2020-08-26

Punkto naikinimas:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

VI. SKYRIUS
ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

18. Licencija neišduodama, jeigu:

18.1. pareiškėjas pateikia licencijas išduodančiai institucijai ne visus dokumentus, nurodytus Taisyklių 6 punkte, arba pateikia netaisyklingai užpildytus, keliamų reikalavimų neatitinkančius dokumentus ar neteisingus duomenis ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

18.2. pareiškėjo personalas neturi reikiamos kvalifikacijos, įranga ir patalpos, kuriose bus vykdoma kremavimo veikla, neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

18.3. pareiškėjui nėra išduotas leidimas higienos-pasas kremavimo veiklai arba pareiškėjui išduoto leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ar panaikintas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

18.4. pareiškėjui panaikintas licencijos galiojimas ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 6 mėnesiai. Ši nuostata netaikoma, kai licencijos galiojimas panaikintas Taisyklių 41.1 papunktyje nustatytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

19. Licencijas išduodanti institucija, Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka pranešdama pareiškėjui apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti licenciją, nurodo atsisakymo išduoti licenciją priežastis.

20. Pareiškėjas, dėl kurio priimtas Taisyklių 19 punkte nurodytas sprendimas, pašalinęs trukdančias gauti licenciją priežastis, turi teisę pakartotinai kreiptis su prašymu išduoti licenciją.

 

VII. SKYRIUS
LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

21. Licencijos turėtojas turi teisę:

21.1. verstis kremavimo veikla;

21.2. gauti licencijas išduodančios institucijos paaiškinimus raštu dėl atsisakymo pakeisti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo panaikinimo;

21.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti licencijas išduodančios institucijos veiksmus ir sprendimus dėl atsisakymo pakeisti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimo.

22. Licencijos turėtojas privalo:

22.1. laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų;

22.2. Taisyklių 38 ir 43 punktuose nustatytais atvejais sustabdyti arba nutraukti licencijuojamą veiklą.

23. Kitos Taisyklių 21 ir 22 punktuose nenustatytos licencijos turėtojų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose.

 

VIII. SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

24. Licencijų turėtojai užtikrina Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kremavimo veiklą, vykdymą, taip pat visuomenės sveikatos saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, laikymąsi.

25. Licencijos turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis licencijuojama veikla ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti licencijuojamą veiklą.

26. Licencijos turėtojas licenciją turi laikyti veiklos vietoje. Kiekvienas licencijos turėtojo padalinys, vykdantis kremavimo veiklą, privalo turėti licencijos kopiją, patvirtintą licencijos turėtojo antspaudu, jeigu licencijos turėtojas privalo jį turėti, ir licencijos turėtojo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

27. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

 

28. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją prižiūri kremavimo įmonių veiklą ir kontroliuoja, kaip jos vykdo aplinkos apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 659, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12006

 

29. Licencijų turėtojų veiklos priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skyriaus nuostatomis dėl licencijavimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros. Taisyklių 28 punkte nurodytos institucijos, nustačiusios kremavimo veiklos reikalavimų pažeidimų, per 3 darbo dienas nuo sprendimo apie nustatytus pažeidimus priėmimo raštu praneša:

Punkto pakeitimai:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

29.1. licencijas išduodančiai institucijai – apie nustatytus pažeidimus ir pateikia dokumentus su išvada (-omis), patvirtinančia (-iomis) priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir nurodo nustatytus terminus pažeidimams pašalinti;

29.2. licencijos turėtojui apie licencijas išduodančiai institucijai pateiktą pasiūlymą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu toks pasiūlymas pateikiamas.

 

IX. SKYRIUS
ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINIMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

30. Už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus licencijos turėtojas gali būti įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos turėtojui gali būti sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas.

31. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu paaiškėja, kad licencijai gauti licencijos turėtojas pateikė neteisingus duomenis.

32. Licencijas išduodanti institucija, priimdama sprendimą įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nustato ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša apie tai licencijos turėtojui, nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir terminą pažeidimams pašalinti. Licencijos turėtojui apie priimtą sprendimą pranešama vienu iš Taisyklių 11 punkte numatytų būdų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

33. Licencijos turėtojas, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas jį įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, gali kreiptis į licencijas išduodančią instituciją, pateikdamas Aplinkos ministerijos nustatytos formos motyvuotą prašymą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti.

34. Licencijas išduodanti institucija, gavusi Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima sprendimą dėl įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo arba, jeigu licencijos turėtojo pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą atsisakyti panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir, jeigu yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas, priima Taisyklių 35.2 papunktyje nurodytą sprendimą. Apie priimtą sprendimą licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo sprendimo priėmimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

35. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

35.1. licencijos turėtojas pateikia licencijas išduodančiai institucijai Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

35.2. licencijos turėtojas per įspėjime apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą nustatytą terminą nepateikia dokumentų, patvirtinančių pažeidimų pašalinimą, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

35.3. gautas Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodytų valstybės institucijų rašytinis pasiūlymas sustabdyti licencijos galiojimą dėl nustatytų kremavimo veiklos reikalavimų pažeidimų ir dokumentai su išvada (-omis), patvirtinančia (-iomis) priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas;

35.4. sustabdomas leidimo-higienos paso kremavimo veiklai galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešti apie tai licencijas išduodančiai institucijai ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

36. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo licencijas išduodanti institucija priima per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Taisyklių 35 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą gavimo ir nustato ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą licencijos turėtojui pašalinti pažeidimus, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, išskyrus atvejus, kai sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą priimamas Taisyklių 35.1 ir 35.3 papunkčiuose nurodytais atvejais. Taisyklių 35.3 papunktyje nurodytu atveju pažeidimų pašalinimo terminas nustatomas atsižvelgiant į Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodytų valstybės institucijų nurodytas licencijos galiojimo sustabdymo priežastis, bet ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

37. Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir terminą, per kurį būtina pašalinti pažeidimus, kad licencijos galiojimo sustabdymas būtų panaikintas. Licencijos turėtojui apie priimtą sprendimą pranešama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą.

38. Licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo.

39. Licencijos turėtojas, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, gali kreiptis į licencijas išduodančią instituciją ir pateikti Aplinkos ministerijos nustatytos formos motyvuotą prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba, jeigu pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs, priima Taisyklių 41.2 papunktyje nurodytą sprendimą. Kai licencijos galiojimas sustabdomas Taisyklių 35.1 papunktyje nurodytu atveju, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

40. Apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša licencijos turėtojui ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis. Licencijos turėtojui apie priimtą sprendimą pranešama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą.

41. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

41.1. licencijos turėtojas pateikia licencijas išduodančiai institucijai Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

41.2. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas Taisyklių 35.2 ir 35.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, per šiame sprendime nustatytą terminą nepateikia dokumentų, įrodančių, kad pažeidimai, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, pašalinti, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

41.3. nustatoma, kad licencijos turėtojas licencijos galiojimo sustabdymo metu vykdo licencijuojamą veiklą;

41.4. licencijos turėtojas likviduojamas ar reorganizuojamas;

41.5. panaikinamas leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, panaikinęs leidimo-higienos paso galiojimą, apie tai raštu praneša licencijas išduodančiai institucijai per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

42. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Taisyklių 41 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą gavimo. Apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis. Licencijos turėtojui apie priimtą sprendimą pranešama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą.

43. Panaikinus licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

 

44. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas, kuriems Taisyklių 41.2, 41.3, 41.4 ir 41.5 papunkčiuose nustatytais atvejais buvo panaikintas turėtų licencijų galiojimas, dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos galiojimo panaikinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

X. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

45. Už licencijos išdavimą, pakeitimą ir dublikato išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

 

46. Skundai ir ginčai dėl licencijos išdavimo ar pakeitimo, atsisakymo ją išduoti ar pakeisti, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo panaikinimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 291, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 32-1502 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000291

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 291, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 32-1502 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000291

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 238, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1316 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000238

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1390, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21110

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 659, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12006

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 919, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17825

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo