Suvestinė redakcija nuo 2015-11-01 iki 2015-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 84-3050, i. k. 1041100NUTA00000618

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2014-03-06:

Nr. 197, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-05 i. k. 2014-02671

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

2004 m. gegužės 20 d. Nr. 618

Vilnius

 

DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles;

1.2. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, už nustatytus pažeidimus sustabdžiusios ar panaikinusios įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams išduotų maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau – Departamentas) ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją.

2.2. Įmonėms išduotos licencijos:

2.2.1. Verstis didmenine prekyba alumi, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis didmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento. Nepatikslintos licencijos verstis didmenine prekyba alumi nesuteikia teisės verstis didmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento. Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo gavimo Departamente. Už licencijos patikslinimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

2.2.2. Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo gavimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje. Už licencijos patikslinimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

2.2.3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, tais atvejais, kai šiais gėrimais prekiaujama paviljonuose, automobilinėse parduotuvėse (iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) ir stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procento.

2.2.4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procento.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                            Juozas Bernatonis


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 197
redakcija)

 

 

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

1. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja didmeninės prekybos alkoholio produktais ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimą. Alkoholio produktų, kuriems taikomos Taisyklės, kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2014/1101 (OL 2014 L 312, p. 1) (toliau – kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą), yra: alkoholinių gėrimų – 2203 00, ex2204, ex2205, ex2206, ex2208; nedenatūruoto etilo alkoholio – 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99; denatūruoto etilo alkoholio – 2207 20 00; maistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais – 2103 90 30, 2106 90 20, 3302 10 10, ex3302 10 40, ex3302 10 90; nemaistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais – 3302 90 10; etilo alkoholio turinčių žaliavų – ex2204 29, 2204 30, ex2205 90, ex2206 00 81, ex2206 00 89, ex2208 20 40, ex2208 20 62, ex2208 20 64, ex2208 20 86, ex2208 20 87, ex2208 20 89, ex2208 30 19, ex2208 30 30, ex2208 30 49, ex2208 30 69, ex2208 30 79, ex2208 30 88, ex2208 40 51, ex2208 40 91, ex2208 40 99, ex2208 50 19, ex2208 50 99, ex2208 60 19, ex2208 60 99, ex2208 70 90, ex2208 90 19, ex2208 90 38, ex2208 90 71–ex2208 90 78.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

II SKYRIUS

LICENCIJŲ RŪŠYS

 

3. Nustatomos šių rūšių licencijos verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

3.1. verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

3.2. verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

3.3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

3.4. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;

3.5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

3.6. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;

3.7. verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu;

3.8. verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu;

3.9. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

3.10. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

3.11. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

3.12. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

3.13. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

4. Nustatomos šių rūšių licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus:

4.1. verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu;

4.2. verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu;

4.3. verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis;

4.4. verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais;

4.5. verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais.

 

III SKYRIUS

LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI

 

5. Licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, papildo, jų rekvizitus patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, popierinių licencijų dublikatus išduoda Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas). Departamentas taip pat prižiūri, kaip licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

6. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda, papildo, jų rekvizitus patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, popierinių licencijų dublikatus išduoda, taip pat prižiūri, kaip licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

7. Departamentas ir savivaldybės vykdomoji institucija (toliau kartu – licenciją išduodanti institucija), gavę įmonės ar Europos juridinio asmens ar jo filialo (toliau kartu – licencijos prašytojas) paraišką išduoti licenciją:

7.1. siekdami nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija (išskyrus Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytas licencijas), raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į:

7.1.1. Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

7.1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

7.1.3. teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais);

7.1.4. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), prašydami pateikti informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

7.1.5. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

7.2. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta Taisyklių 50 punkte nurodytų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, nustatytų Taisyklių 51 punkte, taip pat ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai įmonė pateikia paraišką gauti Taisyklių 4.2 ir 4.4 papunkčiuose nurodytas licencijas);

7.3. patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

71. Esant techninėms galimybėms, licenciją išduodanti institucija Taisyklių 7.1.1–7.1.5 papunkčiuose nurodytą informaciją gali gauti iš valstybės informacinių sistemų ir registrų.

Papildyta punktu:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

8. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi licencijos prašytojo paraišką išduoti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją (išskyrus Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytas licencijas):

8.1. kreipiasi į Departamentą, prašydama pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai Lietuvos Respublikoje buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas;

8.2. patikrina Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo interneto svetainėje, ar pastatas, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (tikrinama tais atvejais, kai prašoma licencijos, kuri gali būti išduota prekiauti alkoholiniais gėrimais tik stacionariuose pastatuose įrengtose prekybos ar viešojo maitinimo vietose);

8.3. kreipiasi į Lietuvos saugios laivybos administraciją, prašydama pateikti informaciją, ar laivas, kuriame licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prašytojas numato prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre arba Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

9. Taisyklių 7.1 papunktyje ir 11 punkte nurodytos institucijos ir Departamentas turi pateikti licenciją išduodančiai institucijai jos prašytą informaciją per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7.1 papunktyje ir 11 punkte nurodyto kreipimosi gavimo. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, licenciją išduodančios institucijos prašytos informacijos nepateikia ir nepraneša apie objektyvias priežastis, dėl kurių 5 darbo dienų termino informacijai pateikti nepakanka, laikoma, kad ta institucija prašytos informacijos, dėl kurios licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija, neturi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

10. Departamentas, gavęs įmonės paraišką išduoti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, patikrina paraiškoje nurodyto sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

Departamentas, gavęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei, turinčiai licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus sandėlyje, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai laikomi, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą patikslinti licenciją – išbraukti šio sandėlio adresą ir patalpų pažymėjimą plane iš licencijos, apie tai raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) informuoja licencijos turėtoją ir paskelbia savo interneto svetainėje. Skelbime nurodomi licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau – licencijos turėtojo rekvizitai), veiklos, kuria verstis išduota licencija, rūšis ir numeris, sandėlio, kuris išbraukiamas iš licencijos, adresas, patalpų pažymėjimas plane ir sandėlio išbraukimo priežastis.

11. Jeigu licenciją išdavusiai institucijai kyla pagrįstų abejonių, ar licenciją turinčiai įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui arba jų vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės ar Europos juridinio asmens vardu ar dėl jų interesų) nėra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusių teismo nutarimų, nutarčių dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ji kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prašydama pateikti minėtą informaciją.

12. Licencijoje verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodoma:

12.1. licencijos rūšis ir numeris;

12.2. licencijos turėtojo rekvizitai;

12.3. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

12.4. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

12.5. licencijos išdavimo data;

12.6. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas; popierinė licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

13. Licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodoma:

13.1. licencijos rūšis ir numeris;

13.2. licencijos turėtojo rekvizitai;

13.3. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės;

13.4. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija (nurodoma Taisyklių 3.4–3.10, 3.12, 3.13 papunkčiuose nurodytose licencijose); jeigu licencijos prašytojas pageidauja prekiauti pilstomais alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, licencijose nurodoma, kad maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija neturi viršyti 7,5 procento, o jeigu licencijos prašytojas, kuriam išduodama licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, pageidauja prekiauti šiais gėrimais paviljonuose, automobilinėse parduotuvėse ir stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, licencijose nurodoma, kad maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija neturi viršyti 7,5 procento;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

13.5. prekybos alkoholiniais gėrimais vieta ir laikas (nenurodomas, kai licencija išduodama prekiauti alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietose (išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja viešojo maitinimo vietai prekybos alkoholiniais gėrimais laiką) licencijos prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ar specialiosiose prekybos vietose);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

13.6. licencijos turėtojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);

13.7. alkoholinių gėrimų pardavimo būdas (vartoti vietoje ar (ir) išsinešti);

13.8. sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas;

13.9. transporto priemonės, kurioje įrengta automobilinė parduotuvė, registravimo valstybinis numeris (nurodoma tais atvejais, kai licencija išduodama licencijos prašytojui, kuris licencijoje nurodytais gėrimais prekiaus automobilinėje parduotuvėje);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

13.10. orlaivių, kuriuose bus parduodami alkoholiniai gėrimai, pavadinimai ir registravimo numeriai (nurodoma tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodama licencijos prašytojui, kuris nurodytais gėrimais prekiaus orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

13.11. viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numeriai (nurodomi tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodama licencijos prašytojui, kuris nurodytais gėrimais prekiaus viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

13.12. licencijos išdavimo data;

13.13. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas; popierinė licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

14. Licencijoje verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, nurodoma:

14.1. licencijos rūšis ir numeris;

14.2. licencijos turėtojo rekvizitai;

14.3. leidžiami parduoti alkoholio produktai, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

14.4. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

14.5. licencijos išdavimo data;

14.6. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas; popierinė licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

15. Išduodamos licencijos gali būti popierinės, o jeigu įdiegtos techninės priemonės, – elektroninės. Įdiegusi technines priemones, licenciją išduodanti institucija skelbia apie tai savo interneto svetainėje.

Licencija, patikslinta ir papildyta licencija, popierinės licencijos dublikatas gali būti išduodami tiesiogiai licenciją išduodančioje institucijoje, siunčiami registruotu laišku, o jeigu įdiegtos techninės priemonės, – elektroninėmis priemonėmis, atsižvelgiant į licencijos prašytojo paraiškoje nurodytą pageidaujamą licencijos gavimo būdą.

Licenciją išduodanti institucija jos nustatytos formos žurnale, kuris gali būti pildomas ir kompiuterinėse laikmenose, registruoja išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, taip pat išduotus licencijų dublikatus.

16. Licenciją išduodanti institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi jos galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos galiojimą, papildžiusi (kai keičiamas prekybos vietos adresas) ar patikslinusi (kai keičiami licencijos turėtojo rekvizitai) licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia apie tai savo interneto svetainėje.

Skelbimuose nurodomi licencijos turėtojo rekvizitai, veiklos, kuria verstis išduota, papildyta ar patikslinta licencija, rūšis, licencijos numeris, jos išdavimo data, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vieta (adresas), licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

17. Licenciją išduodanti institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas praneša apie tai Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

IV SKYRIUS

LICENCIJŲ IR JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS, LICENCIJŲ PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJAS

 

18. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais gali būti išduodamos įmonėms.

19. Jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, verčiasi didmenine prekyba jais keliuose savo padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir panašiai), jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi padalinių adresai.

20. Nustatomos šios licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo sąlygos:

20.1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariųjų degalinių, vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

20.2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams.

20.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, paviljonuose.

20.4. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

20.5. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 ir 20.3 papunkčiuose nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

20.6. Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

20.7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietose, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu.

20.8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.

20.9. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

20.10. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

20.11. Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

20.12. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi keliuose orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, išduodama viena licencija ir į ją įrašomi orlaivių pavadinimai ir registravimo numeriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

21. Įmonė, norinti gauti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) ar tiesiogiai Departamentui pateikia:

21.1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau – įmonės rekvizitai), telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris;

21.2. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų – patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos; pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

22. Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Departamentui pateikia:

22.1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris;

22.2. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų – patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos; pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

23. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prašytojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia:

23.1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo numeris), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

23.2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

Nr. 361, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05815

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

23.3. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytas licencijas);

23.4. valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašantys išduoti Taisyklių 3.3–3.8 papunkčiuose nurodytas licencijas).

Papildyta punktu:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

23.5. renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimą (pateikia Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytų licencijų prašytojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

24. Taisyklių 3.1–3.6 papunkčiuose ir 4 punkte nurodytos licencijos išduodamos neterminuotam laikui, 3.7 ir 3.8 papunkčiuose nurodytos licencijos – kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiams, 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos – ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

25. Licenciją išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) arba laišku) išsiunčia licencijos prašytojui patvirtinimą, kad paraiška ir dokumentai gauti. Patvirtinime nurodoma: terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška ir dokumentai, galimos licencijos prašytojo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir licenciją išduodančios institucijos ginčų, informacija apie tai, kad jeigu per nustatytą terminą licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas ją išduoti, laikoma, kad licencija išduota.

Licenciją išduodanti institucija, patikrinusi licencijos prašytojo paraišką išduoti licenciją ir nustačiusi, kad paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios paraiškos ir dokumentų gavimo praneša raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) arba registruotu laišku) apie tai licencijos prašytojui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai išduoti licenciją ir (ar) trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Licencijos prašytojas turi ištaisyti trūkumus per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą ir pateikti patikslintą paraišką išduoti licenciją ir (ar) trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

26. Licencijos prašytojui licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencija licencijos prašytojui išduodama paraiškoje nurodytu būdu.

Jeigu per nurodytą terminą licenciją išduodanti institucija neišduoda licencijos prašytojui licencijos ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija išduota. Šiuo atveju licenciją išduodanti institucija privalo per vieną darbo dieną nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos išsiųsti licenciją licencijos prašytojui paraiškoje nurodytu pageidaujamu licencijos gavimo būdu. Už licencijos išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

27. Praradusiems ar sugadinusiems popierinę licenciją licencijos turėtojams, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licenciją išduodančiai institucijai pateikusiems paraišką išduoti popierinės licencijos dublikatą, licenciją išduodanti institucija išduoda popierinės licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“. Įdiegusi technines priemones licenciją išduodanti institucija gali vietoj sugadintos ar prarastos popierinės licencijos išduoti elektroninę licenciją. Paraiškoje licencijos turėtojas nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti. Sprendimą dėl popierinės licencijos dublikato išdavimo licenciją išduodanti institucija priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, licenciją išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) turi pranešti apie tai licencijos turėtojui ir nustatyti ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Licencijos turėtojas turi ištaisyti trūkumus per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą ir pateikti patikslintą ir (ar) papildytą paraišką. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką). Jeigu popierinės licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad popierinė licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti licenciją išdavusiai institucijai sugadintą popierinę licenciją.

28. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, licencijos gali būti papildytos – jose gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane (jeigu šiems sandėliams nustatyta tvarka išduoti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimai). Įmonė, norinti papildyti licenciją, Departamentui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia paraišką, kurioje nurodo, kokiu būdu norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus. Šiuo atveju licencijos turėtojas licenciją išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti paraišką, kurioje nurodo, kokiu būdu norėtų gauti papildytą licenciją, ir Taisyklių 23.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Licencijos turėtojas, norintis pakeisti ar papildyti licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytus orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius arba viešbučio kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, licenciją išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti paraišką.

Sprendimas dėl licencijų papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, o tais atvejais, kai esant gamybiniam būtinumui licencijos turėtojas prašo papildyti licenciją orlaivių pavadinimais ir registravimo numeriais, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licenciją išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (jeigu licencijos turėtojas prašo papildyti licenciją orlaivių pavadinimais ir registravimo numeriais, – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos turėtojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) turi pranešti apie tai licencijos turėtojui ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų, o tais atvejais, kai licencijos turėtojas prašo papildyti licenciją orlaivių pavadinimais ir registravimo numeriais, – ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Licencijos turėtojas turi ištaisyti trūkumus per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą ir pateikti patikslintus ir (ar) papildomus dokumentus. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijų papildymo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

29. Licencija gali būti patikslinta, kai licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) šie produktai laikomi, taip pat sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

30. Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, licenciją išdavusiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu būdu licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą licenciją, ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

31. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju licencijos turėtojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licenciją išdavusiai institucijai pateikia paraišką, kurioje nurodo, kokiu būdu norėtų gauti patikslintą licenciją, ir licencijos originalą (jeigu licencijos turėtojui išduota popierinė licencija).

32. Licenciją išduodanti institucija sprendimą dėl licencijos patikslinimo turi priimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licenciją išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) turi pranešti apie tai licencijos turėtojui ir nustatyti ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų terminą (skaičiuojamą nuo licenciją išduodančios institucijos pranešimo gavimo dienos) trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Licencijos turėtojas turi ištaisyti trūkumus per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą ir pateikti patikslintus ir (ar) papildomus dokumentus. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

33. Licencijos neišduodamos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

34. Licenciją išduodanti institucija, atsisakiusi išduoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo visų dokumentų priėmimo praneša licencijos prašytojui raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) ir nurodo atsisakymo išduoti licenciją priežastis. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licencijos prašytojas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti licenciją išduodančios institucijos sprendimą dėl atsisakymo išduoti licenciją.

 

V SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR LICENCIJŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

35. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Taisyklių, kitų teisės aktų, reguliuojančių prekybos alkoholio produktais tvarką, atsiskaitymą, mokesčių mokėjimą, taip pat sanitarijos ir privalomųjų higienos ir kokybės reikalavimų.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojų pateikiama informacija apie alkoholinių gėrimų pardavimo sąlygas turi būti teisinga, išsami, tiksli, aiški ir neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

36. Licencijos turėtojas gali verstis licencijoje nurodyta veikla ir laikyti licencijoje nurodytus alkoholio produktus tik toje vietoje, kuri įrašyta į licenciją.

37. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojas privalo laikytis licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko.

Jeigu savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ir jis skiriasi nuo licencijoje nurodyto laiko, licencijos turėtojas, registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis gavęs savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, privalo laikytis šio apribojimo nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jeigu savivaldybės tarybos sprendime nenurodytas vėlesnis šio sprendimo įsigaliojimo terminas.

38. Licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai gali šiai veiklai įsivežti iš kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ar nustatyta tvarka importuoti jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus.

39. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai Lietuvos Respublikoje alkoholinius gėrimus gali pirkti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims, Ūkio ministerijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, įmonėms, naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

40. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, Lietuvos Respublikoje gali juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba licencijas verstis didmenine prekyba jais.

41. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali juos parduoti licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojams, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, įmonėms, naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, Ūkio ministerijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

42. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba nedenatūruotu ar denatūruotu etilo alkoholiu, gali jį parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, naudojantiems nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams.

43. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis (toliau – žaliavos), gali jas parduoti įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis, taip pat įmonėms, naudojančioms sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti.

44. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais ar nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, gali juos (supilstytus į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą) parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais, taip pat įmonėms, naudojančioms šiuos tirpalus gamybos reikmėms.

45. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, taip pat leidžiama jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus parduoti kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams ir eksportuoti.

46. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, parduodamos juos ūkio subjektams, privalo pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

47. Licencijos turėtojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį jo vadovą (nurodyti naujo vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios.

48. Licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo apie sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir kuriam panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, išbraukimą iš licencijos paskelbimo Departamento interneto svetainėje privalo pateikti licenciją Departamentui.

49. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

VI SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMĄSI PRIŽIŪRINČIOS INSTITUCIJOS

 

50. Licencijų turėtojų veiklą, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, pagal kompetenciją prižiūri Departamentas, savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcija, muitinė, policija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

51. Taisyklių 50 punkte nurodytos valstybinės priežiūros institucijos, įsigaliojus pagal kompetenciją jų priimtiems nutarimams dėl nuobaudų skyrimo arba teismo nutarimams, nutartims dėl baudų už nustatytus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 punktų, 2 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 punktų, 5–7 ir 9–11 dalių, 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto, Taisyklių 36 punkto reikalavimų pažeidimus licencijų turėtojams skyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytais atvejais privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją.

 

VII SKYRIUS

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

52. Licencijų turėtojai turi šias teises:

52.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

52.2. reikalauti paaiškinimų, kai atsisakoma papildyti, patikslinti licenciją, išduoti popierinės licencijos dublikatą, kai licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, kai sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas;

52.3. apskųsti licenciją išduodančios institucijos sprendimus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka, jeigu licencijos turėtojas mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai pažeisti;

52.4. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jiems suteiktas teises.

 

VIII SKYRIUS

LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

53. Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais.

54. Licenciją išdavusi institucija apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą įspėja licencijos turėtoją raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) per Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą. Įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licenciją išdavusi institucija nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo jas pašalinti, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu 10 dienų. Pašalinęs šias priežastis, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) pranešti licenciją išdavusiai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

55. Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

56. Licenciją išdavusi institucija sustabdo licencijos galiojimą ir sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą praneša licencijos turėtojui per Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Licencijos turėtojui pranešama raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) ir nurodomi licencijos galiojimo sustabdymo motyvai ir licencijos sustabdymo laikotarpis.

Sustabdžius licencijos galiojimą pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimus, licencijos turėtojas turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Konkretų terminą, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato licencijos galiojimą sustabdžiusi institucija. Sustabdžius licencijos galiojimą pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimus, sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą.

Sustabdžius licencijos galiojimą pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34straipsnio 9 dalį, licencijos galiojimas sustabdomas laikotarpiui iki naujo didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlio adreso, nurodyto licencijos turėtojo pateiktame prašyme, įrašymo į didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją.

Sustabdžius licencijos galiojimą pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34straipsnio 10 dalį, licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

57. Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.

Licenciją išdavusi institucija apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą įspėja licencijos turėtoją raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) per Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą. Įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, licenciją išdavusi institucija nustato terminą, per kurį jis privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti panaikintas licencijos galiojimas. Pašalinęs šias priežastis, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) pranešti licenciją išdavusiai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

571. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

Licenciją išdavusi institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ir apie tai raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) praneša licencijos turėtojui per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 12 dalyje nurodytų prašymo arba pranešimo gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

58. Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

59. Kai licencijos galiojimas panaikinamas dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalies, 19 dalies 2, 8, 9 punktuose nurodytų priežasčių, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas privalo inventorizuoti nerealizuotus alkoholio produktus (juos inventorizuojant privalo dalyvauti Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas; apie inventorizavimo pradžią Valstybinė mokesčių inspekcija turi būti informuojama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) ir pateikti licenciją išdavusiai institucijai nerealizuotų alkoholio produktų inventorizavimo aktą, pasirašytą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo. Atsižvelgiant į nerealizuotų alkoholio produktų kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

 

60. Licencijos galiojimą panaikinusi institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo išsiunčia rašytinį pranešimą (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) licencijos turėtojui ir nurodo licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

 

__________________

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2015-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos įmonėse, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, turi iki 2007 m. lapkričio 1 d. kreiptis į licencijas išdavusias institucijas su prašymu patikslinti šias licencijas ir įrašyti, jog prekybos jose alkoholiniais gėrimais laikas – nuo 9 val. iki 22 valandos.

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 951, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4357 (2008-10-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1357, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6090 (2008-12-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja nuo 2009-01-01.

Įmonės, turinčios iki šio nutarimo įsigaliojimo išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse, turi iki 2009 m. balandžio 1 d. kreiptis į licenciją išdavusią instituciją su prašymu patikslinti licencijos rūšį pagal šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.3 punkte nurodytą licencijos rūšį.

Mažmeninės prekybos įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (išskyrus įmones, prekiaujančias alkoholiniais gėrimais tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, taip pat įmones, kurioms savivaldybės tarybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), turi iki 2009 m. kovo 1 d. kreiptis į licencijas išdavusias institucijas su prašymu patikslinti šias licencijas ir įrašyti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais laikas – nuo 8 iki 22 valandos.

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 166, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 28-1097 (2009-03-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 753, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3696 (2009-07-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 185, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 26-1205 (2010-03-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1144, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5083 (2010-08-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 372, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 39-1869 (2011-04-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 197, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-05 i. k. 2014-02671

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 618 „DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.2–1.4 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

Nauja nutarimo redakcija nuo 2014-03-06.

 

Konstitucinio Teismo nutarimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2008-01-21, Žin., 2008, Nr. 10-349 (2008-01-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO 8 DALIES (2004 M. KOVO 9 D. REDAKCIJA), 34 STRAIPSNIO 17 DALIES (2004 M. KOVO 9 D., 2006 M. BALANDŽIO 25 D. REDAKCIJOS), 41 STRAIPSNIO (2004 M. KOVO 9 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMU NR. 618 "DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ 28.5, 51.5 PUNKTŲ (2004 M. GEGUŽĖS 20 D. REDAKCIJA), 51 PUNKTO (2004 M. GEGUŽĖS 20 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO 17 DALIAI (2004 M. KOVO 9 D., 2006 M. BALANDŽIO 25 D. REDAKCIJOS), ŠIŲ TAISYKLIŲ 51 PUNKTO (2006 M. SPALIO 17 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO 17 DALIAI (2006 M. BALANDŽIO 25 D. REDAKCIJA), TAIP PAT ŠIŲ TAISYKLIŲ 51 PUNKTO (2007 M. GEGUŽĖS 2 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO 17 DALIAI (2006 M. BALANDŽIO 25 D., 2007 M. BIRŽELIO 21 D. REDAKCIJOS)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1028, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13217

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1029, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 361, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05815

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1114, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17022

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1116, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17024

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo