Suvestinė redakcija nuo 2007-10-14 iki 2008-01-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 84-3050, i. k. 1041100NUTA00000618

 

TAR pastaba. Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos įmonėse, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, turi iki 2007 m. lapkričio 1 d. kreiptis į licencijas išdavusias institucijas su prašymu patikslinti šias licencijas ir įrašyti, jog prekybos jose alkoholiniais gėrimais laikas – nuo 9 val. iki 22 valandos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 20 d. Nr. 618

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 16 straipsnio 6 dalimi ir 18 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles;

1.2. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisykles.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, teritorinės muitinės, gavę Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) ir savivaldybės vykdomosios institucijos prašymus, privalo per 10 darbo dienų pateikti joms informaciją apie įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), apie skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat įsipareigojimų muitinei vykdymą.

2.2. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, privalo informuoti licencijas išdavusią instituciją apie įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, didesnes negu 1000 litų mokestines nepriemokas (pagal kiekvieno mėnesio 1 dienos būklę) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir didesnes negu 1000 litų skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

2.21. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, sustabdžiusios ar panaikinusios įmonėms išduotų maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai privalo informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

2.3. Ūkio subjektai, įsigiję gamybos, techninėms reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams maistinių ar nemaistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais, supilstytų į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą, gali juos naudoti tik šioms reikmėms.

Ūkio subjektai, įsigiję gamybos reikmėms etilo alkoholio turinčių žaliavų, gali jas naudoti tik actui ir alkoholio produktams gaminti.

2.4. Lietuvos Respublikoje draudžiama mažmeninė prekyba:

2.4.1. maistiniais ir nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, supilstytais į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą;

2.4.2. nedenatūruotu ir denatūruotu etilo alkoholiu (išskyrus žemės ūkio kilmės nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimą fiziniams asmenims vaistinėse pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką).

2.5. Iki 2004 m. gegužės 1 d. įmonėms išduotos licencijos importuoti alkoholio produktus suteikia teisę verstis tik didmenine prekyba į licenciją įrašytais alkoholio produktais, iki jos bus pakeistos. Įmonių prašymu nurodytosios licencijos keičiamos iki 2004 m. rugsėjo 1 d. Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje į atitinkamos rūšies didmeninės prekybos licencijas, nurodytas šiuo nutarimu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 4.1, 4.2 ir 5 punktuose (licencija importuoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, keičiama į nurodytųjų Taisyklių 4.1 punkte nustatytą licencijos rūšį), per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo šioje tarnyboje dienos. Už licencijų pakeitimą valstybės rinkliava neimama.

Nuo 2004 m. rugsėjo 2 d. visų iki 2004 m. gegužės 1 d. įmonėms išduotų ir šiame punkte nustatyta tvarka nepakeistų licencijų importuoti alkoholio produktus galiojimas panaikinamas.

2.6. Iki šio nutarimo įsigaliojimo įmonėms išduotos licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, suteikia teisę verstis didmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais, neribojant jų tūrinės etilo alkoholio koncentracijos. Šios licencijos turi būti patikslintos Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje iki 2004 m. rugsėjo 1 dienos. Už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama.

Licencijos patikslinamos per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo gavimo Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje dienos.

2.7. Įmonėms išduotos licencijos:

2.7.1. verstis didmenine prekyba alumi, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis didmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento. Nepatikslintos licencijos verstis didmenine prekyba alumi nesuteikia teisės verstis didmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.

Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo, licencijos originalo ir mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, gavimo Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje dienos;

2.7.2. nurodytos šiuo nutarimu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 4.5 ir 4.8 punktuose, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.

Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo, licencijos originalo ir mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, gavimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ (Žin., 1997, Nr. 53-1236);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 60-1415);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 931 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 82-2058);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2895);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 50 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 8-172);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 675 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 53-1471);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 777 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1679);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 610 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 ir 1998 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 777 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1443);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1256 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 97-2795);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 21-536);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1504);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3625);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 663 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 49-1711);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1519 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3809);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 1477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-3991);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1980 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 120-5412);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-616);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 1049 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 81-3696).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618

 

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS

LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

1. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja didmeninės prekybos alkoholio produktais ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimą.

2. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Alkoholio produktai – alkoholiniai gėrimai (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.1789/2003 (toliau vadinama – kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą), – 2203 00, 2204–2208, išskyrus 2204 30, 2207, 2208 20 40, ex2208 90 69), nedenatūruotas žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (toliau vadinama – nedenatūruotas etilo alkoholis) (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – ex2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99), denatūruotas žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (toliau vadinama – denatūruotas etilo alkoholis) (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207 20 00), maistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 30, 2106 90 20, 3302 10 10, ex3302 10 40, ex3302 10 90), nemaistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3302 90 10), etilo alkoholio turinčios žaliavos (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2204 29, 2204 30, 2205 90, 2206 00 81, 2206 00 89, 2208 20 40, 2208 20 62, 2208 20 64, 2208 20 86, 2208 20 87, 2208 20 89, 2208 30 19, 2208 30 38, 2208 30 58, 2208 30 78, 2208 30 88, 2208 40 51, 2208 40 91, 2208 40 99, 2208 50 19, 2208 50 99, 2208 60 19, 2208 60 99, 2208 70 90, 2208 90 19, 2208 90 38, 2208 90 71, 2208 90 78).

Automobilis-parduotuvė – speciali transporto priemonė, atitinkanti Lietuvos higienos normos HN 15:2003 „Maisto higiena“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205) nustatytus reikalavimus mobiliosios prekybos transporto priemonėms.

Firminė alkoholinių gėrimų parduotuvė – alkoholinius gėrimus gaminančios įmonės padalinys, kurio ne mažiau kaip 80 procentų mažmeninės prekių apyvartos sudaro įmonės pagaminta produkcija ir kuris atlieka įmonės įvaizdžio formavimo funkcijas.

Minibarai – viešbučio kambariuose įrengti nedidelės talpos barai-šaldytuvai, kuriuose laikomos alkoholinių gėrimų (ramaus ir aromatizuoto vyno, supilstyto į ne didesnę kaip 250 mililitrų, kitų alkoholinių gėrimų (išskyrus putojantį vyną, natūralios fermentacijos sidrą, alų ir alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais), supilstytų į ne didesnę kaip 150 mililitrų talpos suvenyrinę tarą), putojančio vyno, natūralios fermentacijos sidro, alaus ir alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais atsargos, skirtos vartoti kambario gyventojams.

Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais – Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis atskirą įėjimą turinti patalpa, izoliuota nuo kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis nustatytus apsaugos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

3. Verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ir mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama tik turint nustatytosios formos licencijas.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS

 

4. Nustatomos šios licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys:

4.1. verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

4.2. verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

4.3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

4.4. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;

4.5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

4.6. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse;

4.7. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu;

4.8. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

4.9. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse;

4.10. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

4.11. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose.

5. Nustatomos šios licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, rūšys:

5.1. verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu;

5.2. verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu;

5.3. verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis;

5.4. verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais;

5.5. verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais.

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI

 

6. Licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, įskaitant alkoholinius gėrimus (toliau vadinama – licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais), išduoda, šių licencijų galiojimą sustabdo ir panaikina Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba). Ši tarnyba įspėja licencijų turėtojus apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nustato įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą tvarką, papildo ir patikslina licencijas, kontroliuoja, kaip licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, gavusi teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei, turinčiai licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą sandėliui, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai laikomi, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą išbraukti šio sandėlio adresą ir inventorinį numerį iš licencijos bei apie tai raštu informuoja licencijos turėtoją ir skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Licencijos turėtojui pateikus licencijos originalą, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba nedelsdama išbraukia iš licencijos sandėlio adresą ir inventorinį numerį.

Licencijos išduodamos, papildomos, patikslinamos, jų galiojimas sustabdomas ir panaikinamas, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą tvarkos aprašas tvirtinamas Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

7. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda, papildo, patikslina, sustabdo ir panaikina licencijų galiojimą, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, kontroliuoja, kaip licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija, laikydamasi savivaldybės tarybos nustatytos tvarkos.

8. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba ir savivaldybės vykdomoji institucija (toliau vadinama – licencijas išduodančios institucijos) privalo sužinoti, ar įmonė, norinti įsigyti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus muitinei (kai įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje), ar licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, ar nėra gauta kontroliuojančiųjų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

9. Licencijoje verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodoma:

9.1. licencijos rūšis ir numeris;

9.2. licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau vadinama – licencijos turėtojo rekvizitai);

9.3. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

9.4. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir inventoriniai numeriai;

9.5. licencijos išdavimo data;

9.6. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

10. Licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodoma:

10.1. licencijos rūšis ir numeris;

10.2. licencijos turėtojo rekvizitai;

10.3. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės;

10.4. leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija (nurodoma šių Taisyklių 4.4, 4.7, 4.9 ir 4.10 punktuose nurodytose licencijose). Tais atvejais, kai įmonė pageidauja prekiauti pilstomais alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, licencijose nurodoma, kad maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija neturi viršyti 6 procentų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

10.5. prekybos alkoholiniais gėrimais vieta ir laikas (nurodomas tais atvejais, kai išduodama šių Taisyklių 4.9– 4.11 punktuose nurodyta licencija, kai licencija išduodama įmonei, veikiančiai daugiabučiame gyvenamajame name, taip pat kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonei prekybos alkoholiniais gėrimais laiką);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

10.6. įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);

10.7. alkoholinių gėrimų pardavimo būdas (vartoti vietoje ar (ir) išsinešti);

10.8. sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas;

10.9. transporto priemonės, kurioje įrengta parduotuvė, registravimo valstybinis numeris (nurodoma tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodama įmonei, kuri nurodytais gėrimais prekiaus automobilyje-parduotuvėje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

10.91. orlaivių, kuriuose bus parduodami alkoholiniai gėrimai, pavadinimai ir registravimo numeriai (nurodoma tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodama įmonei, kuri nurodytaisiais gėrimais prekiaus orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

10.10. licencijos išdavimo data;

10.11. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

11. Licencijoje verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, nurodoma:

11.1. licencijos rūšis ir numeris;

11.2. licencijos turėtojo rekvizitai;

11.3. leidžiami parduoti alkoholio produktai, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

11.4. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir inventoriniai numeriai;

11.5. licencijos išdavimo data;

11.6. licenciją išduodanti institucija, licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

12. Licencijos turi būti išduotos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

13. Licencijas išduodanti institucija jos nustatytos formos žurnale, kuris gali būti pildomas ir kompiuterinėse laikmenose, registruoja išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, laiko šių licencijų kopijas.

14. Licencijas išduodanti institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi jos galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos galiojimą, papildžiusi ar patikslinusi licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia apie tai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Skelbimuose nurodoma licencijos turėtojo rekvizitai, veiklos, kuria verstis išduota, papildyta, patikslinta licencija, rūšis, licencijos numeris, jos išdavimo data, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vieta (adresas), licencijos galiojimo sustabdymo, jos galiojimo sustabdymo panaikinimo, jos galiojimo panaikinimo data.

15. Licenciją išduodanti institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi jos galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas praneša apie tai Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

 

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

 

16. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais gali būti išduodamos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams (toliau vadinama – įmonė).

17. Jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, verčiasi didmenine prekyba jais keliuose savo padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir panašiai), jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi padalinių adresai.

18. Nustatomos šios licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo sąlygos:

18.1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos stacionarioms specializuotoms alkoholinių gėrimų prekybos įmonėms, stacionarioms prekybos įmonėms, turinčioms specializuotus alkoholinių gėrimų prekybos skyrius, stacionarioms viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, o licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, – nurodytosioms įmonėms, prekybos įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose-parduotuvėse, kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, nestacionariose degalinėse, kioskuose, paviljonuose. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu gali būti išduodamos ir nestacionarioms viešojo maitinimo įmonėms.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

18.2. Šių Taisyklių 4.9–4.11 punktuose nurodytos vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

18.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms, įrengtoms gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos prekybos įmonėms, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu. Šis reikalavimas netaikomas išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse.

18.4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos prekybos, viešojo maitinimo įmonėms ir kioskams, įrengtiems sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.

18.5. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (specializuotose parduotuvėse, specializuotuose skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje prekybos įmonės ar viešojo maitinimo įmonės aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje prekybos ar viešojo maitinimo įmonės aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Įrengtoms teatruose, filharmonijose įmonėms, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija, ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

18.6. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), licencijos jai išduodamos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete), o kambariuose įrengti minibarai įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kur jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai.

18.7. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, automobiliuose- parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, licencijos išduodamos kiekvienai jos automobiliui-parduotuvei, o aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

18.8. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais keliuose orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, jai išduodama viena licencija ir į ją įrašomi orlaivių pavadinimai bei registravimo numeriai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

19. Įmonė, norinti gauti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

19.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau vadinama – įmonės rekvizitai), telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir inventoriniai numeriai;

19.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

19.3. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, registravimo dokumentų ir sutarčių, kurių pagrindu įmonė naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra įmonės nuosavybė), nuorašus, patvirtintus įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

19.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (šio punkto reikalavimas netaikomas įmonėms, norinčioms įsigyti šių Taisyklių 5.2 ir 5.4 punktuose nurodytas licencijas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

19.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

20. Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

20.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir inventoriniai numeriai;

20.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

20.3. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, registravimo dokumentų ir sutarčių, kurių pagrindu įmonė naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra įmonės nuosavybė), nuorašus, patvirtintus įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

20.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

20.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

21. Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia:

21.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;

21.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

21.3. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

21.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

21.5. kitus papildomus dokumentus, nurodytus savivaldybės tarybos patvirtintame licencijų išdavimo tvarkos apraše;

21.6. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

22. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, ar alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu įmonėms išduodamos šių sezonų laikotarpiams.

Šių Taisyklių 4.9–4.11 punktuose nurodytos vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

23. Praradusiai licenciją įmonei, kuri pateikia prašymą, motyvuotą paaiškinimą, skelbimo apie prarastą licenciją Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją ir mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

24. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, licencijos gali būti papildytos – jose gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos verčiasi didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresai ir inventoriniai numeriai. Įmonė, norinti papildyti licenciją, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą, sandėlių registravimo dokumentų, sutarčių, kurių pagrindu įmonė naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra įmonės nuosavybė), ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, norinčioms papildyti šių Taisyklių 5.2 ir 5.4 punktuose nurodytas licencijas) nuorašus, patvirtintus įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, taip pat mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą papildyti licenciją).

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą. Šiuo atveju įmonė turi pateikti prašymą, šių Taisyklių 21.3–21.5 punktuose nurodytus dokumentus ir mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą papildyti licenciją). Įmonė, norinti pakeisti ar papildyti licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytus orlaivių pavadinimus ir registracijos numerius, turi pateikti prašymą, šių Taisyklių 21.5 punkte nurodytus dokumentus ir mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą papildyti licenciją).

Sprendimas dėl licencijų papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, o tais atvejais, kai esant gamybiniam būtinumui įmonė prašo papildyti licenciją orlaivių pavadinimais ir registravimo numeriais, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

25. Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

26. Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, licenciją išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

27. Licencijas išduodanti institucija patikslina licenciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

271. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju įmonė pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą ir licencijos originalą.

Licencijas išduodanti institucija licenciją patikslina ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Papildyta punktu:

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

 

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

28. Licencijos neišduodamos, jeigu:

28.1. pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir įmonė neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

28.2. pateikiami nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai ir įmonė neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

28.3. pateikiami dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir įmonė neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

28.4. įmonė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nevykdo įsipareigojimų muitinei (taikoma įmonėms, norinčioms įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse ar licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais), yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

28.5. buvo panaikintas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas pagal šių Taisyklių 51.5 ar 51.6 punktuose nustatytus reikalavimus (licencija neišduodama 5 metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

28.6. buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šių Taisyklių 51.7 ar 51.9 punktuose nustatytus reikalavimus (licencijos apskritai neišduodamos);

28.7. norinčių įsigyti licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais įmonių steigėjai arba vadovai (administracijos vadovai) yra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų galiojimas pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 34 straipsnio 17 dalyje ar šių Taisyklių 51.5 punkte nustatytus reikalavimus, steigėjai ar vadovai (administracijos vadovai). Licencijos neišduodamos 5 metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

28.8. norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai (administracijos vadovai) yra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų galiojimas pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje ar šių Taisyklių 51.7 punkte nustatytus reikalavimus, steigėjai, vadovai (administracijos vadovai) ar kiti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodyti darbuotojai (licencijos apskritai neišduodamos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

28.9. įmonėms arba jų administracijos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą (licencijos apskritai neišduodamos);

28.10. buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šių Taisyklių 51.3 ir 51.4 punktuose nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos vienerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

28.11. įmonė, prekiaudama alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimą. Šiuo atveju vienerius metus nuo pažeidimo nustatymo dienos neišduodama vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamuose toje savivaldybėje, kurioje nustatytas pažeidimas;

28.12. norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai (administracijos vadovai) yra ar buvo įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų galiojimas pagal šių Taisyklių 51.9 punkte nustatytus reikalavimus, steigėjai, vadovai (administracijos vadovai) (licencijos apskritai neišduodamos).

28.13. norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai (administracijos vadovai) yra ar buvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai, vadovai (administracijos vadovai). Šiais atvejais licencijos neišduodamos 5 metus nuo pažeidimo nustatymo dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

28.14. buvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ar šių Taisyklių 51.5, 51.6 ir (ar) 51.8 punktuose nustatytus reikalavimus (licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, jį padariusiai įmonei neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

29. Licenciją išduodanti institucija, atsisakiusi išduoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo visų dokumentų priėmimo praneša pareiškėjui raštu ir nurodo atsisakymo išduoti licenciją priežastis.

 

VI. RINKLIAVA UŽ LICENCIJAS

 

30. Už licencijų išdavimą, papildymą, rekvizitų patikslinimą ir licencijų dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

VII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR LICENCIJŲ TURĖTOJŲ

PAREIGOS

 

31. Įmonių, turinčių licencijas, veiklą pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri, kaip jose laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, teritorinės muitinės, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytos kontroliuojančios institucijos, įsigaliojus jų priimtiems nutarimams arba teismo nutarimams, sprendimams dėl baudų įmonėms skyrimo už nustatytus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 punktų ir 2 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 punktų, 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto, šių Taisyklių 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ir (ar) 452 punktų reikalavimų pažeidimus, taip pat esant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodytiems atvejams, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu informuoti licencijas išdavusias institucijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

32. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių Taisyklių, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybos alkoholio produktais tvarką, atsiskaitymą, mokesčių mokėjimą, taip pat sanitarijos ir privalomųjų higienos bei kokybės reikalavimų.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojų pateikiama informacija apie alkoholinių gėrimų pardavimo sąlygas turi būti teisinga, išsami, tiksli, aiški ir neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams.

33. Licencijų turėtojai negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis licencijose nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

34. Įmonė, turinti licenciją, gali verstis licencijoje nurodyta veikla ir laikyti licencijoje nurodytus alkoholio produktus tik toje vietoje, kuri įrašyta į licenciją.

Įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo laikytis licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko.

Tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonei prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ir jis skiriasi nuo licencijoje nurodyto laiko, įmonė, registruotu laišku gavusi savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, privalo laikytis šio apribojimo nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jeigu savivaldybės tarybos sprendime nenurodytas vėlesnis šio sprendimo įsigaliojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

 

35. Licencijos turėtojas turi laikyti licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais originalus įmonės buveinėje. Kituose į licenciją įrašytuose įmonės padaliniuose, kurie verčiasi licencijoje nurodyta veikla, turi būti licencijos nuorašai, patvirtinti įmonės antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti) ir vadovo parašu.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais originalas turi būti laikomas įmonės buveinėje, o jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis šia veikla padalinyje (specializuotoje parduotuvėje, specializuotame skyriuje, restorane, kavinėje, bufete (įskaitant uždarąjį), bare ir panašiai), kuris aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, licencijos originalas laikomas jame. Tais atvejais, kai įmonė laiko alkoholinius gėrimus sandėlyje, iš kurio nevykdoma didmeninė prekyba jais, o gėrimai tik komplektuojami ir paskirstomi įmonės padaliniams, šiame sandėlyje turi būti įmonei ar jos padaliniams išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nuorašai, patvirtinti įmonės antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti) ir vadovo parašu.

Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešbučio kavinėje, restorane ar bare (bufete), licencijos originalas laikomas toje kavinėje, restorane ar bare (bufete).

Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, automobilyje- parduotuvėje, kuri aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, licencijos originalas laikomas automobilyje-parduotuvėje.

Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, licencijos originalas laikomas įmonės buveinėje, o licencijoje įrašytuose orlaiviuose turi būti licencijos nuorašai, patvirtinti įmonės antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti) ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

36. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali šiai veiklai įsivežti iš kitų Europos Ekonominei Erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ar nustatytąja tvarka importuoti jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

37. Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje gali juos pirkti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims, Ūkio ministerijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

Šio punkto pirmosios pastraipos nuostatos netaikomos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

38. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, Lietuvos Respublikoje gali juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba licencijas verstis didmenine prekyba jais.

39. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali juos parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas eksportuoti vyno produktus, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais Ūkio ministerijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

 

40. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba nedenatūruotu ar denatūruotu etilo alkoholiu, gali jį parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo, licencijas eksportuoti žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, naudojančioms nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams.

41. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis (toliau vadinama – žaliavos), gali jas parduoti įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis, licencijas eksportuoti vyno produktus, taip pat įmonėms, naudojančioms sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti.

42. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais ar nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, gali juos (supilstytus į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą) parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais, taip pat įmonėms, naudojančioms šiuos tirpalus gamybos reikmėms.

43. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, taip pat leidžiama jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus parduoti kitų Europos Ekonominei Erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektams ir eksportuoti (išskyrus vyną, vynuogių misą ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, kuriuos leidžiama eksportuoti tik turint eksporto licenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

44. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, parduodamos juos ūkio subjektams, privalo:

44.1. pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus;

44.2. nurodyti juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turimos licencijos numerį ir išdavimo datą, alkoholio produktų pirkėjo (išskyrus atvejus, kai pirkėjas yra užsienio valstybės ūkio subjektas) licencijos, suteikiančios teisę verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, numerį ir išdavimo datą, taip pat sandėlio, iš kurio buvo parduoti alkoholio produktai, adresą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

45. Licenciją turinti įmonė privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės vadovą (administracijos vadovą), nurodydama naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios.

451. Licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos pranešimo apie sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir kuriam panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, išbraukimą iš licencijos paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ privalo pateikti licenciją išdavusiai institucijai licencijos originalą.

Papildyta punktu:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

452. Turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais įmonė, kuriai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, registruotu laišku gavusi savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, per 5 darbo dienas privalo kreiptis į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

 

VIII. LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

46. Įmonės, turinčios licencijas, turi šias teises:

46.1. teisę verstis licencijoje nurodyta veikla;

46.2. teisę reikalauti paaiškinimų licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atsisakymo jas išduoti, papildyti ar patikslinti atvejais;

46.3. teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui licencijas išduodančios institucijos sprendimus dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atsisakymo jas išduoti, papildyti ar patikslinti;

46.4. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų joms suteiktas teises.

 

IX. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

47. Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

47.1. licencijos turėtojas turi didesnę negu 1000 litų mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas daugiau negu 1000 litų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nevykdo įsipareigojimų muitinei (taikoma įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse ar licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

47.2. licencijos turėtojas pažeidė viename iš šių Taisyklių punktų – 34 punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose, 452  punkte – nustatytus reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

47.3. Neteko galios nuo 2007-10-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin. 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

48. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

48.1. įmonė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų, nurodytų šių Taisyklių 47 punkte;

48.2. gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kuriai sustabdytas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas);

48.3. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinti įmonė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą už šių Taisyklių 34 punkto antrosios pastraipos reikalavimo pažeidimą, per vienerius metus nuo įspėjimo dienos toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai pažeidžia šį reikalavimą (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

49. Apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą licenciją sustabdanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša įmonei ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo motyvus.

Sustabdžius licencijos galiojimą pagal šių Taisyklių 48.1 ir 48.3 punktų reikalavimus, įmonė turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per mėnesį nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Konkretų terminą, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato licenciją sustabdžiusi institucija. Sustabdžius licencijos galiojimą pagal šių Taisyklių 48.2 punkto reikalavimus, sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

50. Licenciją turinti įmonė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujajam įmonės vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, laikymą ar gabenimą.

Licenciją išdavusi institucija, įspėdama įmonę apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, nustato terminą, per kurį įmonė privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti panaikintas licencijos galiojimas. Pašalinusi šias priežastis, įmonė privalo apie tai raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją.

51. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

51.1. licencijos turėtojas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

51.2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;

51.3. paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

51.4. įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos pažeidimų;

51.5. Licencijos turėtojas nesilaiko Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktuose ir 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktuose nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

51.6. licencijos turėtojas nesilaiko viename iš šių Taisyklių punktų – 33, 34 punkto pirmojoje pastraipoje, 37, 38, 39, 40, 41, 42 – nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

51.7. yra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodyti atvejai;

51.8. įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, per trejus metus nuo baudos už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo pažeidimą pirmą kartą paskyrimo pažeidė šį reikalavimą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai (panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti pažeidimai, galiojimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

51.9. įmonė per nustatytą terminą nepašalina priežasčių, dėl kurių pagal šių Taisyklių 50 punkto reikalavimus ji buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą.

51.10. gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą (panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kuriai panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

 

52. Kai licencijos galiojimas panaikinamas dėl šių Taisyklių 51.4 punkte nurodytų priežasčių, licenciją turinti įmonė per 5 darbo dienas privalo inventorizuoti nerealizuotus alkoholio produktus (inventorizuojant juos, privalo dalyvauti teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas) ir pateikti licenciją išdavusiai institucijai nerealizuotų alkoholio produktų inventorizavimo aktą, pasirašytą ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūno. Atsižvelgiant į nerealizuotų alkoholio produktų kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų.

53. Licenciją panaikinusi institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo išsiunčia rašytinį pranešimą įmonei, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

54. Panaikintą licenciją įmonė privalo grąžinti ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas nuo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618

 

MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO

MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLĖS

 

1. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Jų privalo laikytis visos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialai (toliau vadinama – įmonės), kurie verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Lietuvos Respublikoje.

2. Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali verstis tik tos prekybos ir viešojo maitinimo įmonės (įskaitant ir įmones, prekiaujančias alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse), kurios turi galiojančias savivaldybės vykdomosios institucijos išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais originalas turi būti laikomas įmonės buveinėje. Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis šia veikla padalinyje (specializuotoje parduotuvėje, specializuotame skyriuje, restorane, kavinėje, bufete (įskaitant uždarąjį), bare ir panašiai), kuris aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, licencijos originalas laikomas jame. Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, automobilyje-parduotuvėje, kuri aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, licencijos originalas laikomas automobilyje-parduotuvėje. Jeigu įmonė įsigyja licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, licencijos originalas laikomas įmonės buveinėje, o licencijoje įrašytuose orlaiviuose turi būti licencijos nuorašai, patvirtinti įmonės antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti) ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

4. Prekiauti visais alkoholiniais gėrimais leidžiama stacionariose specializuotose alkoholinių gėrimų prekybos įmonėse, stacionarių prekybos įmonių specializuotuose alkoholinių gėrimų prekybos skyriuose, stacionariose viešojo maitinimo įmonėse, stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose (kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos), orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose. Alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, prekiauti kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu leidžiama ir nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse, o prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, – ir masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse. Gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais leidžiama prekiauti ir kioskuose, stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose-parduotuvėse (kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka), paviljonuose, nestacionariose degalinėse.

Neapmuitinamose parduotuvėse leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais tik taikant jiems specialias kontrolės priemones, nustatytas Finansų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

5. Pilstomais alkoholiniais gėrimais leidžiama prekiauti tik stacionariose viešojo maitinimo įmonėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose (kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos), orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, stacionariuose pastatuose vykstančiose parodose ir mugėse, pilstomais alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu – ir nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse, pilstomais alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru – ir šių gėrimų gamybos įmonių firminėse parduotuvėse, pilstomais alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) – ir masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

6. Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali prekiauti alkoholiniais gėrimais, gaunamais Lietuvos Respublikoje tik iš įmonių, kurios turi licencijas gaminti alkoholinius gėrimus ar verstis didmenine prekyba jais, taip pat pačių įvežtais iš kitų Europos Ekonominei Erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ar nustatytąja tvarka importuotais.

Viešojo maitinimo įmonėje leidžiama vartoti tik joje įsigytus alkoholinius gėrimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

7. Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali juos parduoti fiziniams asmenims, Ūkio ministerijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

8. Draudžiama parduoti, laikyti prekybos salėse, administracinėse ir pagalbinėse patalpose, sandėliuose, eksponuoti, taip pat gabenti:

8.1. alkoholinius gėrimus be Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų;

8.2. alkoholinius gėrimus, kurių kokybės ir (ar) saugos rodikliai neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų;

8.3. neįrašytų į licencijas grupių alkoholinius gėrimus;

8.4. alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais – banderolėmis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

8.5. alkoholinius gėrimus, kurie pagaminti naudojant ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį;

8.6. alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų;

8.7. falsifikuotus alkoholinius gėrimus;

8.8. namų gamybos alkoholinius gėrimus;

8.9. alkoholinius gėrimus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų šių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus;

8.10. kontrabandinius alkoholinius gėrimus.

9. Draudžiama parduoti:

9.1. alkoholinius gėrimus iš automatų;

9.2. alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.

Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus;

9.3. alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims;

9.4. alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 6 procentus, sporto varžybų metu.

9.5. alkoholinius gėrimus nuo 22 val. iki 9 val. prekybos įmonėse, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

 

10. Šiose Taisyklėse prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos parduotuvių, kioskų, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių patalpos (įskaitant automobilius-parduotuves), kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui.

Kai koncertų, cirko, sporto, diskotekų ir kitų masinių renginių (vykstančių patalpose), teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose alkoholiniai gėrimai parduodami ne prekybai skirtose atskirose patalpose, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma prekybai skirta patalpų dalis, kurioje leidžiama parduoti ir vartoti alkoholinius gėrimus.

Aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma alkoholinių gėrimų pardavimo vieta ir alkoholinių gėrimų vartojimui įrengtos vietos (stalai, pavėsinės, kiti įrenginiai).

11. Šių Taisyklių 4 punkte (išskyrus jo antrąją pastraipą), 6 ir 8.4 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi įmonėms, parduodančioms alkoholinius gėrimus neapmuitinamose parduotuvėse.

12. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 295, 2005-03-21, Žin., 2005, Nr. 38-1228 (2005-03-24), i. k. 1051100NUTA00000295

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1008, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4221 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001008

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 426, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1923 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000426

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1061, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4347 (2007-10-13), i. k. 1071100NUTA00001061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo