Suvestinė redakcija nuo 2013-07-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 36-1285; Žin. 2008, Nr.38-0, i. k. 1081100NUTA00000246

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 20 d. Nr. 246

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403, Nr. 93-3987, Nr. 115-5155, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 5-180, Nr. 52-2343, Nr. 61-2796, Nr. 75-3482, Nr. 116-5287, Nr. 119-5433; 2004, Nr. 35-1144, Nr. 56-1944, Nr. 107-3989, Nr. 132-4768, Nr. 155-5643, Nr. 177-6562; 2005, Nr. 17-532, Nr. 36-1183, Nr. 81-2958, Nr. 135-4856, Nr. 149-5428; 2006, Nr. 6-217, Nr. 70-2579, Nr. 72-2715, Nr. 95-3731, Nr. 127-4839; 2007, Nr. 37-1360, Nr. 72-2847, Nr. 105-4309):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

„DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO.“

1.2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101-4107) 2 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.3. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Patvirtinti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius (pridedama).“

1.4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame valstybės rinkliavos objektų sąraše ir šios rinkliavos dydžiuose:

1.4.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

„KONKRETŪS Valstybės rinkliavos dydžiai.

1.4.2. Išdėstyti 1 punkto pirmąją pastraipą taip:

1. Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:“.

1.4.3. Pripažinti netekusiu galios 1.8 punktą.

1.4.4. Išdėstyti 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo dokumentų išdavimą:“.

1.4.5. Pripažinti netekusiu galios 2.1.2 punktą.

1.4.6. Pripažinti netekusiu galios 2.2 punktą.

1.4.7. pripažinti netekusiomis galios 2.5 punkto 1–4 pastabas.

1.4.8. pripažinti netekusia galios 2.6 punkto pastabą.

1.4.9. Pripažinti netekusiu galios 2.19 punktą.

1.4.10. pripažinti netekusiomis galios 2.24 punkto 2 ir 3 pastabas.

1.4.11. pripažinti netekusia galios 2.25 punkto pastabą.

1.4.12. Pripažinti netekusiu galios 2.27.2 punktą.

1.4.13. Pripažinti netekusiu galios 2.28.1 punktą.

1.4.14. Išdėstyti 2.28.2 punktą taip:

2.28.2. išdavimą arba keitimą                                                                   100 litų.“

1.4.15. Pripažinti netekusiu galios 2.28.3 punktą.

1.4.16. Išdėstyti 2.28.4 punktą taip:

2.28.4. galiojimo laiko pratęsimą                                                                10 litų.“

1.4.17. Išdėstyti 3 punkto pirmąją pastraipą taip:

3. Už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą,

patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą:“.

1.4.18. Išdėstyti 3.22 punktą taip:

3.22. licencijos gaminti saugiuosius dokumentus

ir saugiuosius dokumentų blankus:

3.22.1. išdavimą                                                                                          1800 litų

3.22.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                  50 litų.“

1.4.19. Išdėstyti 3.59 punktą taip:

3.59. vienkartinės licencijos verstis mažmenine

prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė

etilo alkoholio koncentracija neviršija

13 procentų) masiniuose renginiuose,

parodose bei mugėse išdavimą                                                  30 litų.“

1.4.20. Išdėstyti 3.61 punktą taip:

3.61. vienkartinės licencijos verstis mažmenine

prekyba alkoholiniais gėrimais parodose

bei mugėse, vykstančiose stacionariuose

pastatuose, išdavimą                                                                 60 litų.“

1.4.21. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1251, 2008-11-24, Žin. 2008, Nr. 140-5547 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001251

 

1.4.22. Išdėstyti 3.67 punktą taip:

3.67. licencijos verstis keleivių vežimu laivais

vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje

išdavimą                                                                                  200 litų.“

1.4.23. Neteko galios nuo 2013-07-28

Punkto naikinimas:

Nr. 668, 2013-07-17, Žin. 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

 

1.4.24. Išdėstyti 3.73 punktą taip:

3.73. kelių transporto veiklos licencijos vežti

keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

išdavimą                                                                                500 litų.“

1.4.25. Neteko galios nuo 2012-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. 174, 2012-02-15, Žin. 2012, Nr. 22-1012 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000174

 

1.4.26. Išdėstyti 3.81 punktą taip:

3.81. sklandytojo licencijos išdavimą                                                         50 litų.“

1.4.27. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 692, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

 

1.4.28. Išdėstyti 3.86 punktą taip:

3.86. laisvojo aerostato piloto licencijos išdavimą                                   100 litų.“

1.4.29. Išdėstyti 3.92 punktą taip:

3.92. piloto mokinio ir skrydžių vadovo

mokinio licencijos išdavimą                                                      10 litų.“

1.4.30. Pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 3.92 punkto.

1.4.31. Išdėstyti 3.117 punktą taip:

3.117. licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų

naftos produktų likučiais išdavimą                                       450 litų.“

1.4.32. Išdėstyti 3.120 punktą taip:

3.120. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotų

variklių benzino, dyzelino (dyzelinių degalų),

suskystintųjų dujų, skirtų autotransporto

priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimą                         130 litų.“

1.4.33. Išdėstyti 3.128 punktą taip:

3.128. banko licencijos išdavimą                                                        175000 litų.“

1.4.34. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

3.132. licencijos užsiimti Lietuvos Respublikos

piliečių bei nuolat gyvenančių Lietuvoje

asmenų įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo

veikla išdavimą                                                                     250 litų.“

1.4.35. Pripažinti netekusiu galios 3.139 punktą.

1.4.36. pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 3.193.2 punkto.

1.4.37. Išdėstyti 3.194 punktą taip:

3.194. licencijos tiekti šilumą išdavimą:

3.194.1. šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau

kaip 10 GWh                                                                       2000 litų

3.194.2. šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh                              1300 litų.“

1.4.38. Išdėstyti 3.195 punkto pirmąją pastraipą taip:

3.195. licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais išdavimą:“.

1.4.39. Išdėstyti 3.197 punktą taip:

3.197. licencijos verstis valdymo įmonės veikla išdavimą                     1900 litų.“

1.4.40. Išdėstyti 3.198 punktą taip:

3.198. licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo

bendrovės arba uždaro tipo investicinės bendrovės

veikla išdavimą                                                                   1900 litų.“

1.4.41. Pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 3 punkto.

1.4.42. pripažinti netekusia galios 4.2 punkto 1 pastabą.

1.4.43. Neteko galios nuo 2011-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1287, 2011-11-02, Žin. 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001287

 

1.4.44. Išdėstyti 4.6 punktą taip:

4.6. leidimo, patvirtinančio patalpų atitiktį

reikalavimams, taikomiems tirams,

šaudykloms, išdavimą, dublikato išdavimą                              50 litų.“

1.4.45. Pripažinti netekusiu galios 4.8 punktą.

1.4.46. Neteko galios nuo 2011-07-08

Punkto naikinimas:

Nr. 792, 2011-06-29, Žin. 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07), i. k. 1111100NUTA00000792

 

1.4.47. Išdėstyti 4.11 punktą taip:

4.11. leidimo parduoti vieną šaunamąjį

ginklą išdavimą                                                                       10 litų.“

1.4.48. Papildyti šiuo 4.111 punktu:

4.111. leidimo perdirbti vieną šaunamąjį

ginklą išdavimą                                                                       10 litų.“

1.4.49. Pripažinti netekusiu galios 4.12 punktą.

1.4.50. Išdėstyti 4.143 punktą taip:

4.143. leidimo, patvirtinančio patalpų ar specialių

sandėlių atitiktį reikalavimams,

taikomiems sprogmenų gamybai,

laikymui ar prekybai:

4.143.1. išdavimą                                                                                          200 litų

4.143.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 10 litų.“

1.4.51. Išdėstyti 4.26 punktą taip:

4.26. sertifikato, patvirtinančio fizinio asmens

teisę teikti slaugos paslaugas, išdavimą                                 66 litai.“

1.4.52. Išdėstyti 4.66 punktą taip:

4.66. išankstinio leidimo:

4.66.1. patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės

arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus išdavimą                          1470 litų

4.66.2. pakeisti ar papildyti investicinės kintamojo kapitalo

bendrovės arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus

išdavimą                                                                                770 litų.“

1.4.53. Išdėstyti 4.78 punktą taip:

4.78. leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose

matavimus ir tyrimus išdavimą                                               80 litų.“

1.4.54. Pripažinti netekusiais galios 4.84.3 punktą ir pastabą.

1.4.55. Pripažinti netekusiu galios 4.88 punktą.

1.4.56. Išdėstyti 4.89 punktą taip:

4.89. leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba

išvežti iš jos gyvūnus, kurie nėra priskirti

medžioklės ar žūklės objektams, jų dalis ir

gaminius iš jų išdavimą arba dublikato išdavimą                     5 litai.“

1.4.57. Išdėstyti 4.90 punktą taip:

4.90. leidimo prekiauti saugomų rūšių laukiniais

augalais išdavimą arba dublikato išdavimą                              5 litai.“

1.4.58. Išdėstyti 4.91 punktą taip:

4.91. leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti

iš jos saugomų rūšių augalus išdavimą arba dublikato

išdavimą                                                                                   5 litai.“

1.4.59. Išdėstyti 4.92 punktą taip:

4.92. leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis

ir gaminiais išdavimą arba dublikato išdavimą                           5 litai.“

1.4.60. Papildyti šiuo 4.921 punktu:

4.921. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente

(EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias

Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės

faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų

prekybą įgyvendinimo taisykles, nustatyto importo

arba eksporto leidimo, arba reeksporto sertifikato,

arba asmeninės nuosavybės sertifikato, arba

kilnojamosios parodos sertifikato, arba pranešimo

apie importą išdavimą arba bet kurio jų

dublikato išdavimą                                                                 50 litų.“

1.4.61. pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 4.1881 punkto.

1.4.62. pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 4.199 punkto.

1.4.63. Neteko galios nuo 2012-05-20

Punkto naikinimas:

Nr. 516, 2012-05-16, Žin. 2012, Nr. 57-2852 (2012-05-19), i. k. 1121100NUTA00000516

 

1.4.64. Išdėstyti 4.2431 punktą taip:

4.2431. nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių

laivų prieplaukų kasmetinę ir neeilinę techninę                     1 litas už

apžiūrą                                                                        1 bėginį metrą.“

1.4.65. Išdėstyti 4.2952.11 punktą taip:

4.2952.11. laukinio atrajotojo apžiūros ir patikrinimo

pažymos išdavimą                                                                    3 litai.“

1.4.66. Išdėstyti 4.2952.24 punktą taip:

4.2952.24. 30000 vienetų kiaušinių patikrinimo pažymos

išdavimą kiaušinių rinkimo ir pakavimo įmonėse             3 litai.“

1.4.67. Išdėstyti 4.2952.31 punktą taip:

4.2952.31. 30000 vienetų kiaušinių ir 3 tonų jų produktų

tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti            3 litai.“

1.4.68. Išdėstyti 4.2952.34 punktą taip:

4.2952.34. 100 kilogramų medaus tyrimą

kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti                       3 litai.“

1.4.69. pripažinti netekusia galios 2 pastabą, einančią po 4.2981 punkto.

1.4.70. Neteko galios nuo 2009-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1041, 2009-08-26, Žin. 2009, Nr. 109-4629 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001041

 

1.4.71. Išdėstyti 4.307 punktą taip:

4.307. už egzamino laikymą:

4.307.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų                                  10 litų

4.307.2. valstybinės kalbos                                                                          10 litų.“

1.4.72. Papildyti šiuo 4.3243 punktu:

4.3243. leidimo verstis gyvulių veislininkyste išdavimą                           100 litų.“

1.4.73. Išdėstyti 4.329 punktą taip:

4.329. teisės teikti įmonių bankroto administravimo

paslaugas ar teisės teikti įmonių restruktūrizavimo

administravimo paslaugas suteikimą:

4.329.1. fiziniam asmeniui                                                                            200 litų

4.329.2. juridiniam asmeniui                                                                      300 litų.“

1.4.74. Išdėstyti 4.330 punktą taip:

4.330. dingusio ar sugadinto bankroto administratoriaus

pažymėjimo, restruktūrizavimo administratoriaus

pažymėjimo, leidimo teikti bankroto administravimo

paslaugas ar leidimo teikti restruktūrizavimo

administravimo paslaugas dublikato išdavimą                       50 litų.“

1.4.75. Neteko galios nuo 2013-07-28

Punkto naikinimas:

Nr. 668, 2013-07-17, Žin. 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

 

1.4.76. Išdėstyti 4.3513 punktą taip:

4.3513. didmeninės ir mažmeninės suskystintųjų naftos

dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų

patikslinimą arba dublikato išdavimą                                 300 litų.“

1.4.77. Išdėstyti 4.352 punktą taip:

4.352. išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų

patikslinimą arba dublikato išdavimą                                   300 litų.“

1.4.78. Pripažinti netekusia galios išnašą, einančią po 4.3563 punkto.

1.4.79. Pripažinti netekusia galios pastabą, einančią po 4.441 punkto.

1.4.80. Neteko galios nuo 2009-06-28

Punkto naikinimas:

Nr. 595, 2009-06-10, Žin. 2009, Nr. 76-3101 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000595

 

1.4.81. Pripažinti netekusiais galios 4.473 punktą ir jo pastabas.

1.4.82. Pripažinti netekusiu galios 4.474 punktą.

1.4.83. Pripažinti netekusiu galios 4.4741 punktą.

1.4.84. Išdėstyti 4.478 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.478. įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti

energetikos įrenginių eksploatavimo darbus

atestato išdavimą:“.

1.4.85. Išdėstyti 4.479 punktą taip:

4.479. įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti

energetikos įrenginių eksploatavimo darbus

atestato dublikato išdavimą, atestato galiojimo

pratęsimą                                                                                 12 litų.“

1.5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse:

1.5.1. Pripažinti netekusiu galios 1 punktą.

1.5.2. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Valstybės rinkliava sumokama į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus surenkamąją sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugą, nurodytą konkrečiuose valstybės rinkliavos dydžiuose, buvimo vietą.“

1.5.3. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, jos sumokėjimo datą.“

1.5.4. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Valstybės rinkliavos už institucijų skubos tvarka teikiamas paslaugas, nurodytas konkrečiuose valstybės rinkliavos dydžiuose, sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.“

1.5.5. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui, į kurio surenkamąją sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1869 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5155) 1.3 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2080 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5655) 1.1 ir 1.13 punktus;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-180) 3.1 punktą;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2343) 1.7 punktą, kiek tai susiję su 4.8 punkto pakeitimu;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2796) 1.9, 1.31, 1.46 punktus, 1.10 ir 1.30 punktus, kiek tai susiję su pastaba;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1944) 1.2 punktą;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1304 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5643) 2.3, 2.13 punktus ir 2.17 punktą, kiek tai susiję su 2.28.1 punkto pakeitimu;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.1 punktą;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1359 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5428) 4 punktą;

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 605 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 70-2579);

2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2847) 1.171 punktą;

2.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 105-4309) 1.10 punktą.

3. Šio nutarimo 1.5.1–1.5.5 punktai įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

Finansų ministras                                                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1251, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5547 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001251

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 595, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3101 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000595

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1041, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 109-4629 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001041

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07), i. k. 1111100NUTA00000792

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001287

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 174, 2012-02-15, Žin., 2012, Nr. 22-1012 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000174

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 516, 2012-05-16, Žin., 2012, Nr. 57-2852 (2012-05-19), i. k. 1121100NUTA00000516

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 692, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 67-3421 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000692

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 668, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios