Įstatymas skelbtas: Žin., 2006, Nr. 73-2764

Neoficialus įstatymo tekstas

Įstatymo aktuali redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d.:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

EUROPOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ

ĮSTATYMAS

 

2006 m. birželio 15 d. Nr. X-696
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos kooperatinė bendrovė, steigimą, valdymą, pertvarkymą ir buveinės perkėlimą.

2. Šis įstatymas užtikrina Europos Sąjungos Tarybos reglamento dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (toliau – Reglamentas), nurodyto šio įstatymo priede, taikymą.

3. Europos kooperatinėms bendrovėms, kurių buveinė yra Lietuvos Respublikoje, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos teisės normos, reglamentuojančios kooperatines bendroves (kooperatyvus), akcines bendroves, kiek tai leidžia Reglamentas ir kiek kitaip nenustatyta Reglamente, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos kooperatines bendroves.

 

2 straipsnis. Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimas į kitą valstybę

1. Balsavimas priimant sprendimą dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo negali būti slaptas. Dokumentas, patvirtinantis Europos kooperatinės bendrovės visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2. Apie valdymo organo arba administravimo organo parengtą pasiūlymą dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo turi būti viešai paskelbta įstatuose nurodytame šaltinyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta įstatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešta visiems Europos kooperatinės bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyti Europos kooperatinės bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas, Reglamento 7 straipsnio 2 dalies a ir e punktuose išvardyti duomenys, kur ir kada galima susipažinti su Reglamento 7 straipsnio 4 dalyje išvardytais dokumentais.

3. Pasiūlymas dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą parengto pasiūlymo dėl buveinės perkėlimo viešo paskelbimo dieną įstatuose nurodytame šaltinyje.

4. Nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą perkelti Europos kooperatinės bendrovės buveinę Europos kooperatinė bendrovė įgyja Europos kooperatinės bendrovės, kurios buveinė yra perkeliama, statusą.

5. Europos kooperatinės bendrovės, kurios buveinė yra perkeliama, kreditorių teisių gynimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos teisės normos, reglamentuojančios reorganizuojamo juridinio asmens kreditorių teisių gynimą.

6. Teisingumo ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę prieštarauti Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimui į kitą valstybę, jei toks Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimas pažeistų viešuosius interesus.

7. Lietuvos bankas jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę prieštarauti Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimui į kitą valstybę, jeigu Europos kooperatinės bendrovės vykdoma veikla priskirta Lietuvos banko priežiūrai.

8. Ginčai dėl buveinės perkėlimo į kitą valstybę sprendžiami teismo tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-566, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 154-6947 (2009-12-28)

 

3 straipsnis. Europos kooperatinės bendrovės steigimas

1. Teisingumo ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę prieštarauti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvavimui Europos kooperatinės bendrovės steigime jungimo būdu, nurodytu Reglamento 2 straipsnio 1 dalies 4 įtraukoje, jei tai pažeistų viešuosius interesus. Ginčai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvavimo Europos kooperatinės bendrovės steigime jungimo būdu sprendžiami teismo tvarka.

2. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių susirinkimo sprendimo pagal Reglamento 27 straipsnį dėl jungimo sąlygų projekto patvirtinimo priėmimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos teisės normos, reglamentuojančios narių susirinkimo sprendimo dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) reorganizavimo priėmimą. Balsavimas dėl jungimo sąlygų projekto patvirtinimo negali būti slaptas.

3. Steigiant Europos kooperatinę bendrovę kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pertvarkymo į Europos kooperatinę bendrovę būdu, nurodytu Reglamento 2 straipsnio 1 dalies 5 įtraukoje, pertvarkomos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) valdybos (jei valdyba nesudaroma, – administracijos vadovo) parengtame kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pertvarkymo sąlygų projekte turi būti numatytos bent šios sąlygos:

1) informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje;

2) naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir teisinė forma – Europos kooperatinė bendrovė;

3) pertvarkomos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pajų paskirstymas ir išmokos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariams;

4) Reglamento 35 straipsnio 5 dalyje nustatytą vertinimą atliekančiai audito įmonei suteikiamos specialios teisės.

4. Ataskaitą, patvirtinančią, kad laikomasi Reglamento 35 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, rengia audito įmonė, su kuria kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) sudaro sutartį.

5. Pertvarkant kooperatinę bendrovę (kooperatyvą) į Europos kooperatinę bendrovę, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 5 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalys.

 

4 straipsnis. Europos kooperatinės bendrovės valdymas

1. Europos kooperatinės bendrovės buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, ir jos nuolatinio valdymo organo buvimo vieta turi sutapti.

2. Europos kooperatinės bendrovės valdymo organo arba administravimo organo narių turi būti ne mažiau kaip 3.

3. Europos kooperatinės bendrovės priežiūros organo narių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 15.

4. Valdymo organas arba priežiūros organas Europos kooperatinės bendrovės įstatuose nustatyta tvarka turi paskirti valdymo organo narį arba administravimo organas Europos kooperatinės bendrovės įstatuose nustatyta tvarka turi paskirti administravimo organo narį, kuris atsako už Europos kooperatinės bendrovės valdymą taip, kaip kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) administracijos vadovas atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės normas.

 

5 straipsnis. Europos kooperatinės bendrovės pertvarkymas į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą)

1. Pertvarkomos Europos kooperatinės bendrovės valdymo organo arba administravimo organo parengtame Europos kooperatinės bendrovės pertvarkymo sąlygų projekte turi būti numatytos bent šios sąlygos:

1) informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje;

2) naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir teisinė forma – kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);

3) pertvarkomos Europos kooperatinės bendrovės pajų paskirstymas ir išmokos Europos kooperatinės bendrovės nariams;

4) Reglamento 76 straipsnio 5 dalyje nustatytą vertinimą atliekančiai audito įmonei suteikiamos specialios teisės.

2. Ataskaitą, patvirtinančią, kad laikomasi Reglamento 76 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, rengia audito įmonė, su kuria Europos kooperatinė bendrovė sudaro sutartį.

3. Kartu su pertvarkymo sąlygų projektu turi būti parengti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) įstatai ir valdymo arba administravimo organo ataskaita.

4. Pertvarkymo sąlygų projektas turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie parengtą pertvarkymo sąlygų projektą dieną įstatuose nurodytame šaltinyje. Kartu su pertvarkymo sąlygų projektu juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikiama audito įmonės parengta ataskaita ir valdymo arba administravimo organo ataskaita.

5. Nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pertvarkymo sąlygų projekto sudarymą Europos kooperatinė bendrovė įgyja pertvarkomos Europos kooperatinės bendrovės statusą.

6. Dokumentas, patvirtinantis Europos kooperatinės bendrovės visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl Europos kooperatinės bendrovės pertvarkymo, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-566, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 154-6947 (2009-12-28)

 

6 straipsnis. Sandorių, kuriems sudaryti reikalingas visuotinio narių susirinkimo sprendimas, rūšys

Europos kooperatinės bendrovės įstatuose turi būti nurodytos šios sandorių, kuriems sudaryti yra reikalingas visuotinio narių susirinkimo sprendimas, rūšys:

1) sprendimas dėl ilgalaikio turto dalies, didesnės kaip 1/10 Europos kooperatinės bendrovės nuosavo kapitalo vertės, įgijimo, perleidimo ar nuomos;

2) sprendimas dėl kitų ūkio subjektų prievolių laidavimo ar garantavimo arba turto įkeitimo, arba ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, kai tokio sandorio suma yra didesnė kaip 1/10 Europos kooperatinės bendrovės nuosavo kapitalo vertės.

 

7 straipsnis. Juridinių asmenų registro tvarkytojo teisės ir pareigos

1. Juridinių asmenų registro tvarkytojas išduoda pažymėjimus, nurodytus Reglamento 7 straipsnio 8 dalyje ir 29 straipsnio 2 dalyje.

2. Bendrai audito įmonei, kuri vertina jungimo sąlygų projektą pagal Reglamento 26 straipsnio 2 dalį, turi pritarti Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

3. Juridinių asmenų registro tvarkytojas užtikrina Europos kooperatinės bendrovės ir Europos kooperatinės bendrovės filialų bei atstovybių duomenų ir dokumentų skelbimą, taip pat Reglamente nurodytų pranešimų apie Europos kooperatinę bendrovę pateikimą Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui.

4. Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsako už informacijos pateikimą pagal Reglamento 73 straipsnio 5 dalį.

 

8 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė iki 2006 m. liepos 1 d.:

1) papildo Juridinių asmenų registro nuostatus normomis, reikalingomis šio įstatymo ir Reglamento taikymui užtikrinti;

2) nustato tvarką, kuria įgyvendinamos šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nuostatos.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 18 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS


                                                                        Lietuvos Respublikos

                                                                        Europos kooperatinių bendrovių

                                                                        įstatymo

                                                                        priedas

 

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2004 m. specialiojo leidimo 17 skyriaus 1 tomas, p. 280.

 

_______________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-566, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 154-6947 (2009-12-28)

EUROPOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 2 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2010-01-28)

                  autrap@lrs.lt