Suvestinė redakcija nuo 2006-01-12 iki 2012-07-04

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 45-1709, i. k. 1021010ISTA00IX-856

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. IX-856

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimas

1. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d., išskyrus tuos Valstybės tarnybos įstatymo straipsnius, kuriems šis Įstatymas nustato kitus įsigaliojimo terminus.

2. Valstybės tarnybos įstatymo 2, 21 ir 22 straipsniai įsigalioja nuo 2002 m. gegužės 1 d.

3. Neteko galios 2005-01-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1243, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5534 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1243

2004-12-13, Žin., 2004, Nr. 181-6708 (2004-12-18); Žin., 2004, Nr. 186-0 (2004-12-29); Žin., 2011, Nr. 33-0 (2011-03-19), i. k. 1041000NUTARG049446           

Nr. X-69, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 188-7001 (2004-12-31), i. k. 1041010ISTA0000X-69

 

4. Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270; 2001, Nr. 37-1231; 2002, Nr. 38-1362) 25–29 straipsniai, 65 straipsnis nuo 2002 m. gegužės 1 d. netenka galios.

 

2 straipsnis. Valstybės tarnautojų mokymo finansavimo įgyvendinimas

Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos dėl valstybės tarnautojų mokymo finansavimo pradedamos įgyvendinti, kaip nustatyta, nuo 2005 m. sausio 1 d. Iki to laiko valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo valstybės tarnautojų mokymui skirti ne mažiau kaip 1 procentą valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

 

3 straipsnis. Valdininkų registro reorganizavimas

Valdininkų registras Vyriausybės nustatyta tvarka reorganizuojamas į valstybės tarnautojų registrą iki 2005 m. gruodžio 30 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2296, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3829 (2004-07-03), i. k. 1041010ISTA0IX-2296

 

4 straipsnis. Socialinių ir kitų garantijų tęstinumo užtikrinimas valstybės tarnautojams

1. Ne ilgiau kaip 6 mėnesius po Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos rezerviniams valstybės tarnautojams taikomos garantijos, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 37-1231) 55 straipsnyje, nustatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo išėję atostogų dėl asmeninių aplinkybių asmenys turi teisę per 1 mėnesį nuo šių atostogų paskutinės dienos kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimo. Ši ministerija ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos, jei yra galimybė, siūlo tokiam asmeniui ne aukštesnes kaip jo eitas iki atleidimo iš valstybės tarnybos pareigas.

3. Ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos turintiems teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą asmenims taikomos garantijos, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 37-1231) 21 straipsnio 13 ir 14 punktuose.

4. Valstybės tarnautojo, kurio kasmetinės atostogos pagal Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) 72 straipsnio 2 dalį buvo ilgesnės negu 28 dienos, kasmetinių atostogų, nustatytų Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną, trukmė nesikeičia tol, kol susilygina su Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta kasmetinių atostogų trukme.

5. Valstybės tarnautojams, priimtiems į pareigas iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, į tarnybos Lietuvos valstybei stažą taip pat įskaitomas laikotarpis einant Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 63-2278, Nr. 85-2972) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas.

6. Neteko galios 2006-01-12.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1037, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 73-3099 (2002-07-19), i. k. 1021010ISTA0IX-1037

2004-12-13, Žin., 2004, Nr. 181-6708 (2004-12-18); Žin., 2004, Nr. 186-0 (2004-12-29); Žin., 2011, Nr. 33-0 (2011-03-19), i. k. 1041000NUTARG049446           

Nr. X-465, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-98 (2006-01-12), i. k. 1051010ISTA000X-465

 

5 straipsnis. Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijų įgyvendinimas

Iki bus įsteigta valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga, jos funkcijas atlieka Vidaus reikalų ministerija.

 

6 straipsnis. Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies įgyvendinimas

Iki bus įsteigta valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga, karjeros valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo gali skelbti konkursą dėl priėmimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis informaciją apie atsilaisvinusias karjeros valstybės tarnautojo pareigas pateikė Vidaus reikalų ministerijai ir per 7 darbo dienas nuo pateikimo dienos iš jos negavo informacijos apie Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, atitinkančius Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.

 

7 straipsnis. Valstybės tarnautojų pareigybių priskyrimas valstybės tarnybai

1. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Seimo patvirtinto Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija). Šios komisijos, vadovaudamosi Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika bei atitinkamų pareigybių aprašymais, konkrečią pareigybę priskiria valstybės tarnautojų pareigybėms ir teikia tvirtinti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui.

2. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Vyriausybės patvirtinto Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos vertinimo komisijos. Šios komisijos, vadovaudamosi Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika bei atitinkamų pareigybių aprašymais, konkrečią pareigybę priskiria valstybės tarnautojų pareigybėms ir teikia tvirtinti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui.

3. Tais atvejais, kai pareigybė nepriskiriama valstybės tarnautojų pareigybėms, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas asmenims, kurių pareigybės nepriskiriamos valstybės tarnautojų pareigybėms, prieš 14 dienų raštu praneša apie būsimą jų statuso pasikeitimą ir pasiūlo sudaryti darbo sutartis pagal Darbo sutarties įstatymo nuostatas, taip pat įspėja, kad nuo 2002 m. liepos 1 d. su asmenimis, nesutikusiais sudaryti darbo sutarčių, valstybės tarnybos santykiai nutraukiami ir jiems išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka.

 

8 straipsnis. Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio įgyvendinimas

1. Per 2 mėnesius nuo Seimo patvirtinto Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vertinimo komisijos įvertina įstaigos vadovus bei karjeros valstybės tarnautojus, priimtus į pareigas iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

2. Per 2 mėnesius nuo Vyriausybės patvirtinto Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vertinimo komisijos įvertina įstaigos vadovus bei karjeros valstybės tarnautojus, priimtus į pareigas iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

3. Vertinimo komisija, Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio nustatyta tvarka įvertinusi viešojo administravimo įstaigos vadovą arba karjeros valstybės tarnautoją, jį į pareigas priėmusiam asmeniui pasiūlo suteikti įvertintam valstybės tarnautojui trečią, antrą ar pirmą kvalifikacinę klasę.

 

9 straipsnis. Reikalavimai valstybės tarnautojams

1. Valstybės tarnautojai, kurie neturi einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, jį privalo įgyti per penkerius metus nuo Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo.

2. Būtino išsilavinimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laiką neįgiję valstybės tarnautojai atleidžiami iš valstybės tarnybos, išskyrus valstybės tarnautojus, kuriems iki reikiamo išsilavinimo įgijimo liko mažiau negu pusė šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos valstybės tarnautojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip penkeri metai.

 

10 straipsnis. Statutinių vidaus reikalų sistemos valstybės tarnautojų stažo skaičiavimas

1. Statutinių vidaus reikalų sistemos valstybės tarnautojų, kurie 1990 m. kovo 11 d. dirbo ir tebedirba vidaus reikalų sistemoje statutiniais valstybės tarnautojais arba kurie 1990 m. kovo 11 d. dirbo statutiniais valstybės tarnautojais vidaus reikalų sistemos įstaigose, vėliau reorganizuotose į valstybės institucijas ar įstaigas, arba perėjo dirbti į po 1990 m. kovo 11 d. naujai įsteigtas statutines valstybės institucijas ar įstaigas ir jose tebedirba statutiniais valstybės tarnautojais, tarnybos stažas skaičiuojamas nuo priėmimo į pareigas vidaus reikalų sistemoje datos.

2. Šio straipsnio 1 dalis galioja tol, kol bus priimti ir įsigalios įstatymų patvirtinti statutinių valstybės tarnautojų statusą reglamentuojantys statutai.

 

11 straipsnis. Kitų teisės aktų taikymas

1. Iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo priimti teisės aktai, susiję su valstybės tarnyba, galioja tol, kol bus priimti ir įsigalios reikiami juos pakeičiantys ir Valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti būtini teisės aktai, ir taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymui.

2. Iki bus priimti ir įsigalios įstatymų patvirtinti statutinių valstybės tarnautojų statusą reglamentuojantys statutai, bet ne ilgiau kaip iki 2003 m. spalio 1 d., taikomi anksčiau priimti įstatymai, statutai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys statutinių valstybės tarnautojų statusą bei tarnybos ypatumus.

 

12 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė:

1) iki 2002 m. gegužės 15 d. pateikia Seimui Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo projektą;

2) iki 2002 m. birželio 15 d. patvirtina Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarką;

3) iki 2002 m. birželio 1 d. patvirtina Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

4) iki 2002 m. birželio 1 d. patvirtina Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką;

5) iki 2002 m. birželio 1 d. parengia ir pateikia Seimui įstatymo, reglamentuojančio darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, projektą;

6) iki 2002 m. birželio 15 d. priima visus Valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Valstybės tarnybos įstatymą priima vidaus reikalų ministras arba kuriems priimti šis Įstatymas nustato kitokį terminą;

7) iki 2002 m. liepos 1 d. atlieka Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir Vyriausybės įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę ir prireikus juos pakeičia ar pateikia Seimui reikiamų teisės aktų projektus, nustatydama, kad Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pagalbiniam personalui bei Vyriausybės įstaigų darbuotojams taikomas Valstybės tarnybos įstatymas;

8) iki 2003 m. sausio 1 d. įsteigia valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą;

9) iki 2003 m. sausio 1 d. atlieka įstatymų, statutų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių statutinių valstybės tarnautojų tarnybos ypatumus, analizę ir prireikus pateikia Seimui reikiamų įstatymų ir įstatymais patvirtintų statutų pakeitimo ar papildymo projektus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1037, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 73-3099 (2002-07-19), i. k. 1021010ISTA0IX-1037

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1243, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5534 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1243

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2296, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3829 (2004-07-03), i. k. 1041010ISTA0IX-2296

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2004-12-13, Žin., 2004, Nr. 181-6708 (2004-12-18); Žin., 2004, Nr. 186-0 (2004-12-29); Žin., 2011, Nr. 33-0 (2011-03-19), i. k. 1041000NUTARG049446               

Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-69, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 188-7001 (2004-12-31), i. k. 1041010ISTA0000X-69

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-465, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-98 (2006-01-12), i. k. 1051010ISTA000X-465

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas