Suvestinė redakcija nuo 2018-07-12 iki 2019-01-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 80-3440, i. k. 1021100NUTA00001255

 

Nauja redakcija nuo 2014-03-07:

Nr. 203, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02764

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir įgyvendindama Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės tarnautojų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 203

redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus, jų duomenis, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises, pareigas ir funkcijas, Registro duomenų, informacijos ir dokumentų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų teikimą ir naudojimą, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme  nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas kaupti, analizuoti ir teikti duomenis, kurių reikia valstybės tarnybos valdymui.

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Nuostatų 5 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas ir tvarkytojas, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Valstybės tarnybos departamentas. Registro valdytojas metodiškai vadovauja kitiems Registro tvarkytojams ir koordinuoja Registro funkcionavimą.

8. Kiti Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, taip pat įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas. Tikslų Registro tvarkytojų sąrašą sudaro Valstybės tarnybos departamentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

 

9. Valstybės tarnybos departamentas:

9.1. turi teises, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose ir 5 dalyje, taip pat turi teisę reikalauti iš Registro tvarkytojų, kad Registro duomenys būtų tvarkomi Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje ir 6 dalies 1–3, 5 ir 7–9 punktuose nustatytas funkcijas.

10. Kiti Registro tvarkytojai:

10.1. turi teises, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose;

10.2. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 1 ir 4–8 punktuose nustatytas funkcijas;

10.3. registruoja Registro objektus ir atnaujina duomenis apie juos Nuostatų ir Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

10.4. pagal kompetenciją teikia Registro duomenis Nuostatų 42 punkte nurodytiems Registro duomenų gavėjams.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

11. Registro objektai yra:

11.1. pareigybės, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje;

11.2. asmenys, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje.

12. Registre kaupiami šie bendrieji duomenys apie Registro objektus:

12.1. Registro objekto identifikavimo kodas;

12.2. Registro objekto tipas;

12.3. Registro objekto įregistravimo data;

12.4. Registro objekto išregistravimo data;

12.5. Registro duomenų keitimo data.

13. Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie pareigybes:

13.1. duomenys apie valstybės ar savivaldybių instituciją ar įstaigą, kurioje pareigybė registruota:

13.1.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos pavadinimas;

13.1.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos kodas;

13.1.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos įsteigimo data;

13.1.4. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos įsteigimo teisinis pagrindas;

13.1.5. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.6. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos buveinės adresas;

13.1.7. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

13.1.8. kolektyvinė sutartis (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.9. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo data, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį (juridinio asmens reorganizavimo / likvidavimo būdas, sprendimo dėl reorganizavimo / likvidavimo priėmimo data ir organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas; juridinio asmens pasibaigimo data ir teisinis pagrindas, duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją);

13.2. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinį padalinį, kuriame pareigybė registruota:

13.2.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas, įsteigimo data ir teisinis pagrindas (išskyrus įstaigos struktūrinius padalinius, kuriuose pareigas eina tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurių duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų pareigūnų registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

 

13.2.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.2.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas (nurodomi tada, kai jie skiriasi nuo įstaigos buveinės adreso, telefono, fakso numerių, elektroninio pašto adreso);

13.3. pareigybės pavadinimas;

13.4. pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data;

13.5. valstybės tarnautojo pareigybės grupė, nustatoma pagal Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnį, lygis ir kategorija;

13.6. žyma apie pareigybės užimtumą (jeigu pareigybė laisva, nurodoma, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma asmeniui, nurodytam Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3, 5 dalyse ar 43 straipsnio 2, 3 dalyse; jeigu pareigybė užimta, pateikiama valstybės tarnautojo, darbuotojo, gaunančio darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas), Vyriausybės  nario ar valstybės pareigūno priėmimo, skyrimo ar perkėlimo į pareigas data ir teisinis pagrindas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

 

13.7. valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigybės aprašymas (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.8. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybių biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių;

13.9. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė finansuojama iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos lėšų.

14. Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie asmenis:

14.1. duomenys apie valstybės tarnautojus (išskyrus vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kurių duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų pareigūnų registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kriminalinės žvalgybos pareigūnus, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

14.1.1. asmens kodas;

14.1.2. vardas (vardai);

14.1.3. pavardė (pavardės);

14.1.4. lytis;

14.1.5. gimimo data;

14.1.6. mirties data;

14.1.7. pilietybė;

14.1.8. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.1.9. asmens socialinio draudimo numeris;

14.1.10. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų sritis, studijų kryptis, studijų programa, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

14.1.11. duomenys apie užsienio kalbas, kurias moka valstybės tarnautojas (kalba, kalbos mokėjimo lygis, nustatytas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) (toliau – Europasas);

14.1.12. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į valstybės tarnautojo pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data), žyma, kad valstybės tarnautojas atleistas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą);

14.1.13. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

14.1.14. tarnybos Lietuvos valstybei stažas ir tarnybos (darbo) stažas valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, kurioje eina pareigas;

14.1.15. duomenys apie leidimą valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą (sprendimo išduoti leidimą dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo atšaukti sprendimą dėl leidimo dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo palikti galioti leidimą dirbti kitą darbą numeris ir data);

14.1.16. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);

14.1.17. duomenys apie tikslines atostogas (rūšis, pradžios data, pabaigos data, įsakymo data, įsakymo numeris);

14.1.18. duomenys apie mokymą (įvadinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas) – mokymo forma, mokymo vieta ir mokymo įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis, prioritetinė valstybės tarnautojų grupė ir duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį, kad atitinkama mokymo programa išklausyta (pavadinimas, numeris, data);

14.1.19. duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą – valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo įvertinimas arba tiesioginio vadovo pasiūlymas ir jo data; valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jeigu valstybės tarnautoją vertino valstybės tarnautojų vertinimo komisija, vertinimo data ir laikas, įvertinimas ir pasiūlymas; valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymo įgyvendinimo;

14.1.20. skatinimai, apdovanojimai (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas);

14.1.21. tarnybinės nuobaudos (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas, sprendimo apskundimo data, skundą nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir jos priimtas sprendimas, panaikinimo data, panaikinimo priežastys, žyma, kad valstybės tarnautojas yra padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tipas, duomenys apie šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tyrimo rezultatus (motyvuotos išvados surašymo data, teisinis pagrindas, siūlomos nuobaudos rūšis);

14.1.22. duomenys apie nušalinimą nuo pareigų (nušalinimo nuo pareigų terminas, teisinis pagrindas);

14.1.23. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);

14.1.24. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

14.1.25. duomenys apie valstybės tarnybos pratęsimą vyresniems nei 65 metų valstybės tarnautojams (pradžios data, pabaigos data, sprendimo data ir numeris);

14.2. duomenys apie darbuotojus:

14.2.1. asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka);

14.2.2. vardas (vardai);

14.2.3. pavardė (pavardės);

14.2.4. lytis;

14.2.5. gimimo data;

14.2.6. mirties data;

14.2.7. pilietybė;

14.2.8. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.2.9. užsieniečio kelionės ar jam prilyginto dokumento rūšis, dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, rūšis, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.2.10. leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo data, numeris, galiojimo laikas arba sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo data, numeris, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis;

14.2.11. asmens socialinio draudimo numeris;

14.2.12. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų sritis, studijų kryptis, studijų programa, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

14.2.13. duomenys apie užsienio kalbas, kurias moka darbuotojas (kalba, kalbos mokėjimo lygis pagal Europasą);

14.2.14. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis, punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data), darbo sutarties rūšis (Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis, punktas);

14.2.15. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

14.2.16. darbo stažas valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, kurioje eina pareigas;

14.2.17. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);

14.2.18. duomenys apie tikslines atostogas (rūšis, pradžios data, pabaigos data, įsakymo data, įsakymo numeris);

14.2.19. duomenys apie mokymą (kvalifikacijos tobulinimas) – mokymo forma, mokymo vieta ir mokymo įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis ir duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį, kad atitinkama mokymo programa išklausyta (pavadinimas, numeris, data);

14.2.20. skatinimai, apdovanojimai (teisinis pagrindas, rūšis, sprendimo data ir numeris, trumpas aprašymas);

14.2.21. drausminės nuobaudos (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas, sprendimo apskundimo data, skundą nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir jos priimtas sprendimas, panaikinimo data, priežastys, žyma, kad darbuotojas yra šiurkščiai pažeidęs darbo pareigas, ir šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo tipas);

14.2.22. duomenys apie nušalinimą nuo pareigų (nušalinimo nuo pareigų terminas, teisinis pagrindas);

14.2.23. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);

14.2.24. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

14.3. duomenys apie Vyriausybės narius ir valstybės pareigūnus:

14.3.1. asmens kodas;

14.3.2. vardas (vardai);

14.3.3. pavardė (pavardės);

14.3.4. lytis;

14.3.5. gimimo data;

14.3.6. mirties data;

14.3.7. duomenys apie skyrimą į einamąsias pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos;

14.4. duomenys apie asmenis, kurie Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais pripažinti padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų:

14.4.1. asmens kodas;

14.4.2. vardas (vardai);

14.4.3. pavardė (pavardės);

14.4.4. lytis;

14.4.5. gimimo data;

14.4.6. mirties data;

14.4.7. duomenys apie priimtą sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, rūšis (sprendimo priėmimo data; teisinis pagrindas, tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, rūšis, žyma, kad valstybės tarnautojas pripažintas padariusiu tarnybinį nusižengimą).

15. Registre kaupiami asmenų, atsakingų už Registro duomenų tvarkymą, ir asmenų, turinčių teisę susipažinti su valstybės ar savivaldybių institucijos (-ų)  ar įstaigos (-ų) duomenimis Registre, duomenys (valstybės ar savivaldybių institucijų ar  įstaigų pavadinimai, asmenų pareigos, vardai, pavardės, gimimo datos, jiems suteiktos duomenų tvarkymo ar peržiūros teisės, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai).

16. Registre naudojami šie tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

16.1. asmens dokumentų rūšių;

16.2. Lietuvos švietimo;

16.3. išsilavinimo;

16.4. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių;

16.5. kvalifikacinių laipsnių;

16.6. mokslo laipsnių;

16.7. pedagoginių vardų rūšių;

16.8. pasaulio šalių ir teritorijų.

17. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie specialieji Registro duomenų klasifikatoriai:

17.1. apdovanojimų tipų;

17.2. asignavimų valdytojų;

17.3. atlyginimo priedo ar priemokos skaičiavimo būdų;

17.4. atlyginimo priemokų tipų;

17.5. atlyginimo skaičiavimo būdų;

17.6. atostogų tipų;

17.7. atlyginimo priedų tipų;

17.8. diplomatinio rango tipų;

17.9. dokumento tipų;

17.10. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbo apmokėjimo grupių;

17.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupių;

17.12. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisinių formų;

17.13. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų – viešojo administravimo subjektų grupių;

17.14. išeitinės išmokos rūšių;

17.15. kompensacijos tipų;

17.16. kvalifikacijos tobulinimo finansavimo šaltinių;

17.17. kvalifikacijos tobulinimo pobūdžio;

17.18. kvalifikacijos tobulinimo prioritetinių valstybės tarnautojų grupių;

17.19. kvalifikacijos tobulinimo rūšių;

17.20. kvalifikacinės klasės ar kategorijos suteikimo pagrindų;

17.21. kvalifikacinių klasių ir kategorijų tipų;

17.22. kvalifikacinių laipsnių;

17.23. laikino pareigų neėjimo priežasčių;

17.24. laikino perkėlimo tipų;

17.25. leidimo dirbti kitą darbą tipų;

17.26. lyčių;

17.27. mokslo sričių;

17.28. nuobaudos rūšių;

17.29. nušalinimo nuo pareigų priežasčių;

17.30. pareigybės finansavimo šaltinių;

17.31. pareigybės lygių;

17.32. pareigybės rangų;

17.33. pareigybės tipo grupių;

17.34. pareigybės tipų;

17.35. paskyrimo būsenų;

17.36. pašalpos rūšių;

17.37. priėmimo, perkėlimo, atleidimo teisinių pagrindų;

17.38. specialybių;

17.39. statutinių laipsnių;

17.40. statutinių pareiginių laipsnių, rangų, klasių;

17.41. šiurkščių tarnybinių nusižengimų tipų;

17.42. tarnybinės veiklos vertinimo išvados tipų;

17.43. tarnybinės veiklos vertinimo sprendimo tipų;

17.44. tarnybinės veiklos vertinimo tipų;

17.45. teritorijų (apskričių ir savivaldybių);

17.46. užsienio kalbos lygių;

17.47. valiutų;

17.48. valstybės tarnautojų pareigybės pobūdžių;

17.49. vienkartinių piniginių išmokų tipų;

17.50. žalos atlyginimo būdų.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Registrui duomenis teikia šie duomenų teikėjai:

18.1. valstybės tarnautojai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1.1, 14.1.10, 14.1.11 ir 14.1.18 papunkčiuose;

18.2. darbuotojai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2.1, 14.2.12, 14.2.13 ir 14.2.19 papunkčiuose;

18.3. Vyriausybės nariai ir valstybės pareigūnai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.3.1 papunktyje.

19. Duomenys Registrui teikiami Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

20. Duomenų teikėjai privalo:

20.1. teikti Registrui duomenis Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

20.2. užtikrinti, kad Registrui teikiami duomenys būtų teisingi, išsamūs, atitiktų dokumentus ir būtų nuolat atnaujinami;

20.3. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Duomenų teikėjai turi teisę:

21.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs (toliau – netikslūs duomenys), pašalinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti duomenys;

21.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

22. Nuostatų 13.1.2, 13.1.4 papunkčiuose ir 15 punkte nurodytus duomenis įrašo Valstybės tarnybos departamentas, o 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9, 14.1.1, 14.1.4, 14.1.10–14.1.25, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.12–14.2.24, 14.3.1, 14.3.4, 14.3.7, 14.4.1, 14.4.4, 14.4.7 papunkčiuose nurodytus duomenis – kiti Registro tvarkytojai. Nuostatų 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9 papunkčiuose ir 12, 14, 15 punktuose nurodyti duomenys įrašomi tik tada, kai įrašomi 13.1.1–13.1.3, 13.1.6 ir 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys. Registro duomenys įrašomi (papildomi, keičiami) Nuostatų ir Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Nuostatų 12 punkte nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi automatiškai.

23. Registro objektai laikomi įregistruotais nuo to momento, kai Nuostatų 13.1.1–13.1.3, 13.1.6, 13.1.9, 13.2.1, 13.3, 13.4, 13.5, 14.1.1–14.1.3, 14.1.5, 14.1.7, 14.1.8, 14.2.1–14.2.3, 14.2.5, 14.2.7–14.2.10, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.5, 14.4.1, 14.4.2–14.4.5 ir 14.4.7 papunkčiuose nurodyti Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir jiems suteikiami Registro objekto identifikavimo kodai.

24. Keičiantis kuriems nors Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų duomenų.

25. Registro objektai išregistruojami šia tvarka:

25.1. Registro objektai iš Registro išregistruojami, kai:

25.1.1. panaikinama valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybė;

25.1.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas atleidžiamas iš einamųjų pareigų, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais pripažinti padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų;

25.1.3. gauta informacija apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno mirtį;

25.1.4. sueina 3 metai nuo asmenų, atleistų iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, pripažinimo padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos;

25.1.5. sueina 3 metai nuo tarnybinės nuobaudos skyrimo asmenims, kurie Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais pripažinti padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, dienos;

25.2. Registro objektus Registro tvarkytojai iš Registro išregistruoja šia tvarka:

25.2.1. valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybė išregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybės panaikinimo;

25.2.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas išregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamų pareigų, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais pripažinti padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba nuo informacijos apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno mirties datą gavimo;

25.2.3. asmenys, atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo jų pripažinimo padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos;

25.2.4. asmenys, kurie Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais pripažinti padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo tarnybinės nuobaudos skyrimo dienos.

26. Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo metu nesant techninių galimybių valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai atlikti Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytų veiksmų, sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybės panaikinimo arba sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamųjų pareigų kopijas valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga pateikia Valstybės tarnybos departamentui. Tokiu atveju Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytus Registro objektus išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.

27. Nuostatų 25 punkte nurodytų objektų duomenys tą pačią dieną, kurią išregistruojami, automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 50 metų. Pasibaigus šiam saugojimo terminui, jie sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

28. Netikslūs duomenys Registre gali būti taisomi Valstybės tarnybos departamento ar kitų Registro tvarkytojų iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

29. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojų kaltės įrašyti netikslūs duomenys, jie privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius duomenis ištaisyti ir elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti apie tai Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

30. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad Registro objektui registruoti duomenų teikėjas pateikė netikslius duomenis ir (ar) dokumentus arba iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu gauti duomenys netikslūs, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Duomenų teikėjas arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo duomenų netikslumų nustatymo.

31. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją, kad susijusiam registrui ar valstybės informacinei sistemai sąveikos būdu perduoti netikslūs duomenys, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja netikslius duomenis įrašiusį Registro tvarkytoją, kuris privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo įrašytą informaciją patikrinti ir ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus iš Valstybės tarnybos departamento gavimo. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas nedelsdamas praneša apie tai susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

32. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš Registro gauti duomenys netikslūs, privalo nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti jam netikslius Registro duomenis pateikusį Valstybės tarnybos departamentą ar kitą Registro tvarkytoją. Gavęs iš Registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Valstybės tarnybos departamentas ar kitas Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia – ištaisyti Registro duomenų netikslumus, ir apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti Registro duomenų gavėją. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo netikslius Registro duomenis pateikęs Valstybės tarnybos departamentas ar kitas Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Registro duomenų gavėjo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus gavimo.

33. Valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas, kurio duomenys tvarkomi Registre, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis ir reikalauti Registro tvarkytojo, kad šis ištaisytų netikslius duomenis. Registro tvarkytojas, gavęs rašytinį prašymą ištaisyti netikslius duomenis ir tai pagrindžiančius dokumentus, patikrinęs ir patvirtinęs šio prašymo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo ir apie duomenų ištaisymą raštu informuoti to reikalavusį valstybės tarnautoją, darbuotoją, Vyriausybės narį ar valstybės pareigūną, o patikslintus duomenis perduoti duomenų gavėjams. Registro tvarkytojas, atmetęs prašymą ištaisyti duomenis kaip nepagrįstą, privalo apie tai raštu informuoti to reikalavusį valstybės tarnautoją, darbuotoją, Vyriausybės narį ar valstybės pareigūną per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

34. Pasikeitę Registro objektų duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pasikeičia. Duomenys apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno priėmimą (skyrimą) į pareigas į Registro duomenų bazę įrašomi ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas priimamas (skiriamas) į pareigas. Duomenys apie dokumento, patvirtinančio, kad mokymo programa išklausyta, įrašomi per 5 darbo dienas po mokymo pabaigos.

35. Registro duomenų bazėje pakeisti įrašai saugomi, iki Registro objektai iš jos išregistruojami Nuostatų 25 punkte nustatytais atvejais ir tvarka ir perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka.

36. Tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas informuojamas apie pastebėtus netikslumus ir jie ištaisomi, taip pat tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas informuoja Registro tvarkytoją apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus ir Registro tvarkytojas informuoja Registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti detalizuojama duomenų teikimo sutartyje.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINE SISTEMA

 

37. Registre naudojami šie susijusių registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenys:

37.1. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.6, 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 14.1.2–14.1.8, 14.2.2–14.2.8, 14.3.2–14.3.6, 14.4.2–14.4.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.3. Švietimo ir mokslo institucijų registro – Nuostatų 14.1.10 ir 14.2.12 papunkčiuose nurodyti duomenys apie mokymo įstaigas;

37.4. Studijų ir mokymo programų ir kvalifikacijų registro – Nuostatų 14.1.10 ir 14.2.12 papunkčiuose nurodyti duomenys apie studijų kryptis ir studijų programas;

37.5. Užsieniečių registro – Nuostatų 14.2.2–14.2.5, 14.2.7 ir 14.2.9 papunkčiuose nurodyti užsieniečių duomenys;

37.6. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro – Nuostatų 14.1.9 ir 14.2.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.7. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos – Nuostatų 14.2.10 papunktyje nurodyti duomenys.

38. Registras iš susijusių registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenis gauna automatiniu būdu.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

39. Registro duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami Registro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

40. Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir Registro duomenų gavėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Registro duomenis teikia:

41.1. Valstybės tarnybos departamentas – juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis;

41.2. kiti Registro tvarkytojai – asmenims, kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.

42. Registro duomenų gavėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Nuostatų 41 punkte.

43. Valstybės tarnybos departamentas gali:

43.1. perduoti Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus duomenis ir duomenų pasikeitimus arba jų dalį;

43.2. teikti pagal Registro duomenis parengtus išrašus ir kitus dokumentus;

43.3. teikti pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

44. Išrašai, kiti dokumentai ir informacija gali būti:

44.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

44.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

44.3. pateikiami raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

44.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

45. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje viešai skelbia šiuos Registro duomenis:

45.1. suvestinius duomenis apie valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojų statusą turinčius asmenis – jų skaičių ir pasiskirstymą pagal pareigybių grupes, kategorijas; valstybės tarnautojų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, amžiaus vidurkį ir kitus požymius – Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

45.2. informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus (nurodoma pareigų pavadinimas ir kas jas eina – vardas (vardai), pavardė (pavardės), darbo telefono numeris).

46. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu, kurie nustatyti duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Pavyzdines Registro duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Valstybės tarnybos departamentas.

47. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

48. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Registro objektus, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus, Registro duomenų gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

49. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

50. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

51. Registro duomenų saugą nustato Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

52. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

52.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

52.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

53. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

54. Atsakingi už Registro duomenų tvarkymą asmenys ir valstybės tarnautojai arba darbuotojai, turintys teisę susipažinti su valstybės ar savivaldybių institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) duomenimis Registre ir jais naudotis, privalo raštu pasižadėti saugoti Registro asmens duomenų paslaptį, nepažeisdami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams. Pasižadėjimų originalus Registro tvarkytojai perduoda Registro valdytojui. Už neteisėtą Registro duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

55. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys, kad duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentuose duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

56. Registras finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

57. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka.

58. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam valstybės registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

Nr. 203, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02764

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209 (2007-10-04), i. k. 1071100NUTA00001016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1198, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5967 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1349, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6571 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 203, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02764

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo