Suvestinė redakcija nuo 2019-01-26 iki 2019-07-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 80-3440, i. k. 1021100NUTA00001255

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-26:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Valstybės tarnautojų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 203

redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus, jų duomenis, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises, pareigas ir funkcijas, Registro duomenų, informacijos ir dokumentų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų teikimą ir naudojimą, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme  nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas kaupti, analizuoti ir teikti duomenis, kurių reikia valstybės tarnybos valdymui.

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Nuostatų 5 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Registro valdytojas metodiškai vadovauja Registro tvarkytojams, koordinuoja Registro funkcionavimą, turi reglamente (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

8. Registro tvarkytojai:

8.1. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) yra Registro tvarkytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas;

8.2. kiti Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei kitos biudžetinės įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

9. Valstybės tarnybos departamentas:

9.1. turi teises, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje;

9.2. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 1–3, 5 ir 7–9 punktuose nustatytas funkcijas;

9.3. turi teisę sudaryti Registro duomenų teikimo sutartis, administruoti Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikti jiems prieigos teises;

9.4. turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo ir plėtros;

9.5. raštu informuoja Registro valdytoją apie įvykusius Registre tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šio pažeidimo paaiškėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

10. Kiti Registro tvarkytojai:

10.1. turi teises, nurodytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose;

10.2. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 1 ir 4–8 punktuose nustatytas funkcijas;

10.3. registruoja Registro objektus ir atnaujina duomenis apie juos Nuostatų nustatyta tvarka;

10.4. pagal kompetenciją teikia Registro duomenis Nuostatų 42 punkte nurodytiems Registro duomenų gavėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

11. Registro objektai yra:

11.1. pareigybės, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje;

11.2. asmenys, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

12. Registre kaupiami šie bendrieji duomenys apie Registro objektus:

12.1. Registro objekto identifikavimo kodas;

12.2. Registro objekto tipas;

12.3. Registro objekto įregistravimo data;

12.4. Registro objekto išregistravimo data;

12.5. Registro duomenų keitimo data.

13. Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie pareigybes:

13.1. duomenys apie valstybės ar savivaldybių instituciją ar įstaigą, kurioje pareigybė registruota:

13.1.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos pavadinimas;

13.1.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos kodas;

13.1.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos įsteigimo data;

13.1.4. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos įsteigimo teisinis pagrindas;

13.1.5. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.6. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos buveinės adresas;

13.1.7. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

13.1.8. kolektyvinė sutartis (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.9. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo data, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį (juridinio asmens reorganizavimo / likvidavimo būdas, sprendimo dėl reorganizavimo / likvidavimo priėmimo data ir organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas; juridinio asmens pasibaigimo data ir teisinis pagrindas, duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją);

13.2. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinį padalinį, kuriame pareigybė registruota:

13.2.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas, įsteigimo data ir teisinis pagrindas (išskyrus įstaigos struktūrinius padalinius, kuriuose pareigas eina tik Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurių duomenys tvarkomi Vidaus reikalų pareigūnų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

13.2.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.2.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos struktūrinio padalinio buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas (nurodomi tada, kai jie skiriasi nuo įstaigos buveinės adreso, telefono, fakso numerių, elektroninio pašto adreso);

13.3. pareigybės pavadinimas;

13.4. pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data;

13.5. valstybės tarnautojo pareigybių grupė, pareiginės algos koeficientas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

13.6. žyma apie pareigybės užimtumą (jeigu pareigybė laisva, nurodoma, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma asmeniui, nurodytam Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4 dalyse; jeigu pareigybė užimta, pateikiama valstybės tarnautojo, darbuotojo, gaunančio darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas), Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno priėmimo, skyrimo ar perkėlimo į pareigas data ir teisinis pagrindas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

13.7. valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigybės aprašymas (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.8. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybių biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių;

13.9. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė finansuojama iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos lėšų.

14. Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie asmenis:

14.1. duomenys apie valstybės tarnautojus (išskyrus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kurių duomenys tvarkomi Vidaus reikalų pareigūnų registre, vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

14.1.1. asmens kodas;

14.1.2. vardas (vardai);

14.1.3. pavardė (pavardės);

14.1.4. lytis;

14.1.5. gimimo data;

14.1.6. mirties data;

14.1.7. pilietybė;

14.1.8. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.1.9. asmens socialinio draudimo numeris;

14.1.10. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų sritis, studijų kryptis, studijų programa, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

14.1.11. duomenys apie užsienio kalbas, kurias moka valstybės tarnautojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.1.12. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į valstybės tarnautojo pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data), žyma, kad valstybės tarnautojas atleistas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą);

14.1.13. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

14.1.14. tarnybos Lietuvos valstybei stažas ir tarnybos (darbo) stažas valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, kurioje eina pareigas;

14.1.15. duomenys apie leidimą valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį (sprendimo leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo neleisti dirbti kito darbo pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo atšaukti sprendimą dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo palikti galioti leidimą dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.1.16. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);

14.1.17. duomenys apie tikslines atostogas (rūšis, pradžios data, pabaigos data, įsakymo data, įsakymo numeris);

14.1.18. duomenys apie mokymą – mokymo forma, mokymo vieta ir mokymo įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.1.19. duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą – valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo įvertinimas arba tiesioginio vadovo pasiūlymas ir jo data; valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jeigu valstybės tarnautoją vertino valstybės tarnautojų vertinimo komisija, vertinimo data ir laikas, įvertinimas ir pasiūlymas; valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymo įgyvendinimo;

14.1.20. skatinimai, apdovanojimai (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas);

14.1.21. tarnybinės nuobaudos (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas, sprendimo apskundimo data, skundą nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir jos priimtas sprendimas, panaikinimo data, panaikinimo priežastys, žyma, kad valstybės tarnautojas yra padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tipas, duomenys apie šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tyrimo rezultatus (motyvuotos išvados surašymo data, teisinis pagrindas, siūlomos nuobaudos rūšis);

14.1.22. duomenys apie nušalinimą nuo pareigų (nušalinimo nuo pareigų terminas, teisinis pagrindas);

14.1.23. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);

14.1.24. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

14.1.25. Neteko galios nuo 2019-01-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.2. duomenys apie darbuotojus:

14.2.1. asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka);

14.2.2. vardas (vardai);

14.2.3. pavardė (pavardės);

14.2.4. lytis;

14.2.5. gimimo data;

14.2.6. mirties data;

14.2.7. pilietybė;

14.2.8. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.2.9. užsieniečio kelionės ar jam prilyginto dokumento rūšis, dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, rūšis, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

14.2.10. leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo data, numeris, galiojimo laikas arba sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo data, numeris, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis;

14.2.11. asmens socialinio draudimo numeris;

14.2.12. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų sritis, studijų kryptis, studijų programa, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

14.2.13. duomenys apie užsienio kalbas, kurias moka darbuotojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.2.14. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis, punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data), darbo sutarties rūšis (Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis, punktas);

14.2.15. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

14.2.16. darbo stažas valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, kurioje eina pareigas;

14.2.17. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, premijos; priemokų mokėjimo ir mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, laikotarpis);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.2.18. duomenys apie tikslines atostogas (rūšis, pradžios data, pabaigos data, įsakymo data, įsakymo numeris);

14.2.19. duomenys apie mokymą (kvalifikacijos tobulinimas) – mokymo forma, mokymo vieta ir mokymo įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis ir duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį, kad atitinkama mokymo programa išklausyta (pavadinimas, numeris, data);

14.2.20. skatinimai, apdovanojimai (teisinis pagrindas, rūšis, sprendimo data ir numeris, trumpas aprašymas);

14.2.21. darbo pareigų pažeidimai (sprendimo data, trumpas aprašymas, žyma, kad darbuotojas yra šiurkščiai pažeidęs darbo pareigas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.2.22. duomenys apie nušalinimą nuo pareigų (nušalinimo nuo pareigų terminas, teisinis pagrindas);

14.2.23. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);

14.2.24. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

14.3. duomenys apie Vyriausybės narius ir valstybės pareigūnus:

14.3.1. asmens kodas;

14.3.2. vardas (vardai);

14.3.3. pavardė (pavardės);

14.3.4. lytis;

14.3.5. gimimo data;

14.3.6. mirties data;

14.3.7. duomenys apie skyrimą į einamąsias pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos;

14.4. duomenys apie asmenis, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų:

14.4.1. asmens kodas;

14.4.2. vardas (vardai);

14.4.3. pavardė (pavardės);

14.4.4. lytis;

14.4.5. gimimo data;

14.4.6. mirties data;

14.4.7. duomenys apie priimtą sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, rūšis (sprendimo priėmimo data; teisinis pagrindas, tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, rūšis, žyma, kad valstybės tarnautojas pripažintas padariusiu tarnybinį nusižengimą).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

14.5. duomenys apie asmenis, atleistus iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar už pareigūno vardo pažeminimą:

14.5.1. asmens kodas;

14.5.2. vardas (vardai);

14.5.3. pavardė (pavardės);

14.5.4. lytis;

14.5.5. gimimo data;

14.5.6. mirties data;

14.5.7. duomenys apie priimtą sprendimą dėl asmenų, atleistų iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar už pareigūno vardo pažeminimą (sprendimo priėmimo data; teisinis pagrindas, tarnybinės nuobaudos rūšis, žyma, kad statutinis valstybės tarnautojas pripažintas padariusiu šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pažeminusiu pareigūno vardą), atleidimo data ir pagrindas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

15. Registre kaupiami asmenų, atsakingų už Registro duomenų tvarkymą, ir asmenų, turinčių teisę susipažinti su valstybės ar savivaldybių institucijos (-ų)  ar įstaigos (-ų) duomenimis Registre, duomenys (valstybės ar savivaldybių institucijų ar  įstaigų pavadinimai, asmenų pareigos, vardai, pavardės, gimimo datos, jiems suteiktos duomenų tvarkymo ar peržiūros teisės, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai).

16. Registre naudojami šie tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

16.1. asmens dokumentų rūšių;

16.2. Lietuvos švietimo;

16.3. išsilavinimo;

16.4. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių;

16.5. kvalifikacinių laipsnių;

16.6. mokslo laipsnių;

16.7. pedagoginių vardų rūšių;

16.8. pasaulio šalių ir teritorijų.

17. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie specialieji Registro duomenų klasifikatoriai:

17.1. apdovanojimų tipų;

17.2. asignavimų valdytojų;

17.3. atlyginimo priedo ar priemokos skaičiavimo būdų;

17.4. atlyginimo priemokų tipų;

17.5. atlyginimo skaičiavimo būdų;

17.6. atostogų tipų;

17.7. atlyginimo priedų tipų;

17.8. diplomatinio rango tipų;

17.9. dokumento tipų;

17.10. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbo apmokėjimo grupių;

17.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupių;

17.12. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisinių formų;

17.13. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų – viešojo administravimo subjektų grupių;

17.14. išeitinės išmokos rūšių;

17.15. kompensacijos tipų;

17.16. kvalifikacijos tobulinimo finansavimo šaltinių;

17.17. kvalifikacijos tobulinimo pobūdžio;

17.18. kvalifikacijos tobulinimo prioritetinių valstybės tarnautojų grupių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.19. kvalifikacijos tobulinimo rūšių;

17.20. Neteko galios nuo 2019-01-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.21. Neteko galios nuo 2019-01-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.22. kvalifikacinių laipsnių;

17.23. laikino pareigų neėjimo priežasčių;

17.24. laikino perkėlimo tipų;

17.25. leidimo dirbti kitą darbą tipų;

17.26. lyčių;

17.27. mokslo sričių;

17.28. nuobaudos rūšių;

17.29. nušalinimo nuo pareigų priežasčių;

17.30. pareigybės finansavimo šaltinių;

17.31. pareigybės grupių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.32. pareigybės rangų;

17.33. pareigybės tipo grupių;

17.34. pareigybės tipų;

17.35. paskyrimo būsenų;

17.36. pašalpos rūšių;

17.37. priėmimo, perkėlimo, atleidimo teisinių pagrindų;

17.38. specialybių;

17.39. statutinių laipsnių;

17.40. statutinių pareiginių laipsnių, rangų, klasių;

17.41. šiurkščių tarnybinių nusižengimų tipų;

17.42. Neteko galios nuo 2019-01-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.43. tarnybinės veiklos vertinimo sprendimo tipų;

17.44. tarnybinės veiklos vertinimo tipų;

17.45. teritorijų (apskričių ir savivaldybių);

17.46. Neteko galios nuo 2019-01-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

17.47. valiutų;

17.48. valstybės tarnautojų pareigybės pobūdžių;

17.49. vienkartinių piniginių išmokų tipų;

17.50. žalos atlyginimo būdų.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Registrui duomenis teikia šie duomenų teikėjai:

18.1. valstybės tarnautojai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1.1, 14.1.10, 14.1.11 ir 14.1.18 papunkčiuose;

18.2. darbuotojai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2.1, 14.2.12, 14.2.13 ir 14.2.19 papunkčiuose;

18.3. Vyriausybės nariai ir valstybės pareigūnai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.3.1 papunktyje.

19. Neteko galios nuo 2019-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

20. Duomenų teikėjai privalo:

20.1. teikti Registrui duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

20.2. užtikrinti, kad Registrui teikiami duomenys būtų teisingi, išsamūs, atitiktų dokumentus ir būtų nuolat atnaujinami;

20.3. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Duomenų teikėjai turi teisę:

21.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs (toliau – netikslūs duomenys), pašalinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti duomenys;

21.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

22. Nuostatų 13.1.2, 13.1.4 papunkčiuose ir 15 punkte nurodytus duomenis įrašo Valstybės tarnybos departamentas, o 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9, 14.1.1, 14.1.4, 14.1.10–14.1.24, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.12–14.2.24, 14.3.1, 14.3.4, 14.3.7, 14.4.1, 14.4.4, 14.4.7, 14.5 papunkčiuose nurodytus duomenis – kiti Registro tvarkytojai. Nuostatų 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.9 papunkčiuose ir 12, 14, 15 punktuose nurodyti duomenys įrašomi tik tada, kai įrašomi 13.1.1–13.1.3, 13.1.6 ir 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys. Registro duomenys įrašomi (papildomi, keičiami) Nuostatų nustatyta tvarka. Nuostatų 12 punkte nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi automatiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

23. Registro objektai laikomi įregistruotais nuo to momento, kai Nuostatų 13.1.1–13.1.3, 13.1.6, 13.1.9, 13.2.1, 13.3, 13.4, 13.5, 14.1.1–14.1.3, 14.1.5, 14.1.7, 14.1.8, 14.2.1–14.2.3, 14.2.5, 14.2.7–14.2.10, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.5, 14.4.1, 14.4.2–14.4.5, 14.4.7 ir 14.5 papunkčiuose nurodyti Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir jiems suteikiami Registro objekto identifikavimo kodai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

24. Keičiantis kuriems nors Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų duomenų.

25. Registro objektai išregistruojami šia tvarka:

25.1. Registro objektai iš Registro išregistruojami, kai:

25.1.1. panaikinama valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybė;

25.1.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas atleidžiamas iš einamųjų pareigų, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

25.1.3. gauta informacija apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno mirtį;

25.1.4. sueina 3 metai nuo asmenų, atleistų iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, pripažinimo padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos;

25.1.5. sueina 3 metai nuo tarnybinės nuobaudos skyrimo asmenims, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

25.2. Registro objektus Registro tvarkytojai iš Registro išregistruoja šia tvarka:

25.2.1. valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybė išregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybės panaikinimo;

25.2.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas išregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamų pareigų, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba nuo informacijos apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno mirties datą gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

25.2.3. asmenys, atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo jų pripažinimo padariusiais šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos;

25.2.4. asmenys, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo tarnybinės nuobaudos skyrimo dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

26. Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo metu nesant techninių galimybių valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai atlikti Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytų veiksmų, sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno pareigybės panaikinimo arba sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno atleidimo iš einamųjų pareigų kopijas valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga pateikia Valstybės tarnybos departamentui. Tokiu atveju Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytus Registro objektus išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.

27. Nuostatų 25 punkte nurodytų objektų duomenys tą pačią dieną, kurią išregistruojami, automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 50 metų. Pasibaigus šiam saugojimo terminui, jie sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

28. Netikslūs duomenys Registre gali būti taisomi Registro tvarkytojų iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

29. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojų kaltės įrašyti netikslūs duomenys, jie privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius duomenis ištaisyti ir elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti apie tai Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

30. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad Registro objektui registruoti duomenų teikėjas pateikė netikslius duomenis ir (ar) dokumentus arba iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu gauti duomenys netikslūs, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Duomenų teikėjas arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo duomenų netikslumų nustatymo.

31. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją, kad susijusiam registrui ar valstybės informacinei sistemai sąveikos būdu perduoti netikslūs duomenys, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja netikslius duomenis įrašiusį Registro tvarkytoją, kuris privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo įrašytą informaciją patikrinti ir ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus iš Valstybės tarnybos departamento gavimo. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas nedelsdamas praneša apie tai susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

32. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš Registro gauti duomenys netikslūs, privalo nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti jam netikslius Registro duomenis pateikusį Valstybės tarnybos departamentą ar kitą Registro tvarkytoją. Gavęs iš Registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Valstybės tarnybos departamentas ar kitas Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia – ištaisyti Registro duomenų netikslumus, ir apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti Registro duomenų gavėją. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo netikslius Registro duomenis pateikęs Valstybės tarnybos departamentas ar kitas Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, Vyriausybės narį arba valstybės pareigūną, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Registro duomenų gavėjo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus gavimo.

33. Teisė susipažinti su Registre tvarkomais duomenimis, netikslių duomenų taisymas:

33.1. Valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas, kurio duomenys tvarkomi Registre, pateikęs Registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų subjektams teikiami ir buvo teikti, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Pagal gautą valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno paklausimą Registro tvarkytojas privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys tvarkomi, ir pateikti valstybės tarnautojui, darbuotojui, Vyriausybės nariui ar valstybės pareigūnui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi. Valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno prašymu jo prašomi duomenys turi būti pateikti raštu.

33.2. Jeigu valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybę bei asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs jo asmens duomenys. Registro tvarkytojas privalo per 24 valandas nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo ištaisyti netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, o jeigu šiame papunktyje nurodytas prašymas yra nepagrįstas, per 24 valandas nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo priimti motyvuotą sprendimą netaisyti asmens duomenų arba nestabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmų.

33.3. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo ir (arba) asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo arba motyvuoto sprendimo netaisyti asmens duomenų arba nestabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmų priėmimo, raštu praneša valstybės tarnautojui, darbuotojui, Vyriausybės nariui ar valstybės pareigūnui, kad jo prašymu netikslūs jo asmens duomenys ištaisyti (neištaisyti) ar jų tvarkymo veiksmai sustabdyti (nesustabdyti).

33.4. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo, informuoja Registro duomenų gavėjus apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno prašymu ištaisytus netikslius jų asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus tuos atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba sudėtinga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

34. Pasikeitę Registro objektų duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai jie pasikeičia. Duomenys apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, Vyriausybės nario ar valstybės pareigūno priėmimą (skyrimą) į pareigas į Registro duomenų bazę įrašomi ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią valstybės tarnautojas, darbuotojas, Vyriausybės narys ar valstybės pareigūnas priimamas (skiriamas) į pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

35. Registro duomenų bazėje pakeisti įrašai saugomi, iki Registro objektai iš jos išregistruojami Nuostatų 25 punkte nustatytais atvejais ir tvarka ir perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka.

36. Tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas informuojamas apie pastebėtus netikslumus ir jie ištaisomi, taip pat tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas informuoja Registro tvarkytoją apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus ir Registro tvarkytojas informuoja Registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti detalizuojama duomenų teikimo sutartyje.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINE SISTEMA

 

37. Registre naudojami šie susijusių registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenys:

37.1. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.6, 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 14.1.2–14.1.8, 14.2.2–14.2.8, 14.3.2–14.3.6, 14.4.2–14.4.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.3. Švietimo ir mokslo institucijų registro – Nuostatų 14.1.10 ir 14.2.12 papunkčiuose nurodyti duomenys apie mokymo įstaigas;

37.4. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro – Nuostatų 14.1.10 ir 14.2.12 papunkčiuose nurodyti duomenys apie studijų kryptis ir studijų programas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

37.5. Užsieniečių registro – Nuostatų 14.2.2–14.2.5, 14.2.7 ir 14.2.9 papunkčiuose nurodyti užsieniečių duomenys;

37.6. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro – Nuostatų 14.1.9 ir 14.2.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;

37.7. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos – Nuostatų 14.2.10 papunktyje nurodyti duomenys.

38. Registras iš susijusių registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenis gauna automatiniu būdu.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

39. Registro duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami Registro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

40. Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir Registro duomenų gavėjams teikiami Nuostatų nustatyta tvarka ir vadovaujantis reglamentu (ES) 2016/679.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

41. Registro duomenis teikia:

41.1. Valstybės tarnybos departamentas – juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis;

41.2. kiti Registro tvarkytojai – asmenims, kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.

42. Registro duomenų gavėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Nuostatų 41 punkte.

43. Valstybės tarnybos departamentas gali:

43.1. perduoti Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus duomenis ir duomenų pasikeitimus arba jų dalį;

43.2. teikti pagal Registro duomenis parengtus išrašus ir kitus dokumentus;

43.3. teikti pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

44. Išrašai, kiti dokumentai ir informacija gali būti:

44.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

44.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

44.3. pateikiami raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

44.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

45. Vidaus reikalų ministerija, užtikrindama valstybės tarnybos viešumą, savo interneto svetainėje viešai skelbia suvestinius duomenis apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybes, valstybės tarnautojų statusą turinčius asmenis bei darbuotojus – jų skaičių ir pasiskirstymą pagal pareigybių grupes, valstybės tarnautojų pasiskirstymą pagal išsilavinimą ir amžiaus vidurkį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

46. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti vadovaudamasis reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir tik tokia tvarka ir tokiu tikslu, kurie nustatyti duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Pavyzdines Registro duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Valstybės tarnybos departamentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

47. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

48. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Registro objektus, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus, Registro duomenų gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

49. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

50. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

51. Registro duomenų saugą nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis reglamentu (ES) 2016/679, laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reguliuojančių elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

52. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

52.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

52.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

53. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

54. Atsakingi už Registro duomenų tvarkymą asmenys ir valstybės tarnautojai arba darbuotojai, turintys teisę susipažinti su valstybės ar savivaldybių institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) duomenimis Registre ir jais naudotis, privalo raštu pasižadėti saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams. Pasižadėjimų originalus Registro tvarkytojai perduoda Valstybės tarnybos departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

55. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys, kad duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentuose duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

56. Registras finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

57. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

 

58. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam valstybės registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

Nr. 203, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02764

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209 (2007-10-04), i. k. 1071100NUTA00001016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1198, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5967 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1349, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6571 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 203, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02764

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 640, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11724

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 54, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01159

Dėl Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo