Suvestinė redakcija nuo 2012-11-11 iki 2014-03-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 80-3440, i. k. 1021100NUTA00001255

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDININKŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRĄ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 3 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 11 straipsniu, taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1418 „Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2743), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą keičiant objektų sudėtį ir duomenų rinkimo tvarką.

2. Patvirtinti Valstybės tarnautojų registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą vadovaujančiąja Valstybės tarnautojų registro tvarkymo įstaiga.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 620 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro“ (Žin., 1995, Nr. 38-944);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 397 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 620 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 38-930);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-976) 1.2 punktą;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 824 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 62-2049) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 44 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Valstybės tarnautojų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – įstaigos), valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims registro duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektai – įstaigų struktūros, laisvos ir užimtos valstybės tarnautojų pareigos, valstybės tarnautojai ir jų darbo užmokestis, darbuotojai, dirbantys įstaigose pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai), ir jų darbo užmokestis, asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas.

4. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslas – kaupti, analizuoti ir teikti duomenis, kurių reikia valstybės tarnybos valdymui.

5. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai – įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje.

7. Registro duomenų gavėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, registrai ir informacinės sistemos, nurodyti šių Nuostatų 50 punkte.

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Registro tvarkymo įstaigos:

9.1. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas). Valstybės tarnybos departamentas yra registro asmens duomenų valdytojas.

9.2. Registro tvarkymo įstaigos yra Valstybės tarnybos departamentas ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje (toliau vadinama – kitos registro tvarkymo įstaigos). Registro tvarkymo įstaigos yra registro asmens duomenų tvarkytojos.

10. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga metodiškai vadovauja registrui ir atlieka šias funkcijas:

10.1. koordinuoja, kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų registro tvarkymo darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šių įstaigų priežiūrą;

10.2. organizuoja registro techninės ir programinės įrangos kūrimo, tobulinimo ir diegimo darbus;

10.3. atlieka registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

10.4. planuoja metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

10.5. kontroliuoja, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

10.6. teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

10.7. užtikrina, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

11.1. pagal kompetenciją rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro duomenų tvarkymu ir registro duomenų sauga;

11.2. spręsti registro plėtros ir modernizavimo klausimus.

12. Valstybės tarnybos departamentas atlieka šias registro tvarkymo įstaigos funkcijas:

12.1. tvarko registro duomenų bazę;

12.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

12.3. sudaro duomenų teikimo sutartis su duomenų gavėjais, nurodytais šių Nuostatų 50.1 punkte, ir teikia registro duomenis šių Nuostatų 50.1 punkte nurodytiems registro duomenų gavėjams;

12.4. pagal registro duomenis teikia informaciją apie valstybės tarnybą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. aprūpina registro tvarkymo įstaigas standartine ir taikomąja registro duomenų tvarkymo programine programa;

12.6. užtikrina registro duomenų bazės apsaugą;

12.7. atsakingiems už registro duomenų tvarkymą asmenims, pateikusiems šių Nuostatų 63 punkte nurodytą pasižadėjimo originalą, suteikia teises tvarkyti registro duomenis;

12.8. tvarkydamas savo duomenis registre, registruoja registro objektus ir atnaujina apie juos duomenis šių Nuostatų nustatyta tvarka;

12.9. tvarkydamas savo duomenis registre, vykdo šių Nuostatų 16.1–16.6 punktuose nurodytas registro tvarkymo įstaigų pareigas;

12.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Valstybės tarnybos departamentas, kaip registro tvarkymo įstaiga, privalo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

13.1. užtikrinti, kad registras veiktų nepertraukiamai;

13.2. užtikrinti tinkamą registro veikimą ir registro duomenų bei dokumentų saugą;

13.3. organizuoti registro sąveiką su kitais valstybės registrais, informacinėmis sistemomis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo, kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

13.4. užtikrinti, kad registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

13.5. užtikrinti, kad registro duomenų gavėjai, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

13.6. nurodyti registro tvarkymo įstaigoms arba asmenims, atsakingiems už Valstybės tarnybos departamento duomenų tvarkymą registre, ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius registro duomenis šių Nuostatų nustatyta tvarka;

13.7. atsakingiems už registro duomenų tvarkymą asmenims, pateikusiems šių Nuostatų 63 punkte nurodytą pasižadėjimo originalą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pasižadėjimo originalo gavimo dienos suteikti teisę tvarkyti registro duomenis;

13.8. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą, rengti kvalifikacijos tobulinimo registro tvarkymo srityje programas;

13.9. nagrinėti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrinti.

14. Valstybės tarnybos departamentas, kaip registro tvarkymo įstaiga, turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

14.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys ir jų pakeitimai būtų laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

14.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu Valstybės tarnybos departamentas nustato, kad registrui pateikti duomenys yra neteisingi, netikslūs, neišsamūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

14.3. nustatyti registro darbo organizavimo principus ir tvarką.

15. Kitos registro tvarkymo įstaigos atlieka šias funkcijas:

15.1. registruoja registro objektus ir atnaujina apie juos duomenis šių Nuostatų nustatyta tvarka;

15.2. teikia registro duomenis šių Nuostatų 50.2 punkte nurodytiems registro duomenų gavėjams.

16. Kitos registro tvarkymo įstaigos privalo:

16.1. užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų šių Nuostatų 29 punkte nustatytuose registro tvarkymo įstaigoje saugomuose dokumentuose nurodytus duomenis;

16.2. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys arba registro duomenų pasikeitimai būtų ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

16.3. užtikrinti tinkamą registro veikimą ir registro duomenų ir dokumentų saugą;

16.4. paskirti atsakingus už registro duomenų tvarkymą asmenis;

16.5. paskirti valstybės tarnautojus ir/arba darbuotojus, turinčius teisę registre susipažinti su įstaigos duomenimis ir jais naudotis;

16.6. atsakingiems už registro duomenų tvarkymą asmenims darbui su kompiuterine registro duomenų tvarkymo programa skirti asmeninį kompiuterį, kurio techniniai parametrai su registro duomenų baze leidžia dirbti tiesioginiu režimu;

16.7. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo atsakingų už registro duomenų tvarkymą asmenų pasikeitimo dienos Valstybės tarnybos departamentui pateikti šių Nuostatų 63 punkte nurodytą pasižadėjimo originalą.

17. Kitos registro tvarkymo įstaigos turi teisę:

17.1. gauti metodinę pagalbą ir standartinę kompiuterinę registro duomenų tvarkymo programą iš Valstybės tarnybos departamento;

17.2. teikti Valstybės tarnybos departamentui pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

18. Registro duomenų bazėje kaupiami:

18.1. bendrieji registro objektų duomenys;

18.2. duomenys apie įstaigų struktūras;

18.3. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių duomenys;

18.4. valstybės tarnautojų ir jų darbo užmokesčio duomenys;

18.5. darbuotojų ir jų darbo užmokesčio duomenys;

18.6. asmenų, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, duomenys;

18.7. Ministro Pirmininko, ministrų ir darbuotojų, paskirtų dirbti su Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacine sistema, duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. 1198, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5967 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001198

 

19. Bendrieji registro objektų duomenys:

19.1. registro objekto tipas;

19.2. registro objekto identifikavimo kodas, kuris generuojamas automatiniu būdu;

19.3. registro objekto įregistravimo data;

19.4. registro objekto išregistravimo data;

19.5. registro duomenų keitimo data.

20. Registre kaupiami šie duomenys apie įstaigų struktūras:

20.1. įstaigos pavadinimas;

20.2. įstaigos kodas Juridinių asmenų registre;

20.3. įstaigos įsteigimo data ir teisinis pagrindas;

20.4. įstaigos nuostatai;

20.5. kolektyvinė sutartis (jeigu yra);

20.6. įstaigos teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo data;

20.7. duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį (juridinio asmens reorganizavimo būdas, sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo data ir organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas; juridinio asmens pasibaigimo data ir teisinis pagrindas, duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją);

20.8. įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas, įsteigimo data ir teisinis pagrindas (išskyrus įstaigos struktūrinius padalinius, kuriuose pareigas eina tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurių duomenys tvarkomi vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 60 straipsnio 3 dalimi, ir operatyvinės veiklos pareigūnai, kurių duomenis saugo operatyvinės veiklos subjektų pagrindinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633) 3 straipsnio 3 dalyje);

20.9. įstaigos struktūrinio padalinio nuostatai;

20.10. įstaigos struktūrinio padalinio buveinė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas (struktūrinio padalinio buveinės adresas, telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas nurodomi tada, kai jie skiriasi nuo įstaigos).

21. Registre kaupiami šie duomenys apie laisvas ir užimtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybes (išskyrus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių duomenis, kurių tvarkymas nustatomas vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 3 dalimi, ir operatyvinės veiklos pareigūnų pareigybių duomenis, kuriuos saugo operatyvinės veiklos subjektų pagrindinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje):

21.1. tikslus valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, kuris susideda iš įstaigos pavadinimo, struktūrinio padalinio pavadinimo ir pareigybės pavadinimo, atitinkančio Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 684 (Žin., 2002, Nr. 51-1952), arba Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. IX-992 (Žin., 2002, Nr. 66-2707; 2004, Nr. 167-6113); tikslus darbuotojo pareigų pavadinimas, kuris susideda iš įstaigos pavadinimo, struktūrinio padalinio pavadinimo ir pareigybės pavadinimo;

21.2. valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data;

21.3. valstybės tarnautojo pareigybės grupė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnį, lygis ir kategorija;

21.4. valstybės tarnautojo pareigybės užimtumas; jeigu pareigybė laisva, nurodoma, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma asmeniui, siekiančiam atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą, ar buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ar įstaigos vadovui (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai), atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo; jeigu pareigybė užimta, pateikiama valstybės tarnautojo priėmimo, paskyrimo ar perkėlimo į pareigas data ir pagrindas;

21.5. darbuotojo pareigybės užimtumas;

21.6. valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas;

21.7. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė yra įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybių biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

22. Registre kaupiami šie duomenys apie valstybės tarnautojus (išskyrus vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kurių duomenų tvarkymas nustatomas vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 3 dalimi, ir operatyvinės veiklos pareigūnus, kurių duomenis saugo operatyvinės veiklos subjektų pagrindinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje) ir jų darbo užmokestį:

22.1. asmens kodas;

22.2. vardas (vardai);

22.3. pavardė (pavardės);

22.4. lytis;

22.5. gimimo data;

22.6. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

22.7. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

22.8. valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris, galiojimo data;

22.9. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų kryptis, studijų programa, specializacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

22.10. užsienio kalbos, kurias moka valstybės tarnautojas;

22.11. tarnybos Lietuvos valstybei stažas ir tarnybos (darbo) stažas įstaigoje;

22.12. skatinimai, apdovanojimai, tarnybinės nuobaudos;

22.121. duomenys apie motyvuotas išvadas, kuriomis asmuo pripažintas padariusiu tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų (motyvuotos išvados surašymo data, teisinis pagrindas, siūlomos tarnybinės nuobaudos rūšis);

Papildyta punktu:

Nr. 1349, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6571 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001349

 

22.122. duomenys apie priimtus sprendimus dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų (sprendimo priėmimo data, teisinis pagrindas, tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, rūšis; žyma, kad valstybės tarnautojas yra pripažintas padariusiu tarnybinį nusižengimą);

Papildyta punktu:

Nr. 1349, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6571 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001349

 

22.13. duomenys apie nušalinimą nuo pareigų (nušalinimo nuo pareigų terminas, teisinis pagrindas);

22.14. duomenys apie įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);

22.15. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

22.16. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

22.17. duomenys apie mokymą (įvadinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas) – mokymo forma, mokymo vieta ir įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis ir duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį atitinkamos mokymo programos išklausymą (pavadinimas, numeris, data) (jeigu toks dokumentas išduotas);

22.18. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į valstybės tarnautojo pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data);

22.19. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

22.20. duomenys apie valstybės tarnautojo ir jo tarnybinės veiklos vertinimą – tiesioginio valstybės tarnautojo vadovo įvertinimas arba tiesioginio vadovo pasiūlymas ir jo data; valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jeigu valstybės tarnautoją vertino valstybės tarnautojų vertinimo komisija, vertinimo data ir laikas, įvertinimas ir pasiūlymas; valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymo įgyvendinimo;

22.21. duomenys apie leidimą valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą (sprendimo išduoti leidimą dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo atšaukti sprendimą dėl leidimo dirbti kitą darbą numeris ir data, sprendimo palikti galioti leidimą dirbti kitą darbą numeris ir data, dirbtų valandų skaičius per savaitę einant valstybės tarnautojo pareigas);

22.22. duomenys apie tikslines atostogas;

22.23. duomenys apie valstybės tarnybos pratęsimą vyresniems nei 65 metų valstybės tarnautojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209 (2007-10-04), i. k. 1071100NUTA00001016

 

23. Registre kaupiami šie duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestį:

23.1. asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793) nustatyta tvarka);

23.2. vardas (vardai);

23.3. pavardė (pavardės);

23.4. lytis;

23.5. gimimo data;

23.6. pilietybė;

23.7. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

23.8. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje rūšis, numeris, išdavimo data, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

23.9. leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo data, galiojimo laikas;

23.10. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

23.11. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų kryptis, studijų programa, specializacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);

23.12. užsienio kalbos, kurias moka darbuotojas;

23.13. darbo stažas įstaigoje;

23.14. skatinimai, apdovanojimai, drausminės nuobaudos;

23.15. išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos (dydis, skyrimo data, teisinis pagrindas);

23.16. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

23.17. duomenys apie mokymą (kvalifikacijos tobulinimas) – mokymo forma, mokymo vieta ir įstaigos pavadinimas, mokymo trukmė, sritis, temos, finansavimo pobūdis ir duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį atitinkamos mokymo programos išklausymą (pavadinimas, numeris, data) (jeigu toks dokumentas išduotas);

23.18. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnis, straipsnio dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data);

23.19. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

23.20. duomenys apie atostogas, dėl kurių atsilaisvina darbo vieta (pareigos).

24. Registre kaupiami šie duomenys apie asmenis, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas:

24.1. asmens kodas;

24.2. vardas (vardai);

24.3. pavardė (pavardės);

24.4. lytis;

24.5. gimimo data;

24.6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) straipsnis ir jo dalis, nustatanti nusikalstamą veiką, dėl kurios asmuo pripažintas kaltu;

24.7. nuosprendį priėmusio teismo pavadinimas;

24.8. nuosprendžio priėmimo data;

24.9. teismo nuosprendžio įsiteisėjimo data;

24.10. bausmės terminas, kuriam atimta teisė eiti valstybės tarnautojo pareigas;

24.11. sprendimų, naikinančių ar keičiančių ankstesnius sprendimus, priimtus išnagrinėjus baudžiamąją bylą, duomenys (sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, naikinamas ar keičiamas sprendimas, sprendimas nutraukti baudžiamąją bylą ir baudžiamosios bylos nutraukimo teisinis pagrindas, sprendimo priėmimo data, priimto sprendimo rūšis).

241. Registre kaupiami šie duomenys apie Ministrą Pirmininką, ministrus ir darbuotojus, paskirtus dirbti su Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacine sistema:

241.1. asmens kodas;

241.2. vardas (vardai);

241.3. pavardė (pavardės);

241.4. lytis;

241.5. gimimo data;

241.6. Lietuvos Respublikos piliečio paso, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi įstaiga;

241.7. duomenys apie priėmimą į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1198, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5967 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001198

 

25. Registre kaupiami atsakingų už registro duomenų tvarkymą asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai.

26. Registro objektams klasifikuoti naudojami tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

26.1. tarptautinis standartizuotas švietimo;

26.2. išsilavinimo;

26.3. kalbų;

26.4. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių.

27. Registro objektams klasifikuoti naudojami specialūs registro duomenų klasifikatoriai:

27.1. registro objektų tipų;

27.2. įstaigų grupių;

27.3. suvienodintų valstybės tarnautojų pareigybių;

27.4. pareigybių grupių;

27.5. pareigybių lygių;

27.6. valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų ir pareiginių algų koeficientų;

27.7. priedų, priemokų ir pašalpų rūšių;

27.8. išmokų ir kompensacijų rūšių;

27.9. priėmimo, perkėlimo būdų ir teisinių pagrindų;

27.10. skatinimo ir apdovanojimo rūšių;

27.11. nuobaudų rūšių;

27.12. nuobaudų išnykimo priežasčių;

27.13. valstybės tarnautojų mokymo rūšių;

27.14. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formų;

27.15. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų;

27.16. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programų;

27.17. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo šaltinių;

27.18. valstybės tarnautojų vertinimo rūšių;

27.19. subjektų, vertinančių valstybės tarnautojus;

27.20. valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymų;

27.21. valstybės tarnautojų įvertinimų;

27.22. valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių;

27.23. atostogų rūšių;

27.24. registro duomenų įrašų galiojimo.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

28. Registro duomenų teikėjai yra šių Nuostatų 6 punkte nurodytos įstaigos, kurios teikia duomenis registrui šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Dokumentai, kuriais remiantis duomenys įrašomi į registrą:

29.1. teisės aktas, kuriuo remiantis įsteigiamas, likviduojamas arba reorganizuojamas juridinis asmuo;

29.2. teisės aktas, kuriuo remiantis įsteigiamas, likviduojamas arba reorganizuojamas įstaigos struktūrinis padalinys;

29.3. teisės aktas, kuriuo tvirtinami įstaigos ir įstaigos struktūrinio padalinio nuostatai;

29.4. dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) – valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas priimančio asmens sprendimas;

29.5. dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas (ar atleidimo iš jų) – valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas priimančio asmens sprendimas;

29.6. įstaigoje valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje saugomi dokumentai, kuriuose yra duomenų, įrašomų į registrą;

29.7. kolektyvinė sutartis.

30. Šių Nuostatų 20.1–20.3, 20.6 ir 20.7 punktuose nurodytus duomenis įrašo Valstybės tarnybos departamentas, o 20.4 ir 20.5, 20.8–20.10, 21–23 punktuose nurodytus duomenis – registro tvarkymo įstaigos. Šių Nuostatų 20.4 ir 20.5, 20.8–20.10, 21–23 punktuose nurodyti duomenys įrašomi tik įrašius 20.1–20.3, 20.6 ir 20.7 punktuose nurodytus duomenis. Registro objektai laikomi įregistruotais, kai jiems suteikiamas identifikavimo kodas ir šių Nuostatų 20.1–20.3, 21.1–21.3, 22.1–22.7, 23.1–23.10 punktuose nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi į registro duomenų bazę. Registro duomenys įrašomi (keičiami) ar objektai išregistruojami vadovaujantis šių Nuostatų 29 punkte nurodytais dokumentais.

31. Asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, registre laikomi įregistruotais, kai jiems suteikiamas identifikavimo kodas ir šių Nuostatų 24.1–24.10 punktuose nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi į registro duomenų bazę.

32. Neteko galios nuo 2010-04-04

Punkto naikinimas:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin. 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

33. Duomenys apie asmenis, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro automatiniu būdu perduodami į registro duomenų bazę teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kurio duomenys tvarkomi registre, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ar netikslūs arba papildyti neišsamūs ir pašalinti nereikalingi duomenys. Registro tvarkymo įstaiga privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančio dokumento gavimo dienos nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai informuoti valstybės tarnautoją arba darbuotoją ir Valstybės tarnybos departamentą, neatlygintinai informuojantį apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys buvo perduoti.

35. Nustačius, kad į registro duomenų bazę neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys įrašyti dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės, ji privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio nustatymo dienos šiuos netikslumus ištaisyti ir automatiniu būdu informuoti apie tai Valstybės tarnybos departamentą, neatlygintinai informuojantį apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys buvo perduoti.

36. Valstybės tarnybos departamentui nustačius, kad gauti iš susijusio registro duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, duomenų įrašymas atliekamas toliau, suformuojami registro duomenys, o susijusio registro tvarkymo įstaiga nedelsiant informuojama apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

37. Pasikeitę registro objektų duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pasikeitimo. Duomenys apie valstybės tarnautojo arba darbuotojo priėmimą į pareigas į registro duomenų bazę įrašomi valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas dieną. Apie registro objektų duomenų pasikeitimus registro duomenų teikėjai Valstybės tarnybos departamentą informuoja automatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

38. Registro duomenų bazėje pakeisti įrašai saugomi tol, kol registro objektai iš jos išregistruojami šių Nuostatų 39 punkte nustatytais atvejais ir perkeliami į registro duomenų bazės archyvą šių Nuostatų 41 punkte nustatyta tvarka.

39. Registro objektai iš registro duomenų bazės išregistruojami taip:

39.1. įstaigų struktūros išregistruojamos po to, kai Valstybės tarnybos departamentas gauna visų dokumentų apie įstaigos reorganizavimą ar likvidavimą kopijas; šiuos objektus iš registro duomenų bazės išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas;

39.2. valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė išregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybės panaikinimo dienos;

39.3. valstybės tarnautojas arba darbuotojas išregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo arba darbuotojo atleidimo iš einamų pareigų dienos;

39.4. asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, automatiniu būdu iš registro duomenų bazės išregistruojami tą pačią dieną, kurią pasibaigia teisės eiti valstybės tarnautojo pareigas atėmimo terminas, arba kai iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro gaunama informacija apie sprendimus, naikinančius ar keičiančius ankstesnius sprendimus, priimtus išnagrinėjus baudžiamąją bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

40. Kai reorganizuojama ar likviduojama įstaiga dėl objektyvių priežasčių neturi galimybių atlikti šių Nuostatų 39.2 ir 39.3 punktuose nustatytų veiksmų, sprendimų kopijas apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atleidimą iš einamų pareigų arba sprendimų kopijas apie valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybės panaikinimą ji pateikia Valstybės tarnybos departamentui. Tokiu atveju šių Nuostatų 39.2 ir 39.3 punktuose nustatytus registro objektus išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

41. Šių Nuostatų 39 punkte nurodytų objektų duomenys po jų išregistravimo tą pačią dieną automatiniu būdu perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 75 metus.

42. Priemonės ir būdai, užtikrinantys, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys ir kad registro duomenys atitiktų esančiuosius registravimo dokumentuose, nustatomi Registro duomenų tvarkymo ir saugos procedūrų atlikimo taisyklėse, kurias tvirtina Valstybės tarnybos departamentas.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

43. Registras yra susijęs su šiais registrais:

43.1. Juridinių asmenų registru;

43.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registru;

43.3. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniu registru;

43.4. Švietimo ir mokslo institucijų registru;

43.5. Studijų ir mokymo programų registru.

44. Registre naudojami šie susijusių registrų klasifikatoriai ir duomenys:

44.1. Juridinių asmenų registro – šių Nuostatų 20.1–20.3, 20.6 ir 20.7 punktuose nustatyti duomenys;

44.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – pasaulio valstybių ir teritorijų bei asmens dokumentų rūšių klasifikatoriai ir šių Nuostatų 22.1–22.6, 23.1–23.8, 24.1 ir 24.5 punktuose nustatyti duomenys;

44.3. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro – šių Nuostatų 24.6–24.11 punktuose nustatyti duomenys;

44.4. Švietimo ir mokslo institucijų registro – šių Nuostatų 22.9 ir 23.11 punktuose nustatyti duomenys apie mokymo įstaigas;

44.5. Studijų ir mokymo programų registro – kvalifikacinių laipsnių, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų rūšių klasifikatoriai ir šių Nuostatų 22.9 ir 23.11 punktuose nustatyti duomenys apie studijų kryptis ir studijų programas.

45. Registras iš susijusių registrų duomenis gauna automatiniu būdu.

46. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi, kad gauti iš susijusio registro duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, informaciją apie tai ar paaiškinimus dėl to nedelsdama turi perduoti susijusio registro tvarkymo įstaigai ir informuoti apie tai Valstybės tarnybos departamentą.

47. Gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir paaiškinimus dėl to, Valstybės tarnybos departamentas nedelsdamas informuoja apie tai neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis pateikusią registro tvarkymo įstaigą, kuri privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateiktą informaciją patikrinti ir ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkymo įstaiga privalo kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, kurio duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip mėnesiui nuo pranešimo apie registro duomenų netikslumus iš Valstybės tarnybos departamento gavimo dienos.

48. Ištaisiusi registro duomenų netikslumus, registro tvarkymo įstaiga nedelsdama praneša apie tai susijusio registro tvarkymo įstaigai ir Valstybės tarnybos departamentui.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

49. Registro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

50. Registro duomenis teikia:

50.1. Valstybės tarnybos departamentas registro tvarkymo įstaigoms – tiesioginėms jų funkcijoms atlikti, taip pat susijusiems registrams, informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas;

50.2. registro tvarkymo įstaigos asmenims, kurių duomenys saugomi registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis; asmuo, susipažinęs su registre saugomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs arba papildyti neišsamūs duomenys, iš registro pašalinti neteisėtai ir nesąžiningai sukaupti duomenys; registro tvarkymo įstaiga, gavusi šį reikalavimą ir patikrinusi jo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir raštu informuoti apie tai asmenį; registro tvarkymo įstaiga, prašymą pakeisti duomenis atmetusi kaip nepagrįstą, privalo informuoti apie tai asmenį per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

51. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

52. Registro duomenų teikimo būdai gali būti šie:

52.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

52.2. registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

52.3. registro duomenų bazės išrašo ir registro duomenų pasikeitimų perdavimas duomenų perdavimo kanalu registro duomenų gavėjui sutartu periodiškumu;

52.4. informacijos registro duomenų pagrindu teikimas registro duomenų gavėjams, pažymų, registro išrašų, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas, formavimas.

53. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš registro gauti duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamentą.

Gavęs iš registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Valstybės tarnybos departamentas per 1 darbo dieną informuoja apie tai neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis pateikusią registro tvarkymo įstaigą, kuri privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia, ištaisyti registro duomenų netikslumus ir apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamentą. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis pateikusi registro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, kurio duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip mėnesiui nuo Valstybės tarnybos departamento pranešimo apie registro duomenų netikslumus gavimo dienos. Apie netikslumų ištaisymą Valstybės tarnybos departamentas neatlygintinai praneša registro duomenų gavėjui per 1 darbo dieną.

Registro duomenų gavėjo informavimo apie pastebėtus netikslumus ir jų ištaisymo tvarka, taip pat tvarka, kuria registro duomenų gavėjas turi informuoti registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus ir kuria registro tvarkymo įstaiga informuoja registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti detalizuojama duomenų teikimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

54. Registro duomenų gavėjas, gaunantis registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu, kaip apibrėžta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

55. Tipines registro duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Valstybės tarnybos departamentas.

56. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje skelbia šių Nuostatų 57 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie registro objektus, registro tikslus, registro tvarkymo įstaigas, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus, gavėjus, dokumentų ir duomenų sąrašo teikimo registrui būdą.

57. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje viešai skelbia šiuos registro duomenis:

57.1. suvestinius duomenis apie valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojus – jų skaičių ir pasiskirstymą pagal pareigybių grupes, kategorijas; valstybės tarnautojų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, amžiaus vidurkį ir kitus požymius;

57.2. informaciją apie įstaigų struktūras, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus (nurodoma pareigų pavadinimas ir kas jas eina – pavardė, vardas, darbo telefono numeris).

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

58. Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims registro duomenys teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

59. Duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

60. Už registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Valstybės tarnybos departamentas ir registro tvarkymo įstaigos.

61. Registro duomenų saugos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209 (2007-10-04), i. k. 1071100NUTA00001016

 

62. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

62.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

62.2. registro duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

63. Atsakingi už registro duomenų tvarkymą asmenys ir valstybės tarnautojai arba darbuotojai, turintys teisę susipažinti su įstaigos duomenimis registre ir jais naudotis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį teisės aktų nustatytą laiką. Šie asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimą, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Pasižadėjimų originalus registro tvarkymo įstaigos perduoda Valstybės tarnybos departamentui.

64. Konkrečios registro duomenų saugos priemonės nustatomos Valstybės tarnautojų registro duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 27V-76 (Žin., 2005, Nr. 143-5225; 2008, Nr. 86-3447), ir kituose duomenų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

65. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

66. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

67. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 44, 2007-01-17, Žin., 2007, Nr. 8-326 (2007-01-19), i. k. 1071100NUTA00000044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1016, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 103-4209 (2007-10-04), i. k. 1071100NUTA00001016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1792 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1198, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5967 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1349, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6571 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" papildymo