Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2010, Nr. 1-13, i. k. 1092310ISAK001V-730

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 1V-695, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14123

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ REGISTRO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ IR INVESTICIJŲ GRĄŽOS SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ IR ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ  IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-730

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu,

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisykles.

1.2. Atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžius.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-730

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr.1V-695

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ REGISTRO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ IR INVESTICIJŲ GRĄŽOS SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyta bendrųjų metinių Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (toliau – Registras) duomenų teikimo išlaidų apskaičiavimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“  (toliau – Registro nuostatai).

 

II SKYRIUS

BENDRŲJŲ METINIŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3. Bendrosios metinės Registro duomenų teikimo išlaidos apskaičiuojamos kiekvienam Registro nuostatuose nustatytam duomenų teikimo būdui.

4. Bendrosios metinės Registro duomenų teikimo išlaidos apskaičiuojamos įvertinus šiame punkte numatytas ekonomiškai pagrįstas ir tiesiogiai su Registro duomenų teikimu susijusias Registro administravimo išlaidas ir padarytų investicijų grąžą:

4.1. Registro tvarkymo įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teikiančių Registro duomenis ir atliekančių kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Registro tvarkymo įstaigos darbuotojų, kurie kuria taikomas Registro duomenų atrankos, Registro duomenų pasikeitimų teikimo Registro duomenų gavėjams programas, prižiūri sukurtų Registro programų funkcionavimą, periodiškai jas atnaujina, darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas ir įmokas į garantinį fondą;

4.2. Registro duomenų teikimui ar jo tobulinimui būtinų prekių ir paslaugų (serverių, kompiuterių, spaudinių, standartinės ir nestandartinės programinės įrangos, kitų prekių, ryšių paslaugų, ilgalaikio materialiojo turto remonto, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kitų paslaugų) įsigijimo išlaidas;

4.3. Registro tvarkymo įstaigos naudojamų patalpų išlaikymo (šildymo, elektros, valymo, apsaugos, vandentiekio, kanalizacijos, einamojo patalpų remonto) išlaidas;

4.4. materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo Registro duomenų teikimo administravimui, nusidėvėjimo išlaidas.

5. Registro duomenų teikimo išlaidos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų faktinius išlaidų dydžius. Registro tvarkymo įstaigos naudojamų patalpų išlaikymo išlaidos apskaičiuojamos proporcingai pagal Registro tvarkymo įstaigos naudojamų patalpų, kuriose dirba registrą tvarkantys darbuotojai, plotą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Registro tvarkymo įstaiga bendrąsias metines registro duomenų teikimo išlaidas, atlyginimo už registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžius perskaičiuoja ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus. Perskaičiuoti atlyginimo už Registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžiai teikiami tvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui.

7. Taisykles ir atlyginimo už Registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžius registro tvarkymo įstaiga viešai skelbia savo interneto svetainėje.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-730

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr.1V-695

redakcija)

 

ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

 

Duomenų teikimo būdai ir abonentinis mokestis

 

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (toliau –Registras) duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžiai eurais, be

pridėtinės vertės mokesčio

1.

 

Registro duomenų vieneto perdavimas automatiniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis pagal Registro duomenų gavėjo suformuotą užklausą

0,26

2.

 

Registro duomenų bazės išrašo ir (arba) pasikeitusių Registro duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Registro duomenų gavėjo suformuotą užklausą

0,29

3.

 

Registro duomenų teikimas, generuojant Registro duomenų bazės išrašą peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais kompiuterio ekrane, arba teikti Registro duomenis elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose (be duomenų nešiklio ir pristatymo Registro duomenų gavėjui paslaugos išlaidų)

0,39

4.

 

Registro duomenų teikimas raštu, generuojant Registro išrašą, Registro duomenų pagrindu formuojant pažymą (be pristatymo Registro duomenų gavėjui paslaugos išlaidų) per 20 darbo dienų nuo Registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos

0,43

5.

Registro duomenų teikimas raštu, generuojant Registro išrašą, Registro duomenų pagrindu formuojant pažymą (be pristatymo Registro duomenų gavėjui) per 5 darbo dienas nuo Registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos

0,65

6.

Registro duomenų teikimas raštu, generuojant Registro išrašą, Registro duomenų pagrindu formuojant pažymą (be pristatymo Registro duomenų gavėjui) per 1 darbo dieną nuo Registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos

0,86

7.

 

Registro metinis abonentinis mokestis, pasirašius Registro duomenų teikimo sutartį, Registro duomenims teikti automatiniu būdu duomenų perdavimo kanalu pagal Registro duomenų gavėjo pateiktas užklausas arba Registro duomenų bazės išrašui ir (arba) pasikeitusiems Registro duomenims teikti

173,77

 

 

 

Pastabos:

1. Teikiant Registro duomenis 1 – 6 punktuose nurodytais būdais, atlyginimas imamas atskirai už kiekvieną Registro duomenų vienetą, įskaitant duomenų nebuvimo Registre patvirtinimą arba Registro duomenų pasikeitimą.

2. Jeigu Registro duomenų gavėjo užklausų kiekis per einamuosius kalendorinius metus (arba per 12 mėnesių nuo duomenų teikimo sutarties pasirašymo), teikiant Registro duomenis 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais, viršija 1 procentą visų Registre įregistruotų objektų kiekio, atlyginimo už viršijamą Registro duomenų kiekį dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

,

 

kur:

K – atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydis;

n – Registro duomenų gavėjo užklausų kiekis per einamuosius kalendorinius metus (arba per 12 mėnesių nuo Registro duomenų teikimo sutarties pasirašymo);

Q – bendras įregistruotų Registro objektų kiekis skaičiuojamųjų metų pabaigoje;

k – atlyginimo už Registro duomenų vienetą dydis.“

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-695, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14123

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių ir Atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo