Suvestinė redakcija nuo 2019-12-03

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 130-6150, i. k. 1111100NUTA00001219

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-03:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 19 d. Nr. 1219

Vilnius

 

Įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos Respublikos savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą tarpinstitucinį veiklos planą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1427
redakcija)

 

 

 

 „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

1. „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – koordinuoti ir veiksmingai įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012−2020 metų programos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

2. Planas parengtas siekiant įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ idėją, įtvirtinančią abipusį partneryste ir pagarba grįstą Lietuvos valstybės ir jos diasporos bendradarbiavimą, telkiančią užsienio lietuvius valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, skatinančią juos įsitraukti į valstybės gyvenimą, puoselėti lietuvių kalbą, lietuvių tautinį tapatumą, stiprinti jų tarpusavio ryšius ir politinius, pilietinius, ekonominius, kultūrinius ryšius su Lietuva. Planą numatoma įgyvendinti 2012–2020 metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

3. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis:

3.1. „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimą, lietuvių tautinio tapatumo puoselėjimą, lituanistinio švietimo užsienyje stiprinimą;

3.2. užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimo Lietuvos politiniame gyvenime galimybių plėtrą, Lietuvos ir jos diasporos ekonominio bendradarbiavimo stiprinimą, galimybių užsienio lietuviams dalyvauti padedant išsaugoti Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą užsienyje išplėtimą, Lietuvai svarbių archyvų užsienyje išsaugojimą, užsienio lietuvių bendrų su Lietuva mokslo, kultūros, turizmo ir sporto iniciatyvų ir projektų skatinimą įtraukiant į šią veiklą ir Lietuvos Respublikos savivaldybes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

3.3. užsienio lietuvių būklės ir poreikių stebėseną, poreikio sudaryti su trečiosiomis valstybėmis dvišalius socialinės apsaugos srities susitarimus nustatymą ir tokių susitarimų sudarymo inicijavimą; informacijos užsienio lietuviams aktualiais klausimais kokybės ir koordinavimo gerinimą, psichologinių konsultacijų emigracijos paliestiems asmenims nemokamą teikimą, praktikos atlikimo Lietuvos valstybės institucijose ir įstaigose galimybių plėtrą, mentorystės tradicijų skatinimą;

3.4. kontaktų tinklo, jungiančio lietuvius Lietuvoje ir užsienyje, kūrimą, viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ užsienio lietuviams skirtos televizijos programos pasiekiamumo ir plėtros užtikrinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

3.5. Lietuvos diasporos skatinimą įsitraukti į Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą, Lietuvos diasporos veiklos pristatymą Lietuvos visuomenei.

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija numato plėsti užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimo Lietuvos politiniame gyvenime galimybes – sukurti balsavimo internetu informacinę sistemą. Ši veikla galės būti pradėta tik Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamus rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimus ir papildymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910

 

5. Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, įgyvendindama eksporto plėtros veiklą, skatins užsienio valstybėse veikiančias ir užsienio lietuvių vadovaujamas verslo struktūras bendradarbiauti su Lietuvos verslo atstovais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, atsakingomis už eksporto ir investicijų skatinimą, taip pat plėtos lietuvių kilmės verslininkus jungiantį užsienio lietuvių ryšių tinklą:

5.1. numatoma, kad viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, bendradarbiaudama su viešąja įstaiga „Global Lithuanian Leaders“, jungiančia lietuvių kilmės profesionalus užsienyje ir įgyvendinančia programą „GLL patarėjai verslui“, Lietuvos įmonių atstovams sudarys galimybes bendradarbiauti su užsienyje įsitvirtinusiais lietuviais, nemokamai gauti patarimų ir konsultacijų eksporto į konkrečias rinkas klausimais;

5.2. viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, įgyvendindama projektus, sieks didinti Lietuvos verslo plėtros ir eksporto potencialą, informuoti apie Lietuvos verslo plėtros galimybes lietuvių kilmės verslininkus, savo srities profesionalus ir Lietuvos draugus, organizuoti Lietuvos pristatymo užsienyje renginius. Siekdama perimti užsienyje dirbančių verslo profesionalų patirtį, kaupti žinias, analizuoti verslo tendencijas užsienio šalyse, organizuos renginius ir Lietuvos verslui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos koordinuojama viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinama programa „Kurk Lietuvai“ prisideda prie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo. Įgyvendinant programą „Kurk Lietuvai“, siekiama išlaikyti ryšį su užsienyje studijų ar darbo patirties įgijusiais profesionalais, skatinti užsienyje įgytas teorines ir praktines žinias pritaikyti Lietuvos valstybės institucijose ir įstaigose. Planuojama, kad kasmet ne mažiau kaip 20 tarptautinės darbo ar studijų patirties įgijusių lietuvių vienus metus prisidės prie Lietuvos Respublikos valstybės sektoriaus veiklos. Užsienyje gyvenančių profesionalų įtraukimas į valstybės institucijų ir įstaigų veiklą padėtų didinti valdžios sektoriaus veiksmingumą, formuoti teigiamą šalies įvaizdį, skatintų juos įsilieti į Lietuvos gyvenimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Punkto pakeitimai:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

7. Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, įgyvendindama veiklas, skirtas atvykstamajam turizmui skatinti, kvies bendradarbiauti užsienio valstybėse gyvenančius lietuvius, norinčius prisidėti prie Lietuvos, kaip turizmo šalies, populiarinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija prisidės prie Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro veiklos, siekiant užtikrinti informacijos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais teikimą. Skatinant išvykusius lietuvius grįžti į Lietuvą, svarbu užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai, kurie grįžo ar planuoja grįžti į Lietuvą, vieno langelio principu gautų visapusišką, aktualią ir naudingą informaciją visais rūpimais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais. Visa aktuali informacija pateikiama Migracijos informacijos centro sukurtoje interneto svetainėje www.renkuosilietuva.lt.

Papildyta punktu:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

9. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

10. Institucijos, įgyvendinančios „Globalios Lietuvos“ programos priemones, turi užtikrinti, kad jas įgyvendinant ir skelbiant informaciją apie jas būtų naudojamas logotipas „Globali Lietuva“. Logotipą tvirtina užsienio reikalų ministras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

11. Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, per 25 kalendorines dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos stebėsenos informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingos institucijos – raštu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pateikia informaciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdamos į patvirtintus Plano tikslus, uždavinius, priemones ir jiems vykdyti numatytus asignavimus (pagal 1 priedą), taip pat vertinimo kriterijus ir jų reikšmes (pagal 2 priedą). Informacija apie vertinimo kriterijus, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, teikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1099, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5424 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001099

Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189

Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061

 

 

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių

įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo

2012–2020 metų programos įgyvendinimo

tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas

 

PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

 

(tūkst. eurų)

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

2021 metų asignavimai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga

1 955

1 955

 

 

3 269

3 269

 

 

3 199

3 199

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.1.

Uždavinys – įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

235

 

 

374

374

 

 

304

304

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

1.1.1.

Priemonė – remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir

užsienyje

gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti

149

149

 

 

199

199

 

 

149

149

 

 

Užsienio reikalų ministerija

47

47

 

 

47

47

 

 

47

47

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)

 

Priemonė tiesiogiai prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės programos įgyvendinimo planas), 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas“ ir 5.5.13 darbo „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ vykdymo. 2020 metais, skiriant projektinį finansavimą, dėmesys bus skiriamas užsienio lietuvių organizacijų veiklai, skirtai pilietiškumui, rengiantis 2020 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, stiprinti, taip pat, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimui.

Priemonės veiklos: konkurso būdu finansuoti užsienio lietuvių organizacijų, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinamus projektus; organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio lietuvių organizacijų atstovams; remti užsienio lietuvių žiniasklaidą; aprūpinti užsienio lietuvių organizacijas medžiaga apie Lietuvą, tautine atributika; organizuoti renginius su „Globalios Lietuvos“ programos partneriais

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonės veiklos: organizuoti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų finansavimo konkursą, skirtą organizacijų veiklai koordinuoti ir joms vienyti, atstovauti jų interesams, užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir užsienio lietuvių jaunimui informuoti ir organizacijų veiklai stiprinti, naujų organizacijų kūrimuisi skatinti; organizuoti mokymus – konsultacijas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, skirtus veiklos efektyvumui gerinti, organizacijų ir bendruomenių kūrimuisi ir bendradarbiavimui skatinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)

1.1.2.

Priemonė – organizuoti specialistų darbą užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose

39

39

 

 

54

54

 

 

0

0

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonės veikla – mokėti už darbą Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, pagal sutartis su Užsienio reikalų ministerija (iki 2020-06-30) teikiantiems paslaugas užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose, padengti jų kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas

 

1.1.3.

Priemonė – remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas užsienyje

0

0

 

 

74

74

 

 

108

108

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

 

Priemonės veiklos: teikti metodinę pagalbą (užtikrinti tradicinės kultūros sričių ekspertų metodinę pagalbą lietuvių bendruomenėms, gyvenančioms kaimyninėse užsienio šalyse (Baltarusijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje, Rusijoje): organizuoti tradicinės kultūros seminarus ir mokymus; palaikyti dainų švenčių tradiciją: bendradarbiaujant su įvardytų kaimyninių šalių bendruomenėmis, nuosekliai palaikyti lietuvių mėgėjų meno kolektyvų (šokių, muzikos, folkloro) veiklą užsienyje ir skatinti naujų kolektyvų kūrimąsi, užtikrinti kolektyvų iš Lietuvos dalyvavimą kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių organizuojamose dainų ir šokių šventėse; pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje: užtikrinti Lietuvos kolektyvų dalyvavimą įvardytų kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių šventėse valstybinių ir kalendorinių švenčių progomis, pristatyti Lietuvoje parengtus kultūros projektus kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių renginiuose.

Nuo 2020-07-01 – mokėti už darbą Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, pagal sutartis su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru teikiantiems paslaugas užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose, padengti jų kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas

 

1.2.

Uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą

1 720

1 720

 

 

2 895

2 895

 

 

2 895

2 895

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.2.1.

Priemonė – skatinti ir remti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo veiklą ir sugrįžusių asmenų integravimąsi į Lietuvos švietimo sistemą

1 720

1 720

1 720

1 720

 

 

1 720

1 720

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 2.2.6 darbo „Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas“ vykdymo, įgyvendinant priemonės veiklą dėmesys bus skiriamas tolesniam lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimui ir nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose galimybių plėtrai.

Priemonės veiklos: išlaikyti užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigas; aprūpinti užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas mokymui/mokymuisi reikalinga medžiaga ir priemonėmis; teikti metodinę pagalbą mokykloms; organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius; remti vaikų vasaros stovyklas, edukacinę kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje; remti užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektus; kurti lietuvių kalbos testavimo sistemą; plėsti nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose galimybes

 

1.2.2.

Priemonė – skatinti ir remti lituanistinį švietimą kaimyninėse valstybėse (Baltarusijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje (Rusijoje)

0

0

 

 

1 175

1 175

 

 

1 175

1 175

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: remti pedagoginius darbuotojus, vykdančius lituanistinį švietimą užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose Baltarusijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje (Rusijoje); įsigyti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centro statyboms skirtą sklypą arba patalpas; išlaikyti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centre įkurtą vaikų darželį; finansuoti Kaliningrado srities lituanistinių mokyklų neformaliojo švietimo projektus

 

2.

Tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą

197

197

 

 

257

257

 

 

554

554

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tautinių mažumų departamentas)

2.1.

Uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje

46

46

 

 

46

46

 

 

46

46

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

2.1.1.

Priemonė – finansuoti programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ projektus

40

40

 

 

40

40

 

 

40

40

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 

Priemonės veikla – organizuoti projektų konkursą, skirtą Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškai, sklaidai, priežiūrai ir grąžinimui, įtraukiant į šį darbą ir užsienyje gyvenančius lietuvius

 

2.1.2.

Priemonė – identifikuoti ir įtraukti su Lietuvos diaspora susijusių archyvų, saugomų užsienyje,

aprašymus į interneto puslapyje www.archyvai.lt esančią paieškos priemonę

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

Priemonės veiklos: organizuoti Lietuvos valstybės archyvų specialistų vizitus į užsienio lietuvių archyvus, kurių metu būtų identifikuojami, tvarkomi, aprašomi, skaitmeninami dokumentai, teikiama metodinė pagalba ir rengiami mokymai užsienio lietuviams; šių vizitų metu identifikuotų fondų aprašymus įtraukti į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę; užsienio valstybių archyvų elektroniniuose kataloguose ir užsienio lietuvių bendruomenių interneto puslapiuose ieškoti informacijos apie fondus, susijusius su Lietuvos diaspora, identifikuotų fondų aprašymus įtraukti į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę

 

2.2.

Uždavinys – skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje

151

151

 

 

211

211

 

 

508

508

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Tautinių mažumų departamentas

2.2.1.

Priemonė – skatinti iniciatyvas, skirtas užsienio lietuvių įsitraukimui į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą

36

36

 

 

56

56

 

 

36

36

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonė prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas“ 3-io veiksmo „Lietuvos diasporos profesionalų tinklų pagal jų veiklos sritis sukūrimas, įgalinimas ir specialistų įtraukimas į įvairias veiklas Lietuvoje“ vykdymo. 2020 metais numatoma organizuoti konferenciją diasporos įsitraukimo į Lietuvos kūrimą tema, priderinant ją prie Filadelfijoje vyksiančios Tautinių šokių šventės.

Priemonės veikla – skatinti, inicijuoti ir remti iniciatyvas, projektus, renginius, skirtus skatinti Lietuvos diasporą dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime

 

2.2.2.

Priemonė – stiprinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius ir skatinti jų bendrą veiklą

45

45

0

0

 

 

27

27

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: 2019 m. kartu su Vytauto Didžiojo universitetu organizuoti pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą; organizuoti mokslo premijų lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, konkursą (rinkti paraiškas, atlikti ekspertinį kandidatų veiklos vertinimą, apibendrinti atrankos komisijos narių teikiamus pasiūlymus dėl laureatų vertinimo, organizuoti iškilmingą mokslo premijų įteikimo renginį, organizuoti laureatų viešąsias paskaitas)

 

2.2.3.

Priemonė – finansuoti programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veiklos „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“ projektus

70

70

150

150

 

 

150

150

 

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 

Priemonės veikla – organizuoti projektų konkursą, skirtą programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaidai kultūros srityje, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros iniciatyvas

 

2.2.4.

Priemonė – skatinti užsienio lietuvius tęsti sporto tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje

0

0

 

 

0

0

 

 

290

290

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veikla – organizuoti XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, vyksiančias 2021 m. liepos 1-4 d. Druskininkuose (žaidynės organizuojamos kas 4 metus)

 

2.2.5.

Priemonė – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir remti tarptautinius festivalius tarp kaimyninėse valstybėse gyvenančių lietuvių ir tautinių bendruomenių Lietuvoje

0

0

5

5

 

 

5

5

 

Tautinių mažumų departamentas

 

Priemonės veiklos: remti projektus, skirtus tarptautiniams festivaliams, kurie stiprintų tautinių bendruomenių Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse gyvenančių lietuvių ryšius ir bendradarbiavimą

 

3.

Tikslas – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu

235

235

 

 

235

235

 

 

235

235

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3.1.

Uždavinys – sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje

235

235

 

 

235

235

 

 

235

235

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3.1.1.

Priemonė – kaupti ir teikti informaciją apie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo bei dalyvavimo Lietuvos gyvenime poreikius ir galimybes

52

52

 

 

52

52

 

 

52

52

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas“ vykdymo. Siekiant stiprinti vykdomą diasporos politiką, bus aktyviai dalyvaujama rengiant Nacionalinę pažangos programą, į ją integruojant esminius „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programos principus ir nustatant naujus, užsienio lietuvių įsitraukimą skatinančius, tikslus.

Priemonės veiklos: organizuoti renginius, inicijuoti projektus aktualiomis Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo temomis, organizuoti susitikimus su užsienio lietuviais, užsienio valstybių ir Lietuvos valstybės institucijų ir organizacijų atstovais; palaikyti ir tobulinti internetinę erdvę „Globali Lietuva“, kurioje užsienio lietuviai vienoje vietoje rastų jiems aktualią informaciją; bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio lietuvių organizacijomis ir Lietuvos diasporos profesionalais parengti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl rengiamos Nacionalinės pažangos programos

 

3.1.2.

Priemonė – kurti reintegracijos paslaugų teikimo sistemą – sudaryti sąlygas teikti psichologines konsultacijas ir kitas su reintegracija susijusias paslaugas emigracijos paliestiems asmenims ir jų šeimos nariams

9

9

 

 

9

9

 

 

9

9

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veikla – teikti psichologines konsultacijas, siekiant užtikrinti, kad asmenys, išvykę iš Lietuvos, grįžę į Lietuvą arba ketinantys grįžti, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą internetu (naudojant populiariausias nemokamas pokalbių internetu programas arba elektroniniu paštu). Su profesionalių psichologų pagalba sprendžiamos psichologinės problemos, susijusios su adaptacija, taip stiprinama asmenų emocinė būklė, palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš emigracijos

 

3.1.3.

Priemonė – remti užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose

174

174

174

174

 

 

174

174

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: skirti konkurso būdu stipendijas ir/ar socialines išmokas užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose; remti užsienio lietuvių studentų adaptaciją Lietuvoje

 

4.

Tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius

1 265

1 265

 

 

896

896

 

 

850

850

 

 

Užsienio reikalų ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

4.1.

Uždavinys – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirtos televizijos programos pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje

Nuo 2020 m. – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje

1 265

1 265

 

 

896

896

 

 

850

850

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

4.1.1.

Priemonė – išlaikyti užsienio lietuviams skirtos televizijos programos transliavimo per palydovus tinklą

Nuo 2020 m. –

išlaikyti užsienio lietuviams skirtą televizijos programą LRT LITUANICA, pereinant prie jos transliavimo internetu

545

545

46

46

 

 

0

0

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

Priemonės veiklos: plėsti LRT LITUANICA retransliuojančių kabelinių televizijų ratą užsienio valstybėse; užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą; transliuoti LRT LITUANICA programą 24 val./parą YouTube platformoje

 

4.1.2.

Priemonė – naudojant naujausias technologijas, gerinti internetu transliuojamų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę

Nuo 2020 m. – naujienų portale LRT.LT sukurti užsienyje gyvenantiems lietuviams skirtą kanalą „Lituanica“ ir plėsti žinių puslapį anglų kalba

120

120

100

100

 

 

100

100

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

Priemonės veikla – gerinti internetu transliuojamų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę (padidinti tarptautinio internetinio ryšio kanalo galingumą); plėsti LRT.LT žinių puslapį anglų kalba

 

4.1.3.

Priemonė – rengti specialias televizijos laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą, sudaryti galimybes jas transliuoti

600

600

600

600

 

 

600

600

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

Priemonės veikla – rengti ir transliuoti specialias televizijos laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą; steigti korespondentų punktą užsienyje

 

4.1.4.

Priemonė – antžeminiu skaitmeniniu būdu siųsti televizijos programą LRT LITUANICA lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų krašte specialiai šiam tikslui Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai paskirtu radijo dažniu (kanalu) Lietuvos pasienio regionuose

0

0

 

 

75

75

 

 

75

75

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

0

0

 

 

75

75

 

 

75

75

 

 

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

 

Priemonės veikla – sudaryti galimybę Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programą LRT LITUANICA skaitmeninės antžeminės televizijos priemonėmis iš Lietuvos siųsti į Lenkijos šiaurės rytų regioną ir taip užtikrinti programos prieinamumą ir pasiekiamumą lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų krašte

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

Priemonės veikla – sudaryti galimybę Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programą LRT LITUANICA skaitmeninės antžeminės televizijos priemonėmis iš Lietuvos siųsti į Lenkijos šiaurės rytų regioną ir kartu sustiprinti perduodamą signalą. Specialiai šiam tikslui paskirti radijo dažnį (kanalą) Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai ir taip užtikrinti programos prieinamumą ir pasiekiamumą lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų krašte

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

5.

Tikslas – skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

33

33

 

 

29

29

 

 

29

29

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

5.1.

Uždavinys – pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų ratą

33

33

 

 

29

29

 

 

29

29

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

5.1.1.

Priemonė – įtraukti užsienio lietuvius, ne lietuvių kilmės Lietuvos diasporos atstovus ir Lietuvos draugus į Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą

29

29

29

29

 

 

29

29

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.5.13 darbo „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ vykdymo. 2020 metais, įgyvendinant Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje inicijuojamus kultūrinės diplomatijos projektus, prioritetas bus skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimui tarptautinėje bendruomenėje, 2021 metais – Laisvės gynėjų dienos 30-čio minėjimui.

Priemonės veikla – rengti ir nemokamai skleisti užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą, įgyvendinti Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje inicijuojamus kultūrinės diplomatijos projektus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diasporos atstovai, Lietuvos draugai ir lietuvių bendruomenės užsienyje, vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje ir lietuvių archyvų sklaidos ir sugrąžinimo veiklą, įtraukiant į šį darbą užsienyje gyvenančius lietuvius

 

5.1.2.

Priemonė – rengti ir nemokamai skleisti užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą

4

4

0

0

 

 

0

0

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

Priemonės veiklos: leisti ar/ir retiražuoti Lietuvos turizmo išteklius pristatantį informacinį leidinį, skirtą skleisti informaciją apie Lietuvą ir jos turizmo galimybes užsienio lietuvių bendruomenėse; su lietuvių bendruomenėmis užsienyje dalytis naujienomis apie pokyčius Lietuvos turizmo sektoriuje, pristatyti naujausius turizmo produktus, lankytinas vietas ir skelbti lietuvių bendruomenių socialinių tinklų paskyrose

 

6.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

3 685

3 685

4 686

4 686

 

 

4 867

4 867

 

 

6.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

6.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

6.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

7.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Iš viso Planui įgyvendinti (6+7)

3 685

3 685

4 686

4 686

 

 

4 867

4 867

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 522, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3234 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000522

Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189

Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061

Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910

Nr. 1082, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17839

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

 

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į

valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų  

programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

 

 

PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2019 metų

2020 metų

2021 metų

 

1 tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R-1-1

Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę užsienyje, dalis (procentai)

67

70

72

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

1 tikslo 1 uždavinys – įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-1-1

Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimu, skaičius

46

47

49

Užsienio reikalų ministerija

P-1-1-2

Jaunų žmonių, dalyvavusių organizuojamuose ir remiamuose projektuose ir iniciatyvose, skirtuose užsienyje gyvenančių lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimui, tautinio tapatumo išsaugojimui, bendradarbiavimui su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, skaičius

1000

1000

1000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)

P-1-1-3

Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius

7

7

7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)

 

1 tikslo 2 uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-1-2-1

Užsienio formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigose vykdančių lituanistinį švietimą (pagal sutartis) specialistų skaičius

85

105

110

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-1-2-2

Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis (procentai)

15

50

50

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-1-2-3

Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų (procentai)

45

70

70

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

2 tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba

R-2-1

Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos galimybės jiems dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis (procentai)

70

72

75

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba

 

2 tikslo 1 uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje

 

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

P-2-1-1

Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių skaičius (vienetai)

700

1000

1000

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

P-2-1-2

Identifikuotų ir į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę įtrauktų fondų aprašymų skaičius

40

40

40

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

2 tikslo 2 uždavinys – skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

P-2-2-1

Remiamų iniciatyvų, skatinančių užsienio lietuvius dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, skaičius

7

10

9

Užsienio reikalų ministerija

P-2-2-2

Užsienio lietuvių tyrėjų, dalyvavusių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektuose (MTEP), stažavusių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir dalyvavusių Lietuvos mokslo tarybos administruojamų MTEP projektų paraiškų ekspertiniame vertinime, skaičius

12

12

12

Lietuvos mokslo taryba

P-2-2-3

Mokslo premijų, skirtų užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto tarptautinio lygio laimėjimus, skaičius

5

5

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-2-2-4

Užsienyje gyvenančių Lietuvos kultūros srities profesionalų, įsitraukusių į bendrus su Lietuva kultūros projektus, skaičius

23

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

P-2-2-5

Bendrose užsienio lietuvių su Lietuva įgyvendinamose kultūros iniciatyvose dalyvavusių žmonių skaičius

1000

1000

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

P-2-2-6

Užsienio lietuvių kontaktų tinklo narių skaičius

300

300

300

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

P-2-2-7

Užsienio lietuvių, dalyvavusių XI pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, skaičius, ne mažiau kaip

1000

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

3 tikslas – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R-3-1

Užsienio lietuvių, manančių, kad informacijos grįžimo ir reintegracijos į Lietuvą klausimais pakanka, dalis (procentai)

65

68

70

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

3 tikslo 1 uždavinys – sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-3-1-1

Su Globalios Lietuvos aktualijomis susijusios informacijos gavėjų, priklausančių skirtingoms tikslinėms grupėms, skaičius

15500

17000

18000

Užsienio reikalų ministerija

P-3-1-2

Įgyvendintų užsienio lietuviams svarbios informacijos sklaidos priemonių skaičius

1

1

1

Sveikatos apsaugos ministerija

P-3-1-3

Lietuvos diasporos profesionalų tinklų narių skaičius

1800

2000

2200

Užsienio reikalų ministerija

P-3-1-4

Asmenims, išvykusiems, sugrįžusiems ar ketinantiems grįžti į Lietuvą, nemokamai suteiktų psichologinių konsultacijų skaičius

150

150

150

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-3-1-5

Užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose ir gaunančių valstybės paramą, skaičius

150

150

150

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

4 tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

R-4-1

Užsienio lietuvių, manančių, kad komunikacijos priemonės ir viešosios paslaugos atitinka jų poreikius, dalis (procentai)

75

77

79

Užsienio reikalų ministerija

 

4 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirtos televizijos programos pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje. Nuo 2020 m. – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje

 

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

P-4-1-1

Palydovų, per kuriuos transliuojama televizijos programa LRT LITUANICA, skaičius

2

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

P-4-1-2

Šaltinių, per kuriuos transliuojama televizijos programa LRT LITUANICA, skaičius (LRT.LT, YouTube, kabelinės televizijos operatoriai, programėlės mobiliesiems įrenginiams, skaitmeninės antžeminės transliacijos į Lenkijos šiaurės rytų regioną ir kt.)

8

10

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

P-4-1-3

Unikalių vartotojų iš užsienio šalių, žiūrinčių LRT programas internetu, skaičius (tūkstančiais per mėnesį)

120

123

125

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

P-4-1-4

Specialių televizijos laidų apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą trukmė (valandų skaičius)

130

130

130

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

5 tikslas – skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

R-5-1

Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos žinomumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai)

40

40

40

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

R-5-2

Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai)

30

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

R-5-3

Lietuvos visuomenės informuotumas apie Lietuvos diasporos veiklą (procentai)

52

55

60

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

5 tikslo 1 uždavinys – pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų ratą

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

P-5-1-1

Lietuvą pristatančių kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektų ir iniciatyvų, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, skaičius

25

25

25

Užsienio reikalų ministerija

P-5-1-2

Išleistos ir/ar retiražuotos bei nemokamai per užsienio lietuvių organizacijas išplatintos informacinės medžiagos apie Lietuvą tiražas (tūkst. vnt.)

5

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

–––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189

Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061

Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910

Nr. 1082, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17839

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1099, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5424 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001099

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 522, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3234 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000522

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1082, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17839

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo