Protokolas netenka galios 2020-10-20:

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Sprendimas

Nr. 5-IN-1, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21656

Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-03-08 iki 2020-10-19

 

Protokolas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2033, i. k. 111G001PROT00000012

 

EKSPERTŲ KOMISIJOS

DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ MODELIAMS GINKLAMS

BEI KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

 

2011 m. kovo 24 d. posėdžio PROTOKOLO IŠRAŠAS

 

2011 m. kovo 24 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

NUTARTA:

1. Lygiavamzdžiai trumpieji šaunamieji ginklai, skirti šaudyti tik šoviniais su pasklindančiu šratų užtaisu, priskiriami A kategorijai. Šoviniai pistoletams ar revolveriams su pasklindančiu šratų užtaisu priskiriami A kategorijos šaudmenims.

2. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J ir kurių vamzdžio vidinis skersmuo (graižtvinio ginklo – laukų skersmuo) yra didesnis kaip 12 kalibro lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų, priskiriami A kategorijos ginklams.

3. Dujiniai ginklai, kurie po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai ir kuriais, vieną kartą nuspaudus nuleistuką, galima iššauti daugiau negu vieną kartą priskiriami A kategorijos ginklams.

4. Pneumatiniai ginklai, kurių kulkos energija yra 2,5 J ir daugiau, kurie po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai ir kuriais, vieną kartą nuspaudus nuleistuką, galima iššauti daugiau negu vieną kartą priskiriami A kategorijos ginklams.

5. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J ir kurių vamzdžio vidinis skersmuo (graižtvinio ginklo – laukų skersmuo) yra ne didesnis kaip 12 kalibro lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų, priskiriami B kategorijos ginklams.

6. Antgaliai strėlėms, kurių gamintojo nurodyta paskirtis – medžioklė, priskiriami B kategorijos ginklams.

7. Pistoletas PB-4 „Osa“ priskiriamas B kategorijos šaunamiesiems ginklams.

8. Elektrošoko įrenginiai su iššaunamomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštos įtampos elektros energijos šaltiniu, priskiriami C kategorijos ginklams.

9. Šautuvai ir pistoletai injekcijoms, leidžiantys atlikti injekciją iš tam tikro atstumo priskiriami C kategorijos ginklams.

10. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse neviršija 7,5 J, priskiriami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 8 punkte įvardytiems C kategorijos ginklams. Šoviniai, užtaisyti guminėmis kulkomis, kurių kinetinė energija ginklo žiotyse neviršija 7,5 J, priskiriami C kategorijos šaudmenims.

11. Įstatymo 5 straipsnio 6 punkte įvardyti trumpieji šaunamieji ginklai, skirti šaudyti dujiniais, garsiniais šoviniais priskiriami C kategorijos ginklams. Dujiniai ir garsiniai šoviniai, skirti tokiems ginklams priskiriami C kategorijos šaudmenims.

12. Trumpieji šaunamieji ginklai, skirti šaudyti tik garsiniais šoviniais, priskiriami C kategorijos ginklams. Garsiniai šoviniai, skirti tokiems ginklams priskiriami C kategorijos šaudmenims.

13. Mokomieji ginklai, skirti tam tikriems veiksmams su ginklu atlikti (išardyti, mokyti šaudymo technikos ir pan.) ir turintys bent vieną tinkamą naudoti pagrindinę šaunamojo ginklo dalį, priskiriami tai pačiai kategorijai, kaip ir atitinkami A, B ir C kategorijų ginklai. Mokomieji ginklai, skirti ginklo sandarai demonstruoti, kurių visos pagrindinės dalys yra perdarytos į visiškai netinkamas naudoti, priskiriami D kategorijos ginklams. Mokomieji šoviniai (skirti šovinio sandarai demonstruoti arba išmokyti užtaisyti ginklą) prie šaudmenų nepriskiriami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 154-7348 (2011-12-17), i. k. 111G001PROT00000013

 

14. Veikiantys ginklų modeliai, atrodantys kaip koviniai ginklai, tačiau šaudantys tik specialiais garsiniais šoviniais, imituojančiais šaudymą koviniais šoviniais priskiriami C kategorijai.

15. Imitaciniai šaudmenys (šūvio metu imituojantys garsą ir atatranką, tačiau neužtaisyti sviediniu ar sprogstamuoju užtaisu) priskiriami tai kategorijai, kuriai priskirtas ginklas, kuriame naudojami šie šaudmenys.

16. Lankai (ir strėlės, skirtos šaudyti iš jų) nepriklausomai nuo jų konstrukcijos priskiriami sportiniams, jeigu jų gamintojas deklaruoja juos kaip skirtus sportui.

17. Šoviniai, užtaisyti guminėmis kulkomis, kurių kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J, priskiriami tai pačiai kategorijai, kaip ir ginklai, iš kurių šie šoviniai yra skirti šaudyti.

18. Nustatyti, kad Įstatymo 5 straipsnio 6 punkte įvardyti ginklai, neturintys PTB žymens, skirti prekiauti Lietuvos Respublikoje, turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

18.1. ginklo vamzdžio, taip pat revolverio būgnelio kamerų konstrukcija turi būti tokia, kad iš ginklo nebūtų galima šaudyti kietu užtaisu (kulkomis, grankulkėmis, šratais) užtaisytais šoviniais. Tam tikslui skirti ginklų konstrukcijos elementai (vamzdžio kanale ir revolverio būgnelio kamerose esančios pertvaros, iškilumai, susiaurėjimai ir pan.) turi būti pastovūs (neišimami, neišsukami), o juos pašalinant turėtų būti negrįžtamai pakeičiama ginklo konstrukcija;

18.2. ginklo vamzdis su rėmu turi būti sujungti tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atskirti vieno nuo kito negrįžtamai nepakeičiant ginklo konstrukcijos;

18.3. pagrindinės ginklo dalys (vamzdis, spyna (užraktas), būgnelis, rėmas) negali būti pagaminti iš plieno, į vamzdį jo sustiprinimui gali būti įdėtas plonasienis plieninis įdėklas, kurio išorinis skersmuo mažesnis už artimiausią pagal kalibrą kulkos skersmenį;

18.4. ginklo šovinio lizdo (revolverio būgnelio kameros) konstrukcija ir matmenys turi būti tokie, kad į jį nebūtų galima įstatyti ir iššauti pramoninės gamybos šovinio, užtaisyto kulka, grankulkėmis ar šratais.

19. D kategorijos ginklams priskiriami:

19.1. šautuvai bei pistoletai, skirti povandeninei medžioklei, strėlės išmetimui naudojantys tampraus elemento, suspausto oro (dujų) arba kapsulių energiją;

19.2. mokytis šaudyti ir šaudymo treniruotėms skirti šaunamieji ginklai, pritaikyti šaudyti tik specialiais šoviniais su dažų užtaisais, šaunamųjų ginklų dalys, skirtos ginklams pritaikyti šaudyti specialiais šoviniais su dažų užtaisais. Specialūs šoviniai su dažų užtaisais, skirti tokiems ginklams, priskiriami D kategorijos šaudmenims.

20. D kategorijos šaltiesiems ginklams priskiriami:

20.1. kardai, kalavijai, durklai, stiletai, durtuvai, špagos;

20.2. koviniai kirviai, alebardos, koviniai dalgiai, kovinės ietys, kovinės šakės;

20.3. mėtomieji peiliai;

20.4. koviniai spragilai, nunčakai;

20.5. kuokos ir vėzdai;

20.6. kieto metalo teleskopinės lazdos;

20.7. guminės lazdos, turinčios kieto metalo šerdį;

20.8. plastikinės lazdos;

20.9. tonfos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2012-05-30, Žin., 2012, Nr. 64-3271 (2012-06-07), i. k. 112G001PROT00000014

 

21. Nustatyti tokius kriterijus, kuriuos atitinkantys daiktai nėra priskiriami šaltiesiems ginklams, o yra jų imitacijos:

21.1. gamyboje panaudotos medžiagos (metalai, plastmasės ir kt.), neužtikrinančios gaminio kaip ginklo kovinių savybių;

21.2. gaminių, imituojančių ginklus su ilga geležte (kardus, kalavijus ir kt.) ir pagamintų iš koviniams ginklams gaminti naudojamų medžiagų, geležtės koto tvirtinimas su rankena yra ženkliai susilpnintas:

21.2.1. koto sandūros su geležte vietoje sumažintas koto skerspjūvis;

21.2.2. tvirtinimui panaudotos trapios medžiagos, užtikrinančios, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;

21.3. dekoratyviniais ir suvenyriniais gaminiais laikomi perdirbti koviniai ginklai su ilga geležte, kurių kotas jo sandūros su geležte vietoje yra pakankamai giliai skersai įpjautas. Ši įpjova turi kirsti koto ašinę liniją, o jos gylis turi garantuoti, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;

21.4. dekoratyvinio ar suvenyrinio gaminio geležtės kietumas turi būti mažesnis kaip 25 HRC (išskyrus 21.2 ir 21.3 punktuose nurodytus atvejus);

21.5. sumažinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalintos jo kovinės savybės;

21.6. padidinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalinta galimybė panaudoti jį kaip ginklą (hipertrofuoti matmenys lemia ginklo laikymo nepatogumą, jo padidintą masę).

22. Ekspansyvioms priskiriamos kulkos:

22.1. su įduba smaigalyje (HP, „holow point“);

22.2. skirtos ilgųjų šaunamųjų ginklų šoviniams su minkštesniu, negu visa kulka, smaigaliu (SP, „soft point“);

22.3. su specialiomis įpjovomis smaigalyje („dum-dum“);

22.4. cilindrinės kulkos plokščiu galu, skirtos šaudyti į taikinius (WC, „wad cutter“);

22.5. turinčios specialių konstrukcinių detalių, didinančių kulkos deformaciją jai sutikus kliūtį.

23. Ginklams nepriskiriami:

23.1. peintbolui skirti šautuvai, pistoletai, kiti šaudymo įtaisai. Peintbolui skirti sviediniai su dažų užtaisais prie šaudmenų nepriskiriami;

23.2. „airsoft“ tipo šautuvai, pistoletai, kiti šaudymo įtaisai, iš kurių iššauto sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse neviršija 2,5 J;

23.3. statybiniai pistoletai, kniedijimo, kabių bei vinių kalimo ir kiti panašios paskirties įtaisai. Šoviniai tokiems įtaisams, sprogstamosios kniedės prie šaudmenų nepriskiriami;

23.4. įrenginiai, skirti humaniškai atimti gyvybę gyvūnams;

23.5. žuvies dorojimo, turistiniai, medžiokliniai, koviniai, „išgyvenimo“ („survival“) peiliai, išskyrus peilius, atitinkančius Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus

Punkto pakeitimai:

Nr. 15, 2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 28-1382 (2013-03-16), i. k. 113G001PROT00000015

 

23.6. sportinės, ūkinės bei buitinės paskirties įrankiai bei įrenginiai;

23.7. templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra mažesnė negu 200 N;

23.8. guminės lazdos;

23.9. įrenginys Winchester Western MK4, skirtas užsikimšusiems cemento gamybos krosnių kanalams šaudymo būdu išvalyti nestabdant technologinio proceso, ginklams nepriskiriamas. Šoviniai, skirti panaudoti šiame įrenginyje (CE8SPW, CE8ZPW, CE8RV ir analogiški jiems), šaudmenims nepriskiriami.

24. Šaunamieji ginklai, turintys daugiau negu vieną vamzdį, kurių bent viename vamzdyje yra graižtvos per visą vamzdžio ilgį, yra graižtviniai šaunamieji ginklai. Jie priskiriami konkrečiai kategorijai pagal Įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

25. Šaunamieji ginklai su keičiamais vamzdžiais, kurių bent vienas yra graižtvinis, yra graižtviniai šaunamieji ginklai. Jie priskiriami konkrečiai kategorijai pagal Įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

26. Šaunamieji ginklai lygiais vamzdžiais, pereinančiais į graižtvas („paradoks“ tipo), taip pat šaunamieji ginklai lygiais vamzdžiais su primontuojamais lygiavamzdžiais, graižtviniais („paradoks“ tipo) vamzdžių antgaliais yra lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai. Jie priskiriami konkrečiai kategorijai pagal Įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatas. Vamzdžio ilgis, pagal kurį nustatoma šaunamojo ginklo kategorija, matuojamas be primontuojamo antgalio.

27. Naktiniams monokuliarams, kurių gamintojai numatė jų panaudojimą kaip naktinių taikiklių arba kuriuos be papildomo perdarymo galima pritvirtinti prie ginklo esančių optinių taikiklių, taikyti naktiniams taikikliams nustatytus apyvartos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 154-7348 (2011-12-17), i. k. 111G001PROT00000013

 

28. Šaunamojo ginklo su atlenkiama buože visas ilgis matuojamas neatlenkus buožės. Šaunamojo ginklo su pridedama buože visas ilgis matuojamas nuėmus pridedamą buožę.

29. Matuojant visą ginklo ilgį arba vamzdžio ilgį nuo vamzdžio žiočių nuimami bet kokie priedėliai – duslintuvas, liepsnos slopintuvas, vamzdžio stabdis ir pan.

30. Trumpuoju šaunamuoju ginklu laikomas šaunamasis ginklas su ne ilgesniu kaip 30 cm vamzdžiu arba toks, kurio visas ilgis yra ne didesnis kaip 60 cm. Trumpaisiais šaunamaisiais ginklais nelaikomi pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, perdaryti iš A kategorijos automatinių šaunamųjų ginklų, jeigu jų visas ilgis viršija 60 cm, taip pat pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, sukonstruoti pagal karinių ginklų analogus, jeigu jų visas ilgis viršija 60 cm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2012-05-30, Žin., 2012, Nr. 64-3271 (2012-06-07), i. k. 112G001PROT00000014

Nr. 19, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04320

 

31. Ilguoju šaunamuoju ginklu laikomas bet kuris kitas šaunamasis ginklas, išskyrus trumpąjį šaunamąjį ginklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 14, 2012-05-30, Žin., 2012, Nr. 64-3271 (2012-06-07), i. k. 112G001PROT00000014

 

32. Pripažinti netekusiais galios Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti protokolų išrašus Nr. 1 (Žin., 2004, Nr. 32-1050), Nr. 2 (Žin., 2005, Nr. 38-1267), Nr. 5–7 (Žin., 2007, Nr. 8-347, Nr. 47-1852; 2008, Nr. 26-964), Nr. 10 (Žin., 2010, Nr. 71-3609), Nr. 11 (Žin., 2010, Nr. 141-7255).

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           GINTAUTAS MIŠEIKIS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Ekspertų komisija daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti, Protokolas

Nr. 13, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 154-7348 (2011-12-17), i. k. 111G001PROT00000013

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2011 m. lapkričio 30 d. posėdžio protokolo Nr. 13 išrašas

 

2.

Ekspertų komisija daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti, Protokolas

Nr. 14, 2012-05-30, Žin., 2012, Nr. 64-3271 (2012-06-07), i. k. 112G001PROT00000014

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai kategorijai priskirti 2012 m. gegužės 30 d. posėdžio protokolo išrašas

 

3.

Ekspertų komisija daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti, Protokolas

Nr. 15, 2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 28-1382 (2013-03-16), i. k. 113G001PROT00000015

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2013 m. kovo 5 d. posėdžio protokolo Nr. 15 išrašas

 

4.

Ekspertų komisija daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti, Protokolinis sprendimas

Nr. 19, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04320

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti, 2016 m. kovo 1 d. posėdžio protokolo išrašas