Suvestinė redakcija nuo 2021-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 58-2911, i. k. 1122330ISAK003D-352

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. 3D-352

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.17 punktu,

t v i r t i n u Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-262

redakcija)

 

 

IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/673 (OL 2016 L 116, p. 8), 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259 (OL 2016 L 342, p. 4), ir nustato importuojamų ar ketinamų importuoti iš trečiųjų šalių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų, nurodytų Tarybos reglamento Nr. 834/2007 1 str. 2 punkte (toliau – importuojami ekologiški produktai), ir jų ekologiškumą patvirtinančių dokumentų kontrolės organizavimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Aprašu siekiama, remiantis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, detalizuoti importuojamų ekologiškų produktų Lietuvos Respublikoje valstybinės kontrolės organizavimo tvarką.

3. Aprašas taikomas ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą Lietuvoje sertifikuojančioms patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaiga), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD), ūkio subjektams (fiziniams arba juridiniams asmenims, ar kitoms organizacijoms, taip pat jų padaliniams), ketinantiems importuoti arba importuojantiems iš trečiųjų šalių ekologiškus produktus, ir pirmiesiems gavėjams.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio aprašo 1 punkte nurodytuose Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir kituose su negyvūninio ir gyvūninio maisto valstybine maisto kontrole, pašarų, gyvų ar neperdirbtų žemės ūkio produktų, augalų dauginamosios medžiagos ir auginimui skirtų sėklų, maistui ar pašarams naudojamų mielių kontrole susijusiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

IMPORTUOTOJUI IR PIRMAJAM GAVĖJUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

5. Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo turėti jam Lietuvoje veikiančios sertifikavimo įstaigos išduotą ekologiškų produktų importavimo veiklos patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys nurodytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 XII priede.

6. Pirmasis gavėjas, priimantis ekologiškų produktų siuntą (toliau – siunta) arba partiją, gautą suskirsčius pirminę siuntą Lietuvoje, privalo būti registruotas Lietuvos sertifikavimo įstaigos kontrolės sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

7. Tiek importuotojas, tiek pirmasis gavėjas privalo:

7.1. maisto importuotojas ir pirmasis gavėjas turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų registrą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba turėti patvirtinimo ar atpažinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.2. pašarų importuotojas ir pirmasis gavėjas būti įregistruotas į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą (nuo 2021 m. gegužės 1 d. į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą) Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.3. ūkinių gyvūnų, nurodytų Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punkte, importuotojas tokius importuojamus ūkinius gyvūnus registruoti Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (arba) apie juos pranešti VMVT teritoriniam skyriui Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka;

7.4. importuotojas turėti Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau – TRACES) naudojant interneto nuorodą https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login patvirtintą elektroniniu būdu užpildytą:

7.4.1. į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatą (toliau – patikrinimo sertifikatas), nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 V priede;

7.4.2. jeigu siunta importuojama partijomis, suskirsčius pirminę siuntą – į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 VI priede (toliau – patikrinimo sertifikato ištrauka).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

III SKYRIUS

PRIEIGŲ PRIE TRACES SISTEMOS SUTEIKIMAS

 

8. Už darbą TRACES per Europos Komisijos autentiškumo patvirtinimo servisą (European Commission Authentication Service) – ECAS dėl ekologiškų produktų importui skirto elektroninio patikrinimo sertifikato arba elektroninio patikrinimo sertifikato ištraukos, atsakingos šio aprašo 3 punkte nurodytos institucijos / įstaigos. Apie paskirtus atsakingus ir juos pavaduojančius asmenis institucijos / įstaigos informuoja kompetentingą instituciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM) jų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

9. ŽŪM atsakinga už bendradarbiavimo su Europos Komisija dėl elektroninio patikrinimo sertifikato arba patikrinimo sertifikato ištraukos tvirtinimo koordinavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

10. Už prieigų importuotojams ir pirmiesiems gavėjams suteikimą Lietuvoje atsakinga sertifikavimo įstaiga. Importuotojas ir (arba) pirmasis gavėjas, pageidaujantis gauti prieigą prie TRACES arba atnaujinti informaciją, kreipiasi į sertifikavimo įstaigą jos nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS ATLIEKAMA INFORMACIJOS APIE KETINAMAS IMPORTUOTI SIUNTAS ARBA PARTIJAS KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

11.  Importuotojas, prieš ketindamas importuoti kiekvieną siuntą arba partiją į ES, turi apie tai prieš 5 d. d. pranešti sertifikavimo įstaigai raštu arba el. paštu, nurodydamas TRACES elektroniniu būdu užpildyto siuntai arba partijai patikrinimo sertifikato (arba atitinkamai patikrinimo sertifikato ištraukos) numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

12. Neteko galios nuo 2019-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-518, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14684

 

V SKYRIUS

IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ SIUNTOS ARBA PARTIJOS PATIKRA

 

13. Importuojant siuntą arba partiją, ūkio subjektas VMVT nustatytais terminais pateikia:

13.1. jeigu importuojama reikalavimus atitinkančių produktų siunta arba partija (kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnyje) – siuntai arba partijai TRACES sistemoje trečiosios šalies kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos patvirtintą patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys pateiktas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 II priede, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus. Patvirtinamieji dokumentai gali būti išduodami pripažintos, t. y. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 I priede nurodytos, Europos Sąjungos arba trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos;

13.2. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, siunta – siuntai trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos arba institucijos TRACES sistemoje patvirtintą siuntai patikrinimo sertifikatą, nurodytą šio aprašo 7.4.1 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus. Produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose, siuntoms patikrinimo sertifikatai gali būti išduodami:

13.2.1. pripažintų trečiųjų šalių (kurias Europos Komisija pripažino, kad jų gamybos sistema ir kontrolė yra veiksminga ir atitinka Europos Sąjungos ekologinės gamybos principus ir gamybos taisykles), nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, bet nepripažintų, tačiau tame pačiame III priede nurodytų, kontrolės įstaigų prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

13.2.2. nepripažintų trečiųjų šalių, tačiau pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų (kurias Europos Komisija pripažino kompetentingomis trečiosiose šalyse vykdyti kontrolę ir išduoti patikrinimo sertifikatus), kurios nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

13.2.3. pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, ir pripažintų trečiųjų šalių, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, importuojamiems produktams, jeigu importuojami ekologiški produktai nepatenka į trečiosios šalies pripažinimo aprėptį;

13.3. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos (kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose), partija importuotojo TRACES sistemoje užpildytą patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą šio aprašo 7.4.2 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

14. Jeigu importuotojas ketina iš trečiosios šalies importuojamai siuntai įforminti specialiąją muitinės procedūrą (muitinis sandėliavimas / saugojimas arba laikinas įvežimas perdirbti / tikslinis naudojimas), jis atitinkamai užpildo patikrinimo sertifikato, nurodyto šio aprašo 7.4.1 papunktyje, 19 langelį. Taip pat patikrinimo sertifikato 19 langelyje nurodo Lietuvos Respublikos sertifikavimo įstaigos pavadinimą, adresą, kodą ir muitinės deklaracijos numerį, o įforminant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą – muitinės deklaracijos 44 langelyje nurodo patikrinimo sertifikato kodą (C644) bei numerį.

15. Importuojamų ekologiškų produktų kontrolė atliekama vadovaujantis:

15.1. šio aprašo 1 punkte nurodytais teisės aktais;

15.2. Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

15.3. gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją, pasienio veterinarinė kontrolė atliekama, vadovaujantis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), V skyriumi ir kitais ES teisės aktais, reglamentuojančiais pasienio veterinarinę kontrolę;

15.4. Valstybinės pašarų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

15.5. kitais pasienio kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

16. VMVT atlikus siuntos arba partijos, kurios išleidimo į laisvą apyvartą procedūra bus forminama Lietuvos Respublikoje, ekologiškumo patikrinimą ir TRACES sistemoje tinkamai užpildžius ir patvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelį arba patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelį, siunta ES rinkai gali būti tiekiama kaip ekologiška. Šio punkto nuostatos taikomos ir ekologiškų produktų siuntoms, kurių išleidimo į laisvą apyvartą procedūra bus forminama Lietuvos Respublikoje ir kurios į ES teritoriją buvo įvežtos per kitų ES valstybių narių pasienio kontrolės punktus, kuriuose šioms siuntoms buvo atlikta pasienio maisto ar veterinarinė kontrolė ir priimtas sprendimas leisti tiekti siuntą rinkai, tačiau nebuvo atliktas siuntos ekologiškumo patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

17. Už pirmojo gavėjo, veikiančio Lietuvoje, TRACES sistemoje ir patikrinimo sertifikato originalo 21 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę bei patikrinimo sertifikato ištraukos 14 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę atsakingos sertifikavimo įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

18. Už daugiamečiame nacionaliniame kontrolės plane ir metinėje ataskaitoje statistinės informacijos pateikimą Komisijos reglamento Nr. 889/2008 92f straipsnyje nustatyta tvarka atsakinga VMVT.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Europos Sąjungos importuotojo ir Lietuvos Respublikoje veikiančio pirmojo gavėjo Komisijos reglamento Nr. 889/2008 63 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja sertifikavimo įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

20. Ūkio subjektams, nepateikusiems VMVT kontrolei šio aprašo 13 punkte vieno iš dokumentų, ar VMVT pareigūnams neužpildžius ir nepatvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelyje nurodytos informacijos, ar VMVT nepatvirtinus patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelyje nurodytos informacijos, iš trečiųjų šalių negalima tiekti Europos Sąjungos rinkai produktų su nuorodomis į ekologinę gamybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

21. Jei, patikrinus siuntą, nustatomi pažeidimai arba netikslumai, dėl kurių atsisakoma patvirtinti patikrinimo sertifikatą arba jo ištrauką ir leisti produktus tiekti Europos Sąjungos rinkai, VMVT nedelsdama, naudodamasi TRACES sistemoje esančia nuoroda į Europos Komisijos ekologinio ūkininkavimo informacinę sistemą (Organic Farming Information System) (toliau – OFIS) adresu https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/ perduoda pranešimą Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

22. Jei, patikrinus siuntą, nustatoma pažeidimų ar netikslumų, susijusių su importuojamų neekologiškų produktų klaidingu ženklinimu, nuorodomis į ekologinę gamybą arba nustatoma pažeidimų ar netikslumų, susijusių su importuojamais ekologiškais produktais, kuriems nepateikiamas patikrinimo sertifikatas arba patikrinimo sertifikato ištrauka, VMVT Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka per OFIS sistemą informaciją perduoda ŽŪM, o ŽŪM atsakingi darbuotojai – Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

23. Neteko galios nuo 2021-02-20

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

24. Už informacijos, nurodytos reglamento Nr. 889/2008 94 str., perdavimą atsakinga ŽŪM.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

25. Importuojamų siuntų tikrinimą dėl ekologiškumo atlieka pasienio veterinarijos postai ir VMVT teritoriniai padaliniai, kurių sąrašas tvirtinamas VMVT direktoriaus įsakymu ir  kurį VMVT teikia Europos Komisijai per TRACES.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

26. Europos Komisijai patvirtinus gaires, kuriose nurodomos sugriežtintos kontrolės priemonės importuojamiems ekologiškiems produktams iš trečiųjų šalių, ŽŪM per 5 darbo dienas gautą iš Europos Komisijos raštą ir (arba) gaires persiunčia VMVT ir sertifikavimo įstaigai.

VMVT, vadovaudamasi gairėmis, vykdo gairėse nurodytų pesticidų likučių mėginių ėmimą iš importuojamų ekologiškų produktų iš nurodytų trečiųjų šalių siuntų ir šių mėginių analizę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-818, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-15, i. k. 2018-18517

Nr. 3D-518, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14684

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

 

27. Ūkio subjektai, nurodyti šio aprašo 3 punkte, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Ūkio subjektai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos ar kontrolės įstaigų / kontrolės institucijų specialistų sprendimais, turi teisę juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-124, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05099

Nr. 3D-262, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06595

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-124, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05099

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-262, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06595

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-818, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-15, i. k. 2018-18517

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-518, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14684

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-114, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03259

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo